Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2009-02-05

Sammanträde 2009-02-05

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Julén café HB

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Park Konditori

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Restaurang Lovely

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Teaterköket

9 Omprövning efter prövotid påRestaurang Bar 122

10 Omprövning efter prövotid på Restaurang BARA/Underbara

11 Omprövning efter prövotid på Restaurang Debaser Medis

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang No 19

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen, Bordlagda och återremitterade ärenden:

13 Återremitterat ärende Tillsynsärende avseende Restaurang A Tavola

Nya ärenden:

14 Tillsynsärende avseende Restaurang Himmel och Strand

15 Tillsynsärende avseende Restaurang Mio & Co

16 Tillsynsärende avseende Restaurang La Isla

17 Tillsynsärende avseende Restaurang Gamla stans pizzeria

18 Tillsynsärende avseende Restaurang Asteria

19 Tillsynsärende avseende Restaurang Inferno

20 Tillsynsärende avseende Restaurang Curry Plaza

21 Tillsynsärende avseende Restaurang After Café bar & kök/Temple Bar

22 Tillsynsärende avseende Restaurang Fondueboden

23 Tillsynsärende avseende Restaurang Ericas Hemlagat

24 Tillsynsärende avseende Restaurang Maximteatern

Anmälningar och information

25 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2008-12-01 - 2008-12-31

26 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2008-12-01 - 2008-12-31

27 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2008-12-01 - 2008-12-31

28 Domar/beslut från länsrätten (6 st)

29 Domar/beslut från kammarrätten (4 st)

30 Domar/beslut från regeringsrätten (1 st)

31 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) och vice ordförande Elisabeth Brandt Ygeman (s) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2009-01-15 hade justerats 2009-01-21.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2009-02-10.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Thai Wok Orkidé, Bäckvägen 80-82

Dnr: 01-2008-03663

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Telewok AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00 och 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet beslutade även att ge bolaget serveringstid mellan klockan 11:00 och 23:00 i restaurangen under en prövotid på ett år.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till klockan 23:00 i restaurangen avslås enligt 6 kap. 4 § AL på grund av risk för störningar till närboende.

 4. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-01-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Fru Ingeborg, Sveavägen 20/Malmskillnadsgatan 29

Dnr: 01-2008-04076

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Eurest Services AB tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurangen dagligen mellan klockan 11:00-01:00, enligt alkohollagens 7 kap. 5 §.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-01-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Vapiano, Munkbrogatan 8

Dnr: 01-2008-04106

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang, dagligen klockan 11:00 – 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ovanstående förutsätter att lokalen blir godkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL och att brandmyndighetens redovisning inte innehåller något anmärkningsvärt gällande brandsäkerhet i lokalen. Förbehållen ska vara uppfyllda senast 2009-05-05, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

 3. Serveringstid i restaurang till klockan 01:00 medges, enligt 7 kap. 5 § AL, på prov i ett år för att vinna erfarenhet om verksamheten stör närboende.

 4. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang, dagligen till klockan 01:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till den befarade risken för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-01-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang F/L Bar, Lilla Nygatan 16

Dnr: 01-2008-04142

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurangen dagligen till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid i restaurangen till klockan 01:00 medges på prov i ett år för att vinna erfarenhet om verksamheten blir störande för närboende, enligt 7 kap. 5 § AL.

 3. Stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 01:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL med hänvisning till den befarade risken för störningar till närboende

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-01-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Taco Bar Gamla stan, Västerlånggatan 66

Dnr: 01-2008-04255

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurangen och uteserveringen, dagligen till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid i restaurangen till klockan 01:00 medges på prov i ett år för att vinna erfarenhet om verksamheten blir störande för närboende, enligt 7 kap. 5 § AL.

 3. Stadigvarande serveringtid i restaurang till klockan 01:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL med hänvisning till den befarade risken för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-01-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Kronan, Stora Nygatan 37

Dnr: 01-2008-04390

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Restaurang Stortorgskällaren AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering, med serveringstid klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Utskottet beslutade även att ge serveringstid i restaurang till klockan 01:00 på prov ett år, enligt 7 kap. 5 § AL, för att vinna erfarenhet om ny verksamhet medför störningar för närboende. Detta gäller under förutsättning att godkänt luftljudisoleringsprotokoll inkommit. Senast 2009-04-05 ska sådant vara förvaltningen tillhanda.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 01:00 och i uteservering till klockan 23:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL med hänvisning till risk för störningar till närboende.

4. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att miljöförvaltningen godkänner verksamheten för allsidig matlagning. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet har undanröjts. Senast 2009-04-05 ska förbehållet vara undanröjt och redovisat till förvaltningen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-01-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kejsaren, Kronoborgsgränd 11

Dnr: 01-2008-04783

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge ROCHPETO Import AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering, med serveringstid klockan 11:00-24:00 respektive 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att verksamhetens godkännande för livsmedelshantering, samt därtill hörande verksamhetsbeskrivning, som uppfyller AL:s krav redovisas till förvaltningen samt att brandmyndigheten inte har några anmärkningar ur brandsäkerhetssynpunkt vid slutbesiktning. Beslutet verkställs genom att tillståndbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts. Senast 2009-04-05 ska förbehållen vara undanröjda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-01-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Passagerarfartyget Qrooz 01, Beckholmen

Dnr: 03-2008-03606

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd till slutna sällskap, charterverksamhet, i inrikes trafik, för spritdrycker vin och starköl, dagligen från klockan 11:00 till klockan 02:00, enligt 7 kap. 12 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet beslutade att avslå ansökan om serveringstid dagligen från klockan 08:00 till klockan 11:00 i restaurang, enligt 6 kap. 4 § AL.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-01-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Hatam, Kammakargatan 9

Dnr: 05-2008-04126

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge utökad serveringstid i restaurangen fredag-lördag samt dag före helgdag till klockan 03:00 på prov i ett år.

 2. Villkor meddelas att all personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

 3. Villkor meddelas även att minst två förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra vid restaurangen fredag-lördag samt dag före helgdag från klockan 22:00 till dess samtliga gäster lämnat lokalen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-01-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Bolaget har här efter ansökt om utökad serveringstid till klockan 03:00 fredag-lördag samt dag före helgdag.

Ansökan som redovisas i tjänsteutlåtandet avsåg utökad serveringstid dagligen till klockan 03:00.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Shapoor Varzdari, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet. Närvarande vid sammanträdet var även Oskar Reimer.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att medge ansökan om utökad serveringstid fredag–lördag samt dag före helgdag till klockan 03:00 på prov ett år med därtill hörande villkor.

§14 Omprövning efter prövotid i restaurang Pastis, Baggensgatan 12

Dnr: 25-2008-04586

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Mojo Solutions AB, stadigvarande serveringstid inomhus i restaurangen till klockan 00:00, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-01-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Omprövning efter prövotid i restaurang Clarion Hotell Sign, Östra Järnvägsgatan 35

Dnr 25-2008-04587

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Clarion Hotel Sign serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen klockan 11:00-24:00 i uteservering, med ett års prövotid, enligt alkohollagens 7 kap. 5 §.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-01-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan, med ett års prövotid.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd i Stockholms Stadion, Lidingövägen

Dnr: 25-2008-04588

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att förlänga serveringstillståndet till medlemmar i Djurgårdens Fotboll med säsongskort i inhägnad serveringsyta, s.k. ”Gropen” med ett års prövotid

 2. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstillstånd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Stefan Alvén och Patrik Asplund, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att förlänga serveringstillståndet med ytterligare ett års prövotid i serveringsytan ”Gropen” samt avslå ansökan om stadigvarande serveringstillstånd.

§17 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd i restaurang Söderstadion, Arenavägen 7

Dnr: 25-2009-00041

Tillståndsutskottets beslut

3. Utskottet beslutade att förlänga serveringstillståndet till medlemmar i Hammarby Fotboll med säsongskort i inhägnad serveringsyta, bakom norra läktaren med ett års prövotid.

4. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstillstånd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-01-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Lars Wikström och Göran Rittmer, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att förlänga serveringstillståndet med ytterligare ett års prövotid i inhägnad serveringsyta bakom norra läktaren samt avslå ansökan om stadigvarande serveringstillstånd.

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Callisti, Malmtorgsgatan 5

Dnr: 19-2008-04141

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Restaurang M5 Handelsbolag serveringstid till klockan 03:00 i restaurang på prov i ett år, enligt 7 kap. 5 § och 6 kap. 4 § alkohollagen(AL).

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurang avslås med stöd av 6 kap. 4 § AL med hänvisning till eventuella störningar från rörelsen.

 3. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-01-30 och förslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Hali Karnassos – Åsö Krog och Bar, Blekingegatan 36

Dnr: 07-2008-02672

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Hali Karnassos, tillståndshavare på restaurang Åsö Krog och Bar, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-01-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot Alviks Matbod Tre Restauranger AB – Alviks Matbod, Gustavlundsvägen 14

Dnr: 07-2008-02475

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Alviks Matbod Tre Restauranger AB, org. nr på serveringsstället Alviks Matbod, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-01-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Mats Ekeroth, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött(m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ingripande mot Stylebars Scandinavia AB – Inferno, Drottninggatan 85

Dnr: 07-2008-03283

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Stylebars Scandinavia AB tillståndshavare på restaurang Inferno, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-12-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad den 3 februari 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ingripande mot La Telago Restaurang – Stefans Bar & Kök, Beata Sparres gränd 3

Dnr 07-2008-03882

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för La Telago Restaurang, tillståndshavare på Restaurang Stefans Bar & Kök, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-01-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Per-Erik Modenius, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2009-02-02.

Under sammanträdet ingavs fullmakt för Per-Erik Modenius i original.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot Blue Sea Meze Bar, Hornsgatan 147

Dnr 07-2008-03424

Tillståndsutskottet beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för tillståndshavaren Nhu´s Thai, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-01-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Pilaimart Wanlayapohol och ombudet Johan Obel, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Under sammanträdet ingavs utdrag från skattekonto, daterat 2009-02-04, kontoutdrag från Swedbank, daterat 2009-02-04, kvitto, daterat 2009-02-04 samt skrivelse från Ayan Ekici, daterad den 2009-02-04.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot Restaurang Srimoti AB – Srimoti, Skönstorpsvägen 80

Dnr 07-2008-03419

Tillståndsutskottet beslut

Utskottet beslutade att meddela Restaurang Srimoti AB tillståndshavare på serveringsstället Srimoti, en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Varning har beslutats eftersom det av särskilda skäl bedöms vara en tillräcklig åtgärd. Med varning följer förstärkt tillsyn.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-01-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Mohammed Sirajul Islam, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

§25 Ingripande mot Äta Väl på Kungsholmen i Stockholm AB – Ät Gott, Sankt Göransgatan 74

Dnr: 07-2008-03427

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Äta Väl på Kungsholmen i Stockholm AB tillståndshavare i serveringsställe Ät Gott, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-01-15 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Ingripande mot GLC Entertainment AB – O´Connel´s Irish Pub, Stora Nygatan 21 A

Dnr: 07-2008-03593

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela tillståndshavaren GLC Entertainment AB en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 8.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-01-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Ingripande mot Mondän Restaurang & Bar AB – Mondän, Tulegatan 10

Dnr: 07-2008-03913

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Mondän Restaurang & Bar AB i serveringsstället Mondän, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 9.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-01-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Marcus Wallén och Daniel Hollström, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Ingripande mot Chutney Bar & Matsal AB – Chutney, Katarina Bangata 19

Dnr: 07-2008-03934

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-01-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslagit det sanktionsmedlet.

§29 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden 2009-01-01 – 2008-01-28

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§30 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2009-01-01 – 2009-01-28

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§31 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 200-01-01 – 2009-01-28

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§32 Domar/beslut/protokoll från länsrätten

2 domar och 2 beslut från anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och besluten till handlingarna.

§33 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§34 Information från tillståndenheten

Anders Häregård informerade om att tillståndsenheten kommer att bedriva förebyggande arbete hos de tillståndshavare som kommer att arrangera studentfester. Tillståndsenheten kommer även att strama upp kontrollen av tillståndshavarnas ekonomiska hantering.