Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2017-12-07

Sammanträde Funktionshinderrådet 2017-12-07

Datum
Klockan
14:00
Plats
Socialförvaltningen i Farsta

Lokal meddelas på föredragningslistan.
Rådets förmöte kl 13:00-14:00 i samma lokal.

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

Rådets protokoll daterat den 9 november 2017, justerat den 13 november 2017.

4 Socialnämnden

Anmälda ärenden ur föredragningslistan till sammanträdet den 7 december 2017.

4.1. Socialnämndens föredragningslista 12 december 2017

Remisser och yttranden

Ärende 5
Bistånd till illegala invandrare, motion (2017:48)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-608/2017

Övriga beslutsärenden

Ärende 6
Månadsrapport november 2017
Dnr 1.3.1-585/2016

Ärende 7
Verksamhetsplan 2018 för socialnämnden
Dnr 1.3.1-536/2017
Justeras omedelbart

Ärende 8
Förslag till riktlinjer för socialförvaltningens
EU-policyarbete
Dnr 3.1.1-595/2017

Ärende 9
Förslag till Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021
Dnr 3.1.1-529-2017

Ärende 10
Tillsynsavgifter för elektroniska cigaretter och påfyllandsbehållare
Dnr 3.5.1-675/2017

Ärende 11
Rapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott 2008-2016
Dnr 3.1.1-51/2017

Ärende 12
Barns delaktighet och rätt att komma till tals i handläggning av LSS-insatser
Granskning av Enskede-Årsta-Vantör, Hägersten-Liljeholmen och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnder
Dnr 3.4.2-767/2016

Ärende 13
Stadens insatser till personer yngre än 65 år med demenssjukdom, deras anhöriga och barn
Dnr 3.1.1-524/2017

Ärende 14
Dagliga verksamheters incitament för att arbeta mot arbetsmarknaden samt samverkan och resursfördelning mellan berörda parter
Dnr 3.1.1-523/2017

Ärende 15
Utvärdering av införandet av korttidstillsyn enligt LSS inom valfrihetssystemet
Dnr 3.1.1-601/2017

Ärende 16
Beställning och finansiering av bostäder med särskild service. Förutsättningar för en centralisering av ansvaret
Dnr 3.1.1-593 2017

5 Äldrenämnden

Ärende 7
Verksamhetsplan 2018 för äldrenämnden
Dnr 1.2.2-934/2017

Ärende 8
Fördelning av verksamhetsbidrag 2018 till ideella organisationer verksamma för äldre
Dnr 1.2.2-934/2017

6 Överförmyndarnämnden

6.1 Överförmyndarnämndens föredragningslista 23 november 2017

Ärende 6
Månadsrapport oktober 2017

Ärende 9
Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021 - remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5-241/2017
Omedelbar justering

Ärende 12
Beslut från Justitieombudsmannen
Akt nr 25829, aktbild 185

7 Anmälningsärenden

7.1 Protokoll från socialnämndens sammanträde den 17 november 2017
7.2 Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 21 november 2017

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§6 Överförmyndarnämnden

§9 Sammanträdet avslutas