Din position: Hem > Stockholms stad > Organisations- och föreningsutskottet > Sammanträde 2008-04-22

Sammanträde 2008-04-22

Datum
Klockan
16.00
Plats
Lilla Fatburen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 421-0016/2007
Utsändes senare

8 Återremitterat ärende

Fördelning av bidrag för hiv/aids/STI-preventiva insatser i Stockholmsregionen för 2008
Dnr 420-0561/2007

9 Stockholms Stadsmissions Ungdomsmottagning

Ansökan om ekonomiskt stöd från Stockholms Stadsmission
Dnr 421-0655/2007

10 Insolvens Stockholm

Ansökan från föreningen Insolvens Stockholm
Dnr 421-0056/2008

11 Tjuvgods.se

Ansökan från den ideella föreningen Tjuvgods.se
Dnr 421-0090/2008

12 Kolloverksamhet för hörselskadade och döva barn

Ansökan från Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer (FHDBF)
Dnr 421-0142/2008

13 Projektbidrag för funktionshindrade personers sommarvistelse på Aspvik

Ansökan från DHR Stockholmsavdelningen
Dnr 421-0235/2008

14 Attention Stockholms Stad

Ansökan från Attention Stockholms stad
Dnr 421-0694/2007

15 Ansökan om bidrag för aktiviteter inom ätstörningsområdet

Ansökan från Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt
Dnr 421-0679/2007

16 Råd- och stödverksamhet för somaliska barn, ungdomar och familjer

Ansökan från föreningen Somaliska Hälsoteamet
Dnr 421-0065/2008

17 Stockholms Stadsmission/Enter Mötesplats

Ansökan från Stockholms Stadsmission/Enheten Enter Mötesplats
Dnr 421-0664/2007

18 Förvaltningens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (156 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i
uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras fredagen den 25 april 2008.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2008-02-26 hade justerats 2008-03-12.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Biträdande förvaltningschef Eddie Friberg hade 2008-02-11 beslutat att avslå ansökan från föreningen Tjejzonen i Stockholm om ett extra stöd för att täcka en hyreshöjning samt en lokalutökning.

Dnr 421-0696/2007

§7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 421-0039/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-21. Till detta sammanträde redovisas förslag på fördelning av bidraget till hiv/aids/STI –preventiva insatser.

Vidare föreslås beslut om stöd till Stockholms Stadsmissions ungdomsmottagning med 811 tkr. Två återkommande bidrag till kolloverksamhet för hörselskadade och döva barn med 135 tkr samt kolloverksamhet för funktionshindrade med 150 tkr föreslås. Inför 2009 års verksamhetsbidrag skall förvaltningen se över möjligheten att inkludera summorna i det totala bidraget till de aktuella organisationerna. Ett start-

och introduktionsbidrag föreslås till föreningen Attention med 40 tkr. Fortsatt projektbidrag av redan reserverade medel föreslås till Somaliska Hälsoteamet med 60tkr.

Organisations- och föreningsutskottet stödjer för närvarande 16 projekt. Till detta OFU föreslås stöd till ett nytt projekt med 40 tkr. Även stödet till Stadsmissionens Ungdomsmottagning tas inom projektmedlen.

I budget för 2008 finns det totalt 5 310 tkr avsatta för projekt. Detta under förutsättning att nämnden i samband med tertialrapport 1 tillförs medel för verksamheten Simba Center samt verksamheten Livsstycket. För närvarande är möjligheterna att starta nya projekt inom OFU anslaget obefintliga.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§8 Återremitterat ärende. Fördelning av bidrag för hiv/aids/STI-preventiva insatser i Stockholmsregionen för 2008

Dnr 420-0561/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja bidrag för hiv/STI-preventiva insatser i Stockholms stad enligt följande.

Verksamhet/projekt                                                                     Beslut

Järva Mansmottagning/Stockholms läns landsting                                500 000

 

RFSL Stockholm                                                                               2 000 000

 

RFSU Stockholm                                                                              1 570 000

 

Noaks Ark                                                                                       2 000 000

 

Stockholms stad/Hiv-sekretariat                                                        800 000

 

Regionalt kunskapscentrum i samarbete med SLL                               250 000

 

LAFA/Stockholms läns landsting/Skolverksamhet                                200 000

 

LAFA/Stockholms läns landsting/Filmvisning                                       100 000

 

Convictus                                                                                       750 000

 

Kvinnocirkeln Sverige, KCS                                                             90 000

 

Posithiva Gruppen                                                                           500 000

 

Heteroplus                                                                                      160 000

 

Hiv-Sverige                                                                                     60 000

 

Somaliska Hälsoteamet                                                                    215 000

 

Afrosvenskarna i Stockholm                                                             215 000

 

Kongoföreningen i Stockholm                                                           178 000

 

Afrikanska kvinnors nätverk                                                            104 000

 

Hälsoteamet förebygger ohälsa                                                        60 000

 

Riksorganisationen Kongo-Kinshasa                                                  50 000

 

Noaks Ark/Gemensamt projekt med Stockholms stad                        1 628 000

 

Svenska institutet för sexuell- och relationsmässig rehabilitering        100 000

 

Stockholms Stadsmissions ungdomsmottagning                                100 000

 

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att reservera 500 000 kr för att
kunna förstärka beviljade projekt eller bevilja nya projekt under året.

3. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökningar enligt följande.

Stockholms stad/Ungdomsmottagningen i Enskede/Årsta

Stockholms stad/Ungdomsmottagningen i Rinkeby-Kista & Spånga-Tensta

Stockholms stad/Ungdomsmottagningen i Rågsved

Stockholms stad/Ungdomsmottagningen i Skarpnäck

Stockholms stad/Ungdomsmottagningen i Skärholmen

Stockholms stad/Ungdomsmottagningen i Västerort

Stockholms stad/Ungdomsmottagningen på Södermalm

Stockholms stad/Utbildningsförvaltningen/Stockholms skolors ungdomsmottagning

4. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-28. Förvaltningen presenterar i detta tjänsteutlåtande de förutsättningar som finns avseende statsbidraget för hiv/STI-preventiva insatser samt hur det beviljade bidraget om 12 230 tkr bör fördelas.

Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, samt landstingen erhåller sedan budgetåret 1991/1992 ett statsbidrag för att förstärka sitt hiv/STI-preventiva arbete. STI står för Sexual Transmitted Infections, sexuellt överförbara infektioner. Bidraget regleras i en överenskommelse mellan Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting. Inför 2008 har totalt 95 mkr fördelats.

Socialtjänstnämnden beslutade 2007-11-22 enhälligt att ansöka om 23 500 tkr i statsbidrag för hiv- och STI-preventiva insatser samt stöd till hiv-smittade och anhöriga hos Socialstyrelsen.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Jonas Nilsson (m) ställde förslagen till beslut mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilssons (m), ledamoten Lena Klings (fp) och ledamoten Dikran Disons (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att i huvudsak bevilja bidrag för
hiv/STI preventiva insatser.

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bevilja
Somaliska Hälsoteamet 430 tkr

Afrosvenskarna 430 tkr

Kongoföreningen i Stockholm 356 tkr
Afrikanska kvinnors nätverk 208 tkr
Hälsoteamet förebygger ohälsa 120 tkr
Riksorganisationen Kongo Kinshasa 100 tkr

3. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att samordna arbetet med de afrikans-
ka föreningarna genom den plan som har upprättats av de ovanstående organisatio-
nerna.

4. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att avslå bidraget till Noaks Arks
Stockholmsprojekt.

5. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att söka
annan finansiering för Noaks Arks arbete i Stockholm Stad.

6. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att tillsammans med de afrikanska
organisationerna och socialstyrelsen upprätta en utvärderingsplan för arbetet.

7. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att påbörja arbetet med att informera
ungdomsmottagningarna att de kan söka medel för specifika projekt.

8. I övrigt anföra följande.

I allt folkhälsoarbete betonas vikten av delaktighet hos de målgrupper man vänder sig till med olika typer av budskap. De organisationer som ingår i det afrikanska nätverket har en stor erfarenhet av att arbeta med en målgrupp där dessa organisationer redan har ett stort förtroendekapital. Det framgår med all önskvärd tydlighet att afrikaner är överrepresenterade i statistiken över de som har smittats av hiv. Att då välja en modell där arbetet istället ska utgå från en organisation där föreningarna inte är förankrade anser vi vara ett mycket märkligt förslag som frångår alla principer vad gäl-ler delaktighet och tillit till organisationernas egen kraft och vilja.

Att Noaks Ark nu inte längre arbetar med Röda Korset och därmed blir av med delar av sin finansiering är förstås negativt för det hiv preventiva arbetet. Men att lösa detta problem för Noaks Ark genom att vingklippa sex afrikanska organisationer är inte lösningen utan kommer att på lång sikt försvåra svenska myndigheters arbete med att nå de afrikanska grupperna.

I det förslag som nu presenteras är det helt uppenbart att de afrikanska organisationernas förslag samt vilja att utvecklas inte tas till vara. Ett uppifrånperspektiv som inte på något sätt gynnar arbetet. Vid besöket av Socialstyrelsen framkom att det var helt möjligt att ge de afrikanska organisationerna fortsatt bidrag. Låt oss ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som finns i de organisationer som arbetar med hiv/aids.

Ersättaryttrande
Ersättaren Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande ersättaryttrande; Om jag deltagit i beslutet skulle jag ha anslutit mig till det förslag som lämnades av vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s).

§9 Stockholms Stadsmissions Ungdomsmottagning

Dnr 421-0655/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stockholms Stadsmissions Ungdomsmottagning 811 000 kr för perioden 2008-01-01 – 2008-12-31.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-25. Stadsmissionens ungdomsmottagning finns i Gamla Stan och verksamheten drivs av Stockholms Stadsmission med stöd av Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Mottagningen vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 25 år, det finns ingen nedre åldersgräns. Genomsnittsåldern är 21 år. Besökarna kommer till mottagningen med frågor och problem i samband med sexualitet och samlevnad.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar Stockholms Stadsmissions Ungdomsmottagning 811 000 kr för 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Insolvens Stockholm

Ansökan från föreningen Insolvens Stockholm

Dnr 421-0056/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå projektansökan om
298 120 kr från föreningen Insolvens Stockholm.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-25. Insolvens Stockholm bildades 2004 och verkar för att förbättra situationen för överskuldsatta personer. Föreningen vill lyfta skuldbördan från den enskilda individen. De fyra vanligaste anledningarna till överskuldsatthet, eller att en person anses vara kvalificerat insolvent är sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa eller konkurs. Många gånger en kombination av dessa olika anledningar. Föreningen ansöker om ett ekonomiskt stöd för att kunna öka stödet till sina medlemmar.

Socialtjänstförvaltningen inser att föreningens medlemmar med allra största sannolikhet upplever stora problem i sin vardag. Dock är inte överskuldsatta en prioriterad målgrupp för OFU:s ekonomiska stöd. Förvaltningen menar att det ekonomiska stödet i första hand bör riktas mot de föreningar och organisationer som arbetar explicit med de prioriterade målgrupperna.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår föreningens ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Tjuvgods.se

Ansökan från den ideella föreningen Tjuvgods.se

Dnr 421-0090/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå projektansökan om

406 000 kr från föreningen Tjuvgods.se.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-25. Tjuvgods.se bildades på våren 2006 med syftet att hjälpa personer som är intagna på anstalt, sitter i häktet eller har avtjänat sitt straff. Föreningen önskar öppna en mötesplats för personer med psykisk ohälsa och missbruk. Verksamheten syftar till att genom kreativitet och produktion åstadkomma en minskning av deltagarnas missbruk.

Målgruppen för det aktuella projektet är personer med så kallad dubbeldiagnos, d.v.s. psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Både hemlösa och de som har en bostad.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår föreningens ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Jonas Nilsson (m) ställde förslagen till beslut mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilssons (m), ledamoten Lena Klings (fp) och ledamoten Dikran Disons (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bevilja Tjuvgods.se 50 tkr.

2. I övrigt anföra följande.

Tjuvgods.se är en organisation som aktivt arbetar med en utsatt målgrupp. Det arbete som har påbörjats är unikt och bör stödjas. Den målgrupp som Tjuvgods.se härbärgerar ryms inte i de organisationer som nämns i tjänsteutlåtandet. Varken Situation Stockholm eller Brukarföreningen har direkt stöd till gruppen med dubbeldiagnoser.

Ersättaryttrande
Ersättaren Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande ersättaryttrande; Om jag deltagit i beslutet skulle jag ha anslutit mig till det förslag som lämnades av vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s).

§12 Kolloverksamhet för hörselskadade och döva barn

Ansökan från Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer (FHDBF)

Dnr 421-0142/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer 135 000 kr till dag- och kolloverksamhet för barn från Stockholms stad.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-20. Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer (FHDBF) bildades 1993 och har cirka 200 medlemmar/familjer. Föreningen vill påverka, informera och samarbeta med skola, socialtjänst och barnhälsovård m.fl. En viktig del i verksamheten är det stöd föreningen kan ge familjerna, föräldrar, barn och ungdomar. FHDBF har sina lokaler i Möjligheternas Hus i Långbro Park.

FHDBF har anordnat koloniverksamhet för hörselskadade och döva barn sedan 1995. Bakgrunden till detta är att föräldrar i flera år påtalat behov av kolonivistelse för sina hörselskadade och döva barn och ungdomar. Koloniverksamheten har givit målgruppen möjlighet att lära sig olika saker, utvecklas, ökat nätverk och växa utan föräldrarnas närvaro. Många av dessa barn saknar kamrater på nära håll och är ofta isolerade i sin hemmiljö.

FHDBF ansöker om 150 000 kr för att anordna dag- och koloniverksamhet för hörselskadade och döva barn sommaren 2008. Denna organisation kompletterar befintlig kolloverksamhet med sitt arbete med denna målgrupp.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar FHDBF 135 000 kr för att genomföra planerad verksamhet sommaren 2008 för barn från Stockholms stad.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Projektbidrag för funktionshindrade personers sommarvistelse på Aspvik

Ansökan från DHR Stockholmsavdelningen

Dnr 421-0235/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja DHR Stockholmsavdelningen 150 000 kr till verksamheten vid Aspvik för år 2008.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-03. DHR Stockholmsavdelningen köpte 1948 sommarhemmet Aspvik, som ligger norr om Gustavsberg på Värmdö. Fram till 1996 erhöll Stockholmsavdelningen rekreationsbidrag från Stockholms läns landsting vilket möjliggjorde att sommarhemmet kunde drivas som en pensionatsrörelse för personer med utökat hjälpbehov. Verksamheten ligger numera inom kommunens ansvarsområde.

DHR Stockholmsavdelningen ansöker om 245 000 kr för funktionshindrade personers sommarvistelse på Aspvik sommaren 2008.

Inför 2001 och 2002 års ansökan rekommenderade förvaltningen DHR Stockholmsavdelningen att höja avgifterna för besökare i sommarverksamheten. Detta hörsammade föreningen inför sommaren 2003, vilket resulterade i färre nattgäster och uthyrningen gav därmed mindre inkomster.

Föreningen hyr sedan hösten 2004 periodvis ut vissa delar av sommarhemmet till

Stockholm Omsorg AB vilket bidrog till att hyresintäkterna för verksamhetsåret 2004 ökade. Under år 2005 minskade hyresintäkterna igen, då vissa stugor ej blev god-kända för uthyrning, hyresintäkterna minskade även år 2006. Annexet, ”Gulan” hyrs fr.o.m. år 2007 ut åtta månader/år. Föreningen har som mål att på sikt finansiera verksamheten utan projektbidrag.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar DHR Stockholmsavdelningen 150 000 kr till verksamheten vid Aspvik för 2008, vilket är oförändrat bidrag jämfört med 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Attention Stockholms stad

Ansökan från Attention Stockholms stad

Dnr 421-0694/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja ansökan om start- och introduktionsbidrag från föreningen Attention Stockholms stad med 40 000 kr för ett års verksamhet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-06. Riksförbundet Attention bildades 1999 och är en samlande intresseorganisation för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Knutna till förbundet finns idag ca 40 lokalföreningar där också den medlemsnära verksamheten bedrivs. I Stockholms län har det sedan 1999 funnits en länsförening som främst arbetat intressepolitiskt och sedan hösten 2007 finns även en nybildad lokalförening inom Stockholms stad. Den nystartade föreningen i Stockholm har som målsättning att skapa en plats för medlemmar att träffas på där de kan få information, stöd och rådgivning.

Föreningen Attention Stockholms Stad ansöker hos OFU om start- och introduktionsbidrag med 40 000 kr för ett års verksamhet. Attention Stockholms stad har inte tidigare beviljats eller sökt ekonomiskt stöd hos OFU.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att bevilja Attention Stockholms stad ett start- och introduktionsstöd om 40 000 kr för ett års verksamhet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Ansökan om bidrag för aktiviteter inom ätstörningsområdet

Ansökan från Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt

Dnr 421-0679/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan om 300 000 kr från Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-01-07. Anorexi/ Bulimi-Kontakt startade 1983 och är en ideell förening med syfte att sprida information och genomföra aktiviteter för att stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga, arbeta förebyggande inom området samt verka för bättre vård. De verksamma inom föreningen har själva haft en ätstörning eller haft en nära relation till någon med ätstörning. Verksamhet som bedrivs för målgruppen inom föreningen är exempelvis: jourverksamhet (telefon/mail), självhjälpsgrupper/anhöriggrupper och stödpersonsverksamhet.

Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt ansöker hos OFU om 300 000 kr i projektstöd för ett års verksamhet i Stockholm. Föreningen har inte tidigare erhållit eller sökt ekonomiskt stöd från OFU.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår ansökan från föreningen Anorexi/Bullmi Kontakt.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Råd- och stödverksamhet för somaliska barn, ungdomar och familjer

Ansökan från föreningen Somaliska Hälsoteamet

Dnr 421-0065/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Somaliska Hälsoteamet 60 000 kr i fortsatt projektstöd för sex månaders verksamhet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-07. Somaliska Hälsoteamet bedriver sedan 1997 ett omfattande och framgångsrikt arbete med den somaliska gruppen i Stockholm. Föreningen är framförallt verksam inom områdena HIV-prevention, psykisk ohälsa och familjeplanering.

Somaliska Hälsoteamet ansöker hos OFU om fortsatt projektstöd med 360 000 kr för att under ett år fortsätta bedriva råd- och stödverksamhet för somaliska barn, ungdomar och familjer. I april 2007 beviljades Somaliska Hälsoteamet 122 000 kr av OFU för att driva projektet under ett år.

Förvaltningen anser att Somaliska Hälsoteamet genom sin etablerade förtroendeplattform hos målgruppen och breda kunskap är en viktig resurs för staden. Dock anser förvaltningen att föreningen i flera avseenden måste etablera en hållbar kontakt med närliggande stadsdelsförvaltningar, i synnerhet vad gäller arbetet med familjer och utsatta barn.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Stockholms Stadsmission/Enter Mötesplats

Ansökan från Stockholms Stadsmission/Enheten Enter Mötesplats

Dnr 421-0664/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från Stockholms Stadsmission/Enheten Enter Mötesplats.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-03-07. Enter Mötesplats är sedan 2000 en permanent verksamhet inom Stockholms Stadsmission, deras verksamhet riktar sig till barn och unga som far illa på olika sätt. Verksamheten är uppdelad i två delar; Enter som är en öppen stödjande verksamhet för tjejer där man erbjuder gemensamma middagar, temakvällar, olika aktiviteter eller bara en frizon och den andra delen Mötesplats som är den del av verksamheten där man mer aktivt arbetar för förändring och nätverksorientering.

Stockholms Stadsmission/Enheten Enter Mötesplats ansöker hos OFU om 500 000 kr för ett års verksamhet.

Stockholms Stadsmission är sedan många år tillbaka en av Socialtjänstnämndens främsta samarbetspartners bland frivilligorganisationerna och erhåller för 2008 drygt 11,3 mkr i ekonomiskt stöd från staden. Förvaltningen föreslår att en diskussion bör föras med Stockholms Stadsmission kring hur arbetet med barn och ungdomar i utsatta/hemlösa situationer kan integreras i det årliga verksamhetsstöd som organisationen erhåller från OFU. Förvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående att OFU beslutar att avslå ansökan från Stockholms Stadsmission/Enheten Enter Mötesplats och istället ser över det övergripande verksamhetsstöd som Stockholms Stadsmission ansöker om 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Jonas Nilsson (m) ställde förslagen till beslut mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilssons (m), ledamoten Lena Klings (fp) och ledamoten Dikran Disons (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att återremittera ärendet för att
bättre kunna belysa följande frågor.

1. Kartläggning av andra liknande aktörer som arbetar med målgruppen.
2. Vilka ekonomiska förutsättningar Stadsmissionen har för att kunna bygga in projektet ekonomiskt i sin övriga struktur.
3. Inhämtning av socialtjänstens synpunkter på verksamheten.
4. Möjligheter till ett samverkansavtal med staden om målgruppen.

2. Därutöver anförs följande.

I många rapporter under de senaste åren har vi kunna följa unga människors allt mer utsatta position i Stockholm. Det är idag uppenbart att målgruppen för verksamheten är i behov av stöd och hjälpinsatser.

Stadsmissionen har i många av sina verksamheter visat en mycket professionell hållning och även i denna verksamhet står kvalitén högt på dagordningen. Enter har en stor utvecklingspotential, låt oss undersöka förutsättningarna.

Organisations- och föreningsutskottets stora problem är att det saknas medel för att stödja bra och viktig verksamhet.

Ersättaryttrande
Ersättaren Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande ersättaryttrande; Om jag deltagit i beslutet skulle jag ha anslutit mig till det förslag som lämnades av vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s).

§18 Förvaltningens information

a) Anmälan av skrivelse från Convictus rörande OFU:s protokoll 2008-02-26.

Skrivelsen lades till handlingarna.

b) Eddie Friberg påminde om utskottets möte med organisationerna den 7 maj
2008.

c) Daniel Liljendahl informerade om att Socialstyrelsen kommer att sammanställa
en rapport för hela deras uppföljningsbesök. Rapporten kommer att skickas ut till
organisations- och föreningsutskottet.

§19 Övriga frågor

a) Ersättaren Gertrud Brorsson (mp) aktualiserade beslutsgången av de ärenden som
utskottet behandlar och uttryckte uppfattningen att projektansökningar bör behand-
las samlat för att möjliggöra prioriteringar.

Eddie Friberg informerade om att förvaltningen under året kommer att presentera
förslag till översyn av riktlinjerna för OFU. Förvaltningen överväger att lyfta upp
frågan.

b) Ersättaren Gertrud Brorsson (mp) framförde önskemål om att utskottets samman- träden förläggs till efter arbetstid.

Beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att tiden för utskottets sammanträden är 17.00.

c) Ledamoten Abdo Goriya (s) aktualiserade en skrivelse om Brukarföreningen i Stockholm som överlämnades till SotN vid sammanträdet 2008-03-18.

§20 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (m) avslutade sammanträdet.