Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Funktionshinderråd > Sammanträde Funktionshinderrådet 2018-05-09

Sammanträde Funktionshinderrådet 2018-05-09

Datum
Klockan
14:00
Plats
Socialförvaltningen i Farsta

Lokal meddelas på föredragningslistan.
Rådets förmöte kl 13:00-14:00 i samma lokal.

1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Anmälan av protokollsjustering

Rådets protokoll daterat den 12 april 2018, justerat den 16 april 2018.

4 Socialnämnden

4.1 Socialnämndens föredragningslista 15 maj 2018.

Remisser och yttranden

4.5 Yttrande över revisorernas årsrapport 2017
Dnr 1.6.1-113/2018

4.6 Affordable Housing, motion 2017:75 (Centerpartiet)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-51/2018

Övriga beslutsärenden

4.9 Redovisning av statsbidrag våld i nära relationer 2017
Dnr 1.5.2-71/2018
Omedelbar justering

4.10 Fördelning av statsbidrag för stärkt bemanning inom den sociala barn och ungdomsvården 2018
Dnr 1.5.2-176/2018

4.11 Socialtjänstrapport 2017
En beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad
Dnr 3.1.1-699/2017

4.12 Trygghetspris 2018
Dnr 1.11.1-114/2018
Omedelbar justering

4.13 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering år 2017
Dnr 3.1.1-167/2018
Gemensamt tjänsteutlåtande med äldrenämnden
(ÄN- ärende 6.12)

5 Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har inga ärenden till FH-rådets möte den 9 maj.

6 Äldrenämnden

6.1 Äldrenämndens föredragningslista den 15 maj 2018

Beslutsärenden

6.7 Tertialrapport 1 för år 2018 för äldrenämnden
Dnr 1.2.2-405/2018
Omedelbar justering

6.8 Remiss av socialnämndens förslag
"Reviderade riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice"
Remiss från kommunstyrelsen, för yttrande senast 2017-03-29
Dnr 1.6-374/2018
Omedelbar justering

6.9 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för äldrenämnden för år 2017
Revisorsgrupp 3, RVK dnr 3.1.2-49/2018, för yttrande senast 2017-06-29
Dnr 1.4-357/2018

6.11 Redovisning och analys av avslag avseende särskilt boende 2017
Dnr 4.1-390/2018

6.12 Uppföljning av stadens lex Sarah rapportering år 2017
Gemensamt tjänsteutlåtande med socialförvaltningen
(ärende SoN-4.12)
Dnr 4.1-385/2018

7 Anmälningsärenden

8.1 Protokoll från socialnämndens sammanträde den 27 mars 2018
8.2 Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 17 april 2018

§1 Sammanträdets öppnande, presentation och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Anmälan av protokollsjustering

§5 Överförmyndarnämnden

§9 Sammanträdet avslutas