Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2016-11-17

Sammanträde Funktionshinderrådet 2016-11-17

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

Rådets protokoll daterat 161020

4 LSS-hälsan och medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar från sina verksamheter - Anne Höjer och Helena Gustafsson

5 Bedömningskansliet informerar från sin verksamhet - Kerstin Forsén

6 Socialnämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till socialnämndens sammanträde den 22 november 2016:

Ärende 5
Reviderat program för kvalitetsutveckling
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-402/2016

Ärende 7
Psykisk ohälsa ett växande problem, motion (2016:78)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-554/2016

Ärende 8
Sommarlovsberedskap mot tvångsäktenskap, motion (2016:86)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-598/2016

Ärende 10
Utvärdera metoder för att välja ut och stötta familjehem
Svar på skrivelse från Isabel Smedberg Palmqvist (L)
Dnr 1.7.2-493/2016

7 Äldrenämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till äldrenämndens sammanträde den 15 november 2016:

Ärende 7
Remiss Motion från Sofia Modigh (KD) om våld mot äldre kvinnor
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 150-666/2016

Ärende 8
Remiss Program om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 150-640/2016

Ärende 9
Remiss Motion av Ann-Katrin Åslund (L) om att låta äldre välja form för nattillsyn
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 150-648/2016

Ärende 10
Remiss Motion av Ann-Katrin Åslund (L) om Motion on hälsfrämjande insatser för äldre
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 150-649/2016

Ärende 11
Genomförande av centrala upphandlingar av vård- och omsorgsboende och hemtjänst
Dnr 510-697/2016

Ärende 12
Uppsägning av utförare inom valfrihetssystemet för hemtjänst och tillfälligt uppehåll i upphandlingen med anledning av nytt förfrågningsunderlag
Dnr 513-745/2016

Ärende 13
Anmälan av sammanställning över ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 3 år 2016
Dnr 410-734/2016

Ärende 16
Medborgardialog 2017 kring äldreomsorg
Dnr 420-749/2016

Ärende 21
Anmälan av inkommen skrivelse från 2016-10-12 "Gratis broddar staden erbjuder men bara till vissa ..."
Dnr 420-732/2016

8 Överförmyndarnämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till överförmyndarnämndens sammanträde den 15 november 2016:

Ärende 6.2
Förvaltningsgrupp, protokoll 2016-10-25

Ärende 6.3
Skrivelse från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare 2016-10-14

Ärende 8.1
Månadsrapport oktober 2016
Dnr 1.2-259/2016

Ärende 8.2
Nedskrivning av kundfordringar från år 2015
Dnr 2.2-254/2016

Ärende 9.1
Stockholms stads program om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5-183/2016

Ärende 9.2
Bidrag till Stockholms läns Godmans- och Förvaltarförening
Dnr 2.4.4-213/2016

9 Anmälningsärenden

- Protokoll från socialnämndens sammanträde den 25 oktober 2016
- Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 18 oktober 2016
- Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 18 oktober 2016, utsändes senare
- Protokoll från kommunstyrelsens funktionshinderråds sammanträde den 24 oktober 2016

10 Övriga frågor

Inbjudan till med socialnämnden den 22 november 2016 för att informera om rådets uppdrag och prioriterade frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 LSS-Hälsan och medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar från sina verksamheter Anne Höjer, enhetschef på LSS-hälsan på socialförvaltningen, informerar rådet om uppdraget; att bedriva hälso- och sjukvård i gruppbostäder och dagliga verksamheter enligt LSS.

§5 Gruppen för bedömning och förmedling informerar från sin verksamhet Kerstin Forsén, enhetschef för gruppen för bedömning och förmedling (BOF) på socialförvaltningen, informerar rådet om att ca 440 personer har anmält intresse för en grupp- respektive servicebostad för personkrets 1 och 2 (LSS), samt att ca 120 personer inom socialpsykiatrin har anmält intresse för stöd- respektive gruppboende.

§8 Överförmyndarnämnden

§11 Sammanträdet avslutas