Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2010-09-09

Sammanträde 2010-09-09

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Serie A = Ansökningar om alkoholservering
Serie B = Administrativa ingripanden enligt alkohollagen
Serie C = Anmälningar och information

A-ärenden
Noteringar

A 1 Nytt tillstånd, allmänheten
Restaurang- och festvåningen Hemma hos Kaj

Dnr: 01-2010-02246 Handl: mza

Handlingar som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget.
Yttrande från Södermalms Stadsdelsnämnd.
Bifogades av misstag bakom remissen under A3.

A 2 Nytt tillstånd, allmänheten
Restaurang Bistro Epok

Dnr: 01-2010-02581 Handl: EJo

A 3 Nytt tillstånd, allmänheten
Restaurang Brofästet

Dnr: 01-2010-02695 Handl: mza

Handlingar som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget.
Yttrande från Södermalms Stadsdelsnämnd.
Bifogas som separat "ärende" (A 3).

A 4 Omprövning efter prövotid
Hotel Skeppsholmen

Dnr: 25-2010-02547 Handl: MVu

A 5 Nytt tillstånd, allmänheten, trafikservering
Restaurang M/S Strömma Kanal

Dnr: 03-2010-03021 Handl: KNy

C-ärenden
Noteringar

C 1 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2010-08-01 - 2010-08-31


C 2 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap
2010-08-01 - 2010-08-31


C 3 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen
2010-08-01 - 2010-08-31

C 4 Domar/beslut från förvaltningsrätten (3)

Rest. Mango (ej Gåsgränd som ska vara C5)
Biografteatern Rio
Beckich Café

C 5 Domar/beslut från kammarrätten (1)

Rest. Gåsgränd

C 6 Information från tillståndsenheten
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2010-08-19 hade justerats 2010-08-26.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2010-09-13.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang- och festvåningen Hemma hos Kaj, Hammarby Kaj 18

Dnr: 01-2010-02246

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Street Food Factory Sverige AB stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap i restaurang, dagligen mellan klockan 11:00-01:00. Vidare stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i restaurang, söndag-onsdag mellan klockan 11:00-23:00 och torsdag-lördag samt dag före helgdag mellan klockan 11:00-01:00. Serveringstillstånd medges även i uteserveringen mellan klockan 11:00-22:00. Beslut fattas enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid dagligen till klockan 03:00 i restaurangen för slutna sällskap, samt i uteservering (både allmänheten och slutna sällskap) till klockan 11:00-23:00 söndag till onsdag och till klockan 01:00 torsdag – lördag, samt dag före helgdag, medges dessutom under ett års prövotid. Detta för att säkerställa att verksamheten kan drivas till dessa tider utan att klagomål uppstår från närboende.

3. Stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurangen för slutna sällskap, samt i uteserveringen (både allmänheten och slutna sällskap) till klockan 11:00-23:00 söndag till onsdag och till 01:00 torsdag-lördag, samt dag före helgdag, avslås enligt 6 kap. 4 § AL med hänvisning till risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende. Beslut fattas med stöd av 7 kap. 5 § AL.

5. Ovanstående förutsätter och brandmyndigheten och förvaltningen slutligen godkänner lokalen. Förbehållet ska vara uppfyllt senast 2010-09-30, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-08-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Yttrande över ansökan om alkoholservering – Hemma hos Kaj, Hammarby Kaj 18, daterad 2010-08-26, från Södermalms stadsdelsnämnd.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bistro Epok, Bällstavägen 61

Dnr: 01-2010-02581

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Greger Östberg Diné Aktiebolag stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, i restaurang och uteservering, dagligen mellan klockan 11:00 och 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-08-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Brofästet, Hornstulls strand 13

Dnr: 01-2010-02695

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge MMY Experince AB tillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00. Beslut fattas enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen medges på prov ett år för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till närboende.

3. Stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen avslås enligt 6 kap. 4 § AL med hänvisning till risk för störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende. Beslut fattas med stöd av 7 kap. 5 § och 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-08-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Handling som tillkommit efter det att tjänsteutlåtandet kommunicerats med bolaget:

Yttrande över ansökan om alkoholservering – Brofästet, Hornstulls strand 13, daterad 2010-08-26, från Södermalms stadsdelsnämnd.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Omprövning efter prövotid i Hotel Skeppsholmen, Långa Raden/Gröna gången

Dnr: 25-2010-02547

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Hotel Skeppsholmen AB stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i serveringslokalerna i byggnad 34 samt de tillhörande uteserveringarna, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-08-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Strömma Kanal, Nybrokajen nr 10

Dnr: 03-2010-03021

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Gamla Stans Rederi serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl i inrikes trafik - trafikservering- till allmänheten i serveringslokalen M/S Strömma Kanal, dagligen mellan klockan 11:00 och 01:00, enligt 7 kap. 5 och 12 §§ alkohollagen.

2. Pargrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2010-08-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (M) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende servering till allmänheten under perioden 2010-08-01 – 2010-08-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§11 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2010-08-01 – 2010-08-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§12 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2010-08-01 – 2010-08-31

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§13 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten i Stockholm

2 domar och 2 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och besluten till handlingarna.

§14 Domar/beslut/protokoll från Kammarrätten i Stockholm

2 domar och 1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och protokollet till handlingarna.

§15 Information från tillståndenheten

Anders Häregård informerade om att det nya verksamhetssystemet nu varit i gång ett par veckor och att det är mycket jobb kvar innan systemet fungerar fullt ut.

§16 Mötet avslutas

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) avslutade sammanträdet.