Din position: Hem > Stockholms stad > Organisations- och föreningsutskottet > Sammanträde 2006-08-22

Sammanträde 2006-08-22

Datum
Klockan
13.00
Plats
Socialtjänstförvaltningen, Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Stödgruppsverksamhet för barn till missbrukande föräldrar

Ansökan från Vändpunkten, Ersta diakonisällskap
Dnr 421-0219/2005

Mötesinformation

Justerat 22 / 8 2006
Karin Rågsjö Jari Visshed
Karin Hansson Nyberg, Sekreterare

Plats: Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20

Tid: 13.00 – 13.05

Närvarande:

Ordförande Karin Rågsjö (v)

Ledamöter
Jari Visshed (s)
Britta Andersson (s)

Tjänstg. ersättare
Henrik Mannerstråle (mp)
Hardy Hedman (kd) fr.o.m. § 7

Förhinder hade anmälts av vice ordföranden Hanna Broberg (m), ledamoten Abit Dundar (fp) och ersättaren Björn Kron (s).

Närvarande tjänstemän: Eddie Friberg, Mats Floderus, Inger Wisén-Hesselbäck och Karin Hansson Nyberg.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Karin Rågsjö (v) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Jari Visshed (s) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras tisdagen den 22 augusti 2006.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2006-06-19 hade justerats 2006-06-22.

§6 Stödgruppsverksamhet för barn till missbrukande föräldrar. Ansökan från Vändpunkten, Ersta diakonisällskap

Dnr 421-0219/2005

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Vändpunkten, Ersta diakonisällskap ytterligare verksamhetsbidrag 2006 med 400 000 kr till stödgruppsverksamhet för barn till missbrukande föräldrar.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-08-11. Sedan starten 1986 har Vändpunkten, Ersta diakonisällskap bedrivit pedagogisk verksamhet i gruppform för anhöriga till personer med alkohol-/drogberoende. Verksamheten har kommit att inriktas allt mer på barngruppsverksamhet, barn till missbrukande föräldrar.

Enligt officiella siffror räknar man idag med att tio procent av barnen växer upp med en nära anhörig med alkohol-/drogberoende. Detta innebär att två till tre barn i varje klass växer upp med denna problematik.

Ersta Vänpunkten är idag en mycket etablerad och känd verksamhet som även räknas som en resurs för Stadsdelsnämnderna av vilka flera hänvisar till Ersta Vändpunkten. Ersta Vändpunkten har under åren allt mer befäst sin ställning som kunskaps och utbildningscenter inom området.

Staden ger verksamheten ekonomiskt stöd sedan år 1999.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§7 Förvaltningens information

a) Eddie Friberg föredrog en ekonomisk redovisning av organisations- och förenings-
stöd.

b) Eddie Friberg informerade om att Berit Jernberg kommer att vara tjänstledig under ett år för att arbeta med projektet ”Barnstöd Stockholm”. Tjänsten som handläggare inom organisations- och föreningsstöd har varit utannonserad och cirka 100 personer har sökt tjänsten.

§8 Tjänstgörande ersättaren Henrik Mannerstråle (mp) framförde att han avgår som ersättare i organisations- och föreningsutskottet. Ordföranden Karin Rågsjö (v) tackade honom för hans insatser i utskottet.

§9 Ordföranden Karin Rågsjö (v) avslutade sammanträdet.