Din position: Hem > Stockholms stad > Organisations- och föreningsutskottet > Sammanträde 2008-11-20

Sammanträde 2008-11-20

Datum
Klockan
17.00
Plats
Lilla Fatburen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

8 Återremitterat ärende

Preliminärt förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för 2009
Dnr 421-0040/2008

9 Komplettering av verksamhetsbidrag för 2009

Ansökan från Hörselskadades förening i Stockholm.
Dnr 10.1-0513/2008

10 Qvinnoqulan - mötesplats för f.d. missbrukare

Ansökan från Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL), Stockholmsavdelningen
Dnr 10.1-0580/2008

11 Den ideella föreningen Livstycket

Ansökan från Den ideella föreningen Livstycket
Dnr 10.1-0521/2008

12 Samhällets Styvbarn i Stockholm

Ansökan från föreningen Samhällets Styvbarn i Stockholm
Dnr 421-0386/2008

13 Förvaltningens information

a) Preliminära sammanträdestider för organisations- och föreningsutskottet 2009
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (156 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (m) och vice ordföranden Jackie Nylander (v) fick i
uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras onsdagen den 26 november 2008.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2008-09-25 hade justerats 2008-11-13.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Biträdande förvaltningschef Eddie Friberg hade

2008-10-07 beslutat att avslå ansökan från föreningen Lunk i Kring om 33 000 kr i extra verksamhetsstöd för år 2008.

Dnr 10.1-0557/2008

2008-11-03 beslutat att avslå ansökan från föreningen Stockholms Hemlösa om
15 000 kr för återstoden av 2008.
Dnr 10.1-0535/2008

§7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 421-0039/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-11-20. OFU stödjer för närvarande 14 projekt. Till detta OFU föreslås inte stöd till något nytt
projekt, utan istället förslag om beslut gällande reserverade medel till ett pågående projekt, Qvinnoqulan – mötesplats för före detta missbrukande kvinnor.


I budget för 2008 finns det totalt 5 310 tkr avsatta för projekt. Dessa medel är för närvarande helt tagna i anspråk och OFU har ett underskott om cirka 3 miljoner kr.

Då OFU:s anslag för närvarande är intecknat ges det inga möjligheter att starta nya projekt.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§8 Återremitterat ärende

Preliminärt förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående
organisationer för 2009

Dnr 421-0040/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att preliminärt bevilja
verksamhetsbidrag för 2009 till följande 69 organisationer med angivna
summor inklusive hyresstöd.

NR

Förening

Beslut, kr

Varav hyra

1

Afasiföreningen i Stockholms län

426 000

60 000

2

ALRO Stockholm

185 000

103 000

3

Astma- och Allergiföreningen i Sthlm

100 000

19 000

4

Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn

347 000

80 000

5

BRIS Region Mitt

427 000

160 000

6

Brottsofferjouren Västerort

425 000

52 500

7

Brottsofferjouren Sthlms innerstad-Lidingö

425 000

119 000

8

Bryggan Stockholm

686 000

100 000

9

Demensföreningen i Stockholms län

64 000

9 000

10

DHR - Stockholmsavdelningen

921 200

99 000

11

Dövblindas förening

1 176 000

650 000

12

Elektra/Fryshuset KFUM Söder

337 000

0

13

Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

140 000

30 000

14

Eritrean War Disabled Fighters Association

226 000

120 000

15

Ersta Diakonisällskap, Vändpunkten

1 666 000

300 000

16

Farsta Brottsofferjour

425 000

46 000

17

FATIMA Stockholm

247 000

200 000

18

Filadelfiaförsamlingen Sthlm/LP-City

344 000

58 000

19

Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe

784 000

309 000

20

Frälsningsarméns Sociala Center

600 000

345 000

21

FUB Sthlm

769 000

50 000

22

Föreningen Alla Kvinnors Hus

3 510 360

1 200 000

23

Föreningen Autism

194 000

80 000

24

Föreningen Den Öppna Dörren i Sthlm

48 000

48 000

25

FMN Föräldrafören Mot Narkotika StorSthlm

403 000

100 000

26

Handikappridföreningen Lunk i Kring

344 000

65 000

27

HiSUS Hörselskadades förening Sthlm
Ungdomssektionen

233 000

50 000

28

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft-Sthlms län

94 000

10 000

29

Hjärt- och lungsjukas förening i Stockholm

12 000

0

30

HOPP Stockholm

346 500

55 000

31

Hörselskadades förening HRF i Stockholm

461 000

0

32

HSO Stockholms stad

599 000

76 000

33

Hörselskadade och döva barn med familjer

325 710

140 000

34

Ideella föreningen Situation Sthlm

1 176 000

425 000

35

IFFI med EU-inriktning Stockholm

173 000

173 000

36

IFS/CS Steg för Steg

1 450 000

724 000

37

Intresseföreningen Mellanmålet

198 000

150 000

38

IOGT-NTO Stockholms distrikt

190 000

126 000

39

Kvinnors Nätverk

1 078 000

100 000

40

Kvinnors rätt

392 000

72 000

41

Källan Schizofreniförbundet

588 000

135 000

42

Mansjouren i Stockholms län

223 000

200 000

43

Manuel – Kontaktnät på eget språk

149 000

18 000

44

Nevo Drom

178 000

0

45

NHR Stockholm

361 000

35 000

46

Ny Gemenskap

1776 000

390 000

47

OCD-föreningen Ananke i Sthlm

390 000

147 000

48

Posithiva Gruppen

348 000

100 000

49

Reumatikerföreningen Stockholm

467 000

37 000

50

Skärholmens Brottsofferjour

425 000

7 200

51

Sociala Missionen

1 188 000

600 000

52

Spelberoendes förening Stockholm

454 000

130 000

53

Spånga-Kista Brottsofferjour

425 000

37 000

54

SRF Synskadades förening i Stockholm

1 058 000

180 000

55

Stiftelsen Fountain House

3 523 000

1 000 000

56

Stiftelsen Manscentrum i Stockholm

1 404 000

190 000

57

Stiftelsen Röda Korsets Center för torterade
flyktingar

768 000

768 000

58

Stockholms Brukarförening

347 000

98 000

59

Stockholms Dövas Förening

931 000

200 000

60

Stockholms dövas ungdomsråd (SDUR)

156 000

61

Stockholms Makalösa Föräldrar

321 000

16 000

62

Stockholms Stadsmission

3 000 800

600 000

63

Stockholms Stamningsförening

140 000

16 000

64

StorSthlms Lokalförening av RTP, RPT-StS

47 000

5 000

65

Systerjouren Somaya kvinno & tjejjour

686 000

200 000

66

Sällskapet Länkarna i Sthlm Mariedal

198 000

198 000

67

Tjejzonen i Stockholm

352 000

100 000

68

Verdandi Stockholmskretsen

1 013 000

250 000

69

Ångestsyndromsällskapet i Sthlms Stad

228 000

100 000

Summa

43 092 570

12 260 700

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att preliminärt reservera
verksamhetsbidrag inklusive hyresstöd till följande 13 organisationer.

Nr Förening Reserverat, kr Varav hyra

1. Convictus 2 770 000

2. Kamratföreningen Klubb 10 54 000

3. KRIS Stockholm 1 317 000

4. RFSL Stockholm 1 000 000

5. RSCI Riksföreningen stödcentrum mot 392 000 160 000

incest

6. RSMH Kungsholmen 312 000 185 000

7. RSMH Solbergagården 367 000 180 000

8. RSMH Söder 124 000

9. RSMH Söder om Söder 353 000

10. RSMH Västerort 218 000 140 000

11. Stiftelsen Noaks Ark 1 286 000

12. Terrafem Stockholm 297 000 35 000

13. Xist-Unga föräldrar, Kvinnoforum 600 000 100 000


Summa 9 090 000 800 000


3. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från
föreningen Fenix och föreningen Stockholms Hemlösa.

4. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att överlämna detta ärende till
kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna, äldrenämnden, utbildningsnämnden.
kulturnämnden och idrottsnämnden för kännedom.

5. Därutöver anfördes följande.

De föreningar som inte får höjda utan bibehållna verksamhetsbidrag är välkomna och hänvisas att ansöka om projektbidrag för 2009, såsom gjordes 2008.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-11-06. OFU genom socialtjänstförvaltningens enhet Organisations och föreningsstöd arbetar med stöd till utomstående organisationer inom frivilligsektorn. Stöd ges till organisationer och föreningar som är ett komplement och/eller ett alternativ till stadens egna verksamheter inom den sociala sektorn. Förvaltningens samarbete med de olika organisationerna innebär bl. a. att utreda och bedöma ansökningar om ekonomiskt stöd, ge råd och stöd till organisationerna, följa upp verksamhet och ekonomi, och i samverkan mellan förvaltningens egna verksamheter, stadsdelsnämnderna och organisationerna utveckla frivilligsektorns engagemang i socialtjänsten.

Planeringen i detta ärende är att OFU för 2009 kommer att fördela 55 716 780 kr till föreningar/organisationer. Denna summa inkluderar en statlig momsersättning motsvarande 3 153 780 kr, motsvarande 6 % på av föreningarna erhållet bidrag för verksamhet.

OFU fördelar vidare det så kallade extra riktade statliga bidraget för hiv/aids-insatser där staden för 2008 erhållit 12 230 000 kr.

Vid beredningen av ärendet har de riktlinjer för bidrag till frivilligorganisationer som SotN antog 2004-02-12 tillämpats. Socialtjänstnämnden har beslutat att projektpotten ska på sikt höjas med inriktning mot 25-30% av tillgängliga medel. Beslutet innebar

också att dessa pengar skulle avräknas innan fördelningen av verksamhetsbidragen sker. Förvaltningen har för 2009 inte bedömt det möjligt att föreslå en sådan fördelning.

I tjänsteutlåtandets bilaga 1 lämnas förslag till fördelning av verksamhetsbidrag där sammanlagt 53 299 000 kr föreslås fördelas och reserveras för 2009.

Förvaltningens förslag innebär att 2009 års projektpott uppgår till 2 417 780 kr, det vill säga cirka 4,3 % av det tillgängliga beloppet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran

Dison (kd) framlade ett förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta
enligt detta förslag.

Vice ordföranden Jackie Nylander (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) ställde sig i huvudsak bakom ordföranden Jonas Nilssons (m), ledamoten Lena Klings (fp) och ledamoten Dikran Disons (kd) förslag till beslut. De ställde sig inte bakom förslaget

om att avslå ansökan från föreningen Stockholms Hemlösa och förslaget att inte höja föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjers verksamhetsbidrag.

Där de framlade ett annat förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Jonas Nilsson (m) ställde förslagen till beslut mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilssons (m), ledamoten Lena Klings (fp) och ledamoten Dikran Disons (kd) förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Jackie Nylander (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås även besluta följande.

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att preliminärt reservera 50 000 kr
till föreningen Stockholms Hemlösa.

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att preliminärt bevilja föreningen
Hörselskadade och döva barn med familjer, FHDB, 461 000 kr i verksamhets-
bidrag för 2009.

Ersättaryttrande

Ersättaren Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande ersättaryttrande; Om jag deltagit i beslutet skulle jag ha anslutit mig till det förslag som lämnades av vice ordföranden Jackie Nylander (v) och ledamoten Abdo Goriya (s).

§9 Komplettering av verksamhetsbidrag för 2009

Ansökan från Hörselskadades förening i Stockholm

Dnr 10.1-0513/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Hörselskadades förening i Stockholm ett kompletterande verksamhetsbidrag om 75 000 kr för år 2009.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-10-22.

HRF Stockholm bevakar och driver hörselfrågor i Stockholms stad och är represen-terade i drygt hälften av stadens 29 handikappråd. Antalet hörselskadade fortsätter att öka och nedsatt hörsel är idag ett av Sveriges största folkhälsoproblem. I Stockholms stad finns cirka 80 000 hörselskadade och cirka en tredjedel av dem är hörapparat-bärare.

Fram till den 30 juni 1999 erhöll HRF distriktet och Stockholmsföreningen bidrag från dåvarande länshandikapprådet med 5,5 miljoner kr/år. Distriktet och Stockholmsföreningen delade då lokal och hade gemensamt kansli. Våren 1999 ändrade Stockholms läns landsting sina regler för bidragsgivningen, till att endast länsövergripande handikapporganisationer blev bidragsberättigade. Fr.o.m. juli 1999 erhöll Stockholmsföreningen 469 tkr i hyresbidrag från landstinget, som från år 2000

uppgår till 500 tkr/år.

HRF skriver i sin ansökan att de av landstingsstyrelsens förvaltning har underrättats om att de inte kan påräkna fortsatt hyresbidrag för år 2009. För år 2008 uppgår detta hyresbidrag till 500 tkr. De skriver vidare att om ett årligt bidrag av denna storlek upphör tvärt så försätts föreningen i en brydsam situation.

HRF Stockholm ansöker om 500 tkr i kompletterande verksamhetsbidrag för år 2009. Ansökan avser att täcka uteblivet hyresbidrag från Stockholms läns landsting.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår ansökan från HRF Stockholm om ett kompletterande verksamhetsbidrag på 500 tkr för år 2009.


Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta att bevilja Hörselskadades förening i Stockholm ett kompletterande verksamhetsbidrag med 75 000 kr för år 2009.

§10 Qvinnoqulan – mötesplats för f.d. missbrukande kvinnor

Dnr 10.1-0580/2008

Ansökan från Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL), Stockholmsavdelningen

Organisations- och föreningsutskottets beslut
Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja RFHL 450 000 kr i projektstöd för att under år 2009 driva verksamheten Qvinnoqulan.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-10-20.

Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL) Stockholm ansöker om 631 941 kronor för att fortsätta driva projektet Qvinnoqulan under 2009.

Qvinnoqulan är en verksamhet som riktar sig till drogfria kvinnor som har, eller har haft, ett beroende av narkotika eller läkemedel. Verksamhetens mål är att skapa kontakter mellan kvinnor genom att kvinnor ges tillfälle att träffas och göra roliga, meningsfulla saker tillsammans. Inom verksamheten ges även råd och stöd samt sällskap

i mötet med olika myndigheter. Qvinnoqulan fokuserar på att bygga meningsfulla

relationer mellan före detta narkotika- eller läkemedelsmissbrukande kvinnor vilket de menar betydligt ökar chanserna för dessa kvinnor att lyckas stanna i drogfrihet.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att bevilja RFHL Stockholm 450 000 kr för att driva verksamheten Qvinnoqulan under år 2009 (medlen finns reserverade).

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Den ideella föreningen Livstycket

Dnr 10.1-0521/2008

Ansökan från Den ideella föreningen Livstycket

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att återremittera ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-10-27.

Den ideella föreningen Livstycket startade 1992 och är en utbildningsplats för individer som står långt ifrån den formella arbetsmarknaden. Verksamhetens målsättning är att skapa aktiva och delaktiga samhällsmedborgare.

Inom Livstyckets dagliga basverksamhet använder man sig av så kallad funktionell pedagogik som arbetsmodell, där man varvar teori med praktik. Utbildningsinsatserna syftar till att stärka deltagarnas självförtroende, utveckla deras språkkunskaper samt deras kunskaper om det svenska samhället. En individuell handlingsplan upprättas för varje deltagare. Sammanlagt sysselsätter/stödjer föreningens verksamhet ca 90 personer om året.

Föreningen Livstycket erhöll sammanlagt 4 250 000 kr från OFU i verksamhetsstöd för basverksamheten 2008. För 2009 års verksamhet ansöker föreningen om 5 200 000 kr i verksamhetsstöd hos OFU.

Förvaltningen anser att den ideella föreningen Livstyckets basverksamhet fyller en viktig funktion för målgruppen. I nuläget finns inget utrymme inom socialtjänstnämndens budgetram att svara upp mot ett åtagande i den storleksordning som ansökan från föreningen Livstycket utgör. Förvaltningen föreslår därför med hänvisning till ovanstående att OFU avslår ansökan från den ideella föreningen Livstycket.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle återremittera ärendet. Föreningen uppmanas att redovisa vad de kommer att göra för två miljoner kr respektive tre miljoner kr.

§12 Samhällets Styvbarn i Stockholm

Ansökan från föreningen Samhällets Styvbarn i Stockholm

Dnr 421-0386/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå start- och introduktions-
ansökan om 100 000 kr från Samhällets Styvbarn i Stockholm.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-08-26.

Samhällets Styvbarn i Stockholm ansöker om 100 000 kr hos OFU.

Samhällets Styvbarn i Stockholm är en alldeles nybildad lokalförening till riksföreningen Samhällets Styvbarn som är en ideell förening, religöst och partipolitiskt obunden. Riksföreningen bildades 2004 i syfte att stödja och hjälpa de ”vuxna barn” som utsatts för vanvård av socialvården i Sverige samt kämpa för deras upprättelse.

Riksföreningen har genom åren främst arbetat utåtriktat genom att skapa opinion och synliggöra sina medlemmars lidande. Idag (mycket p.g.a. den offentliga utredning kring vanvård i den sociala barnavården som påbörjats) ser man ett behov av att utöka samt utveckla den stödjande och rådgivande delen av föreningen genom att delvis starta lokalföreningar.

Riksföreningen Samhällets Styvbarn har tidigare ansökt om 30 000 kr i projektstöd hos OFU, dnr: 421-0553/2007, ärendet behandlades vid sammanträdet 2007-12-18, där ansökan avslogs.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår ansökan från Samhällets Styvbarn i Stockholm.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Förvaltningens information

a) Preliminära sammanträdestider för organisations- och föreningsutskottet 2009

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade preliminärt om följande
sammanträdestider för utskottet under år 2009.

Torsdagen den 12 februari kl. 17.00

Torsdagen den 23 april kl. 17.00

Tisdagen den 16 juni kl. 17.00 preliminärt beslut om verksamhetsbidrag 2010

Torsdagen den 17 september kl. 17.00

Torsdagen den 19 november kl. 17.00

Torsdagen den 17 december kl. 17.00 beslut om verksamhetsbidrag 2010

b) Förelåg en inbjudan från Ersta diakoni till information och samtal hos
Ersta fristads gruppterapicenter den 14 januari eller den 21 januari 2009.

c) Utskottet överlämnade skrivelse från Jackie Nylander (v) och Abdo Goriya (s)
till förvaltningen om KRIS.
Dnr 2.6-0513/2008

Daniel Liljendahl gav en utförlig information om KRIS, kriminellas revansch i
samhället, situation.

Organisations- och föreningsutskottets beslut


Organisations- och föreningsutskottet beslutade att skrivelsen därmed var besvarad
och att utskottet får en muntlig rapport om den fortsatta utvecklingen vid nästa
sammanträde.

§14 Övriga frågor

a) Vice ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet gör en studieresa.

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Förvaltningen fick i uppdrag att undersöka förutsättningen för OFU att göra en
studieresa.

§15 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (m) avslutade sammanträdet.