Din position: Hem > Stockholms stad > Organisations- och föreningsutskottet > Sammanträde 2006-10-05

Sammanträde 2006-10-05

Datum
Klockan
15.00
Plats
Socialtjänstförvaltningen, Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Information av Jonas Andersson, RSMH-distriktet, om RSMH-föreningarnas arbete

8 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 421-45/2006

Utsändes senare

9 Preliminärt förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för år 2007

Dnr 421-125/2006

Återremitterat ärende

10 Extra bidrag för verksamhetsåret 2006.

Ansökan från Fountain House.
Dnr 421-326/2005

Utsändes senare

11 Projekt med stödgrupper.

Ansökan från Stiftelsen Livskraft.
Dnr 421-171/2006

12 En mötesplats för psykiskt sköra, anhöriga och stödpersoner

Ansökan från RSMH Ringen (Vida vyer)
Dnr 421-326/2006

13 Brobyggarna

Ansökan från Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset
Dnr 421-407/2006

14 United Sisters

Ansökan från Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset
Dnr 421-382/2006

15 Förvaltningens information

Mötesinformation

 

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Karin Rågsjö (v) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Karin Rågsjö (v) och vice ordföranden Hanna Broberg (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras måndagen den 9 oktober 2006.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2006-08-22 hade justerats 2006-08-22.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Biträdande förvaltningschef Eddie Friberg hade

2006-06-30 beslutat att Ny Gemenskap beviljats ansökta medel om 90 000 kr, som avser tillbyggnad av två boenderum i Kammis boende.

2006-06-21 efter samråd med OFU:s ordförande Karin Rågsjö, beslutat att Somaliska hälsoteamet beviljats 30 000 kr för att bedriva verksamhet under sommaren 2006.

2006-08-10 beslutat att RSMH Solbergagården beviljats 31 450 kr för hyra på Solberga-gården perioden 060101-060531.

§7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 421-45/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§8 Preliminärt förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för år 2007

Återremitterat ärende

Dnr 421-172/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade dels att preliminärt bevilja verksamhetsbidrag för 2007 till 101 organisationer med anvgivna summor inklusive hyresstöd, dels att reservera pengar motsvarande 2006 års bidrag till 7 organisationer.

NR

Förening

Förslag, kr

Varav hyra

Reservera, kr

Varav hyra

1

Adoptionscentrum Sthlm Söder

834 000

150 000

2

Afasiföreningen i Stockholms län

435 000

60 000

3

Alla Kvinnors Hus, Föreningen

3 582 000

1 200 000

4

Ananke i Stockholm

394 000

141 000

5

ALRO Stockholm

187 000

101 000

6

Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn

300 000

30 000

7

Astma- och Allergiföreningen i Sthlm

99 000

19 000

8

Autism, Föreningen

196 000

80 000

9

Blödarsjuka i Sthlm, Föreningen för

28 000

5 000

10

Bosniska pensionärsföreningen BEHAR

156 000

125 000

11

BRIS Region Mitt

436 000

160 000

12

Brottsofferjouren Västerort

434 000

49 000

13

Brottsofferjouren Farsta

434 000

45 000

14

Brottsofferjouren Skärholmen

434 000

7 200

15

Brottsofferjouren Spånga-Kista

434 000

37 000

16

Brottsofferjouren Sthlms innerstad-Lidingö

434 000

186 340

17

Bryggan

700 000

60 000

18

Casa Chile

150 000

113 000

19

Convictus

1 816 000

672 000

20

Demensföreningen i Stockholms län

65 000

9 000

21

Den Öppna Dörren i Stockholm

48 000

30 000

22

DHR - Stockholmsavdelningen

940 000

99 000

23

Dövblindas förening

1 200 000

650 000

24

Ebenesers Sociala Stiftelse

235 000

96 000

25

Elektra/Fryshuset

340 000

26

Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

141 000

30 000

27

Eritrean War Disabled Fighters Association

228 000

120 000

28

Ersta Diakonisällskap, Vändpunkten

1 700 000

264 000

29

Estniska Pensionärsföreningen i Sthlm

7 000

-

30

FATIMA Stockholm

249 100

200 000

31

Filadelfiaförsamlingen i Sthlm, Äldre

178 000

-

32

Filadelfiaförsamlingen Sthlm/LP-City

347 000

80 000

33

Finska Filadelfiaförsamlingen

96 000

34

Finska Fören. i Sthlm, IKINUORET

42 000

42 000

35

FMN Föräldrafören. Mot Narkotika StorSthlm

411 000

100 000

36

Fountain House

3 595 000

1 000 000

37

Fria Sällskapet Länkarna, Sthlm Söder

286 000

249 000

38

Frivillig Väntjänst

376 000

22 700

NR

Förening

Förslag,kr

Varav hyra

Reservera, kr

Varav hyra

39

Frälsningsarméns Sociala Center

500 000

249 000

40

Frälsningsarmén- döva och synskadade

32 000

-

41

Frälsningsarméns öppenvård - Elisabetgården

350 000

250 000

42

FUB Sthlm

785 000

50 000

43

Grekiska Kapi-förening

260 000

-

44

Hjärnkraft-Stockholms län

94 000

10 000

45

Hjärt- och lungsjukas förening i Stockholm

12 000

46

HOPP Stockholm

330 000

78 000

47

Hörselskadade och döva barn med familjer

329 000

140 000

48

Hörselskadades förening HiSUS

235 000

50 000

49

Hörselskadades förening i Stockholm

470 000

-

50

IFFI med EU-inriktning Stockholm

175 000

175 000

51

IFS Stockholmsdistriktet - Källan

600 000

132 000

52

IFS/CS Steg för Steg

1 480 000

621 700

53

IOGT-NTO, Stockholms distrikt

192 000

54

Judiska Församlingen i Stockholm

624 000

55

Klubb 10, Kamratföreningen

110 000

80 000

56

HSO Stockholms stad

611 000

76 000

57

Kongoföreningen

50 000

58

KRIS Stockholm

1 344 000

500 000

59

Kurdiska Center för äldre och handikappade

250 000

130 000

60

Kvinnors Nätverk

1 100 000

85 900

61

Kvinnors rätt

400 000

72 000

62

Lettiska pensionärsföreningen APRUPE

4 000

3 200

63

Lunk i Kring

300 000

65 000

64

Makalösa föräldrar

300 000

36 000

65

Manscentrum, Stiftelsen

1 433 000

190 000

66

Mansjouren i Stockholms län

225 000

200 000

67

Manuel

150 000

18 000

68

Mäster-Olofsgårdens Hemgård

282 000

100 000

69

Nevo Drom

180 000

70

NHR Sthlm,

365 000

35 000

71

Noaks Ark/Röda Korset, Stiftelsen

1 312 000

600 000

72

Nobba Brass & Nubbe

800 000

291 000

73

Ny Gemenskap

1 200 000

400 000

74

Polska Seniorklubben

525 000

150 000

75

Posithiva Gruppen

352 000

100 000

76

PRO Samorganisation

905 000

157 000

77

RFSL Stockholm

1 020 000

500 000

78

RPG PensionärsGemenskap

116 000

79

RSMH-Söder om Söder

343 000

127 000

80

RSMH-Kungsholmen

315 000

176 000

81

RSMH-Solbergagården

370 000

178 000

82

RSMH-Söder

125 000

115 000

83

RSMH-Västerort

220 000

140 000

84

Rumänska Seniorklubben, Doina

120 000

56 000

85

Röda Korsets Center för torterade flyktingar

784 000

120 000

86

Situation Sthlm, Hjälp till självhjälp

1 200 000

425 000

87

Sociala Missionen

1 212 000

600 000

88

Somaya systerjour

400 000

200 000

89

Spelberoende

386 000

80 000

90

Spånga Blåbandsförening

305 000

165 000

91

SRF Synskadades förening i Stockholm

1 080 000

180 000

NR

Förening

Förslag,kr

Varav hyra

Reservera, kr

Varav hyra

92

Stadsmissionen

1 960 000

500 000

93

Stockholms Dövas Förening

950 000

200 000

94

Stockholms dövas ungdomsråd (SDUR)

158 000

-

95

Stockholms reumatikerförening

477 000

37 000

96

Stockholms Stamningsförening

141 000

16 000

97

Stödcentrum mot incest (Rsci)

500 000

150 000

98

Sveriges Finska Dagcenter

503 000

240 000

99

Sv. Pensionärsförbund SPF, Sthlmsdistr.

660 000

150 000

100

Syriska föreningen i Stockholm

876 000

185 000

101

Sällskapet Länkarna Mariedal

672 000

531 200

102

Södergården

564 000

250 000

103

Timmermansgården

94 000

10 000

104

Tjejzonen i Stockholm

356 000

109 000

105

Trafik- och Polioskadade Sthlm , RTP-StS

47 000

5 000

106

Ungerska Seniorklubben

244 000

108 000

107

Verdandi Stockholmskretsen

1 034 000

500 000

108

Ångestsyndromsällskapet i Sthlms Stad

230 000

185 000

Summa

50 203 100

14 843 240

7 879 000

2 671 000

Förslag + Res

58 082 100

17 514 2402. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att överlämna detta ärende till kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden, kulturnämnden och idrottsnämnden för kännedom.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-09-13. Planeringen i detta ärende är att OFU för 2007 kommer att fördela 62 000 000 kr till föreningar/ organisationer, dvs samma anslagsnivå som innevarande år. Denna summa inkluderar en statlig momsersättning motsvarande 5 mkr, motsvarande 5% på av föreningarna erhållet bidrag för verksamhet och 18% moms på utbetalat belopp för hyra. OFU fördelar vidare det så kallade extra riktade statliga bidraget för hiv/aids-insatser där staden för 2006 har erhållit 13 360 tkr.

Vid beredningen av ärendet har de riktlinjer för bidrag till frivilligorganisationer som SotN antog 2004-02-12 tillämpats. Socialtjänstnämnden har beslutat att projektpotten ska på sikt höjas med inriktning mot 30% av tillgängliga medel. Beslutet innebar också att dessa pengar skulle avräknas innan fördelningen av verksamhetsbidragen sker. Förvaltningen har för 2007 inte föreslagit en sådan fördelning.

I tjänsteutlåtandets bilagor 1 och 2 lämnas förslag till fördelning av verksamhetsbidrag där sammanlagt 58 082 100 kr föreslås fördelas och reserveras för 2007. För 2006 beslutade OFU att fördela 54 820 000 kr i verksamhetsbidrag.

Förvaltningens preliminära förslag innebär att 2007 års projektpott uppgår till

3 916 000 kr, det vill säga 6,2% av det tillgängliga beloppet. Detta kan jämföras med förvaltningens förslag för 2006 som var 6 550 500 kr, det vill säga cirka 10,6% av det tillgängliga beloppet.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Extra bidrag för verksamhetsåret 2006.

Ansökan från Fountain House.

Dnr 421-326/2005

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att återremittera ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-09-27. Fountain House ansöker om extra verksamhetsbidrag för år 2006 med 500 tkr. Enligt Fountain House egna beräkningar är det prognostiserade utfallet för 2006 ett minusresultat motsvarande 500 tkr. Fountain House nuvarande verksamhetsbidrag från staden är 3 595 tkr.

Fountain House verksamhet startade 1980 i Stockholm och var det första klubbhuset utanför USA. Fountain House har sett hur antalet besökare har ökat kraftigt genom åren samtidigt som man har förlorat 25% av verksamhetens lokalyta.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle återremittera ärendet. Förvaltningen fick i uppdrag att följa upp hur kranskommuner betalar för sina klienter och hur mycket landstinget beviljar Stiftelsen.

§10 Projekt med stödgrupper.

Ansökan från Stiftelsen Livskraft.

Dnr 421-171/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå Stiftelsen Livskrafts ansökan om projektbidrag.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-09-13. Stiftelsen Livskraft bildades i november 2002 och verkar inom områden gällande stress, utmattning och depression. Man vill på olika sätt stödja de drabbade samt deras närstående. Man vill bidra med kunskaper och erfarenheter och öka förståelsen i samhället. Den huvudsakliga verksamheten är stödgruppsverksamhet. Stiftelsen Livskraft ansöker om 658 tkr i projektbidrag för sex månaders verksamhet. Den huvudsakliga inriktningen för projektet är att man vill starta stödgrupper.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 En mötesplats för psykiskt sköra, anhöriga och stödpersoner.

Ansökan från RSMH Ringen (Vida vyer)

Dnr 421-326/2005


Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå RSMH Ringens ansökan om projektbidrag.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-09-13. RSMH

Ringen, Vida vyer är en nybildad förening som ansöker om projektbidrag för första gången. Föreningen har som målgrupp människor som har haft rättspsykiatrisk vård, anhöriga och stödpersoner. Man tar emot medlemmar från hela Stockholms stad.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Brobyggarna

Ansökan från Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset

Dnr 421-407/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att återremittera ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-08-01. Brobyggarna vill överbrygga generationsklyftor och återskapa kontakten mellan ungdomar och vuxna.

Många barn och ungdomar saknar vuxna förebilder och framför allt män tar en liten plats under barns uppväxttid. Vi lever i en tid med minskat vuxeninflytande där unga istället hittar sina förebilder i ungdomskulturer som musik, film och tv-serier.

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset ansöker om pengar för att Brobyggarna ska få möjlighet att utöka sin verksamhet med killgrupper.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle återremittera ärendet. Förvaltningen fick i uppdrag att se över finansieringen av alla de projekt som finns hos KFUM Söder Fryshuset.

§13 United Sisters

Ansökan från Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset

Dnr 421-382/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att återremittera ärendet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-08-01. United Sisters arbetar sedan 1996 med att hjälpa och stötta flickor och unga kvinnor som riskerar att hamna fel i livet.

United Sisters har idag igång fyra tjejgrupper som träffas regelbundet med tre ideella ledare i varje grupp. Varje grupp består av cirka 10 tjejer. Tjejgruppsverksamheten vänder sig till tjejer mellan 12-16 år.

Ledarna genomgår en utbildning i hur man arbetar med ungdomar, konflikthantering etc. Vid rekrytering av ledare används ett noggrant intervjuförfarande, det är avgörande att få rätt personer till uppdraget.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle återremittera ärendet. Förvaltningen fick i uppdrag att se över finansieringen av alla de projekt som finns hos KFUM Söder Fryshuset.

§14 Förvaltningens information

a) Anmälan av skrivelse från HSO Stockholms stad om ökat anslag till handikapp-rörelsen i Stockholms stad.

b) Anmälan av skrivelse från Fountain House med kommentarer till föreningens ansökan om extra bidrag för verksamhetsåret 2006.

§15 Övriga frågor

Inga övriga frågor för dagen