Din position: Hem > Stockholms stad > Organisations- och föreningsutskottet > Sammanträde 2006-04-06

Sammanträde 2006-04-06

Datum
Klockan
15.00
Plats
Socialtjänstförvaltningen, Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokollsjustering

6 Anmälan av tjänstmannabeslut

7 Utveckla delaktighet hos iranska pensionärer och äldre i Stockholm

Ansökan från Iranska pensionärs- och äldreföreningen i Stockholm
Återremitterat ärende
Dnr 421-419/2005

8 Gruppverksamhet för kvinnor och män som lever i en relation där hot och våld förekommer

Ansökan från Ersta diakoni/Ersta härbärge
Återremitterat ärende
Dnr 421-773/2005

9 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

10 Xist –Unga föräldrar

Ansökan från Xist om projektbidrag
Dnr 421-128/2006

11 Sommardagar på Skogsbo för personer med psykiska funktionshinder

Ansökan från IFS/CS Steg för Steg
Dnr 421-127/2006

12 Café på bibliotek - arbete för och med personer med psykiska funktionshinder

Ansökan från IFS/CS Steg för Steg
Dnr 421-131/2006

13 Reserverade medel för RSMH Solbergagården

14 Stöd till somaliska familjer som löper risk att få sina barn omhändertagna

Ansökan från Somaliska hälsoteamet
Dnr 421-366/2005

15 Nevo Drom Stockholms ”Ny väg”

Ansökan om fortsatt projektbidrag
Dnr 421-118/2003

16 Dövblindas Aktivitetshus

Ansökan från föreningen Sveriges dövblinda, Stockholms län
Dnr421-91/2006

17 Funktionshindrade personers sommarvistelse på Aspvik

Ansökan från DHR Stockholmsavdelningen
Dnr 421-90/2006

18 Tilläggsansökan för att klara av ökad efterfrågan

Ansökan från HOPP Stockholm
421-188/2005

19 Förvaltningens information

Mötesinformation

Justerat 12 / 4 2006
Karin Rågsjö Abit Dundar
Karin Hansson Nyberg, Sekreterare

Plats: Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20

Tid: 15.00 – 15.35.

Närvarande:

Ordförande Karin Rågsjö (v)

Ledamöter
Jari Visshed (s)
Abit Dundar (fp)

Tjänstg. ersättare
Henrik Mannerstråle (mp)
Hardy Hedman (kd)

Socialroteln Fredrik Jurdell

Förhinder hade anmälts av vice ordförande Hanna Broberg (m), ledamoten Britta Andersson (s) och ersättaren Björn Kron (s).

Närvarande tjänstemän: Ingegärd Andersson, Mats Floderus, Berit Jernberg, Inger Wisén-Hesselbäck och Karin Hansson Nyberg.

 

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Karin Rågsjö (v) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abit Dundar (fp) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras onsdagen den 12 april 2006.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2006-02-02 hade justerats 2006-02-09.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Biträdande förvaltningschef Eddie Friberg hade 2006-03-01 beslutat att medge förskottsutbetalning av projektbidrag till Brukarföreningen - Stockholm för kvartal två.

§7 Utveckla delaktighet hos iranska pensionärer och äldre i Stockholm

Återremitterat ärende

Ansökan från Iranska pensionärs- och äldreföreningen i Stockholm

Dnr 421-419/2005

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Iranska pensionärs- och äldreföreningen i Stockholm projektbidrag med 60 000 kr till hyra.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-03-16. Iranska pensionärs- och äldreföreningen i Stockholm har funnits sedan december år 2000. Man har bytt namn under sina fem år men föreningen är i princip densamma. Föreningen har idag en omfattande verksamhet i egen lokal i Husby. Man har ett stort utbyte med andra äldreföreningar och driver ett stort antal studiecirklar i samarbete med ABF. Föreningen vill genom ett tvåårigt projekt utveckla sin verksamhet.

Förvaltningen ställer sig positiv till ansökan och föreslår 60 tkr i projektbidrag till Iranska pensionärer och äldre i Stockholm för ett halvårs verksamhet för att säkra föreningens hyreskostnad.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Gruppverksamhet för kvinnor och män som lever i en relation där hot och våld förekommer

Återremitterat ärende

Ansökan från Ersta diakoni/Ersta härbärge

Dnr 421-773/2005

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja ansökan från Ersta diakoni med 145 500 kr till projektet ”Gruppverksamhet för kvinnor och män som lever i en relation där våld förekommer.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-02-27. Förvaltningen förelade OFU i februari 2006 en ansökan om bidrag från Ersta härbärge om att i samarbete med Manscentrum driva projektet ”Gruppverksamhet för kvinnor och män som lever i en relation där våld förekommer”. OFU beslutade återremittera ärendet med önskemål om vissa förtydliganden.

Ersta härbärge är en ideell förening och en del av Ersta Diakonis sociala verksamhet. Ersta härbärge erbjuder sedan 35 år tillbaka, våldsutsatta kvinnor och deras barn skyddat boende.

Ersta härbärge ansöker om 145 500 kr för att under ett år bedriva projektet ”Grupp-verksamhet för kvinnor och män som lever i en relation där hot och våld förekommer” i samverkan med Manscentrum i Stockholm. Manscentrum kommer att finansiera sin del av projektet inom befintlig budget.

Förvaltningen ser mycket positivt på detta initiativ och föreslår att OFU beviljar Ersta diakoni/Ersta härbärge projektbidrag med 145 500 kronor för ett år.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 421-45/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-03-27. Anslaget till utomstående organisationer uppgår till cirka 125 435 000 kronor för år 2006. Av det totala stödet fördelar OFU 61 999 000 kronor.

Förvaltningens förslag till OFUs sammanträde den 6 april 2006 innebär att

113 000 kronor beviljas till verksamhetsbidrag för år 2006 och att 1 607 000 kronor beviljas till projekt.

Nämnden har även pågående projekt för motsvarande 2 821 000 kronor, som utskottet skall fatta ytterligare beslut om under år 2006. Om dessa pågående projekt kommer att förlängas innebär det att 968 500 kronor finns kvar att fördela för resterande del av året.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att

utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§10 Xist – Unga föräldrar. Ansökan från Xist om projektbidrag

Dnr 421-128/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja ansökan från Xist om projektbidrag med 300 000 kr till Unga föräldrar för andra halvåret 2006, varav 100 000 till hyra.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-03-16. Unga föräldrar är en del av Xist, Stiftelsen Kvinnoforums ungdomsavdelning. Xist- Unga föräldrar ansöker om medel till att fortsätta att bedriva verksamhet för unga föräldrar och deras barn. Verksamheten har bedrivits sedan 1998 och har fått sin huvudsakliga finansiering från Allmänna arvsfonden samt World Childhood Foundation. Verksamheten arbetar utifrån ett klart barnperspektiv, i många fall ett dubbelt barnperspektiv då föräldrarna som besöker verksamheten är mellan 14-22 år.

Xist-Unga föräldrar erbjuder bland annat öppen förskola, regelbundet återkommande grupper, riktade grupper, föräldrarutbildning samt stöd till särskilt utsatta unga föräldrar och barn. Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att bevilja Xist-Unga föräldrar 300 tkr för sex månaders verksamhet andra halvåret 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ledamoten Hardy Hedman (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Xist – Unga föräldrar har en utomordentligt viktig uppgift. Det är beklagligt att så många unga föräldrars känslor inför föräldraskapet möts av – som Xist själva skriver – ”stigmatisering, utanförskap och isolering”.

Man kan också bli förundrad av perspektivet på unga föräldrar (som i den angivna statistiken gäller mödrar 14-22 år): ”Då genomsnittsåldern för en förstföderska i Stockholm nu är 31 år så blir det också ett storstadsproblem med att föda barn tidigt”.

Är det inte möjligen ett storstadsproblem att genomsnittsåldern för en förstföderska i Stockholm är drygt 31 år lika väl som att många under 18 år föder barn?

Statistiken och de problem Xist söker lösa visar på flera problem som frivilligorgani-sationer, kommuner, landsting och stat måste engagera sig i.

 1. Svårigheten för kvinnan i familjer att förena yrkesliv, utbildning och barn.
  En kraftig opinionsbildning riktad inte minst mot företag och arbetsgivare i den
  offentliga sektorn som visar på vikten av att det ska gå att förena yrkesliv och barn.
  Bl.a. måste meritvärderingen förändras så att föräldraledighet får ett meritvärde
  motsvarande yrkesverksamhet. Föräldralediga kvinnor och män bör också i högre grad få delta i fortbildning och andra aktiviteter av yrkesförkovrande slag under eller i anknytning till föräldraledigheten.

 2. Xists verksamhet behöver från annan huvudman/organisation kompletteras med utbildningsinsatser (både grundutbildning och yrkesutbildning) för de unga föräldrar som så önskar. Det kan ge de unga föräldrarna en chans att få en god start av sin yrkesverksamma framtid.

 3. Undervisningen om preventivmedel och annan sexualundervisning måste förbättras. År 2004 föddes 25 306 barn i Stockholms län. Samma år genomfördes 9 207 aborter. Det betyder att det gick 2,7 födda på en abort, vilket torde visa att preventionsmedelsanvändningen inte är tillräckligt bra. (Det är svårt att få fram motsvarande statistik för ungdomsgruppen.)

Xist engagerar också volontärer i sitt arbete. Detta måste på alla sätt stödjas och upp-muntras. Inte en enda ung förälder ska behöva känna sig stigmatiserad och isolerad av att ha fött ett barn till världen!

§11 Sommardagar på Skogsbo för personer med psykiska funktionshinder

Ansökan från IFS/CS Steg för Steg

Dnr 421-127/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från IFS/CS Steg för Steg om bidrag till projektet Sommardagar på Skogsbo för personer med psykiska funktionshinder.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-03-16. IFS/CS Steg för Steg ansöker om projektbidrag, med 70 tkr för projektet Sommardagar på Skogsbo för personer med psykiska funktionshinder. Man planerar att driva projektet i samarbete med Vuxenskolan. Verksamheten går att beskriva som ”dagkollo” för vuxna. Föreningen kommer att erbjuda ett varierat utbud av sommarkurser för deltagarna i projektet.

Projektet vänder sig i första hand till personer med psykiska funktionshinder i stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Ett stort antal volontärer kommer att vara delaktiga i projektet men man önskar även att personal från stadsdelarna kan följa med om så behövs.

Förvaltningen menar att kostnaderna bör täckas inom föreningens verksamhetsbidrag och föreslår att OFU avslår IFS/CS Steg för Stegs ansökan om 70 tkr till Sommardagar på Skogsbo.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamoten Jari Visshed (s) och tjänstgörande ersättaren Henrik Mannerstråle (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Abit Dundar (fp) och tjänstgörande ledamoten Hardy Hedman (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Karin Rågsjö (v) ställde förslagen mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamoten Jari Visshed (s) och tjänst-görande ersättaren Henrik Mannerstråle (mp) föreslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Abit Dundar (fp) och tjänstgörande ledamoten Hardy Hedman (kd) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bevilja ansökan från IFS/CS om bidrag till projekt på Skogsbo för personer med psykiska funktionshinder.

 2. Därutöver anförs;

Viktigt projekt för personer med psykiska funktionshinder för att komma bort från sina miljöer. Många samarbetspartner har redan ett etablerat samarbete kring projektet och därför är det olyckligt att staden inte stödjer projektet.

§12 Café på bibliotek – arbete för och med personer med psykiska funktionshinder

Ansökan från IFS/CS Steg för Steg

Dnr 421-131/2006


Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja ansökan från IFS/CS Steg för Steg om projektbidrag, med 185 000 kr för projektet Café på bibliotek – arbete för och med personer med psykiska funktionshinder under ett år.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-03-16. IFS/CS (Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser), Steg för Steg ansöker om projektbidrag, med 185 tkr för projektet Café på bibliotek – arbete för och med personer med psykiska funktionshinder under ett år.

Föreningen planerar att driva projektet i samarbete med en av stadsbibliotekets filialer på Kungsholmen. Biblioteket har sina lokaler i samma fastighet som IFS/CS Steg för Steg på S:t Eriksgatan. Bibliotekets filial renoveras för närvarande och kommer även att utökas. I juni månad öppnar man åter igen lokalerna för besökare och man kommer då även att ha ett café. Biblioteket ställer sig positiva till att Steg för Steg har ansvaret för cafét, som skall ha en rättvisemärkt profil.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar bevilja ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Angående reserverade medel för RSMH Solbergagården

Dnr 421-271/2005

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja RSMH Solbergagården verksamhetsbidrag av reserverade medel med sammanlagt 113 000 kr för andra kvartalet 2006, samt reservera 227 000 kr för resterande år 2006.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-03-16. Solbergagården har haft oförändrade hyreskostnader under hela 2005. Fr.o.m. 2006-01-01 övertog Älvsjö stadsdelsförvaltning kontraktet från Solbergagården. RSMH – Solbergagården kommer därefter att betala hyra till Älvsjö stadsdelsförvaltning för samutnyttjande. Kontraktet är ännu ej undertecknat.

Solbergagården har för närvarande flyttat till en ersättningslokal då fastigheten genomgår en totalrenovering. Föreningen har därför haft flyttkostnader samt magasineringskostnader.

Förvaltningen föreslår att RSMH- Solbergagården för andra kvartalet 2006 får medel enligt tidigare fattat beslut med 113 tkr av reserverade medel och att nytt beslut fattas för andra halvåret 2006, då hyran är fastslagen.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Stöd till somaliska familjer som löper risk att få sina barn omhändertagna

Ansökan från Somaliska hälsoteamet

Dnr 421-366/2005

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att återremittera ärendet. Förvaltningen uppmanades att ta kontakt med berörda stadsdelsförvaltningar och att tydliggöra vad organisationen gör specifikt med ungdomarna.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-03-27. Somaliska hälsoteamet har tidigare ansökt om 200 tkr till första årets verksamhet av ett treårigt projekt, sammanlagt för hela projektet kommer man att ansöka om 600 tkr.

2005-09-29 beviljades Somaliska hälsoteamet, 100 tkr för sex månaders verksamhet av OFU. Projektet vänder sig till somaliska familjer som löper risk att få sina barn omhändertagna och/eller förlora kontakten med sina barn. Målsättningen med projektet är att inom den somaliska gruppen utbilda och informera för att förebygga och överbrygga generationsmotsättningar med kulturella förtecken.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar Somaliska hälsoteamets ansökan om projektmedel för att arbeta framförallt förebyggande med familjer och barn i den somaliska gruppen med 50 tkr för sex månaders verksamhet.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledmöter, att utskottet skulle återremittera ärendet.

§15 Nevo Drom Stockholms ”Ny väg”

Ansökan om fortsatt projektbidrag

Dnr 421-118/2003

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Nevo Drom fortsatt bidrag med 90 000 kr till projektet ”Ny väg” för perioden 2006-03-01 till 2006-08-31. Samt reservera 60 000 kr för resterande år 2006.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-03-17. Föreningen Nevo Drom ansöker om projektbidrag med 90 tkr för ett halvårs verksamhet.

Projektet ”Unga romer på väg” nu med namnet ”Ny väg” som har pågått i tre och ett halvt år vill i samarbete med finsk-romska föreningen Nevo Drom skapa en mötes-
plats för unga finska romer i syfte att underlätta integreringen i det svenska samhället. Föreningen har drivit projektet i samarbete med Stadsmissionen.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar bevilja projektet ”Ny väg” fortsatt projektbidrag med 150 tkr för tio månaders verksamhet. Föreningen kommer att föreslås för verksamhetsbidrag 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Dövblindas Aktivitetshus

Ansökan från Föreningen Sveriges Dövblinda, Stockholms län

Dnr 421-91/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

 1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja FSDB Stockholms län fortsatt bidrag med 822 000 kr för projekt Dövblindas Aktivitetshus för perioden 1 maj – 31 december 2006.

 2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att överlämna ärendet till
  Allmänna Arvsfonden för kännedom.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-03-06. Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) Stockholms län bildades 1986 och är en organisation för dövblinda och syn- och hörselskadade personer. I Stockholms län finns det cirka 200 vuxna personer som kan räknas till gruppen dövblinda, av dem är cirka 120 i yrkesverksam ålder. Idag finns det cirka 100 dövblinda bosatta i Stockholm. Det totala antalet dövblinda är troligtvis betydligt högre än föreningen har kännedom om.

För denna målgrupp fanns tidigare inte någon anpassad verksamhet. FSDB Stockholm såg att det fanns ett behov av att det skapades ett aktivitetshus för målgruppen i Stockholm. Huset ska fungera som en gemensam samlingspunkt för dövblinda för att de ska få möjlighet att träffas och stötta varandra.

Projektet startade 2002-07-01 och föreningen anställde då en projektledare. Vid OFU:s sammanträde 2004-02-05 beviljades föreningen 1 200 000 kr i projektbidrag för ett år och 2005-04-07 beviljades föreningen ytterligare 1 200 000 kr för år två.

Allmänna Arvsfonden beslutade 2005-06-01 att bevilja föreningen 1 330 000 kr i fort-satt projektbidrag för år två. Allmänna Arvsfonden avser att bevilja fortsatt bidrag för år tre under förutsättning att även Stockholms stad, socialtjänstnämnden, beviljar ekonomiskt stöd.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar FSDB Stockholms län 822 000 kr i fortsatt projektbidrag till en heltidsanställd verksamhetsledare, hyra och verksamhet för perioden 1 maj – 31 december 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledmöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Projektbidrag för funktionshindrade personers sommarvistelse på Aspvik

Ansökan från DHR Stockholmsavdelningen

Dnr 421-90/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja DHR Stockholms-
avdelningen 150 000 kr till verksamheten vid Aspvik för år 2006.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-03-01. De Handi-kappades Riksförbund (DHR) vänder sig till personer med rörelsehinder. Alla förtro-endevalda och anställda är rörelsehindrade. DHR Stockholmsavdelningen köpte 1948 sommarhemmet Aspvik, som ligger norr om Gustavsberg på Värmdö. Fram till 1996 erhöll Stockholmsavdelningen rekreationsbidrag från Stockholms läns landsting vilket möjliggjorde att sommarhemmet kunde drivas som en pensionatsrörelse för personer med utökat hjälpbehov. Verksamheten ligger numera inom kommunens ansvarsområde.

DHR Stockholmsavdelningen ansöker om 245 000 kr för att kunna anställa före-ståndare/ vaktmästare, tre biträden och övrig personal för sommarverksamheten på Aspvik.

Inför 2001 och 2002 års ansökan rekommenderade förvaltningen DHR Stockholms-avdelningen att höja avgifterna för besökare i sommarverksamheten. Detta hörsam-made föreningen inför sommaren 2003, vilket resulterade i färre nattgäster och uthyrningen gav därmed mindre inkomster.

Föreningen hyr sedan hösten 2004 periodvis ut vissa delar av sommarhemmet till Stockholm Omsorg vilket bidrog till att hyresintäkterna för verksamhetsåret 2004 ökade. Under 2005 minskade hyresintäkterna igen då vissa stugor ej blev godkända för uthyrning. Föreningen har som mål att på sikt finansiera verksamheten utan projektbidrag.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar DHR Stockholmsavdelningen 150 000 kr till verksamheten vid Aspvik för 2006, vilket är oförändrat bidrag jämfört med 2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Tilläggsansökan för att klara av ökad efterfrågan

Ansökan från HOPP Stockholm

Dnr 421-188/2005

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade avslå Hopp Stockholms ansökan om utökat verksamhetsbidrag för år 2006.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-02-20. HOPP Stockholm ansöker om 100 tkr i extra bidrag för att kunna anställa ytterligare en person på deltid. Sedan hösten 2005 har föreningen märkt av en betydande ökning av hjälpsökande vilket innebär att man med befintliga resurser inte hinner med att ta emot alla samtal samt har väntetid för att få stödsamtal på cirka 1 – 1½ månad.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår HOPP Stockholm ansökan om extra verksamhetsbidrag för år 2006 och föreslår att ansökan istället prövas inför beslut om verksamhetsbidrag för år 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamoten Jari Visshed (s) och tjänstgörande ersättaren Henrik Mannerstråle (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Abit Dundar (fp) och tjänstgörande ledamoten Hardy Hedman (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Karin Rågsjö (v) ställde förslagen mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamoten Jari Visshed (s) och tjänst-görande ersättaren Henrik Mannerstråle (mp) föreslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Abit Dundar (fp) och tjänstgörande ledamoten Hardy Hedman (kd) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bevilja HOPP Stockholm ansökan om utökat verksamhetsbidrag för 2006.

 2. Därutöver anförs;

Det är glädjande att föreningen HOPP kan vara en viktig resurs för målgruppen som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Efterfrågan påvisar att föreningen har nått många och därför bör staden stödja föreningen för att kunna ta emot gruppen.

§19 Förvaltningens information

a) Anmälan av skrivelse från Systerjouren Somaya kvinno- och tjejjour om projekt-
idé för utveckling av samhällets stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.

Skrivelsen lades till handlingarna.

b) Förelåg en sammanställning över bidrag från OFU till verksamheter som arbetar med våld mot kvinnor.


§20 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Karin Rågsjö (v) avslutade sammanträdet.