Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2010-05-06

Sammanträde 2010-05-06

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

Nytt tillstånd, allmänheten
Restaurang O´Learys/ Liljeholmen

Dnr: 01-2009-04501 Handl: MVu

Nytt tillstånd, allmänheten
Restaurang Park Inn Hammarby-Sjöstad

Dnr: 01-2010-00586 Handl: SHö

Nytt tillstånd, allmänheten
Restaurang Strand Kalaset
(Himmel och Strand )

Dnr: 01-2010-00911 Handl: mpf

Nytt tillstånd, allmänheten
Restaurang The Queens Head

Dnr: 01-2010-01177 Handl: MOn

Utökad serveringstid
Restaurang Zanzibar

Dnr: 05-2010-00669 Handl: mpf

Ändring i tillstånd
Restaurang Färgfabriken

Dnr: 20-2010-00221 Handl: mpf

Omprövning efter prövotid
Restaurang Ersta Terrass

Dnr: 25-2010-00614 Handl: MOn

Omprövning efter prövotid
Restaurang Grodan (La Grenouille)

Dnr: 25-2010-00622 Handl: SHö

Omprövning efter prövotid
Restaurang Stockholm Food

Dnr: 25-2010-00623 Handl: MOn

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen
Tillsynsärende
Restaurang SpaghettiOperan Regina

Dnr: 07-2009-03523 Handl: MVu

Tillsynsärende
Restaurang Casablanca

Dnr: 07-2009-04175 Handl: MVu

Tillsynsärende
Restaurang After Café bar & kök/Temple Bar

Dnr: 07-2009-04713 Handl: mza

Tillsynsärende
Restaurang Beckich Café

Dnr: 07-2010-00726 Handl: tbr

Tillsynsärende
Restaurang La Habana

Dnr: 07-2009-04321 Handl: jlh

Tillsynsärende
Restaurang Bojan - S

Dnr: 07-2009-04087 Handl: FWe

Anmälningar och information

Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2010-04-01 - 2010-04-28

Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap
2010-04-01 - 2010-04-28

Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen
2010-04-01 - 2010-04-28

Domar/beslut från förvaltningsrätten (6)
1 (6) Rest. Aubergine
2 (6) Rest. K karaoke
3 (6) Rest. Ambassadeur
4 (6) Beckich Café
5 (6) Rest. Lilla Wien
6 (6) First Hotel Amaranten/O´Learys

Domar/beslut från kammarrätten (1)
1 (1) Rest. Ät Gott

Information från tillståndsenheten
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordförande Elisabeth Brandt Ygeman (S) fick i uppdrag at justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2010-04-15 hade justerats 2010-04-19.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2010-05-11.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang O´Learys/Liljeholmen, Lijeholmstorget 7

Dnr: 01-2009-04501

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Sportbaren Liljeholmen AB serveringstillstånd för spritdrycker vin och starköl till allmänheten, dagligen klockan 11:00-22:00 i restaurang samt uteservering i restaurang O´Learys, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurang medges under ett år prövotid för att vinna erfarenhet om verksamheten medför eventuell risk för störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § AL.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang samt uteservering avslås med hänvisning till risk för störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § AL.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende. Beslut fattas med stöd av 7 kap. 5 § AL och 6 kap. 4 § AL.

5. Serveringstillstånd enligt ovan förutsätter att restaurangens kök uppfyller kraven i 7 kap. 8 § AL samt att polismyndighetens tillstånd för uteservering föreligger. Förbehållen ska vara uppfyllda senast 2010-08-06. Tillståndsbevis utfärdas först när de saknade uppgifterna kommit in, innan dess får alkoholservering inte påbörjas.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-04-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Park Inn Hammarby-Sjöstad, Midskeppsgatan 6

Dnr: 01-2010-00586

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Rezidor Hotel AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten dagligen i restaurang, bar, i form av roomservice i samtliga hotellrum och i konferenslokalerna mellan klockan 11:00-01:00 samt uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap 5 § alkohollagen.

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende. Beslut fattas med stöd av 7 kap. 5 § AL och 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-04-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Strand Kalaset, Gustavlundsvägen 139 B

Dnr: 01-2010-00911

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Kalaset Arrangemang i Stockholm AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang Strand Kalaset och dess uteservering från klockan 11:00 till klockan 01:00 respektive 23:00 samt till slutna sällskap inomhus i restaurangen till klockan 03:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-04-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget.

Remissvar från brandmyndigheten daterat 2010-04-21.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang The Queens Head, Drottninggatan 108

Dnr: 01-2010-01177

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge The Queens Head AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, på restaurang The Queens Head dagligen från klockan 11:00 till klockan 22:00.

2. Vidare medges serveringstid till klockan 01:00 i restaurang på prov ett år för att utröna om verksamheten medför eventuell risk för störningar till intilliggande bostäder.

3. Stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang avslås med hänvisning till befarad störningsrisk.

4. Serveringstillstånd medges under förutsättning att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen och att lokalen är godkänd för livsmedelshantering som uppfyller alkohollagens krav för allsidig matlagning. Förbehållen ska vara uppfyllda senast 2010-08-31. Först därefter verkställs beslutet genom att tillståndsbevis utfärdas.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-04-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Zanzibar, Norrmalmstorg

Dnr: 05-2010-00669

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge serveringstid till allmänheten till klockan 02:00 dagligen i restaurang och uteservering under ett års prövotid, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 02:00 dagligen i restaurang och uteservering avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

3. Villkor meddelas enligt 7 kap. 5 § AL att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället, fredag-lördag, från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat detta.

4. Villkor meddelas även enligt 7 kap. 5 § AL att all personal som stadigvarande arbetar med servering genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till förvaltningen senast 2010-09-30. Därefter gäller villkoret kontinuerligt vid nyanställning av fast personal.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-04-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Stadigvarande ändring av tillstånd samt omprövning efter prövotid på serveringsställe Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1

Dnr: 20-2010-00221

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid till slutna sällskap inomhus i serveringslokalerna samt i uteservering till klockan 03:00 respektive 01:00, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL).

2. Därutöver bifaller utskottet serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i serveringslokalerna samt i uteservering till klockan 03:00 respektive 01:00 under ett års prövotid med en grundtid till klockan 01:00 respektive 22:00, enligt 6 kap. 4 § AL.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till allmänheten till klockan 03:00 i restaurang och till klockan 01:00 i uteservering avslås enligt 6 kap 4 § AL, med hänvisning till eventuella ordningsstörningar och risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas enligt 7 kap. 5 § AL att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället, fredag-lördag, från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat detta.

5. Villkor meddelas även enligt 7 kap. 5 § AL att all personal som stadigvarande arbetar med servering genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till förvaltningen senast 2010-09-30. Därefter gäller villkoret kontinuerligt vid nyanställning av fast personal.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-04-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades två skrivelser från bolaget, daterade 2010-04-29

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Omprövning av serveringstid i restaurang Ersta Terrass, Erstagatan 1

Dnr: 25-2010-00614

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Convegno AB stadigvarande serveringstid till slutna sällskap, dagligen i restaurang till klockan 03:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 01:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 7 kap. 5 § AL och 6 kap. 4 § AL.

3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-04-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

§12 Omprövning av serveringstid i restaurang Stockholm Food, Lindhagensgatan 90

Dnr: 25-2010-00623

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Stockholm Food Catering Event AB stadigvarande serveringstid till slutna sällskap, dagligen i restaurang till klockan 02:00, enlig 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas om att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30, enligt 7 kap. 5 § och 7 kap. 9 § AL.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-04-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Chili Restaurang, Carl-Gustaf Lindstedts gata 2

Dnr: 01-2010-01127

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Minlian Handelsbolag tillstånd för servering av vin och starköl till allmänheten i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00. Beslut fattas enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ingripande mot Hathor Opera AB – SpaghettiOperan Regina, Drottninggatan 71 A

Dnr: 07-2009-03523

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Hathor Opera AB tillståndshavare på restaurang SpaghettiOperan, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-04-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Hans Ramberg, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enligt med dukad skrivelse, inkommen till förvaltningen 2010-05-05.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ingripande mot Casablanca´s Pizzeria-Casablanca, Jenny Linds Gata 6

Dnr: 07-2009-04175

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Mirko Vukota, tillståndshavare på restaurang Casablanca, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-04-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Torbjörn Lundquist, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2010-04-27.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ingripande mot CHSD Restaurang AB – After Café bar & kök/Temple Bar, Kornhamnstorg 55-57

Dnr 07-2009-04713

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att meddela CHSD Restaurang AB tillståndshavare i restaurang After Café bar & kök/Temple bar, en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att minst en företrädare i det tillståndshavande bolaget, genomgår STAD-samarbetets restaurangutbildning ”Chefsutbildning-policy och kommunikation”. Vidare att bolaget efter genomgången utbildning utarbetar en skriftlig alkoholpolicy och redovisar hur den ska implementeras i verksamheten. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2010-11-30. Beslut om villkor fatts med stöd av 7 kap. 5 § AL.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-04-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Stavros Stavropoulos och Dimitri Stavropoulos vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet. Under sammanträdet inlämnades tillståndsenhetens utredning angående tillstånd för alkoholservering, daterad 2009-12-07, lista över de 100 mest lönsamma restaurangerna i Sverige samt polismyndighetens krogtillsynsdokument, daterat 2009-12-04.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ingripande mot Beckich Café, Schönfeldts Gränd 5-7

Dnr: 07-2010-00726

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Elham Shagians enskilda firma, på serveringsstället Beckich Café, enligt 7 kap 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolagets ombud, daterad 2010-04-30.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ingripande mot La Habana AB – La Habana, Sveavägen 108

Dnr: 07-2009-04321

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela La Habana AB tillståndshavare på serveringsstället La Habana en varning, enligt 7 kap 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Samhällsvetenskapliga föreningen – Bojan - S

Dnr: 07-2009-04106

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Samhällsvetenskapliga föreningen tillståndshavare på restaurang Bojan en varning, enligt 7 kap. 20 § AL.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-03-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden 2010-04-01 – 2010-04-28

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§21 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2010-04-01 – 2010-04-28

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§22 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2010-04-01 – 2010-04-28

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§23 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

8 domar och 2 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och besluten till handlingarna.

§24 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och protokollen till handlingarna.

§25 Information från tillståndenheten

Anders Häregård påminde om ”Krögarmässan” som kommer att äga rum den 24 maj 2010 i Kulturhuset.

Nytt för i år är att serveringsställen med livsmedelsgodkännande, men ej serveringstillstånd är inbjudna till ”Krögarmässan”