Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2016-05-12

Sammanträde Funktionshinderrådet 2016-05-12

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Socialnämnden: ärenden till sammanträdet den 17 maj 2016

1. Socialnämndens föredragningslista

2. Ärende 5
Personalpolicy för Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-159/2016

3. Ärende 6
Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-182/2016

4. Ärende 7
Demokratisäkra stöd till föreningar, motion (2015:87)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-49-2016

5. Ärende 8
Stockholms stads EU-policy
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-178/2016

6. Ärende 9
Åtgärdsprogram mot hedersförtryck, motion (2015:91)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-50/2016

7. Ärende 10
Om barnäktenskap
Svar på skrivelse från M, L och C
Dnr 1.7.2-53/2016

8. Ärende 11
Sexuella trakasserier mot tjejer och kvinnor i offentliga miljöer
Svar på skrivelse från MP, S, V och Fi
Dnr 1.7.2-52/2016

9. Ärende 13
Tertialrapport 1 2016 för socialnämnden
Dnr 1.3.1-812/2015
Utsändes senare eller dukas

10. Ärende 14
Rekvirering och fördelning av utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer
Dnr 1.5.4-198/2016

11. Ärende 15
Förslag till fördelning av statsbidrag för kompetensutveckling av barn och ungdomsvården
Dnr 3.1.5-187/2016

12. Ärende 16
Förslag till utökad verksamhet för korttidshemmet Navet
Dnr 1.2.1-190-2016

13. Ärende 17
Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel till skyddat boende
Dnr 1.5.2-218/2016

14. Anmälan av svar på rådets fråga gällande syn- och hörselinstruktörer
(protokoll 4/2016, § 4 punkt 3 - Övrigt)

5 Äldrenämnden: ärenden till sammanträdet den 17 maj 2016

1. Äldrenämndens föredragningslista

2. Ärende 7
Tertialrapport 1 2016 för äldrenämnden
Dnr 122-494/2015

3. Ärende 9
Kulturdepartementets betänkande "Låt fler forma framtiden!" SOU 2016:5
Svar på remiss från kommunstyrelsen (dnr 110-499/2016)
Dnr 150-458/2016

4. Ärende 10
Stockholms stads EU-policy
Svar på remiss från kommunstyrelsen (dnr 171-1890/2015)
Dnr 150-446/2016

5. Ärende 11
Fördelning av Socialstyrelsens stimulansmedel för kunskapssatsning i äldre- och funktionshinderområdet Dnr 340-77/2016

6. Ärende 12
Remiss av Motion av Lotta Edholm m.fl. (L) om genusanalys av stadens upphandlingsverksamhet
Svar på remiss från kommunstyrelsen (dnr 106-357/2016)
Dnr 150-422/2016

7. Ärende 13
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ Socialtjänstlagen för kvartal 1 år 2016
Dnr 410-481/2016

8. Ärende 14
Förslag till fördelning av medel i projekt Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden 2016
Dnr 340-437/2016

6 Överförmyndarnämnden: ärenden till sammanträdet den 17 maj 2016

1. Överförmyndarnämndens föredragningslista

2. Ärende 8.1
Tertialrapport 1 2016 för överförmyndarnämnden
Utsändes senare eller dukas

3. Ärende 9.1
Revisorernas årsrapport 2015

4. Ärende 9.2
Deltagande vid Föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar och årsmöte 2016

5. Ärende 9.3
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef

7 Anmälningsärenden

- Protokoll från socialnämndens sammanträde den 19 april 2016
- Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 19 april 2016
- Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 11 april 2016
- Protokoll från Kommunstyrelsens funktionshinderråd den 11 april 2016
- Inkomna handlingar till socialnämnden, 160401-160503

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Ärenden till socialnämndens sammanträde den 17 maj 2016

§5 Ärenden till äldrenämndens sammanträde den 17 maj 2016

§6 Ärenden till överförmyndarnämndens sammanträde den 17 maj 2016

§9 Sammanträdet avslutas