Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2016-02-11

Sammanträde Funktionshinderrådet 2016-02-11

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Information från äldreförvaltningen

5 Socialnämnden: ärenden till sammanträdet den 16 februari 2016

1. Socialnämndens föredragningslista

2. Ärende 5
Yttrande över revisionsrapport "Barnrättsperspektivet i socialtjänstens handläggning", nr 5/2015
Dnr 1.6.1-732/2015

3. Ärende 6
Motion (2015:59) om att ge kommunerna verktyg för ett tryggt och snyggt offentligt rum
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-796/2015

4. Ärende 7
Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-837/2015

5. Ärende 8
Förslag till instruktion för Stockholms stads äldreombudsman
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-1033/2015

6. Ärende 9
Motion (2015:84) om höjd habiliteringsersättning
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-7/2016

7. Ärende 10
Verksamhetsberättelse 2015 för Socialnämnden
Dnr 1.2-587/2014

8. Ärende 11
Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2015
Dnr 1.5.2-155/2015

9. Ärende 12
Ansökan om medel för 2016 avseende verksamhet med personligt ombud
Dnr 1.5.2-846/2015

10. Ärende 13
Funktionshinderinspektörers årsrapport för 2015
Dnr 3.4.2-821/2015

11. Ärende 16
Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Palatset
Dnr 1.6.1-25/2016

6 Äldrenämnden: ärenden till sammanträdet den 23 februari 2016 - dukas

1. Äldrenämndens föredragningslista

2. Ärende 7
Verksamhetsberättelse för äldrenämnden för år 2015
Dnr 122-36/2016

3. Ärende 10
Svar på remiss av Motion (2015:76) av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om ökad uppkoppling av fiber i Micasa:s fastighetsbestånd
Dnr 150-728/2015

4. Ärende 11
Förslag till reviderade riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 150-728/2015

5. Ärende 13
Utvecklingsarbete "Tryggt mottagande i hemmet"
Dnr 350-56/2016

6. Ärende 14
Demenskompetens i Stockholms stad-kvalitetsmärkning, planering för år 2016
Dnr 330-65/2016

7. Ärende 15
Anmälan av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen för kvartal 4 år 2015
Dnr 410-16/2016

8. Ärende 16
Anmälan om fördelning av medel för utveckling inom demensområdet år 2016
Dnr 340-44/2016

9. Ärende 17
Ungdomsbesök på vård och omsorgsboenden 2015
Dnr 340-43/2016

7 Överförmyndarnämnden: ärenden till sammanträdet den 2 februari 2016

1. Överförmyndarnämndens föredragningslista

2. Ärende 6.1
Verksamhetsberättelse 2015

3. Ärende 7.1
Anmälan av regler för arvoden m m för kommunala förtroendeuppdrag

4. Ärende 7.2
Remissvar Stockholms miljöprogram 2016-2019

5. Ärende 7.3
Remissvar Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

6. Ärende7.4
Yttrande över revisorernas rapport Granskning av överförmyndarnämnden

7. Ärende 7.5
Beslut om resepolicy för överförmyndarnämnden

8 Hemtjänstutredningen - Förslag till s.k. ramtid

Anders Håkansson, strateg, och Mårten Lindskog, projektledare, äldreförvaltningen

9 Anmälningsärenden

- Protokoll från socialnämndens sammanträde den 26 januari 2016
- Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 26 januari 2016
- Inkomna skrivelser till socialnämnden, 160114
- Balanslista 2016-01-15

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Information från äldreförvaltningen

§5 Ärenden till socialnämnden den 16 februari 2016

§6 Ärenden till äldrenämndens sammanträde den 23 februari 2016

§7 Ärenden till överförmyndarnämndens sammanträde den 2 februari 2016

§8 Hemtjänstutredningen

§11 Sammanträdet avslutas