Din position: Hem > Stockholms stad > Organisations- och föreningsutskottet > Sammanträde 2008-09-25

Sammanträde 2008-09-25

Datum
Klockan
17.00
Plats
Lilla Fatburen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

8 Bordlagt ärende

Extra verksamhetsbidrag till Stockholms
Brukarförening
Ansökan från Stockholms Brukarförening
Dnr 421-0317/2008

9 Återremitterat ärende

Preliminärt förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer
Dnr 421-0040/2008

10 Drogförebyggande och stöd till anhöriga

Ansökan från föreningen Anhöriga Till
Missbrukare (ATMISS)
Dnr 421-0297/2008

11 Egen försörjning

Ansökan från Gränslös Vänskap,
Kvinnocenter i Grimsta
Dnr 421-0236/2008

12 Extrakompis

Ansökan från föreningen Extrakompis
Dnr 421-0259/2008

13 Convictus hälsocafé

Ansökan om fortsatt projektbidrag från Convictus
Dnr 421-0346/2008

14 Helping Hands

Ansökan om start- och introduktionsbidrag från föreningen Helping Hands
Dnr 421-0449/2008

14 a Fördelning av återstående bidrag för hiv-preventiva insatser

14 b Extra verksamhetsbidrag till Ny Gemenskap

Ansökan från Ny Gemenskap
Dnr 10.1-0510/2008

14 c Verksamhetsbidrag till Convictus oktober - december 2008

Ansökan från Convictus
Dnr 10.1-0534/2008

15 Förvaltningens information

a) Anmälan av skrivelse från Afrosvenskarna i Stockholm
Dnr 421-0330/2008

b) Anmälan av skrivelse från Hörselskadades förening i Stockholm
Dnr 10.1-0513/2008
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (156 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i
uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras tisdagen den 30 september 2008.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2008-06-18 hade justerats 2008-06-26.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Vik. kanslichef Karin Wallander hade

2008-06-30 beslutat att bevilja RFSU Stockholm 10 000 kr i extra bidrag för att förstärka sitt hiv/STI-preventiva arbete under Ung08-festivalen.
Dnr 420-0385/2008

Biträdande förvaltningschef Eddie Friberg hade

2008-09-05 beslutat att bevilja RSMH Järva Regnbågen 20 000 kr.

Dnr 421-0387/2008

2008-09-11 beslutat att bevilja RFSL Stockholm och RFSU Stockholm ett gemensamt bidrag om 40 000 kr. RFSL Stockholm och RFSU Stockholm beviljas utbetalning
av det av Socialstyrelsens beviljade stimulansbidraget om 50 000 kr.
Dnr 421-0397/2008

§7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 421-0039/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-09-25. OFU stödjer för närvarande 14 projekt. Till detta OFU föreslås inte stöd till något nytt
projekt, utan istället förslag om beslut gällande reserverade medel till ett pågående projekt, Convictus hälsocafé som ryms inom det statliga HIV/Aids anslaget.

I budget för 2008 finns det totalt 5 310 tkr avsatta för projekt. Dessa medel är för närvarande helt tagna i anspråk och OFU har ett underskott om ca 3 miljoner kr.

Underskottet går att härleda till två verksamheter som har tillkommit till OFU:s ansvar under 2008. Verksamheterna Livstycket, samt Simba Center. Bidragsgivningen till Simba Center avslutades vid halvårsskiftet.

Då OFU:s anslag för närvarande är intecknat ges det inga möjligheter att starta nya projekt.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§8 Bordlagt ärende. Extra verksamhetsbidrag till Stockholms Brukarförening

Ansökan om extra verksamhetsbidrag från Stockholms Brukarförening

Dnr 421-0317/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stockholms
Brukarförening ett extra verksamhetsbidrag med 60 000 kr.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-26. Stockholms Brukarförening bedriver en verksamhet som innebär att de företräder i första hand narkotikamissbrukare som deltar i, har deltagit i eller vill delta i substitutionsprogram med metadon eller subutex. Föreningen erhåller sedan innevarande år verksamhetsbidrag om 346 500 kr från OFU. Föreningen ansöker nu om 100 tkr i extra verksamhetsbidrag för att kunna fortsätta driva sin verksamhet enligt den modell
som arbetats upp under de senaste åren. Föreningens verksamhet har växt samtidigt som intäkterna har minskat.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår Stockholms Brukarförenings ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att utskottet skulle bevilja Stockholms Brukarförening ett extra verksamhetsbidrag med 60 000 kr.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Jonas Nilsson (m) ställde förslagen till beslut mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilssons (m), ledamoten Lena Klings (fp) och ledamoten Dikran Disons (kd) förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

 1. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bevilja Stockholms Brukarförening ett extra verksamhetsbidrag med 100 tkr.

 2. Därutöver anförs följande.

Stockholms Brukarförening bedriver ett unikt arbete som nu riskerar att falla samman. Ett avslag av Brukarföreningens ansökan riskerar att leda till att föreningen tappar stora delar av sin verksamhet.

Med tanke på att Brukarföreningen är en organisation som bedriver sin verksamhet längst ut bland marginaliserade Stockholmare är det anmärkningsvärt att ansökan har avslagits. Stockholms läns politiska ledning bär ett tungt ansvar för den uppkomna situationen, men ansvaret vilar även tungt på Stockholms stad som behöver den här typen av gräsrotsorganisation.

Ersättaryttrande
Ersättaren Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande ersättaryttrande; Om jag deltagit i beslutet skulle jag han anslutit mig till det förslag som lämnades av vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s).

§9 Återremitterat ärende. Preliminärt förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för 2009

Dnr 421-0040/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

 1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att återremittera ärendet.

 2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att
  utarbeta och återkomma med förslag till reviderade riktlinjer, för stödet till
  utomstående organisationer, till socialtjänstnämnden.

 3. Därutöver anfördes följande.

Varje år beviljar staden stora summor pengar i bidrag till olika organisationer och

föreningar. För att säkerställa att pengarna bland annat går till prioriterade områden och gör bästa möjliga nytta för avsedda målgrupper är det viktigt att ha tydliga rikt-linjer. Framförallt ska riktlinjerna vara kongruenta så att de inte är motstridiga. Därför vill vi att förvaltningen återkommer med en konkret revideringsplan som syftar till en grundlig genomlysning av vilka grundläggande principer samt konkreta mål och syften som skall gälla för de verksamhetsbidrag som organisations- och föreningsutskottet ansvarar för.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-09-03. OFU genom socialtjänstförvaltningens enhet Organisations och föreningsstöd arbetar med stöd

till utomstående organisationer inom frivilligsektorn. Stöd ges till organisationer och föreningar som är ett komplement och/eller ett alternativ till stadens egna verksamheter inom den sociala sektorn. Förvaltningens samarbete med de olika organisationerna innebär bl.a. att utreda och bedöma ansökningar om ekonomiskt stöd, ge råd och stöd till organisationerna, följa upp verksamhet och ekonomi, och i samverkan mellan förvaltningens egna verksamheter, stadsdelsnämnderna och organisationerna utveckla frivilligsektorns engagemang i socialtjänsten.

Planeringen i detta ärende är att OFU för 2009 kommer att fördela 55 716 780 kr till föreningar/organisationer. Denna summa inkluderar en statlig momsersättning motsvarande 3 153 780 kr, motsvarande 6 % på av föreningarna erhållet bidrag för verksamhet. OFU fördelar vidare det så kallade extra riktade statliga bidraget för hiv/aids-insatser där staden för 2008 erhållit 12 230 000 kr.

Vid beredningen av ärendet har de riktlinjer för bidrag till frivilligorganisationer som SotN antog 2004-02-12 tillämpats. Socialtjänstnämnden har beslutat att projektpotten ska på sikt höjas med inriktning mot 25-30% av tillgängliga medel. Beslutet innebar också att dessa pengar skulle avräknas innan fördelningen av verksamhetsbidragen sker. Förvaltningen har för 2009 inte bedömt det möjligt att föreslå en sådan fördelning.

I tjänsteutlåtandets bilaga 1 lämnas förslag till fördelning av verksamhetsbidrag där sammanlagt 53 299 000 kr föreslås fördelas och reserveras för 2009.

Förvaltningens förslag innebär att 2009 års projektpott uppgår till 2 417 780 kr, det vill säga cirka 4,3 % av det tillgängliga beloppet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) framlade ett förslag till beslut, som innebar återremiss, och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) framlade ett annat förslag till beslut. Även detta förslag innebar att ärendet ska återremitteras.

Beslutsgång

Ordföranden Jonas Nilsson (m) tog först upp förslaget att återremittera ärendet.

Utskottet beslutade utan omröstning att återremittera ärendet.

Ordföranden ställde därefter förslagen till beslut mot varandra. Utskottet beslutade därefter enligt ordföranden Jonas Nilssons (m), ledamoten Lena Klings (fp) och ledamoten Dikran Disons (kd) förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Organisations- och föreningsutskottet anför i övrigt följande.

I detta ärende handläggs 55 716 780 kr till organisationer, hela summan för frivillig-sektorn ligger på 123 294 180 kr, Stockholm är genom det en av Sveriges största för-medlare av bidrag till frivilligsektorn.

I ärendet finns ett antal osäkra faktorer

· Osäker budget för OFU 2009

· X-ist kvinnoforum: Kvinnoforum har gigantiska ekonomiska problem

· Vilken kommunikation har ägt rum med de organisationer som föreslås få avslag på sina ansökningar?


Med bakgrund av detta yrkar vi på återremiss.

Ersättaryttrande

Ersättaren Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande ersättaryttrande; Om jag deltagit i beslutet skulle jag ha anslutit mig till det anförande som lämnades av vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s).

§10 Drogförebyggande och stöd till anhöriga

Ansökan från föreningen Anhöriga Till Missbrukare (ATMISS)

Dnr 421-0297/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen Anhöriga Till Missbrukare.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-08-13. ATMISS, föreningen Anhöriga Till Missbrukare är en relativt nystartad förening som vänder sig till anhöriga, barn – ungdom – vuxna, som lever eller har levt i en familj med missbruk. Föreningen har planer på att starta och erbjuda olika typer av verksamhet för målgruppen bland annat öppenverksamhet, stödgrupper och ”lugntrum” för läxläsning/barnpassning. Föreningen ansöker om medel hos OFU för att täcka lokalkostnader inkl. vatten/el och försäkringar. För närvarande bedrivs verksamhet i mycket liten omfattning eftersom föreningen inte har någon ändamålsenlig verksamhetslokal utan lånar tillfälligt en gårdslokal.

Föreningen har tidigare sökt projektstöd från OFU, ärendet (dnr: 421-0551/2007) behandlades vid OFU:s sammanträdet 2008-02-14 där ansökan avslogs.


Förvaltningen föreslår att OFU avslår ansökan från föreningen Anhöriga Till Missbrukare.


Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Egen försörjning

Ansökan från Gränslös Vänskap, Kvinnocenter i Grimsta

Dnr 421-0236/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut
Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från Gränslös vänskap, Kvinnocenter i Grimsta.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-08-13.

Gränslös vänskap, Kvinnocenter i Grimsta grundades 2001 med den grundläggande tanken att skapa en mötesplats för kvinnor inom Hässelby – Vällingby stadsdelsförvaltning. Idag verkar föreningen som ett lokalt resurscentra för arbetslösa kvinnor

med den övergripande målsättningen att hjälpa kvinnor att närma sig arbetsmarknaden genom lokal samverkan med stadsdelsförvaltningen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och övriga organisationer. Föreningen erbjuder stödsökande kvinnor motiverande samtal, affärsrådgivning för att starta eget, ger möjligheter för studier, praktik och arbete, kurser i det svenska samhällets lagar och regler, föreläsningar kring hälsa och stärkt självförtroende samt undervisning i svenska.

Gränslös vänskap, Kvinnocenter i Grimsta har inte tidigare beviljats eller ansökt om medel hos OFU.


Förvaltningen förslår att OFU avslår projektansökan om 500 tkr från Gränslös vänskap, kvinnocenter i Grimsta.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Extrakompis

Ansökan från föreningen Extrakompis

Dnr 421-0259/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen
Extrakompis.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-08-13.

Föreningen Extrakompis startade hösten 2007 som ett resultat av den positiva respons man fått på det tidigare projektet Extrakompis vilket finansierades av företaget Misa AB. Föreningen är en idéburen, självständig, politiskt oberoende och ideell
förening som verkar för att organisera volontärinsatser för personer med intellektuella funktionsnedsättningar i Sverige.

Metoden föreningen använder sig av är ett en-till-en baserat vänskapsprogram, där en person ur målgruppen matchas med en frivillig volontär utan ersättning.

Föreningen Extrakompis verksamhet ska enligt ansökan inte utgöra ett komplement eller alternativ till kontaktpersonsverksamheten enlig LSS, utan snarare vara en extra möjlighet vid sidan av vad det övriga samhället erbjuder.

Föreningen Extrakompis har inte tidigare beviljats eller ansökt om medel hos OFU.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår ansökan om start- och introduktionsstöd med 55 000 kr från föreningen Extrakompis.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Convictus hälsocafé

Ansökan om fortsatt projektbidrag från Convictus

Dnr 421-0346/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Convictus 112 500 kr

i fortsatt projektbidrag för perioden 2008-05-16 – 2008-12-31 inom ramen för det statliga hiv-bidraget.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-08-29. Den ideella föreningen Convictus arbetar sedan ett flertal år med att stödja hemlösa, missbrukare och/eller hiv-positiva. Hälsocaféet som är beläget på Magnus Ladulåsgatan 11 är en drogfri mötesplats för före detta missbrukare. Verksamheten fokuserar på att hjälpa besökarna med hälsan. Målgruppen är före detta missbrukare. Många av besökarna har också varit hemlösa och är hiv- och hepatit-C positiva. En betydande andel av besökarna deltar i behandling för sitt missbruk, ofta substitutionsbehandling.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar Convictus fortsatt projektbidrag om
112 500 kr för perioden 2008-05-16 – 2008-12-31. Förvaltningen föreslår vidare att det föreslagna projektbidraget finansieras inom ramen för det statliga hiv-bidraget.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Abdo Goriya (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Karin Rågsjö (v) deltog inte i beslutet.

§14 Helping Hands

Ansökan om start- och introduktionsbidrag från föreningen Helping Hands

Dnr 421-0449/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen Helping Hands.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-09-08.
Föreningen Helping Hands ansöker om 376 tkr i start- och introduktionsbidrag.
Helping Hands bildades 1995 med främsta syftet att arrangera hjälpsändningar till Ryssland, Baltikum och andra delar av östra Europa. Redan från start har föreningen även arbetet med hjälp i Storstockholm och bedriver en verksamhet i Söderledskyrkan med primär inriktning mot nuvarande och före detta asylsökande i Storstockholm, men även ensamstående personer och barnfamiljer med dålig ekonomi och alkoholmissbruk samt socialt isolerade människor. Verksamheten syftar till att skänka mat och annat stöd till målgruppen.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår ansökan från Helping Hands om 376 tkr i start- och introduktionsbidrag.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Fördelning av återstående bidrag för hiv-preventiva insatser

Dnr 420-0561/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att omvandla 428 000 kr av Noaks Arks tidigare beviljade verksamhetsbidrag till bidrag för hiv-preventiva insatser.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-09-16. Det återstår 428 tkr av bidraget för hiv-preventiva insatser. Förvaltningen gör bedömningen att dessa medel inte kommer att kunna förbrukas under återstoden av året. Förvaltningen föreslår därför att delar av Noaks Arks verksamhetsbidrag omvandlas till ett bidrag för hiv-preventiva insatser. På så vis frigörs medel för satsningar inom OFU’s övriga verksamhetsområden.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att omvandla 428 tkr av Noaks Arks tidigare beviljade verksamhetsbidrag till bidrag för hiv-preventiva insatser.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Abdo Goriya (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Karin Rågsjö (v) deltog inte i beslutet.

§16 Extra verksamhetsbidrag till Ny Gemenskap

Ansökan från Ny Gemenskap

Dnr 10.1-0510/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

 1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Ny Gemenskap ett extra verksamhetsbidrag om 100 000 kr.

 2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-09-19. Ny
Gemenskap har under innevarande år haft ett ökat antal besökare, främst fredag-söndag, jämfört med förra året och har även utökat sina öppettider. Föreningen ansöker därför om ett utökat ekonomiskt stöd. Föreningen menar att de har fått ta ett stort ansvar under tid som det varit turbulens och oklarheter avseende vilka dagverksamheter för hemlösa som varit öppna och hur de har fungerat. Det föreslagna extrastödet ryms inom det belopp som tidigare reserverats för dagverksamheter för hemlösa och missbrukare.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att bevilja Ny Gemenskap ett extra verksamhetsbidrag om 100 tkr.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Verksamhetsbidrag till Convictus oktober-december 2008

Ansökan från Convictus

Dnr 10.1-0534/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

 1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Convictus 626 000 kr, varav hyra 56 000 kr, i verksamhetsbidrag för perioden 2008-10-01 – 2008-12-31.

 2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avsätta 71 000 kr för övriga
  kostnader relaterade till Convictus verksamhet.

 3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-09-19.

Convictus ansöker om 794 600 kr i verksamhetsbidrag för perioden oktober – december 2008 för verksamheten Bryggan City i nya lokaler i centrala staden. Convictus Bryggan City är en dagverksamhet för hemlösa och missbrukare, varav en betydande andel är hivsmittade.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att bevilja Convictus 626 tkr i verksamhetsbidrag för perioden 2008-10-01 – 2008-12-31 samt att avsätta 71 tkr för övriga kostnader relaterade till Convictus verksamhet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Abdo Goriya (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) deltog inte i beslutet.

§18 Förvaltningens information

a) Till sammanträdet hade utsänts en skrivelse från Afrosvenskarna i Stockholm angående OFU:s beslut om ansökan om bidrag för verksamheten vid Simba Center och en skrivelse från Hörselskadades förening i Stockholm om komplettering av bidragsansökan för år 2009.
Dnr 421-0330/2008 och Dnr 10.1-0513/2008

b) Daniel Liljendahl informerade om att Convictus har erhållit nya lokaler i staden och att planen är att verksamheten ska komma igång inom kort.

c) Daniel Liljendahl informerade om att Noaks Arks verksamhetschef, Jan-Olof
Morfeldt har avlidit efter en kort tids sjukdom.

§19 Övriga frågor

Eddie Friberg tackade avgående vice ordföranden Karin Rågsjö (v) för hennes tid i
utskottet.

§20 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (m) avslutade sammanträdet.