Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2016-01-21

Sammanträde Funktionshinderrådet 2016-01-21

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Funktionshinderinspektörernas granskningsrapport nummer 13 avseende personer med komplexa behov.

Ann-Kristin och Lotta Hedstad, funktionshinderinspektörer, socialförvaltningen

5 Utvärdering och vidareutveckling av ersättnings- och tidsregistreringssystemet inom hemtjänsten - slutrapport.

Anders Håkansson, strateg och Mårten Lindskog, projektledare, äldreförvaltningen

6 Socialnämnden: ärenden till sammanträdet den 26 januari 2016

1. Socialnämndens föredragningslista

2. Ärende 5
Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stads särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig verksamhet enligt LSS, svar på remiss från kommunstyrelsen.
Dnr 1.7.1-811/2015

3. Ärende 10
Kompetensutveckling i Stockholms stad,
svar på remiss från kommunstyrelsen.
Dnr 1.7.1-830/2015

4. Ärende 12
Yttrande över revisionsrapport "Bostäder till personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning", nr 6/2015.
Dnr 1.6.1-834/2015

5. Ärende 13
Verksamhetschef enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen.
Dnr 1.5.4-157/2015

6. Ärende 14
Statistiksystem för individ- och familjeomsorg, IoF, barn och unga samt vuxna.
Dnr 3.1.3-1047/2015

7. Ärende 15
Förslag på inriktning av forsknings- och utvecklingsmedel, samt fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och studiebesök, år 2016.
Dnr 3.2.2-871/2015

8. Ärende 16
Funktionshinderinspektörernas granskningsrapport nummer 13 avseende personer med komplexa behov.
Dnr 3.4.2-388/2015

7 Äldrenämnden: sammanträde den 26 januari 2016

1. Äldrenämndens föredragningslista

2. Ärende 8
Förnyad överenskommelse med landstinget om WebCare, svar på remiss från kommunstyrelsen.
Dnr 150-725/2015

3. Ärende 9
Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad, svar på remiss från kommunstyrelsen.
Dnr 150-671/2015

4. Ärende 10
Arbetsmarknadsnämndens rapport "Utvärdering av feriejobb för unga", svar på remiss från kommunstyrelsen.
Dnr 150-761/2015

5. Ärende 13
Utvärdering och vidareutveckling av ersättnings- och
tidsregistreringssystemet inom hemtjänsten - slutrapport
Dnr 350-208/2015

6. Ärende 14
Anmälan av kontorsyttrande angående remissen av Betänkandet 2015:86 "En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken", remiss från kommunstyrelsen.
Dnr 150-664/2015

8 Överförmyndarnämnden: inga ärenden, nästa sammanträde är den 2 februari 2016.

9 Anmälningsärenden

- Protokoll från socialnämndens sammanträde den 15 november 2015
- Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 10 december 2015
- Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 15 december 2015
- Protokoll från kommunstyrelsens funktionshinder-råds sammanträde den 1 december 2015
- Inkomna skrivelser till socialnämnden, 151028- 151201
- Balanslista 2016-01-15

10 Övriga frågor

- Information om förslag till reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa
Pia Enhage

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Funktionshinderinspektörernas granskningsrapport nummer 13, "Helhetssyn och tillgänglighet", avseende personer med komplexa behov, samt kort om årsrapporten

§5 Hemtjänstutredningen

§6 Ärenden till socialnämnden den 24 januari 2016

§7 Ärenden till äldrenämndens sammanträde den 26 januari 2016

§8 Ärenden till överförmyndarnämndens sammanträde den 2 februari 2016

§11 Administrativa avdelningen