Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2018-03-22

Sammanträde Funktionshinderrådet 2018-03-22

Datum
Klockan
14:00
Plats
Socialförvaltningen i Farsta

Lokal meddelas på föredragningslistan.
Rådets förmöte kl 13:00-14:00 i samma lokal.

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

Rådets protokoll daterat den 15 februari 2018, justerat den 19 februari 2018.

4 Genomförandegruppen informerar om sitt arbete

Stefan Kristensson, stadsledningskontoret Thomas Lundberg, serviceförvaltningen Veronica Wolgast, socialförvaltningen - diskussion

5 Socialnämnden

5.1 Socialnämndens föredragningslista 27 mars 2018

Remisser och yttranden

Ärende 5
Modernisering av sociala system
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-724/2017
Justeras omedelbart

Övriga beslutsärenden

Ärende 7
Avtalsuppföljning av socialtjänst och LSS-verksamhet. Årsrapport 2017
Dnr 2.11.6-21/2018

Ärende 9
Boendeplan 2018-2022
Dnr 3.1.1-4/2018

Ärende 10
Revidering av Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare
Dnr 3.1.1-12/2018

Ärende 11
Förslag till reviderade riktlinjer gällande ledsagning och ledsagarservice
Dnr 3.1.1-705/2016
(ärendet som drogs in vid SoN-februari)

Ärende 12
Patientsäkerhetsberättelse 2017
Dnr 1.4.1-76/2018

Ärende 13
Månadsrapport februari 2018
Dnr: 1.3.1-536/2017

Ärende 14
Underlag för budget 2019 med inriktning 2020-2021
Dnr: 1.3.1-92/2018

6 Äldrenämnden

6.1 Äldrenämndens föredragningslista 27 mars 2018

Beslutsärenden

Ärende 7
Underlag till budget för år 2019 med inriktning för 2020 och 2021 (treåring)
Dnr 1.2.1-132/2018
Omedelbar justering

Ärende 9
Remiss, Äldreombudsmannens rapport 2017
Dnr 1.6-84/2018
Omedelbar justering

Ärende 10
Remiss, Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-89/2018

Ärende 11
Remiss, motion av Jonas Naddebo m.fl. C om mer kultur för äldre
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-88/2018

Ärende 14
Uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus och dagverksamhet 2017
Dnr 4.1-93/2018

Ärende 17
Fördelning av stimulansbidrag för år 2018
Dnr 3.4-42/2018

Ärende 18
Redovisning av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen år 2017
Dnr 3.4-73/2017

Ärende 20
Rapportering av sammanställning över ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ SoL för kvartal 4, år 2017
Dnr 4.1-553/2017

Anmälningsärenden

Ärende 21
Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 2018
Dnr 4.1-142/2018

7 Överförmyndarnämnden

7.1 Överförmyndarnämndens föredragningslista 22 februari 2018.

Beslutsärenden

Ärende 6
Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021
Dnr 1.2.1-29/2018

Ärende 7
Månadsrapport februari 2018
Dnr 1.2.2-34/2018

Ärende 8
Deltagande i Föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar och årsmöte 2018
Dnr 1.3-31/2018

Remisser

Ärende 10
Modernisering av sociala system - remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5-295/2017
(bilagorna 1-5 i socialnämndens ärende 5)

8 Anmälningsärenden

8.1 Protokoll från socialnämndens sammanträde den 20 februari 2018
8.2 Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 20 februari 2018
8.3 Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 22 februari 2018
8.4 Protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde 5 februari

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Genomförandegruppen informerar om sitt arbete

§3 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§4 Anmälan av protokollsjustering

§7 Överförmyndarnämnden

§10 Sammanträdet avslutas