Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2010-06-03

Sammanträde 2010-06-03

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

Bordlagda och återremitterade ärenden:

5 Återremitterat ärende om utökad serveringstid Restaurang Miss Yan

Nya ärenden:

6 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang SAS

7 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Thehuset

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Nymble Restaurang

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang 66:ans Corner

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Restaurant Lilla Pasta Köket

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Wokhouse (fd Sushihuset Gamla Stan)

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Fu Thai Restaurang och Sushi

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Serrano

Dnr: 01-2010-00935 Handl: SHö

14 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Boule & Berså

15 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Nonni (Treklövern)

16 Nytt tillstånd till allmänheten, Uteserveringen på Norra Latins Skolgård

17 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Jambokula

Dnr: 01-2010-01747 Handl: SHö

18 Nytt tillstånd till slutna sällskap på Restaurang Porslinsfabriken

Dnr: 02-2010-01054 Handl: SHö

19 Utökad serveringstid på Restaurang Baretto

20 Utökad serveringstid på Restaurang Nordic Sea Hotel

21 Ändring i tillstånd för Restaurang Epicurian Club

22 Omprövning efter prövotid på Restaurang Grodan (La Grenouille)

Dnr: 25-2010-00622 Handl: SHö

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

23 Tillsynsärende avseende Restaurang Karlsson & Co

24 Tillsynsärende avseende Restaurang King´s Town

25 Tillsynsärende avseende Restaurang Azafran

26 Tillsynsärende avseende Restaurang Planens Restaurang

27 Tillsynsärende avseende Restaurang Pickwick

28 Tillsynsärende avseende Restaurang The Square Bistro & Café

29 Tillsynsärende avseende Restaurang Epicurian Club

30 Tillsynsärende avseende Restaurang Rosa Drömmar

Dnr: 07-2010-00066 Handl: PCa/EJo

31 Tillsynsärende avseende Restaurang The Cuckoo

32 Tillsynsärende avseende Restaurang Gokartpalatset

33 Tillsynsärende avseende Restaurang O´Pizzicato

Anmälningar och information

34 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2010-04-29 - 2010-05-25

35 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2010-05-01 - 2010-05-25

36 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2010-04-29 - 2010-05-25

37 Domar/beslut från förvaltningsrätten (5 st)

38 Domar/beslut från kammarrätten (2 st)

39 Domar/beslut från regeringsrätten (1 st)

40 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och ledamoten Jackie Nylander (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2010-05-06 hade justerats 2010-05-11.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2010-06-09.

§5 Återremitterat ärende- Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Miss Yan, Askängsbacken 2

Dnr: 05-2009-04167

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Miss Yan HB utökat serveringstillstånd för vin, starköl och spritdrycker till allmänheten till klockan 02:00 fredag, lördag och dag före helgdag på prov ett år.

2. Villkor meddelas att samtliga personer som arbetar med servering av alkoholdrycker på uteserveringen (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

3. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör fredag, lördag och dag före helgdag, från klockan 22:00, till dess att samtliga gäster lämnat lokalen.

4. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende. Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 5 § AL och 6 kap. 4 § AL.

5. Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid, vid servering till allmänheten i restaurang, fredag och lördag till klockan 03:00, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta om utökad serveringstid till klockan 02:00 fredag, lördag och dag före helgdag på prov ett år med därtill hörande villkor och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd för trafikservering ombord vid inrikes flygtrafik, SAS

Dnr: 01-2009-01809

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Scandinavian Airlines System Sweden serveringstillstånd till allmänheten för spritdrycker, vin och starköl ombord på flygplan i inrikes trafik, dagligen från klockan 11:00 till klockan 24:00 enligt 7 kap. 5 och 12 §§ alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Thehuset, Karl den XII:s Torg

Dnr: 01-2009-03988

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Syskonen Jarnebäck Piccolino Aktiebolag serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten i uteservering, årligen under perioden 20/5-31/8, med serveringstid klockan 11:00-23:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i Nymble Restaurang, Drottning Kristinas Väg 15-19

Dnr: 01-2010-00217

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Tekniska Högskolans Studentkår serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering med serveringstid klockan 11:00-01:00 respektive klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid i restaurang till klockan 03:00 medges på prov under ett års tid, enligt 7 kap. 5 § AL, för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 03:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9§ AL samt stadens riktlinjer för serveringstillstånd. Detta med anledning av risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende. Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 5 § AL och 6 kap. 4 § AL.

5. Villkor meddelas att all personal som anlitas för arbete med servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras, ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret gäller kontinuerligt.

6. Villkor meddelas att minst två (2) av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, vid nyttjande av serveringstid efter klockan 01:00 och då gästantalet samtidigt uppgår till minst 150 gäster. Vaktvillkoret gäller från klockan 22:00 till dess att sista gästen lämnat serveringsstället. Antalet ordningsvakter ska utökas enligt följande: minst tre (3) vid 301-400 gäster, minst fyra (4) vid 401-500 gäster, minst fem (5) vid 501-600 gäster samt minst sex (6) vid 601 eller fler gäster.

7. Ovanstående gäller under förutsättning att sökanden redovisar att serveringsstället har ett kök för allsidig matlagning samt att meny över ett allsidigt matutbud redovisas till förvaltningen. Förbehållet ska vara uppfyllt senast 2010-09-03. Först när ovanstående förbehåll undanröjts verkställs beslutet genom utfärdande av tillståndsbevis.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd Restaurant Lilla Pastaköket, Brattforsgatan 19

Dnr: 01-2010-00310

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Farsta pastabutik Handelsbolag serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering med serveringstid klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Wokhouse (fd Sushihuset Gamla Stan), Lilla Nygatan 1

Dnr: 01-2010-00265

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan, eftersom de grundläggande kraven för serveringstillstånd enligt 7 kap. 7 § alkohollagen (AL) inte är uppfyllda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Fu Thai Restaurang och Sushi, Riksdalervägen 9

Dnr: 01-2010-00762

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Fu Thai Restaurang & Sushi Handelsbolag stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om serveringstid i restaurang till klockan 01:00 avslås, enligt 6 kap 4 § AL.

3. Ovanstående gäller under förutsättning att bolagsmännen redovisar hur de har kunnat försörja sig under inkomståret 2009. Först när förbehållet är undanröjt verkställs beslutet genom utfärdande av tillståndsbevis.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Serrano, Kungsbron 4

Dnr: 01-2010-00935

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge SNLTD Sweden AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-00:00 respektive 11:00-22:00, enligt 7 kap 5 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende. Beslut fattas med stöd av 7 kap. 5 § AL och 6 kap. 4 § AL.

3. Ovanstående förutsätter att det sökande bolaget inkommer med en meny som uppfyller alkohollagens krav på ett varierat och allsidigt utbud av lagad mat. Senast 2010-06-30 ska ovanstående förbehåll vara undanröjt. I annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndbevis utfärdas först när förbehållet undanröjts.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd på serveringsställe Boule & Berså, Sjökvarnsbacken

Dnr: 01-2010-01194

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Saltsjöqvarn Handel AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten på serveringsställe Boule & Berså, dagligen från klockan 11:00 till klockan 23:30 på prov under perioden 2010-06-03 – 2010-09-30 enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §. Detta för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att ge serveringstillstånd på prov till klockan 23:30 under perioden 2010-06-03 – 2010-09-30.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Nonni, Klara Östra Kyrkogata 12

Dnr: 01-2010-01486

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Nonni Sushi & Coffeé Bar AB tillstånd för servering av vin och starköl till allmänheten i restaurang, måndag-torsdag mellan klockan 11:00-21:00 och fredag-lördag samt dag före helgdag, mellan klockan 11:00-01:00. Beslut fattas enligt 7 kap 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i uteservering vid Norra Latins Skolgård, Barnhusgatan 7

Dnr: 02-2010-01609

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Bantorget Service Partner Aktiebolag serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i uteservering, årligen under perioden 4/5-15/10, med serveringstid klockan 11:00-24:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid i uteserveringen till klockan 02:00 dagligen under perioden 4/5-15/10 medges på prov ett år, för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till närboende.

3. Villkor meddelas att samtliga personer som arbetar med servering av alkoholdrycker på uteserveringen (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

4. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör fredag-lördag, från klockan 22:00, till dess att samtliga gäster lämnat uteserveringen.

5. Stadigvarande serveringstid under perioden 4/5-15/10 årligen till klockan 02:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § AL samt stadens riktlinjer för serveringstillstånd. Detta med anledning av risk för störningar till närboende.

6. Paragrafen justerades omedelbart

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Vimal Kovac, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet. Vimal Kovac ändrade ansökan till att årligen avse perioden 4/5-15/10.

Vid sammanträdet dukades remissvar, daterat 2010-05-20, från Norrmalms Stadsdelsnämnd.

Elisabeth Brandt Ygeman (S) anmälde jäv och deltog ej i beslutet.

Förslag till beslut

Ledamoten Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), m.fl. M och ledamoten Jackie Nylander (V) att medge serveringstid till klockan 02:00 dagligen under perioden 4/5-15/10, på prov ett år, med därtill förenade villkor.

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (MP) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ledamoten Patrik Silverudd (FP), ordföranden Marie Ljungberg Schött (M), m fl. M och ledamoten Jackie Nylander (V).

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot utskottets beslut.

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Jambokula, Lidnersplan 2

Dnr: 03-2010-01747

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Achan Rudberg med den enskilda firman Jambokula serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang, mellan klockan 11:00-22:00. Beslut fattas enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades remissvar från Kungsholmens stadsdelsnämnd, daterat den 20 maj 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om serveringstillstånd i festvåningen Porslinsfabriken, Rörstrandsgatan 33

Dnr 02-2010-01054

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Eventus AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutet sällskap, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 02:00 i restaurang avslås på grund av risk för störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § AL.

3. Utökad serveringstid till klockan 02:00 medges dock under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att vinna erfarenhet av verksamhetens påverkan på omgivningen samt för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Baretto, Kungsträdgårdsgatan 18

Dnr 05-2010-00457

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid till klockan 05:00 i restaurang och uteservering, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ansökan om ändring i serveringstillstånd i restaurang Epicuran Club, Grevgatan 55

Dnr: 20-2010-01478

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan eftersom verksamheten inte kan betraktas som helt sluten och kriterierna för serveringstillstånd till allmänheten, vad avser lokalens beskaffenhet, enligt 7 kap 8 § alkohollagen inte är uppfyllda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Mark Majzner och Ingvar Rehbinder, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2010-03-01.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i Restaurang Grodans uteservering, Grev Turegatan 16

Dnr: 25-2010-00622

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid i uteservering, dagligen mellan klockan 00:00-01:00 med hänvisning till att det finns bostäder i nära anslutning till serveringsstället. Klagomål har inkommit på verksamheten och det föreligger fortsatt risk för störningar till närboende. Beslut fattas enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 00:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende. Beslut fattas med stöd av 7 kap. 5 § 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-04-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ingripande mot Restaurant & Bar King´s Town Aktiebolag – King´s Town, Ringvägen 104

Dnr: 07-2009-04108

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Restaurang & Bar King´s Town AB tillståndshavare på serveringsstället King´s Town en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ingripande mot Molina-Cabrera Restauranger AB-Azafran, Långholmsgatan 42

Dnr: 07-2009-03518

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Molina-Cabrera Restauranger AB tillståndshavare på restaurang Azafran en varning, enligt 7 kap 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot Vinkruset AB – Planens Restaurang, Enskedevägen 98

Dnr 07-2009-03904

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Vinkruset AB tillståndshavare på Planens Restaurang, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot Aktiebolaget Rekon – Pickwick, Drottninggatan 6

Dnr: 07-2009-04282

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Aktiebolaget Rekon tillståndshavare på Restaurang Pickwick, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Hans Karlberg, Zdzislaw Marchov och Matgorzata Marchow, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2010-06-01.

Under sammanträdet ingavs redogörelse, daterad den 3 juni 2010, innehållande uppgift för Rekon AB:s och makarna Marchows betalning av skatter m.m.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. M, vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) och ledamoten Jackie Nylander (V) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Patrik Silverudd föreslog att tillståndshavaren skulle meddelas en varning.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) m.fl. M, vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) och ledamoten Jackie Nylander (V).

Reservation

Ledamoten Patrik Silverudd (FP) reserverade sig mot utskottets beslut.

§25 Ingripande mot Hötorgets Cous Cous AB – The Square Bistro & Café, Slöjdgatan 10

Dnr: 07-2009-04335

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Hötorgets Cous Cous AB tillståndshavare på The Square Bistro & Café en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Ingripande mot Antipodes Premium Wines AB – Epicurian Club, Grevgatan 55

Dnr: 07-2010-00181

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen, Antipodes Premium Wines AB en varning.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Mark Majzner och Ingvar Rehbinder, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Ingripande mot Rosa Drömmar, Essinge Brogata 5

Dnr: 07-2010-00066

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återemittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter, vilka framkom under sammanträdet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Serverius Rhawi och Bilen Önder med biträde av Daniel Norrgård, vilka redogjorde för ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2010-06-02.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle återremittera ärendet för inarbetande av nya uppgifter.

§28 Ingripande mot Cathrine Schück Produktion AB – The Cockoo, Artillerigatan 56

Dnr: 07-2010-00352

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Cathrine Schück Produktion AB på serveringsstället The Cuckoo, enligt 7 kap 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från Niclas Carling, daterad 2010-06-02.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Ingripande mot Gokartpalatset i Sverige AB – Gokartpalatset, Varuvägen 15

Dnr: 07-2010-01176

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Gokartpalatset i Sverige AB tillståndshavare på serveringsstället Gokartpalatset, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§30 Ingripande mot DM Café & Restaurant Handelsbolag – O´Pizzicato, Swedenborgsgatan 23

Dnr 07-2010-01461

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela DM Café Restaurant HB tillståndshavare på restaurang O´Pizzicato en varning, enligt 7 kap 20 § alkohollagen

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-05-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§31 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden 2010-04-29 – 2010-05-25

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§32 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2010-05-01 – 2010-05-25

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§33 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2010-04-29 – 2010-05-25

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§34 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

3 domar och 2 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och besluten till handlingarna.

§35 Domar/beslut/protokoll från Regeringsrätten

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§36 Information från tillståndenheten

Anders Häregård informerade om att beslutet om ny alkohollag kommer att skjutas upp. Detta med anledning av att Italien haft synpunkter på förslaget om ny alkohollag. EU har beslutat om en frysningsperiod på tre månader. Under den tiden får inte förslaget antas.

Anders Häregård tackade politikerna från tillståndsutskottet för deras insats på Krögarmässan.

§37 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.