Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2015-02-12

Sammanträde Funktionshinderrådet 2015-02-12

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokolljustering

4 Ärenden till socialnämndens sammanträde 2015-02-17

1. Föredragningslista

2. Yttrande - rapport Äldre med psykisk
funktionsnedsättning
Dnr 1.6-598/2014

3. Verksamhetsberättelse 2014 för socialnämnden
Dnr 1.2-878/2013

4. Redovisning av överenskommelse mellan Stockholms
stad och den idéburna sektorn 2014
Dnr 2.11.6-27/2015
5. Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2014
Dnr 3.6-535/2014

6. Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4 år 2014
Dnr 3.1.1-31/2015

5 Anmälningsärenden

- Protokoll från rådets sammanträde den 22 januari 2015
- Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 21 januari 2015
- Protokoll från socialnämndens sammanträde den 27 januari 2015
- Lista på inkomna handlingar till socialnämnden under perioden den 19 december 2014 - den 20 januari 2015

6 Information från överförmyndarnämnden

7 Information från Stockholms stads funktionshindersombudsman Riitta-Leena Karlsson

- Rådets roll, funktion och arbetsformer.

8 Övriga frågor

Besök av Personal- och Äldreborgarrådet Clara Lindblom (V) den 9 april 2015. Studiebesök med efterföljande sammanträde i Micasas och Äldreförvaltningens Inspirationsmiljö.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (236 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§6 Information från överförmyndarnämnden

§7 Information från Stockholms stads funktionshindersombudsman Riitta-Leena Karlsson om rådets roll, funktion och arbetsformer Funktionshinderombudsmannen informerade om kommande introduktionsdagar för ledamöter i stadens samtliga råd för funktionshindersfrågor.

§9 Sammanträdet avslutas