Din position: Hem > Stockholms stad > Organisations- och föreningsutskottet > Sammanträde 2006-11-16

Sammanträde 2006-11-16

Datum
Klockan
15.00
Plats
Socialtjänstförvaltningen, Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

8 Återremitterat ärende. Extra bidrag för verksamhetsåret 2006.


Ansökan från Fountain House
Dnr 421-0326/2005

9 Återremitterat ärende. Brobyggarna.

Ansökan från Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset
Dnr 421-0407/2006

10 Återremitterat ärende. United Sisters.

Ansökan från Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset
Dnr 421-0382/2006

11 Ensamma mammor

Ansökan från Stiftelsen Fryshuset KFUM Söder
Dnr 421-0391/2006

12 Verksamhet för unga flickor och kvinnor

Ansökan från föreningen Stockholms tjejjour
Dnr 421-0366/2006

13 Förebyggande insater för ungdomar i Stockholm

Ansökan från Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm
Dnr 421-0499/2006

14 Förvaltningens information

Mötesinformation

Justerat 21 / 11 2006
Karin Rågsjö Hanna Broberg
Karin Hansson Nyberg, Sekreterare

Plats: Lilla Fatburen, Swedenborgsgatan 20

Tid: 15.00 – 15.30

Närvarande:

Ordförande Karin Rågsjö (v)

Vice ordförande Hanna Broberg (m)

Ledamöter
Jari Visshed (s)
Britta Andersson (s)
Abit Dundar (fp)

Ersättare
Gertrud Brorsson (mp)

Förhinder hade anmälts av ersättarna Björn Kron (s) och Hardy Hedman (kd).

Närvarande tjänstemän: Eddie Friberg, Daniel Liljendahl, Linn Ljunglöf, Inger
Wisén-Hesselbäck och Karin Hansson Nyberg.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Karin Rågsjö (v) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Karin Rågsjö (v) och vice ordföranden Hanna Broberg (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras tisdagen den 21 november 2006.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2006-10-05 hade justerats 2006-10-10.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Biträdande förvaltningschef Eddie Friberg hade

2006-10-23 beslutat att bevilja föreningen Eritrean War Disabled Fighters Association, EWDFA, 15 093 kr till elkostnader för perioden 1 maj t.o.m. 31 augusti 2006.
Dnr 421-0224/2005

2006-11-02 efter samråd med ordföranden Karin Rågsjö (v) beslutat att Föreningen Farsor och Morsor på stan beviljas 50 000 kr för att genomföra ett läger med ett 15-tal ungdomar under sommaren 2006.

Dnr 421-0347/2006

§7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 421-0045/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-11-06 . Anslaget till utomstående organistioner uppgår till cirka 125 435 000 kronor för år 2006. Av det totala stödet fördelar OFU 66 485 000 kronor.

Förvaltningen har inte förslagit ekonomiskt bidrag till någon förening till OFU:s sammanträde den 16 november 2006.

OFU har även pågående projekt för motsvarande 1 440 000 kronor, som utskottet ska fatta ytterligare beslut om under år 2006. Om dessa pågående projekt kommer att förlängas innebär det att 773 050 kronor finns kvar att fördela.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§8 Återremitterat ärende Extra bidrag för verksamhetsåret 2006

Ansökan från Fountain House

Dnr 421-0326/2005

Organisations- och föreningsutskottets beslut

  1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Fountain House ett extra bidrag på 400 000 kr för Stockholms verksamhet.

  2. Därutöver anförs följande.

Organisations- och föreningsutskottet anser att verksamheten vid Fountain House är viktig, liksom andra ideella insatser som görs av de organisationer som får medel från utskottet. Att ge extra anslag är en nödlösning och det krävs därför även en långsiktig överenskommelse som säkerställer verksamheten fortsättningvis.

Organisations- och föreningsutskottet anser därför att diskussionerna med kranskom-munerna måste fortsätta, men att Stockholms stad kan och bör ta på sig ett ökat ansvar i nuläget. Det är svårt att dra ner på verksamheten samtidigt som behoven och tillströmningen av personer har ökat. Stockholms stad bör också föra fram krav på ökad finansiering från landstinget.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-10-31. Fountain House ansöker om extra verksamhetsbidrag för år 2006 med 500 tkr. Enligt Fountain House egna beräkningar är det prognostiserade utfallet för 2006 ett minusresultat motsvarande 500 tkr. Fountain House nuvarande verksamhetsbidrag från staden är 3 595 tkr.

Fountain House verksamhet startade 1980 i Stockholm och var det första klubbhuset utanför USA. Fountain House har sett hur antalet besökare har ökat kraftigt genom åren samtidigt som man har förlorat 25% av verksamhetens lokalyta.

Förslag till beslut

Vice ordförande Hanna Broberg (m) och ledamoten Abit Dundar (fp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag. Ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Jari Vished (s) och Britta Andersson (s) anslöt sig till detta förslag.

§9 Återremitterat ärende Brobyggarna

Ansökan från Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset

Dnr 421-0407/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå Stiftelsen KFUM Söder Fryshusets ansökan om pengar för att bedriva killgrupper inom Brobyggarna för ett halvår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-08-01. Brobyggarna vill överbrygga generationsklyftor och återskapa kontakten mellan ungdomar och

vuxna.

Många barn och ungdomar saknar vuxna förebilder och framför allt män tar en liten plats under barns uppväxttid. Vi lever i en tid med minskat vuxeninflytande där unga istället hittar sina förebilder i ungdomskulturer som musik, film och tv-serier.

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset ansöker om pengar för att Brobyggarna ska få möjlighet att utöka sin verksamhet med killgrupper.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Organisations- och föreningsutskottet lämnade följande särskilda uttalande.

Fryshuset har en omfattande och omvittnat bra verksamhet med flera projekt där en unik kompetens tas till vara för att nå unga i riskzonen och i utsatta livssituationer. Deras stödarbete är förebyggande och stärkande och skapar nya möten som är nöd-vändiga för hela samhället.

Organisations- och föreningsutskottet ser därför att dessa projekt måste behandlas samlat i en diskussion mellan Stokholms stad centralt och Fryshuset så att man kan hitta en långsiktig fungerande finansiering. Nya idéer om hur förnyelse, nya projekt, basfinansiering och olika finansieringsansvar är viktiga att lösa tillsammans. Detta gäller flera av de större ideella verksamheterna eftersom det med nuvarande budget-ramar för utskottet ofta är omöjligt att klara den storleken på projekt.

§10 Återremitterat ärende United Sisters

Ansökan från Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset

Dnr 421-0382/2006


Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå Stiftelsen KFUM Söder Fryshusets ansökan om pengar för sin tjejgruppsverksamhet inom föreningen
United Sisters.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-10-31. United Sisters arbetar sedan 1996 med att hjälpa och stötta flickor och unga kvinnor som riskerar att hamna fel i livet.

United Sisters har idag igång fyra tjejgrupper som träffas regelbundet med tre ideella ledare i varje grupp. Varje grupp består av cirka 10 tjejer. Tjejgruppsverksamheten vänder sig till tjejer mellan 12-16 år.

Ledarna genomgår en utbildning i hur man arbetar med ungdomar, konflikthantering etc. Vid rekrytering av ledare används ett noggrant intervjuförfarande, det är avgörande att få rätt personer till uppdraget.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Organisations- och föreningsutskottet lämnade följande särskilda uttalande.

Fryshuset har en omfattande och omvittnat bra verksamhet med flera projekt där en unik kompetens tas till vara för att nå unga i riskzonen och i utsatta livssituationer. Deras stödarbete är förebyggande och stärkande och skapar nya möten som är nöd-vändiga för hela samhället.

Organisations- och föreningsutskottet ser därför att dessa projekt måste behandlas samlat i en diskussion mellan Stokholms stad centralt och Fryshuset så att man kan hitta en långsiktig fungerande finansiering. Nya idéer om hur förnyelse, nya projekt, basfinansiering och olika finansieringsansvar är viktiga att lösa tillsammans. Detta gäller flera av de större ideella verksamheterna eftersom det med nuvarande budget-ramar för utskottet ofta är omöjligt att klara den storleken på projekt.

§11 Ensamma mammor

Ansökan från Stiftelsen Fryshuset KFUM Söder

Dnr 421-0391/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå Stiftelsen Fryshuset KFUM Söders ansökan om pengar för projektet Ensamma Mammor.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-10-24. Projektet Ensamma Mammor avser att vända sig till ensamstående mammor och deras barn, som inte har någon eller dålig kontakt med sina fäder. Många barn växer upp utan sina fäder, i dessa familjer saknar barnen manliga förebilder. Särskilda aktiviteter planeras för dessa barn.

Tanken är att starta 5 grupper med ett 20-tal mammor. Varje år startas nya grupper, två på våren och tre på hösten.

Föreningen planerar bland annat att genomföra kontinuerliga månadsträffar med olika teman, som kan bestå av föreläsningar, picknick, diskussionsforum etc. Vid mötena erbjuds barnpassning och pysselhörna för barnen

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Organisations- och föreningsutskottet lämnade följande särskilda uttalande.

Fryshuset har en omfattande och omvittnat bra verksamhet med flera projekt där en unik kompetens tas till vara för att nå unga i riskzonen och i utsatta livssituationer. Deras stödarbete är förebyggande och stärkande och skapar nya möten som är nöd-vändiga för hela samhället.

Organisations- och föreningsutskottet ser därför att dessa projekt måste behandlas samlat i en diskussion mellan Stokholms stad centralt och Fryshuset så att man kan hitta en långsiktig fungerande finansiering. Nya idéer om hur förnyelse, nya projekt, basfinansiering och olika finansieringsansvar är viktiga att lösa tillsammans. Detta gäller flera av de större ideella verksamheterna eftersom det med nuvarande budget-ramar för utskottet ofta är omöjligt att klara den storleken på projekt.

§12 Verksamhet för unga flickor och kvinnor

Ansökan från föreningen Stockholms tjejjour

Dnr 421-0366/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå föreningen Stockholms tjejjours ansökan.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-10-29. Föreningen Stockholms tjejjour bildades 1996. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation vars syfte är att hjälpa och stötta flickor unga kvinnor som utsatts för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld.

Stockholms tjejjour har under det senaste året fått allt fler samtal till telefonjouren som handlar om hedersrelaterat våld. Föreningen skriver i sin ansökan att detta är ett mycket aktuellt ämne.

Föreningen skriver vidare i sin ansökan att joursystrarna vill utbilda sig kring sexuellt våld mot funktionshindrade kvinnor.

Förvaltningen föreslår i detta ärende att OFU avslår Stockholms tjejjours ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Förebyggande insatser för ungdomar i Stockholm

Projektansökan från Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

Dnr 421-0499/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå Föreningen Skyddsvärnets ansökan om projektbidrag för att bedriva förebyggande insatser för ungdomar i Stockholm.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-10-25. Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm bildades 1910 som en hjälporganisation för frigivna fångar och deras familjer med huvudsyftet att förbättra integreringen i samhället av dem som avtjänat sitt straff. Den bärande principen med föreningens rehabilitering, sedan starten 1910, har varit ”hjälp till självhjälp”. Skyddsvärnet bedriver idag ett flertal verksamheter i Stockholmsregionen med syfte att medverka till en human kriminalvård och socialtjänst som minskar risken för återfall. Exempel på verksamheter är behandlingsprogram för alkohol- och narkotikamissbrukare, kriminalitetsprogram, boendestöd för ungdomar, mellanvårdsprogram och boendestöd. Det övergripande målet för Skyddsvärnet är att klienterna kan leva i frihet från kriminalitet och missbruk efter avslutad behandling.

Föreningen ansöker om ett projektbidrag på 1 163 tkr för ett år.

Förvaltningen föreslår i detta tjänsteutlåtande att föreningens ansökan avslås.

Förslag till beslut

Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Förvaltningens information

a) Anmälan av skrivelse från Convictus om föreningens ekonomi och lokalsituation.

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna.

b) Eddie Friberg informerade om den aktuella situationen angående det statliga hiv/aids-bidraget.

§15 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Karin Rågsjö (v) avslutade sammanträdet.