Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Tillståndsutskott > Sammanträde 2012-05-10

Sammanträde 2012-05-10

Datum
Klockan
09.00
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering,

5 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Westermalms Sushi

Dnr: 9.1.1-09464/2011 Handl: KNy

6 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Björklidens golfklubb

Dnr: 9.1-04562/2012 Handl: CWa

7 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Globen Kun

Dnr: 9.1.1-03272/2011 Handl: EJo

8 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Stockholms Golfhall

Dnr: 9.1.1-08755/2011 Handl: KNy

9 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Bistro Rigoletto

Dnr: 9.1.1-09298/2011 Handl: MSt

10 Nytt tillstånd för allmänheten på Hotell Ett Hem

Dnr: 9.1.1-00129/2012 Handl: CÖs

11 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Smörgåstårteriet

Dnr: 9.1-04278/2012 Handl: KNy

12 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Royal Copenhagen

Dnr: 9.1-04492/2012 Handl: CCu

13 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Café Bistro Zyren

Dnr: 9.1-04285/2012 Handl: Mon

14 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Stallet

Dnr: 9.1-04693/2012 Handl: MZa

15 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Elvira

Dnr: 9.1-04234/2012 Handl: CÖs

16 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Spritmuseum

Dnr: 9.1.1-09952/2011 Handl: CCu

17 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Cafino

Dnr: 9.1-04421/2012 Handl: KNy

18 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Wicked Food

Dnr: 9.1-04985/2012 Handl: CCu

19 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Anna på Östermalm

Dnr: 9.1-04873/2012 Handl: MOn

20 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Bistro Södermanna

Dnr: 9.1-04498/2012 Handl: KNy

21 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Shinjuku

Dnr 9.1.1-05772/2011 Handl: CWa

22 Nytt tillstånd för allmänheten på Restaurang Pong Henriksdal

23 Ansökan om ägarskifte på Restaurang Teatro Fantasia

Dnr: 9.3.1-10060/2011 Handl: MSt

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

24 Tillsynsärende avseende Restaurang Platini/Bullie Bar

Dnr: 9.5.2-02530/2011 Handl: MVu MOn

25 Tillsynsärende avseende Restaurang Fyrskeppet - Liman

Dnr: 9.5.2-10043/2011 Handl: HKa

26 Tillsynsärende avseende Restaurang La Piazza

Dnr: 9.5.2-10106/2011 Handl: HKa

27 Tillsynsärende avseende Restaurang Högbergs

Dnr: 9.5.2-09761/2011 Handl: PCa

28 Tillsynsärende avseende Restaurang Indian Queen

Dnr: 9.5.2-08527/2011 Handl: FWe

29 Tillsynsärende avseende Bygget Konferens & Fest Center

Dnr: 9.5.2-02211/2011 Handl: SLu/

Anmälningar och information

30 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2012-04-01 - 2012-04-30

31 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden 2012-04-01 - 2012-04-30

32 Domar/beslut från förvaltningsrätten (2 st)

33 Information från tillståndsenheten -

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Val av ordförande

Utskottet beslutade att välja ledamoten Patrik Silverudd (FP) som ordförande vid dagens sammanträde.

§2 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) öppnade sammanträdet.

§3 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) och ledamoten Jonas Eklund (MP) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2012-04-05 hade justerats 2012-04-11.

§5 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2012-05-15.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Westermalms Sushi, Hantverkargatan 81

Dnr 9.1.1-09464/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Fisher Sushi AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen och uteserveringen med serveringstiden klockan 11:00-20:00 i restaurang Westermalms Sushi, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Utskottet beslutade även att medge serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker för catering till slutna sällskap dagligen inom Stockholms stad mellan klockan 11:00 och 01:00, enligt 8 kap. 2 och 4 §§ AL.

3. Ansökan om serveringstid till klockan 22:00 inne i restaurangen och på uteserveringen medges under förutsättning att sökanden visar att dispositionsrätt finns till denna tid, enligt 8 kap. 2 och 14 §§ AL. Senast 2012-08-10 ska dispositionsrätten visas för att utsträckt serveringstid ska ges i detta ärende.

4. Ansökan om servering till catering och på uteservering förutsätter att sökanden kommer in med uppgift som visar att registreringen hos miljöförvaltningen omfattar cateringverksamhet och att dispositionsrätten för uteserveringen är visad samt att det inte föreligger någon störningsrisk på denna. Om inte dessa förbehåll uppfylls senast 2012-08-10 upphör beslutet att gälla vad avser catering och uteserveringen. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållen uppfyllts.

5. Villkor meddelas att varje enskilt tillfälle och serveringsställe innan tidpunkt för cateringservering ska anmälas till Stockholms stads tillståndsenhet, enligt 8 kap. 4 § 2 st. AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Björklidens golfklubb, Kvarnbacksvägen 28 C

Dnr: 9.1-04562/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Hosado AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Globen Kun, Konstgjutarvägen 16

Dnr: 9.1.1-03272/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge den enskilde näringsidkaren Dong Ni, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen och i uteserveringen mellan klockan 11:00-21:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 21:30.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-03-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Stockholms Golfhall, Sveavägen 159

Dnr: 9.1.1-08755/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Stockholms Golfhall AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap, dagligen mellan klockan 11:00-22:00 i restaurang Stockholms Golfhall, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL)

2. Serveringstid till klockan 00:00 i restaurangen medges på prov ett år för att vinna erfarenhet av om bolaget kan driva verksamheten till denna tid utan att störningar till närboende uppkommer.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 avslås på grund av risk för störningar, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bistro Rigoletto, Kungsgatan 18

Dnr: 9.1.1-09298/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Lennarts restaurang AB, tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-03:00 och i uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 03:00 i uteserveringen medges dessutom under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att det sökande bolaget kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Utskottet avslår ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 på uteserveringen med hänvisning till att den sena serveringstiden kan medföra störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

4. Utskottet beslutade att medge serveringsyta på läktaren inne i biosalongen på prov ett år.

5. Utskottet avslår ansökan om stadigvarande serveringsyta på läktaren inne i biosalongen med hänvisning till att det inte går att överblicka serveringsytan, enligt 8 kap. 15 § AL.

6. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens utgång, d.v.s. klockan 03:30 under prövotiden och därefter klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2, 17 och 19 §§ AL.

7. Villkor meddelas om att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, fredag och lördag, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

8. Villkor meddelas om att samtlig fast anställd personal genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt senast 2012-09-30 och gäller sedan löpande vid anställning av personal som inte tillfälligt anlitas, enligt 8 kap. 2 § AL

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Sören Ahlbom och Jesper Ahlbom vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP), ledamoten Jonas Eklund (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att utskottet skulle besluta att medge serveringsyta på läktaren inne i biosalongen på prov ett år och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ersättarna Ole Jörgen Persson (M) och Mads Lundgaard (M) föreslog att utskottet medger stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i uteserveringen och i övrigt enligt ovan nämnda förslag till beslut.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Patrik Silverudd (FP), ledamoten Jonas Eklund (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V).

Reservation

Tjänstgörande ersättarna Ole Jörgen Persson (M) och Mads Lundgaard (M) reserverade sig mot utskottets beslut avseende beslutet om ett års prövotid till klockan 03:00 i uteserveringen.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i hotell Ett hem, Sköldungagatan 2

Dnr 9.1-00129/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Ett Hem Sverige AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i hotellet på våning 0 (entréplan) och -1 enligt ritning med dnr 9.1-00129/2012, mellan klockan 11:00-02:00 och i uteserveringen mellan klockan 11:00-22:00 samt vid rumsservering och från minibar dagligen och dygnet runt, enligt 8 kap. 2 och 5 §§ alkohollagen (AL).

2. Dessutom medges serveringstid till klockan 01:00 dagligen i uteservering under ett års prövotid, enligt 8 kap 2 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan bedriva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i uteservering avslås på grund av risk förstörningar till närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

4. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd i utrymmen som inte utgörs av hotellrum på våning 1, 2, 3 och 4 samt trapphus mellan våningsplanen avslås, enligt 8 kap. 14 § AL.

5. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens utgång, d.v.s. klockan 01:30 under prövotiden och därefter klockan 22:30. Villkoret meddelas på grund av risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2, 17 och 19 §§ AL.

6. Villkor meddelas även att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande personal ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndenheten senast 2012-09-30. Därefter gäller det fortlöpande för ny personal som anlitas. Villkoret meddelas på grund av ökad risk för problem med ordning och nykterhet i samband med den sena serveringstiden, enligt staden alkoholpolitiska program.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Smörgåstårteriet, Dalagatan 42

Dnr 9.1-04278/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge kommanditbolaget Smörgåstårteriet i Stockholm, serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Royal Copenhagen, Jakobsbergsgatan 18

Dnr 9.1-04492/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bevilja Royal Mood AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker vid servering till allmänheten, dagligen i restaurang i butik samt i avgränsat utrymme i galleriagången från klockan 11:00 till klockan 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-03-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Bistro Zyren, Tellusgången 9

Dnr: 9.1-04285/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge AS Bar och kök AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och från klockan 11:00 till klockan 01:00 och i uteservering från klockan 11:00 till 24:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 00:30

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Stallet, Stallgatan 7

Dnr: 9.1-04693/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge den enskilde näringsidkaren José Luis De Oliveira Nunes tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-01:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Elvira, Dalgången 13

Dnr: 9.1-04234/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge K Bar & Kök AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurangen och uteserveringen mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Spritmuseum, Djurgårdsvägen 44

Dnr: 9.1.1-09952/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja Spritköket AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och dagligen för bordsservering i uteserveringarna med serveringstiden klockan 11:00-01:00 i Spritmuseum, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

2. Utskottet beslutade att bevilja Spritköket AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap, dagligen i provsmakningsrummet på våning två med serveringstiden klockan 11:00-01:00 i Spritmuseum, enligt 8 kap. 2 § AL.

3. Utskottet beslutade att bevilja Spritköket AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap, dagligen i restaurang med serveringstiden klockan 11:00-02:00 i Spritmuseum, enligt 8 kap. 2 § AL.

4. Ovannämnda beslut förutsätter att spritköket AB inkommer med miljöförvaltningens beslut om registrering av livsmedelsanläggningen. Förbehållet ska vara uppfyllt senast 2012-06-30. I annat fall upphör besluten att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet är uppfyllt.

5. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet var Helene Eriksson Sandlund och Henrik Mickos närvarande, vilka redogjorde för Spritmuseets verksamhet.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Cafino, Ölandsgatan 45 A

Dnr: 9.1-04421/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge CEAE Två AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen medges även under ett års prövotid, enligt 8 kap. 2 § AL. Detta för att säkerställa att sökandebolaget kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen och klockan 23:00 i uteserveringen avslås med hänvisning till att den sena serveringstiden kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet samt störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30 med hänsyn till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap 2 och 19 §§ AL.

5. Pargrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Wicked Food, Sjövikstorget 6-8

Dnr 9.1-04985/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bevilja Wicked Food AB, stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker vid servering till allmänheten, dagligen för Wicked Food i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till klockan 22:00, enligt 8 kap 2 § alkohollagen.

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Anna på Östermalm, Sibyllegatan 14

Dnr 9.1-04873/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Klingbergs Kök AB, tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till klockan 22:00, enligt 8 kap 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 23:00 vid servering till allmänheten i restaurang medges på prov ett år, enligt 8 kap. 2 § AL, när godkänt ljudisoleringsprotokoll inkommit. Senast 2012-08-31 ska sådant vara förvaltningen tillhanda.

3. Stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 23:00 avslås enligt 8 kap. 19 § AL, med hänvisning till befarade störningar till närboende.

4. Villkor meddelas att restaurangens uteservering ska vara utrymd senast klockan 22:30. Villkoret meddelas p.g.a. risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

5. Paragrafen justerades omedelbart

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades protokollsutdrag från Östermalms stadsdelsnämnd, daterat 2012-04-19, innehållande yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Anna på Östermalm.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bistro Södermanna, Södermannagatan 27

Dnr 9.1-04498/2012

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Mkm Partner AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Serveringstid till klockan 00:00 i restaurangen medges även under ett års prövotid, enligt 8 kap 2 § AL. Detta för att säkerställa att sökandebolaget kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 i restaurangen och uteserveringen avslås med hänvisning till att den sena serveringstiden kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet samt störningar till närboende, enligt 8 kap. 17 och 19 §§ AL.

4. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30 med hänsyn till risk för störningar till närboende, enligt 8 kap. 2 och 19 §§ AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Shinjuku, Artillerigatan 18

Dnr: 9.1.1-05772/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Shinjuku AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten dagligen i restaurang mellan klockan 11:00 och 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Pong Henriksdal, Jan Inghe-Hagströms Torg 42

Dnr: 9.1-04642/2012

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Pong Henriksdal AB, stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen restaurang med serveringstid klockan 11:00 till 22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Teatro Fantasia, Tegnérgatan 19

Dnr: 9.3.1-10060/2011

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge Zense P & T AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-01:00 och i uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att uteserveringen ska vara utrymd senast klockan 22:30, med hänsyn till risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Åtgärd mot Agate AB – Platini/Bullie Bar, Hornsgatan 81

Dnr: 9.5.2-02530/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Agate AB, tillståndshavare på Platini/Bullie Bar en varning, enligt 9 kap 17 § alkohollagen (AL)

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Åtgärd mot Hasses Bar & Kök AB – Fyrskeppet - Liman, Fyrskeppsvägen 61

Dnr: 9.5.2-10043/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Hasses Bar & Kök AB, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Hasan Korkmaz med biträde av Haki Korkmaz, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silversköld (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Åtgärd mot Restaurang Jean K Saikali AB – La Piazza, Kista Torg 7

Dnr: 9.5.2-10106/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Jean K Saikali AB, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Åtgärd mot Nya Hög & Krog AB – Högbergs Restaurang, Götgatan 33

Dnr: 9.5.2-09761/2011

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Nya Hög & Krog AB, tillståndshavare på Högbergs Restaurang, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-03-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Murat Dincer och ombudet Johan Obel (genom muntlig fullmakt), vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 4 maj 2012. Närvarande vid sammanträdet var även Fanny Sarenbrandt.

Under sammanträdet ingavs intyg från Kriminalvården, daterat 2012-05-07.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Åtgärd mot Indian Queen Restaurang AB – Indian Queen, Hornsgatan 176

Dnr: 9.5.2-08527/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Indian Queen Restaurang AB, tillståndshavare på restaurang Indian Queen, enligt 9 kap. 18 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-03-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Md M. Ahmed, Md Nayemul Islam och Akram Shah-E, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2012-05-06.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§30 Åtgärd mot To Pe Da AB – Bygget Konferens & Fest Center, Norrlandsgatan 11, 4 tr

Dnr: 9.5.2-02211/2011

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela ToPeDa AB, en varning, enligt 9 kap 17 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2012-02-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Patrik Silverudd (FP) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§31 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2012-04-01 – 2012-04-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§32 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2012-04-01 – 2012-04-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§33 Domar/beslut/protokoll från Förvaltningsrätten

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domen och beslutet till handlingarna.

§34 Information från tillståndsenheten

Johan Lindholm presenterade tillståndsenhetens nya medarbetare, Pia Nyström, för utskottet och påminde utskottet om tillsynsomgången den 25 maj.