Din position: Hem > Stockholms stad > Organisations- och föreningsutskottet > Sammanträde 2006-06-19

Sammanträde 2006-06-19

Datum
Klockan
15:00
Plats
Socialtjänstförvaltningen, Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

Ersätter tidigare utsänd föredragningslista

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokoll

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

8 Preliminärt förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för år 2007

9 Stödgruppsverksamhet för familjer med utsatta barn

Ansökan från HOPP – Familj
Dnr 421-505/2005

10 Utveckling och förnyelse av verksamhet

Ansökan från RSMH Järva Regnbågen
Dnr 421-413/2004

11 Äldres sociala samvaro

Ansökan om fortsatt projektbidrag från Kongoföreningen
Dnr 421-91/2003

12 Elektra – arbete mot hedersförtryck

Ansökan från stiftelsen Fryshuset KFUM söder
Dnr 421-652/2002

13 Projekt Styrka, insatser för tjejer och unga kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld

Ansökan från Systerjouren Somaya kvinnojour
Dnr 421-597/2004

14 Verksamhet för unga kvinnor med utländsk härkomst, Projekt Tjej05

Ansökan från föreningen Terrafem
Dnr 421-107/2004

15 Kolloverksamhet för hörselskadade och döva barn

Ansökan från Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer (FHDBF)
Dnr 421-276/2006

16 Reserverat verksamhetsbidrag 2006

Ansökan från ideella föreningen KRIS
(Kriminellas Revansch i Samhället)
Dnr 421-255/2005

17 Förstärkning av dagverksamheter för hemlösa 2006

18 Tillsammans mot AIDS

Projektansökan från föreningen MUZA
Dnr 420-285/2006

19 Hälsoteamet förebygger HIV/AIDS

Ansökan från Hälsoteamet Förebygger HIV/AIDS
Dnr 420-30/2006

20 HeteroPlus

Projektansökan från föreningen HeteroPlus
Dnr 420-333/2006

21 Reserverade medel för RSMH Solbergagården

22 Förvaltningens information

Mötesinformation

Justerat 22 / 06 2006
Karin Rågsjö Hardy Hedman
Karin Hansson Nyberg, Sekreterare

Plats: Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20

Tid: 15.00 – 15.35

Närvarande:
Ordförande Karin Rågsjö (v)

Ledamöter
Jari Visshed (s)
Abit Dundar (fp)

Tjänstg. ersättare
Hardy Hedman (kd)

Förhinder hade anmälts av vice ordföranden Hanna Broberg (m), ledamoten Britta Andersson (s), ersättarna Björn Kron (s) och Henrik Mannerstråle (mp).

Närvarande tjänstemän: Mats Floderus, Berit Jernberg, Inger Wisén-Hesselbäck och Karin Hansson Nyberg.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Karin Rågsjö (v) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Karin Rågsjö (v) och tjänstgörande ersättaren Hardy Hedman (kd) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokolet ska justeras onsdagen den 21 juni 2006.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2006-04-06 hade justerats 2006-04-12.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Biträdande förvaltningschef Eddie Friberg hade

2006-03-21 beslutat att Kris-Stockholm beviljas 366 000 kr, varav 125 000 kr till hyra, i verksamhetsbidrag andra kvartalet 2006. Samråd har skett med OFU:s ordförande Karin Rågsjö.

2006-03-21 beslutat att Convictus beviljas 454 000 kr, varav 168 000 kr till hyra, i verk-samhetsbidrag andra kvartalet 2006. Samråd har skett med OFU:s ordförande Karin Rågsjö.

2006-03-27 efter samråd med socialroteln, beslutat att bevilja Stockholms Dövas Förening (SDF) 50 000 kr till hyra av Blå hallen & Gyllene salen i Stadshuset den 13 maj 2006.

2006-05-12 efter samråd med OFU:s ordförande Karin Rågsjö, beslutat att Systerjouren Somaya får en tillfällig förstärkning på 75 000 kr för att kunna anställa en semestervikarie sommaren 2006.

§7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 421-45/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-06-12. Anslaget till utomstående organisationer uppgår till ca 125 435 000 kronor för år 2006. Av det totala stödet fördelar OFU 61 999 000 kronor.

Förvaltningen förslag till OFUs sammanträde den 19 juni 2006 innebär att 872 000 kronor beviljas till verksamhetsbidrag för år 2006 och att 980 000 kronor beviljas till projekt.

Nämnden har även pågående projekt för motsvarande 1 470 000 kronor, som utskottet skall fatta ytterligare beslut om under år 2006. Om dessa pågående projekt kommer att förlängas innebär det att 1 140 000 kronor finns kvar att fördela för resterande del av år 2006.

Förvaltningen föreslår även att tre organisationer beviljas sammanlagt 150 000 kronor ur stadens hiv/aidsanslag.

För nästkommande år (2007) lägger förvaltningen ett preliminärt förslag till verksam-hetsbidrag för 108 organisationer om totalt 58 082 100 kronor.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§8 Preliminärt förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för år 2007

Dnr 421-172/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att återremittera ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-06-07. Planeringen i detta ärende är att OFU för 2007 kommer att fördela 62 000 000 kr till föreningar/ organisationer, dvs samma anslagsnivå som innevarande år.. Denna summa inkluderar en statlig momsersättning motsvarande 5 mkr, motsvarande 5% på av föreningarna erhållet bidrag för verksamhet och 18% moms på utbetalat belopp för hyra. OFU fördelar vidare det så kallade extra riktade statliga bidraget för hiv/aids-insatser där staden för 2006 har erhållit 13 360 tkr.

Vid beredningen av ärendet har de riktlinjer för bidrag till frivilligorganisationer som SotN antog 2004-02-12 tillämpats. Socialtjänstnämnden har beslutat att projektpotten ska på sikt höjas med inriktning mot 30% av tillgängliga medel. Beslutet innebar också att dessa pengar skulle avräknas innan fördelningen av verksamhetsbidragen sker. Förvaltningen har för 2007 inte föreslagit en sådan fördelning.

I tjänsteutlåtandets bilagor 1 och 2 lämnas förslag till fördelning av verksamhetsbidrag där sammanlagt 58 080 500 kr föreslås fördelas och reserveras för 2006. För 2006 beslutade OFU att fördela 54 820 000 kr i verksamhetsbidrag.

Förvaltningens preliminära förslag innebär att 2007 års projektpott uppgår till

3 916 000 kr, det vill säga 6,2% av det tillgängliga beloppet. Detta kan jämföras med förvaltningens förslag för 2006 som var 6 550 500 kr, det vill säga cirka 10,6% av det tillgängliga beloppet.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle återremittera ärendet.

§9 Stödgruppsverksamhet för familjer med utsatta barn Ansökan från HOPP - Familj

Dnr 421-505/2005

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen HOPP – Familj fortsatt start- och introduktionsbidrag med 45 000 kr för sex månaders stödgruppsverksamhet för familjer med barn utsatta för sexuella övergrepp.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-05-23. HOPP - Familj ansöker om bidrag för att bedriva fortsatt stödverksamhet för anhöriga till barn som har varit utsatta för sexuella övergrepp. HOPP - Familj bildades 2002. Huvudorganisationen HOPP bedriver framför allt stödjande arbete för vuxna människor som har varit utsatta för sexuella övergrepp som barn. HOPP - Familj bedriver en omfattande informationsverksamhet och många människor vänder sig till föreningen för råd och stöd.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Utveckling och förnyelse av verksamhet

Ansökan från RSMH Järva Regnbågen

Dnr 421-413/2004

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja RSMH Järva Regnbågen 55 000 kr i fortsatt start- och introduktionsbidrag under ett år.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-05-23. RSMH Järva Regnbågen har tidigare erhållit bidrag från Socialtjänstnämndens organisations- och föreningsutskott. Efter några års uppehåll har föreningen sedan tre år en ny stabil styrelse och ett bra samarbete med Kista SDN. Föreningen har ca 30 betalande medlemmar. Föreningen ansöker om ett och ett halvt års projektbidrag för ”Utveckling och förnyelse av verksamhet” med totalt 150 tkr.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Äldres sociala samvaro

Ansökan om fortsatt projektbidrag från Kongoföreningen

Dnr 421-91/2003

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Kongoföreningen i
Stockholm 25 000 kr för andra halvåret 2006 för projektet Äldres sociala samvaro.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-05-23. Kongoför-eningen i Stockholm bedriver en omfattande verksamhet riktad till flera olika målgrupper inom den Kongolesiska invandrargruppen i Stockholm. Sedan tre år driver man projektet Äldres sociala samvaro.

Projektet syftar till att förbättra situationen för de äldre medlemmarna i föreningen genom att bryta deras isolering och ensamhet och främja deras delaktighet i det svenska samhället. Ett 40-tal äldre Kongoleser deltar i projektet.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Elektra – arbete mot hedersförtryck

Dnr 421-652/2002

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja projekt Elektra fortsatt
bidrag för sex månader med 397 000 kr.

2. Därutöver anfördes följande.

Det är mycket positivt att Fryshusets projekt Elektra arbetar med ett helhetsperspektiv och riktar sig mot både tjejer och killar med olika bakgrund, och även föräldrar. Projektet beviljas därför medel till 2 anställda under resten av 2006. Även om Elektra i sitt utvecklingsprogram visar på ambitionen att bygga upp en regional stödverksamhet är det viktigt att klargöra att dessa medel endast kan gå till verksamhet som rör Stockholms stad.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-05-08. Stiftelsen

Fryshuset KFUM Söder ansöker om 679 040 kronor för att fortsätta projektet Elektra under sex månader (juli 2006 – december 2006). Projektet har av OFU tidigare beviljats sammanlagt 1 115 500 kronor vid tre olika tillfällen. Inför år 2007 söker Stiftelsen Fryshuset KFUM Söder verksamhetsbidrag för att permanenta verksamheten.

Elektra arbetar även på det nationella planet i Elektra Riks och i Elektra Europa. Projektet finansieras i dessa delar av Allmänna arvsfonden, Länsstyrelsen i Stockholms län, LO, Childhood, GA-fonden.

Förvaltningen föreslår att Fryshusets projekt Elektra beviljas 170 000 kronor för sex månader år, juli 2006 – december 2006. Föreslaget belopp är reserverat.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Jari Visshed (s) och Abit Dundar (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hardy Hedman (kd) framlade ett förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

§13 Projekt Styrka, insatser för tjejer och unga kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld

Ansökan från Systerjouren Somaya kvinnojour

Dnr 421-597/2004

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Systerjouren Somaya 300 000 kr till projekt ”Styrka”.

2. Bidraget betalas ut med 150 000 kr för sex månader i direkt anslutning till detta beslut.

3. Resterande 150 000 kr utbetalas efter att rapport lämnats till förvaltningen efter sex månader.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-05-17. Systerjouren Somaya är en ideell förening som arbetar med brottsofferstöd till misshandlade, hotade och våldtagna kvinnor/tjejer och deras barn.

I april 2005 beviljades Somaya 300 tkr från OFU för att kunna finansiera en egen tjejjoursverksamhet med telefonjour, besöksmottagning med stöd- och rådgivningssamtal. Vidare ville man i projektet värva/utbilda/samordna volontärer samt föreläsa för olika yrkesgrupper som möter målgruppen. Projektet har nu pågått i ett år och
föreningen ansöker om medel för att fortsätta projektet ytterligare ett år.

Ansökan från Somaya är baserad på att tre personer skall vara anställda i projektet. Förvaltningen föreslår att OFU beslutar bevilja Systerjouren Somaya 300 tkr för

ytterligare ett års verksamhet. Bidraget föreslås betalas ut med 150 tkr för sex månader i direkt anslutning till detta beslut. Resterande 150 tkr föreslås utbetalas efter att rapport och revidering av projektplanen lämnats till förvaltningen efter sex månader.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Verksamhet för unga kvinnor med utländsk härkomst, projekt Tjej05

Ansökan från föreningen Terrafem

Dnr 421-107/2004

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Terrafem fortsatt
projektbidrag om 250 000 kr för ett år.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-05-21. Under två år har Terrafem och Kruton, Stockholms stads stöd- och rådgivningscenter & skyddat boende för flickor / unga kvinnor med utländsk härkomst, drivit projektet Tjej04 och Tjej05. Målsättningen med projektet har varit att bilda tjejgrupper bestående av gymnasieelever som ligger i riskzonen för s.k. hedersrelaterat våld. För detta arbete har projektet tidigare beviljats sammanlagt 500 tkr.

Föreningen Terrafem ansöker hos OFU om 250 tkr för att fortsätta projekt Tjej05 ytterligare ett år.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Kolloverksamhet för hörselskadade och döva barn

Ansökan från Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer (FHDBF)

Dnr 421-276/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer 135 000 kr för dag- och kolloverksamhet för barn från Stockholms stad.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-05-18. Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer (FHDBF) bildades 1993 och har cirka 200 medlemmar/familjer. Föreningen vill påverka, informera och samarbeta med skola, socialtjänst och barnhälsovård m.fl. En viktig del i verksamheten är det stöd föreningen kan ge familjerna, föräldrar, barn och ungdomar. FHDBF har sina lokaler i Möjligheternas Hus i Långbro Park.

FHDBF har anordnat koloniverksamhet för hörselskadade och döva barn sedan 1995. Bakgrunden till detta är att föräldrar i flera år påtalat behov av kolonivistelse för sina hörselskadade och döva barn och ungdomar. Koloniverksamheten har givit målgruppen möjlighet att lära sig olika saker, utvecklas och växa utan föräldrarnas närvaro.

Många av dessa barn saknar kamrater på nära håll och är ofta isolerade i sin hemmiljö.

FHDBF ansöker om 135 000 kr för att anordna dag- och koloniverksamhet för hörselskadade och döva barn sommaren 2006. Denna organisation kompletterar befintlig kolloverksamhet med sitt arbete med denna målgrupp.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar FHDBF 135 000 kr för att genomföra planerad verksamhet sommaren 2006 för barn från Stockholms stad.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledmöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Reserverat verksamhetsbidrag 2006

Ansökan från ideella föreningen KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället)

Dnr 421-211/2005

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att utbetala reserverat verksamhets-bidrag 672 000 kr, varav 250 000 kr till hyra, för andra halvåret 2006 till KRIS Stockholm.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-06-08. KRIS Stockholm har ansökt om akut ekonomisk hjälp för 2005. Med anledning av detta har förvaltningen givit revisionsbyrån Previsor i uppdrag att genomlysa ekonomin för KRIS Stockholm. Detta uppdrag är av tidsmässiga skäl uppdelat i två omgångar varav den första nu är klar. Enligt Previsors prognos kommer KRIS att göra en förlust på drygt 400 tkr, men vid årets slut ändå att ha ett positivt resultat på cirka 100 tkr. En stor del av förlusten gäller mobiltelefonkostnaderna. Åtgärder ska vidtas för att kraftigt nedbringa mobiltelefonkostnaderna. Vidare behöver ekonomifunktionen inom KRIS Stockholm förstärkas, vilket de även ansökt om medel till. Den fortsatta genomlysningen som Previsor ska göra gäller en kartläggning av övriga bidragsgivare samt en genomgång av olika avtal som KRIS Stockholm har. Denna del av uppdraget kommer att redovisas till förvaltningen under oktober månad.

Förvaltningen föreslår att verksamhetsbidraget till KRIS Stockholm för andra halvåret 2006 utbetalas.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Förstärkning av dagverksamhet för hemlösa 2006

Dnr 421-359/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Convictus 600 000 kr i ytterligare verksamhetsbidrag till dagverksamheten Bryggan-City för 2006.

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att utbetala reserverat verksamhetsbidrag 908 000 kr, varav 336 000 kr till hyra, för andra halvåret 2006 till Convictus.

3. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att att bevilja Ny Gemenskap
200 000 kr till lördagsöppen dagverksamhet fr.o.m. 17 augusti och återstoden av 2006.

4. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stadsmissionen
450 000 kr till förstärkning av helgöppna verksamheter under juli och augusti 2006.

5. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stadsmissionen
700 000 kr till förstärkning av projektet Tigrarna under återstoden av 2006.

6. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-06-13. Under sommaren stängs under perioder två av de större daghärbärgena för hemlösa, vilket uppfattas som oroande av många som arbetar och verkar bland hemlösa. I syfte att hitta goda lösningar under sommaren, inte minst under helgerna, och även under instundande höst och vinter, har Socialtjänstnämnden hos Kommunstyrelsen hemställt om extra medel (3 mkr) till förstärkning till detta ändamål. Efter ett omfattande samråd med flera av de största frivilligorganisationerna har föreliggande förslag kommit till stånd. Det innebär i sammanfattning att Convictus beviljas ett extra bidrag så att de fortsättningsvis kan ha öppet alla dagar i veckan, att Ny Gemenskap fr.o.m. mitten av augusti kan öppna på lördagar samt att Stadsmissionen beviljas en förstärkning till sina sommarverksamheter för hemlösa och till en förstärkning till deras kvinnoverksamhet.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att

utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Tillsammans mot aids

Projektansökan från föreningen MUZA

Dnr 420-380/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen 50 000 kr för ett halvår. Pengarna tas ur hiv / aidsanslaget.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-05-27. Föreningen Muza grundades 1990 och har cirka 100 medlemmar från Kongo - Kinshasa. Medlemsavgiften uppgår till 40 kr/år.

Föreningen arbetar för att öka kunskapen om hur hiv/aids sprids och har olika aktiviteter för att samla sina medlemmar.

Föreningen ansöker om 150 000 kr för ett halvår.

Förvaltningen föreslår i detta tjänsteutlåtande att föreningen erhåller 50 000 kr för ett halvår för sitt arbete med hiv/aidsprevention.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Hälsoteamet

Projektansökan från föreningen Hälsoteamet förebygger Hiv/Aids (HLFA)

Dnr 420-30/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Hälsoteamet förebygger Hiv/Aids (HLFA) 50 000 kr för ett halvår. Pengarna tas ur hiv/aidsan-slaget.

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå föreningens ansökan på 120 000 kr för hiv-förebyggande information vid en internationell 5-dagars festival under augusti 2006.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-05-29. Hälsoteamet förebygger Hiv/Aids (HLFA) är en nybildad förening som vänder sig till eritreanska medborgare för att förebygga hiv och andra STI.

Föreningen håller till i Stiftelsen Noaks Ark-Röda Korsets lokaler. Föreningen ansöker om 410 000 kr för daglig verksamhet och 120 000 kr för en 5-dagars festival med information om hiv.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledmöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§20 Heteroplus

Ansökan från föreningen Heteroplus

Dnr 420-333/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja 50 000 kr i startbidrag till föreningen Heteroplus för ett halvår. Pengarna föreslås tas ur det statliga hiv/aids-anslaget.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-05-28. Föreningen
HeteroPlus bildades i augusti 2005 i Stockholm och har för närvarande cirka 50 medlemmar.

För närvarande, skriver föreningen i sin ansökan, är HeteroPlus den enda förening som vänder sig till heterosexuellt hiv-smittade personer. Föreningen HeteroPlus ansöker om 203 000 kr för 2006 för att arbeta med heterosexuellt hiv-drabbade personer.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§21 Reserverade medel för RSMH Solbergagården

Dnr 421-203/2004

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja RSMH Solbergagården verksamhetsbidrag av reserverade medel med 200 000 kr för andra halvåret 2006,
varav 89 000 kr till hyra.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-05-23. OFU beslutade 2004-12-20 att ”förvaltningen i samråd med RSMH Solbergagården i samverkan med andra aktörer arbetar för att hitta en billigare lokal och att i beaktande av ovanstående reservera 50% av bidraget för ny prövning i juni 2005 då förhoppningsvis lokalfrågan är löst”.

Fr.o.m. 2006-01-01 övertog Älvsjö stadsdelsförvaltning kontraktet från Solbergagården. RSMH – Solbergagården kommer därefter att betala hyra till Älvsjö stadsdelsförvaltning för samutnyttjande.

Solbergagården har för närvarande flyttat till en ersättningslokal då fastigheten genomgår en totalrenovering. Föreningen har därför haft flyttkostnader samt magasineringskostnader. Föreningen kommer att flytta tillbaka till Solbergagården i mitten av juni.

Förvaltningen föreslår att RSMH Solbergagården beviljas verkamhetsbidrag med
200 tkr för andra halvåret 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§22 Övriga frågor

Utskottet beslutade att ha ett extra sammanträde den 22 augusti 2006, kl. 13.00.

§23 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Karin Rågsjö (v) avslutade sammanträdet och önskade samtliga närvaranden en skön sommar.