Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2017-08-17

Sammanträde Funktionshinderrådet 2017-08-17

Datum
Klockan
14:00
Plats
Socialförvaltningen i Farsta

Lokal meddelas på föredragningslistan.
Rådets förmöte kl 13:00-14:00 i samma lokal.

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

Rådets protokoll daterat den 11 maj 2017 -

4 Överförmyndarnämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till sammanträdet den 8 juni 2017.

Ärende 8
Deltagande i Föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar och årsmöte 2017
Dnr 2.1.3-140/2017

Ärende 9
Fyllnadsval till socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor
Dnr 1.1-124/2017

Ärende 11
Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av klausul om meddelarfrihet och meddelarskydd
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5-114/2017

Ärende 12
Kommunikationsprogram för Stockholms stad år 2017-2022
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5-82/2017

Ärende 13
Stadsrevisionens årsrapport 2016 för överförmyndarnämnden
Svar på remiss från stadsrevisionen
Dnr 1.4-78/2017

5 Äldrenämnden

Inga ärenden har anmälts då de är under beredning. Äldrenämndens sammanträde är den 20 juni 2017.

6 Socialnämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till sammanträdet den 13 juni 2017.

Ärende 5
Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-182/2017

Ärende 6
Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-224/2017

Ärende 7
Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av befintlig klausul för meddelarfrihet och meddelarskydd (Program/riktlinjer)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-240/2017

Ärende 8
Månadsrapport maj 2017
Dnr 1.3.1-585/2016
Skickas ut senare eller dukas på rådets sammanträde

Ärende 9
Fyllnadsval till socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor
Dnr 1.1-523/2014

Ärende 10
Anmälan om deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2017
Dnr 1.11.1 -266/2017

Ärende 11
Uppföljning Projekt Vinternatt och dagverksamheter 2016/2017
Dnr 8.1.1-596/2016

Ärende 12
Socialtjänstrapport 2016
Dnr 3.1.1-200-2017

Ärende 13
Årsrapport för personligt ombud 2016
Dnr 3.1.1-252/2017

Ärende 14
Justering av Riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning
Dnr 3.1.1-264/2017

Ärende 15
Uppföljning av stadens lex Sarah rapportering år 2016
Dnr 3.1.1-265/2017

Ärende 16
Barn och unga som har sex mot ersättning - sexuell exploatering och utsatthet, 2014-2016
Slutrapport maj 2016
Dnr 3.2-80/2014

Ärende 17
Barns delaktighet och rätt att komma till tals i handläggning av LSS-insatser
Dnr 3.4.2-767/2016

7 Anmälningsärenden

- Protokoll från socialnämndens sammanträde den 16 maj 2017 - Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 9 maj 2017 - Protokoll från kommunstyrelsens funktionshinderråds sammanträde den 8 maj 2017 - Inkomna handlingar till socialnämnden under perioden 24 till 26 maj 2017

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Överförmyndarnämnden

§10 Sammanträdet avslutas