Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2010-04-15

Sammanträde 2010-04-15

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Restaurang Momo

6 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Södermalms Bröd

7 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Restaurang Hjerta

8 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Restaurang Olivekronan

9 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Vapiano Kungsbron

10 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Matvarufabriken

11 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang NoCo Café

12 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Restaurang Wendela

Dnr: 01-2010-00245 Handl: MOn

Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Restaurang Svea Lounge
Dnr: 01-2010-00223 Handl: MVu

Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Café Söderberg
Dnr: 01-2010-00263 Handl: mpf

Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Inferno
Dnr: 01-2010-00332 Handl: mpf

Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Astoria
Dnr: 01-2010-00561 Handl: MOn

Nytt tillstånd, slutna sällskap Restaurang Stockholmsmässan Älvsjö Gård
Dnr: 02-2010-00566 Handl: MOn

Nytt tillstånd, trafikservering Restaurang m/s Gällnö
Dnr: 03-2010-00526 Handl: mza

Utökad serveringstid Restaurang Taco Bar-Kungsgatan
Dnr: 05-2010-00039 Handl: mpf

Satellitservering Restaurang Melanders Fiskrestaurang
Dnr: 16-2010-00677 Handl: mza

Omprövning efter prövotid Restaurang Theodora
Dnr: 25-2010-00144 Handl: MVu

Omprövning efter prövotid Restaurang Undici
Dnr: 25-2010-00615 Handl: mza

Omprövning efter prövotid Restaurang Festvåning Muntergök
Dnr: 25-2010-00621 Handl: MVu

Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Medelhavets Kolgrill
Dnr: 01-2009-03852 Handl: SHö

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

Bordlagda och återremitterade ärenden:

Återremitterat ärende Tillsynsärende Restaurang First Hotel Amaranten/ O´Learys
Dnr: 07-2009-04327 Handl: mza

Nya ärenden:

Tillsynsärende Restaurang Carl-Michael
Dnr: 07-2009-00274 Handl: MVu

Tillsynsärende Restaurang Mango
Dnr: 07-2009-02233 Handl: jlh

Tillsynsärende Restaurang South of Siberia
Dnr: 07-2009-02949 Handl: KNy

Tillsynsärende Restaurang Ballbreaker
Dnr: 07-2009-03312 Handl: KNy

Tillsynsärende Restaurang Pub Anchor
Dnr: 07-2009-04106 Handl: MOn

Tillsynsärende Restaurang Vin Valvet
Dnr: 07-2009-03443 Handl: FWe

Tillsynsärende Restaurang Bojan - S
Dnr: 07-2009-04087 Handl: FWe

Tillsynsärende Restaurang Lilla Saigon
Dnr: 07-2009-04127 Handl: SHö

Tillsynsärende Restaurang Sabai-Sabai
Dnr: 07-2009-04328 Handl: jlh

Tillsynsärende Restaurang La Habana
Dnr: 07-2009-04321 Handl: jlh

Tillsynsärende Restaurang Clustret
Dnr: 07-2009-04637 Handl: MVu

Tillsynsärende Restaurang Epicurian Club
Dnr: 07-2010-00181 Handl: MVu

Tillsynsärende Restaurang Ballbreaker (Warfvinges väg)
Dnr: 07-2010-00041 Handl: KNy

Tillsynsärende Restaurang Fasching
Dnr: 07-2010-00186 Handl: FWe

Tillsynsärende Restaurang Kasper/Hotel Terminus
Dnr: 07-2010-00335 Handl: HKa/tbr

Tillsynsärende Restaurang The Cuckoo
Dnr: 07-2010-00352 Handl: jlh

Tillsynsärende Restaurang Beckich Café
Dnr: 07-2010-00726 Handl: tbr

Tillsynsärende Stora och Goa AB / Restaurang Bara Vi
Dnr: 07-2010-00831 Handl: mza

Anmälningar och information

Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2010-03-01 - 2010-03-31

Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2010-03-01 - 2010-03-31

Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2010-03-01 - 2010-03-31

Domar/beslut från förvaltningsrätten (6 st)

Domar/beslut från kammarrätten (2 st)

Domar/beslut från regeringsrätten (2 st)

Information från tillståndsenheten
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och, vice ordförande Elisbeth Brandt Ygeman (S) och ledamoten Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2010-03-11 hade justerats 2010-03-15.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2010-04-19.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Momo, Sveavägen 35

Dnr: 01-2009-02125

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om serveringstillstånd för Tonemi Restaurang AB, i Restaurang Momo, Sveavägen 35. Sökanden har inte visat att bolaget är lämpligt att inneha serveringstillstånd enligt 7 kap. 7 § alkohollagen (AL), inte heller att serveringsstället uppfyller kraven enligt 7 kap. 8 § AL.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Södermalms Bröd, Nynäsvägen 287

Dnr: 01-2009-03860

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om serveringstillstånd på grund av att sökanden ej visat att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten enligt alkohollagens 7 kap. 7 § och med hänvisning till sökandens personliga vandel.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad den 13 april 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Hjerta, Slupskjulsvägen 28 B

Dnr: 01-2009-04297

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Hjerta Skeppsholmen AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering med serveringstid klockan 11:00- 01:00 respektive klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Olivekronan, Olivecronas väg 20

Dnr: 01-2009-04712

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om serveringstillstånd för Melisam Restaurang & Café AB i Restaurang Olivekronan med hänsyn till 7 kap. 7 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades tjänsteantecknig från Tillståndsenheten med bilagor, innehållande hyresavtal fr.o.m. 2010-05-01 och återsänd remiss från brandmyndigheten, daterad 2010-04-08 samt tjänsteanteckning från Tillståndsenheten med bilaga, innehållande beslut från åklagarmyndigheten angående nytt analysprotokoll, daterad 2010-04-14,

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Lars Edlund, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med skrivelse, daterad den 15 april 2010. Skrivelsen ingavs under sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Vapiano Kungsbron, Kungsbron 15

Dnr: 01-2010-00137

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge GLR Västra City AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen och uteserveringen medges under ett års prövotid, för att vinna erfarenhet av om verksamheten medför störningar enligt 6 kap. 4 § AL.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd restaurang Matvarufabriken, Norrtullsgatan 24

Dnr: 01-2010-00216

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Matvarufabriken Sthlm AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

2. Vidare medges serveringstid i restaurangen till klockan 01:00 på prov i ett år för att vinna erfarenhet om verksamheten blir störande för närboende.

3. Serveringstillstånd medges under förutsättning att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen, att sökanden redovisar att hyreskontrakt upprättats, att lokalen är godkänd för livsmedelshantering som uppfyller alkohollagens krav för allsidig matlagning och att en varierad meny presenterats. Förbehållen ska vara uppfyllda senast 2010-06-30. Först därefter verkställs beslutet genom att tillståndsbevis utfärdas.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vid sammanträdet dukades remiss från Tillståndsenheten till Norrmalms stadsdelsnämnd, daterad 2010-02-24, med yttrande från Norrmalms stadsdelsnämnd.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang NoCo Café, Odengatan 47

Dnr: 01-2010-00220

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Novatod AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 23:00 respektive mellan klockan 11:00 och 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstillstånd enligt ovan förutsätter att brandmyndigheten godkänner serveringslokalen. Uppgifterna från brandmyndigheten ska ha kommit till förvaltningen senast 2010-07-15. Tillståndbevis utfärdas först när de saknade uppgifterna har kommit in, innan dess får alkoholservering på restaurangen inte påbörjas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Wendela, Arenavägen 63

Dnr: 01-2010-00245

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang från klockan 11:00 till klockan 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

2. Ovanstående gäller under förutsättning att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2010-06-30 ska förbehållet vara undanröjt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades protokollsutdrag från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, daterad den 25 mars 2010, innehållande svar på remiss från Tillståndsenheten.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag

§13 Ansökan om serveringstillstånd på serveringsställe Café Söderberg, Kungsträdgården 2:41

Dnr: 01-2010-00263

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Wendy Har, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Ovanstående förutsätter att miljöförvaltningen fattar beslut om registrering av livsmedelsanläggningen samt att livsmedelslokalen i övrigt uppfyller kraven avseende allsidig matlagning i 7 kap. 8 § AL. Senast 2010-06-30 ska ovanstående förbehåll vara undanröjda. I annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Inferno, Fatburstrappan 20

Dnr: 01-2010-00332

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge INFERNO EE AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till allmänheten inomhus i restaurang till klockan 01:00 medges på prov ett år, enligt 7 kap. 5 § AL.

3. Stadigvarande serveringstid inomhus i restaurang till klockan 01:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL med hänvisning till risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Astoria, Kungsgatan 37

Dnr: 01-2010-00561

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Marions Gastro Dinner AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, på serveringsstället Astoria, i restaurang och övriga serveringsytor samt uteservering dagligen från klockan 11:00 till klockan 01:00 respektive 24:00.

2. Vidare medges serveringstid till klockan 03:00 i restaurang och uteservering på prov ett år för att utröna om verksamheten medför eventuella buller och ordningsstörningar.

3. Stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurang och uteservering avslås med hänvisning till risk för både buller- och ordningsstörningar.

4. Serveringstillstånd medges under förutsättning att sökanden redovisar att hyreskontrakt upprättats. Förbehållet ska vara uppfyllt senast 2010-06-30. Först därefter verkställs beslutet genom att tillståndsbevis utfärdas.

5. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället, fredag – lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen.

6. Villkor meddelas även att all personal som anlitas för servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras, utbildas i ansvarsfull alkoholservering (STAD-utbildning). Villkoret om utbildning ska vara uppfyllt och redovisat till Tillståndsenheten senast 2010-06-30. Villkoret och redovisningsskyldigheten gäller fortlöpande vid anställning av ny personal.

Ovanstående beslut är i enlighet med 7 kap. 5 § alkohollagen (AL), 7 kap. 9 § AL samt kommunens alkoholpolitiska program – riktlinjer för serveringstillstånd.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Älvsjö Gård, Mässvägen 1

Dnr: 02-2010-00566

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Mässrestauranger AB, serveringstillstånd i restaurang Älvsjö Gård, för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap, dagligen i restaurang från klockan 11:00 till 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Vidare medges serveringstid i restaurangen dagligen till klockan 03:00 på prov ett år enligt 7 kap. 5 § AL, för att vinna erfarenhet om eventuell störningsrisk.

3. Stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till befarad störningsrisk.

4. Ovanstående gäller under förutsättning att miljöförvaltningens godkännande för livsmedelshantering inkommit samt att dispositionsrätten styrks fullt ut. Beslutet verkställs genom att tillståndbevis utfärdas först efter det att förbehållen undanröjts. Senast 2010-06-30 ska förbehållen vara undanröjda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades protokollsutdrag från Älvsjö stadsdelsnämnd, daterad den 25 mars 2010, innehållande svar på remiss från Tillståndsenheten.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang m/s Gällnö, Strömkajen

Dnr: 03-2010-00526

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Stockholms Sjötrafik AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i inrikes trafik i ovanstående serveringslokaler, dagligen från klockan 09:00 till klockan 01:00, enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

2. Ovanstående förutsätter att miljöförvaltningen fattar beslut om registrering av livsmedelsanläggningen. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget, daterad 2010-04-12.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt ansökan.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (MP) haft förslagsrätt så hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Taco Bar, Kungsgatan 3

Dnr 05-2010-00039

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Texana Aktiebolag serveringstid till klockan 02:00 vid servering till allmänheten i restaurang och uteservering, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL), under ett års prövotid för att vinna erfarenhet av verksamheten.

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 02:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till risken för alkoholpolitiska olägenheter i form av ordningsproblem eller störningar till närboende.

3. Villkor meddelas att två förordande ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället fredag – lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen

4. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL, att all personal som stadigvarande arbetar med servering genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till förvaltningen senast 2010-09-30. Därefter gäller villkoret kontinuerligt vid nyanställningar av fast personal.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget, daterad 2010-04-13.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Satellitservering Medborgarplatsen/Melanders Fiskrestaurang, Södermalms Saluhall

Dnr 16-2010-00677

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten i separat uteservering på Medborgarplatsen, dagligen från klockan 11:00 till klockan 24:00, 2010-04-01-2010-09-30, enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

2. Villkor meddelas att minst en förordnad ordningsvakt tjänstgör i satellitserveringen, torsdag-lördag från klockan 19:00 till dess att samtliga gäster lämnat serveringsstället, p.g.a. det allmänna ordningsläget på Medborgarplatsen. Lagstöd föreligger i 7 kap. 5 § AL.

3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Omprövning efter prövotid i restaurang Theodora, Sankt Eriksgatan 53 B

Dnr: 25-2010-00144

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att medge ansökan om serveringstid till allmänheten till klockan 03:00 fredagar och lördagar i restaurang med ett års prövotid.

2. Tidigare meddelade villkor kvarstår

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ahmet Özdemir och Johan Dannqvist, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet

Elisabeth Brandt Ygeman (S) anmälde jäv och deltog ej i beslutet.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta om serveringstid till klockan 03:00 med ett års prövotid.

§21 Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang Undici, Grev Turegatan 30

Dnr: 25-2010-00615

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge en krog på Östermalm AB stadigvarande serveringstid till klockan 02:00 i restaurangen, fredag-lördag och dag före helgdag, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Omprövning efter prövotid i Festvåning Muntergök, Grev Turegatan 56

Dnr: 25-2010-00621

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge GM Saari AB stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 inomhus i Festvåning Muntergök, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Medelhavets Kolgrill, Bandhagsplan 3-5

Dnr: 01-2009-03852

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå Galini Pizzeria HB:s ansökan om serveringstillstånd i restaurang Medelhavets Kolgrill, då sökanden inte uppfyller kraven enligt 7 kap. 7 § alkohollagen. Sökanden har inte kunnat styrka förvärvet av restaurangverksamheten fullt ut och en person med betydande inflytande anses inte vara lämplig.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolagets ombud, daterad den 14 april 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot Tribe Hotel Management AB – First Hotel Amaranten/O´Learys

Dnr: 07-2009-04327

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Tribe Hotel Management AB enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Wodek Kleinwichs och Rickard Svartvik, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ingripande mot Cote du Boeuf AB - Carl-Mikael, Allmänna Gränd 6

Dnr: 07-2009-00274

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Cote du Boeuf AB tillståndshavare på restaurang Carl-Michael en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ricard Constantinou och Roland Persson, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Ingripande mot Sveavägsgruppen AB – Mango, Sveavägen 36

Dnr 07-2009-02233

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Sveavägsgruppen AB på serveringsstället Mango, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Zahra Nikravesh och genom muntlig fullmakt, ombudet Karl Johan Malmberg, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Under sammanträdet ingavs skrivelse med bilagor, angående programmering av kassaapparater.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Ingripande mot D.Z. Company AB C/O Dragan Stankovic – South of Siberia, Luntmakargatan 99

Dnr: 07-2009-02949

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för D.Z. Company HB tillståndshavare på serveringsstället South of Siberia, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-01-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Dragan Stankovic, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2010-04-08. Vid sammanträdet dukades även tjänsteanteckning, med utdrag från Creditsafe, från Tillståndsenheten, daterad 2010-04-14.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Ingripande mot Ballbreaker Gärdet AB – Ballbreaker, Sehlstedsgatan 4

Dnr: 07-2009-03312

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Ballbreaker Gärdet AB tillståndshavare på restaurang Ballbreaker en varning, enligt 7 kap 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Ingripande mot VEEM Anchor Rock AB – Pub Anchor, Sveavägen 90

Dnr: 07-2009-04106

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela VEEM Anchor Rock AB, tillståndshavare på serveringsstället Pub Anchor en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2009-03-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Masoud Piran, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet, i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 12 april 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§30 Ingripande mot Vin Valvet 1644 AB – Vin Valvet, Hornsgatan 2

Dnr: 07-2009-03443

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Vin Valvet AB på serveringsstället Vin Valvet, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Lois Alberto Abbas El Moussaoui och ombudet Roland Lilljedahl, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 12 april 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§31 Ingripande mot Viet Hung Handelsbolag – Lilla Saigon, Bjurholmsgatan 18

Dnr: 07-2009-04127

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Viet Hung Handelsbolag tillståndshavare i restaurang Lilla Saigon en varning, enligt 7 kap 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget, daterad den 12 april 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§32 Ingripande mot GT Thai AB - Sabai-Sabai, Kammakargatan 44

Dnr: 07-2009-04328

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för GT Thai AB på serveringsstället Sabai-Sabai, enligt 7 kap 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Theera Tanaveerapong, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 12 april 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§33 Ingripande mot Podion Personlig Pedagokgik AB – Clustret, Söder Mälarstrand 25

Dnr 07-2009-04637

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen, Podion Personlig Pedagogik AB en varning

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-02-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§34 Ingripande mot Ballbreaker Kungsholmen AB – Ballbreaker (Warfvinges väg), Warfvinges väg 19

Dnr: 07-2010-00041

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Ballbreaker Kungsholmen AB tillståndshavare på restaurang Ballbreaker en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§35 Ingripande mot AB Fasching Musikproduktion – Fasching Kungsgatan 63

Dnr: 07-2010-00186

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela AB Fasching Musikproduktion, tillståndshavare på restaurang Fasching en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§36 Ingripande mot Hotel Terminus AB – Kasper/Hotel Terminus, Vasagatan 20

Dnr: 07-2010-00335

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade utskottet föreslagit det sanktionsmedlet.

§37 Ingripande mot Stora och Goa AB, Skånegatan 59

Dnr: 07-2010-00831

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Stora och Goa AB en varning, enligt 7 kap 20 § alkohollagen

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§38 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden 2010-03-01 – 2010-03-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§39 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2010-03-01 – 2010-03-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§40 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2010-03-01 – 2010-03-31

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§41 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

3 domar och 3 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och besluten till handlingarna.

§42 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

2 domar och 2 protokoll anmäldes.

§43 Domar/beslut/protokoll från Regeringsrätten

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domen och protokollen till handlingarna.

§44 Information från tillståndenheten

Anders Häregård delade ut senaste numret av tillståndsnytt.

Fredrik Jurdell informerade om att det till förvaltningen inkommit en anonym anmälan mot det konsultbolag som tillståndsenheten anlitar och de åtgärder förvaltningen vidtagit med anledning av anmälan.