Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2017-04-13

Sammanträde Funktionshinderrådet 2017-04-13

Datum
Klockan
14:00
Plats
Socialförvaltningen i Farsta

Lokal meddelas på föredragningslistan.
Rådets förmöte kl 13:00-14:00 i samma lokal.

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

Rådets protokoll daterat den 23 mars 2017 -

4 Överförmyndarnämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till sammanträdet den 6 april 2017: Ärende 7 Månadsrapport mars 2017 Ärende 9 Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde daterat den 14 mars 2017 Ärende 10 Beslut från justitieombudsmannen daterat den 10 mars 2017 Dnr 2.4.4-130/2016 (JOs dnr 1476-2016)

5 Äldrenämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till sammanträdet den 25 april 2017.

Ärende 7
Svar på skrivelse från (KD M L) Om oro beträffande uppsägning av privata hemtjänstavtal
Dnr 1.5-177/2017

Ärende 8
Svar på skrivelse från (KD M L) Om redovisning av antal platser inom äldreomsorgen i Stockholm
Dnr 1.5-178/2017

Ärende 9
Boendeplan 2018 med utblick mot 2040
Dnr 3.2-496/2017

Ärende 10
Slutrapport från utredning av servicehus
Dnr 3.2-497/2017

Ärende 11
Tillskapande av aktivitetscenter vid seniorboenden (trygghetsboenden)
Dnr 3.2-309/2017

Ärende 12
Central entreprenadupphandling av vård- och omsorgsboenden 2018
Dnr 5.1.2-509/2016

Ärende 13
Sammanställning av kvalitetsobservationer för år 2016
Dnr 4.1-304/2017

Nytt ärende - Ärende 16
Protokoll från Branschrådet den 24 mars 2017

6 Socialnämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till sammanträdet den 18 april 2017:

Ärende 5
Betänkandet se barnet (SOU 2017:6)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-148/2017

Ärende 6
Motion (2016:116) om att se över stadens lokala alkoholförbud
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-77/2017

Ärende 7
Yttrande över revisionsrapport "Granskning av samverkan i missbruks- och beroendevården " nr 4, 2017
Dnr 1.6.1-121/2017

Ärende 8
Svar på skrivelsen "Hur värnar Stockholms stad unga från Afghanistan i asylprocessen i den nuvarande krissituationen?"(L) samt kompletterande skrivelse från (L) och (C)
Dnr 1.7.2-736/2016

Ärende 9
Månadsrapport mars 2017
Dnr 1.3.1-585/2016

Ärende 13
Rapport om barnfamiljer med socialtjänstkontakt i Stockholms stad som lever under osäkra boendeförhållanden
Kartläggning januari 2017
Dnr 3.1.1-119/2017

Ärende 14
Stödmaterial - Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd
Dnr 1.5.4-797/2016

Ärende 15
Rapport PRIO-medel, vuxna med psykisk funktionsnedsättning 2016
Dnr 3.1.2-177/2017

Ärende 16
Barn som upplevt våld vid Skärholmen och Södermalms stadsdelsförvaltningar Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning
Dnr 3.4.1-743/2016

7 Anmälningsärenden

- Protokoll från socialnämndens sammanträde den 28 mars 2017
- Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 21 mars 2017
- Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 9 mars 2017
- Protokoll från kommunstyrelsens funktionshinderråd den 27 mars 2017
- Inkomna handlingar till socialnämnden under perioden den 24 till den 27 mars 2017

8 Övriga frågor

Besök hos överförmyndarförvaltningen den 28 april 2017

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Överförmyndarnämnden

§10 Sammanträdet avslutas