Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2009-09-10

Sammanträde 2009-09-10

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering, Bordlagda och återremitterade ärenden:

5 Bordlagt ärende Utökad serveringstid på Restaurang Dovas

Nya ärenden:

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Spelbomskan

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Lois (fd Hornblower )

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Taco Bar Söderhallarna

Dnr: 01-2009-02477 Handl: SHö/mza

9 Ägarskifte på Restaurang Fåfängan

10 Ägarskifte på Restaurang Mongolian Steakhouse

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

11 Tillsynsärende avseende Restaurang Källaren Aurora

12 Tillsynsärende avseende Restaurang China Sea

13 Tillsynsärende avseende Restaurang Corridor

14 Tillsynsärende avseende Restaurang Redline Disco & Bar

15 Tillsynsärende avseende Restaurang Charles Dickens

Dnr: 07-2009-01923 Handl: PHe/Gkr

16 Tillsynsärende avseende Restaurang Primo Ciao Ciao - Hantverkargatan

17 Tillsynsärende avseende Restaurang T.G.I Friday's Birger Jarlsgatan

18 Tillsynsärende avseende Restaurang New Lilla India

19 Tillsynsärende avseende Restaurang The Viper Room

Anmälningar och information

20 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2009-08-01 - 2009-08-01

21 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2009-08-01 - 2009-08-01

22 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2009-08-01 - 2009-08-01

23 Domar/beslut från länsrätten (9 st)

24 Domar/beslut från kammarrätten (1 st)

25 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2009-08-20 hade justerats 2009-08-25.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2009-09-16.

§5 Bordlagt ärende ang. ansökan om utökad serveringstid i restaurang Dovas, Sankt Eriksgatan 53 A

Dnr: 05-2009-01348

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om utökad serveringstid till klockan 03:00 fredag-lördag på prov ett år.

 2. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör fredag och lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster har lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL.

 3. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering, och inte är tillfälligt anlitade, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-07-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades tjänsteanteckning angående Dovas, daterad 2009-09-08 samt skrivelse från bolaget, inkommen till förvaltningen 2009-08-18.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan med därtill hörande villkor.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningen förslag.

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft förslagsrätt så hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Spelbomskan, Sveavägen 71-73

Dnr: 01-2009-01956

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av uppgifter i skrivelser som ingavs under dagens sammanträde, avseende uppsägning och generalfullmakt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-08-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Niclas Ihrsén, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Under sammanträdet ingavs återkallelse av generalfullmakt, daterad 2009-09-09, uppsägning, daterad 2009-09-09 och fullmakt i original, daterad 2009-09-09.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av under sammanträdet ingivna skrivelser avseende generalfullmakt och uppsägning.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lois f.d. Hornblower, Grev Turegatan 8

Dnr: 01-2009-02397

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge L & B Stockholm AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang Lois och dess uteservering, dagligen till klockan 01:00 i restaurangen och i uteserveringen till klockan 22:00, enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

 2. Utskottet beslutade dessutom att ge serveringstid dagligen i restaurangen till klockan 02:00 på prov ett år.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid dagligen till klockan 02:00 i restaurangen och till klockan 23:00 i uteservering avslås, enligt 6 kap. 5 § AL, med hänvisning till störningsrisken till närboenden.

 4. Ovanstående gäller under förutsättning att hyreskontrakt upprättas, att miljöförvaltningens livsmedelsgodkännande för allsidig matlagning inkommit samt att en meny med varierat matutbud presenterats. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2009-10-31 ska förbehållen vara undanröjda.

 5. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör fredag och lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster har lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL.

 6. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering, och inte är tillfälligt anlitade, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL.

 7. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-08-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Britt Kaari, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Protokollsutdrag angående yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Hornblower (numera restaurang Lois) från Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 2009-08-27 dukades vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta om öppethållande till klockan 02:00 i restaurangen på prov ett år med därtill hörande villkor och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Taco Bar Söderhallarna, Medborgarplatsen 3

Dnr: 01-2009-02477

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Norrmex AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-08-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades protokollsutdrag från Södermalms stadsdelsnämnd sammanträde 2009-08-27, avseende yttrande över ansökan om alkoholservering – Taco Bar Söderhallarna.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om utökad serveringstid för slutna sällskap i restaurang Fåfängan, Klockstapelsbacken 3

Dnr: 19-2009-01090

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstid till klockan 03:00 för slutna sällskap, dagligen i restaurangen, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL).

 2. Därutöver medges serveringstid till klockan 03:00 för slutna sällskap i uteserveringen under ett års prövotid, enligt 6 kap. 4 § AL.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 för slutna sällskap i uteserveringen avslås, enligt 6 kap. 4 § AL. Detta på grund av risk för störningar till närboende

 4. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL, att all personal som arbetar med servering och inte är tillfälligt anlitade, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till förvaltningen senast 2009-12-31. Därefter gäller villkoret kontinuerligt vid nyanställning av fast personal.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-08-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ingripande mot Servanda Invest AB – Källaren Aurora, Munkbron 11

Dnr: 07-2009-00864

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Servanda Invest AB tillståndshavare på Källaren Aurora en varning, enligt 7 kap 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-08-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ingripande mot Restaurang China Sea Aktiebolag – China Sea, Bredholmsgatan 2

Dnr: 07-2009-01084

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang China Sea Aktiebolag på serveringsställe China Sea, enligt 7 kap 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-08-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2009-09-08.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ingripande mot Mustafa Pektas – Red Line Disco & Bar, Sätra Torg 18-20

Dnr: 07-2009-01666

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Mustafa Pektas, tillståndshavare på Redline Disco Bar, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-08-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Mustafa Pektas och ombudet Allan Nyrén, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 9 september 2009. Även ombudsfullmakt dukades vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ingripande mot Tälje Krogar Aktiebolag – Charles Dickens, Folkungagatan 55

Dnr: 07-2009-01923

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Tälje Krogar Aktiebolag tillståndshavare på restaurang Charles Dickens en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-08-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Tomas Varli och ombudet Roland Lilljedahl, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 3 september 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ingripande mot Kafé Kanel AB – Primo Ciao Ciao, Hantverkargatan 76 A

Dnr: 07-2009-02216

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Kafé Kanel AB tillståndshavare i restaurang Primo Ciao Ciao en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-08-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad den 9 september 2009.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ingripande mot Psytech Group Aktiebolag – The Viper Room, Sankt Eriksgatan 46

Dnr 07-2009-00584

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Psytech Group Aktiebolag tillståndshavare på The Viper Room en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-07-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Petronijevic Predrag och ombudet Allan Nyrén, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 7 september 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden 2009-08-01 – 2009-08-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§17 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2009-08-01 – 2009-08-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§18 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2009-08-01 – 2009-08-31

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§19 Domar/beslut/protokoll från länsrätten

3 domar och 6 beslut anmäldes.

Domen (C4/5) i mål nr 3565-09, meddelad 2009-08-28 i Stockholm, där klagande var Abdullah Hoxha har överklagats till Kammarrätten i Stockholm.

§20 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§21 Information från tillståndenheten