Din position: Hem > Stockholms stad > Organisations- och föreningsutskottet > Sammanträde 2006-12-18

Sammanträde 2006-12-18

Datum
Klockan
15.00
Plats
Socialtjänstförvaltningen, Lilla konferensen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

8 Verksamhetsbidrag för första kvartalet 2007

Ansökan från 108 föreningar/organisationer
Dnr 421-0125/2006

9 Projektbidrag 2006

Ansökan från Stockholms Brukarförening
Dnr 421-0525/2006

10 Café Mer Smak

Café på bibliotek – arbete för och med personer med psykiska funktionshinder
Ansökan från IFS/CS om fortsatt projektmedel
Dnr 421-0131/2006

11 Social samvaro och aktiviteter för äldre iranier i Stockholm

Ansökan om projektbidrag från Iranska pensionärs- och äldreföreningen i Stockholm
Dnr 421-0419/2005

12 Silver Kai – Japanska Äldreföreningen

Ansökan om start- och introduktionsbidrag från Silver Kai – Japanska Äldreföreningen
Dnr 421-0456/2006

13 Leego Dagligverksamhet

Ansökan om projektbidrag för att bedriva dagvård för äldre somalier
Dnr 421-0133/2006

14 Stödverksamhet för kvinnor av utländsk härkomst

Ansökan om fortsatt projektbidrag från föreningen Terrafem
Dnr 421-0602/2005

15 QvinnoQulan - Mötesplats för f.d. missbrukande kvinnor

Ansökan från Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL), Stockholmsavdelningen
Dnr 421-0368/2005

16 Stödverksamhet för familjer med utsatta barn

Ansökan från HOPP – Familj
Dnr 421-0505/2005

17 Xist - Unga föräldrar

Ansökan från Xist om fortsatt projektbidrag
Dnr 421-0128/2006

18 Utveckling av gruppbehandling för våldsamma män

Ansökan från stiftelsen Manscentrum
Dnr 421-0533/2005

19 Convictus Hälsocafé

Ansökan från Convictus
Dnr 421-0522/2006

20 Jämställdhetsprojekt för romska kvinnor

Ansökan från Internationella Roma och Resande KvinnoForum (IRFK)
Dnr 421-0614/2005

21 Ledsagarservice för föreningar för 2007

22 Ansökan om pengar från Socialstyrelsen för HIV/Aids-preventiva insatser i Stockholmsregionen för 2007

23 Förvaltningens information

Mötesinformation

Justerat / 2006

Hanna Broberg Karin Rågsjö
Karin Hansson Nyberg, Sekreterare

Plats: Lilla konferensen, Swedenborgsgatan 20

Tid: 15.00 – 15.20

Närvarande:

Ordförande Hanna Broberg (m)

Vice ordförande Karin Rågsjö (v)

Ledamöter
Jari Visshed (s)
Britta Andersson (s)
Abit Dundar (fp)

Ersättare
Gertrud Brorsson (mp)

Förhinder hade anmälts av ersättarna Björn Kron (s) och Hardy Hedman (kd).

Närvarande tjänstemän: Eddie Friberg, Daniel Liljendahl, Linn Ljunglöf, Inger
Wisén-Hesselbäck och Karin Hansson Nyberg.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Hanna Broberg (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Hanna Broberg (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras onsdagen den 20 december 2006.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2006-11-15 hade justerats 2006-11-21.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Biträdande förvaltningschef Eddie Friberg hade

2006-11-07 beslutat att bevilja föreningen Lunk i Kring extra verksamhetsbidrag för
år 2006 med 53 000 kr för att täcka kostnader till hyra av hästar, stallhyra nov-dec, medicinkostnader samt del av elräkning.

Dnr 421-0284/2005

2006-11-23 beslutat att bevilja OCD-föreningen Ananke 25 000 kr i extra verksamhets-bidrag för år 2006.

Dnr 421-0251/2005

2006-11-27 beslutat att bevilja Stockholms Brukarförening ytterligare 50 000 kr för sin verksamhet år 2006.

Dnr 421-0099/2004

2006-12-04 beslutat att bevilja Iranska pensionärs- och äldreföreningen i Stockholm 27 300 kr, varav hyra 27 300 kr, som förskott till det bidrag som förvaltningen föreslår att OFU ska bevilja 2006-12-18.

Dnr 421-0590/2006

§7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 421-0045/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-11-27. Anslaget till utomstående organistioner uppgår till cirka 125 435 000 kronor för år 2006. Av det totala stödet fördelar OFU 66 485 000 kronor.

Förvaltningen har förslagit ekonomiskt stöd till föreningar med 2 174 600 tkt till OFU:s sammanträde den 18 december 2006.

De förslag som läggs i detta ärende belastar anslaget för såväl 2006 som 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§8 Verksamhetsbidrag för första kvartalet 2007

Ansökan från 107 föreningar/organisationer

Dnr 421-0125/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja följande 107 organisationer, ekonomiskt stöd för första kvartalet 2007. Beslutet omfattar dels 101 organisationer som preliminärt beviljades verksamhetsbidrag för 2007 och dels sex organisationer som OFU reserverade pengar för vid sammanträdet 2006-10-05.

NR

Förening

Beslut, kr

Varav hyra

Reservera, kr

Varav hyra

1

Afasiföreningen i Stockholms län

435 000

60 000

2

Alla Kvinnors Hus, Föreningen

3 582 000

1 200 000

3

Ananke i Stockholm

394 000

141 000

4

ALRO Stockholm

187 000

101 000

5

Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn

300 000

30 000

6

Astma- och Allergiföreningen i Sthlm

99 000

19 000

7

Autism, Föreningen

196 000

80 000

8

Blödarsjuka i Sthlm, Föreningen för

28 000

5 000

9

Bosniska pensionärsföreningen BEHAR

156 000

125 000

10

BRIS Region Mitt

436 000

160 000

11

Brottsofferjouren Västerort

434 000

49 000

12

Brottsofferjouren Farsta

434 000

45 000

13

Brottsofferjouren Skärholmen

434 000

7 200

14

Brottsofferjouren Spånga-Kista

434 000

37 000

15

Brottsofferjouren Sthlms innerstad-Lidingö

434 000

186 340

16

Bryggan

700 000

60 000

17

Casa Chile

150 000

113 000

18

Convictus

1 816 000

672 000

19

Demensföreningen i Stockholms län

65 000

9 000

20

Den Öppna Dörren i Stockholm

48 000

30 000

21

DHR - Stockholmsavdelningen

940 000

99 000

22

Dövblindas förening

1 200 000

650 000

23

Ebenesers Sociala Stiftelse

235 000

96 000

24

Elektra/Fryshuset

340 000

25

Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

141 000

30 000

26

Eritrean War Disabled Fighters Association

228 000

120 000

27

Ersta Diakonisällskap, Vändpunkten

1 700 000

264 000

28

Estniska Pensionärsföreningen i Sthlm

7 000

§

29

FATIMA Stockholm

249 100

200 000

30

Filadelfiaförsamlingen i Sthlm, Äldre

178 000

-

31

Filadelfiaförsamlingen Sthlm/LP-City

347 000

80 000

32

Finska Filadelfiaförsamlingen

96 000

33

Finska Fören. i Sthlm, IKINUORET

42 000

42 000

34

FMN Föräldrafören. Mot Narkotika StorSthlm

411 000

100 000

35

Fountain House

3 595 000

1 000 000

36

Fria Sällskapet Länkarna, Sthlm Söder

286 000

249 000

37

Frivillig Väntjänst

376 000

22 700

38

Frälsningsarméns Sociala Center

500 000

249 000

39

Frälsningsarmén- döva och synskadade

32 000

-

40

Frälsningsarméns öppenvård - Elisabetgården

350 000

250 000

41

FUB Sthlm

785 000

50 000

42

Grekiska Kapi-förening

260 000

-

43

Hjärnkraft-Stockholms län

94 000

10 000

44

Hjärt- och lungsjukas förening i Stockholm

12 000

45

HOPP Stockholm

330 000

78 000

46

Hörselskadade och döva barn med familjer

329 000

140 000

47

Hörselskadades förening HiSUS

235 000

50 000

48

Hörselskadades förening i Stockholm

470 000

-

49

IFFI med EU-inriktning Stockholm

175 000

175 000

50

IFS Stockholmsdistriktet - Källan

600 000

132 000

51

IFS/CS Steg för Steg

1 480 000

621 700

52

IOGT-NTO, Stockholms distrikt

192 000

53

Judiska Församlingen i Stockholm

624 000

54

Klubb 10, Kamratföreningen

110 000

80 000

55

HSO Stockholms stad

611 000

76 000

56

Kongoföreningen

50 000

57

KRIS Stockholm

1 344 000

500 000

58

Kurdiska Center för äldre och handikappade

250 000

130 000

59

Kvinnors Nätverk

1 100 000

85 900

60

Kvinnors rätt

400 000

72 000

61

Lettiska pensionärsföreningen APRUPE

4 000

3 200

62

Lunk i Kring

300 000

65 000

63

Makalösa föräldrar

300 000

36 000

64

Manscentrum, Stiftelsen

1 433 000

190 000

65

Mansjouren i Stockholms län

225 000

200 000

66

Manuel

150 000

18 000

67

Mäster-Olofsgårdens Hemgård

282 000

100 000

68

Nevo Drom

180 000

69

NHR Sthlm,

365 000

35 000

70

Noaks Ark/Röda Korset, Stiftelsen

1 312 000

600 000

71

Nobba Brass & Nubbe

800 000

291 000

72

Ny Gemenskap

1 200 000

400 000

73

Polska Seniorklubben

525 000

150 000

74

Posithiva Gruppen

352 000

100 000

75

PRO Samorganisation

905 000

157 000

76

RFSL Stockholm

1 020 000

500 000

77

RPG PensionärsGemenskap

116 000

78

RSMH-Söder om Söder

343 000

127 000

79

RSMH-Kungsholmen

315 000

176 000

80

RSMH-Solbergagården

370 000

178 000

81

RSMH-Söder

125 000

115 000

82

RSMH-Västerort

220 000

140 000

83

Rumänska Seniorklubben, Doina

120 000

56 000

84

Röda Korsets Center för torterade flyktingar

784 000

120 000

85

Situation Sthlm, Hjälp till självhjälp

1 200 000

425 000

86

Sociala Missionen

1 212 000

600 000

87

Somaya systerjour

400 000

200 000

88

Spelberoende

386 000

80 000

89

Spånga Blåbandsförening

305 000

165 000

90

SRF Synskadades förening i Stockholm

1 080 000

180 000

91

Stadsmissionen

1 960 000

500 000

92

Stockholms Dövas Förening

950 000

200 000

93

Stockholms dövas ungdomsråd (SDUR)

158 000

-

94

Stockholms reumatikerförening

477 000

37 000

95

Stockholms Stamningsförening

141 000

16 000

96

Stödcentrum mot incest (Rsci)

500 000

150 000

97

Sveriges Finska Dagcenter

503 000

240 000

98

Sv. Pensionärsförbund SPF, Sthlmsdistr.

660 000

150 000

99

Syriska föreningen i Stockholm

876 000

185 000

100

Sällskapet Länkarna Mariedal

672 000

531 200

101

Södergården

564 000

250 000

102

Timmermansgården

94 000

10 000

103

Tjejzonen i Stockholm

356 000

109 000

104

Trafik- och Polioskadade Sthlm , RTP-StS

47 000

5 000

105

Ungerska Seniorklubben

244 000

108 000

106

Verdandi Stockholmskretsen

1 034 000

500 000

107

Ångestsyndromsällskapet i Sthlms Stad

230 000

185 000

Summa

50 216 100

14 844 240

7 045 000

2 521 000

Förslag + Res

57 261 100

17 365 240

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-11-26. OFU beslutade vid sammanträdet 2006-10-05 att preliminärt bevilja ekonomiskt stöd till sammanlagt 107 föreningars/organisationers verksamheter för 2007.

Socialtjänstnämnden kommer att besluta om nämndens budget i januari 2007.

Många av de föreningar som beviljas ekonomiskt stöd genom OFU har ekonomiskt ansvar för att anställda ska erhålla lön och att hyra betalas för förhyrda lokaler. Förvaltningen föreslår att OFU beviljar ekonomiskt stöd i form av verksamhetsbidrag till 107 föreningar/organisationer för första kvartalet 2007 enligt det preliminära beslut utskottet tog 2006-10-05, i avvaktan nämndens beslut angående budget för 2007.

De beslut som tas rörande äldreorganisationer berör Äldrenämnden fr.o.m.
2007-01-01. Förvaltningen har informerat äldreförvaltningens förvaltningschef om att förslaget läggs för första kvartalet 2007. De beslut som fattas får regleras vid överlämnandet av budgetmedel till Äldrenämnden.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Projektbidrag 2006. Ansökan från Stockholms Brukarförening

Dnr 421-0525/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja ideella Stockholms Brukarförening 350 000 kr, varav 96 000 kr avser hyra, för ett år.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-11-22. Stockholms Brukarförening (S-BF) bedriver en verksamhet som innebär att de företräder i första hand opiatmissbrukare som deltar i, har deltagit i eller vill delta i substitutionsprogram med metadon eller subutex.

S-BF har under det senaste året ökat sitt medlemsantal kraftigt. Föreningen har cirka 650 medlemmar i Stockholm. S-BF hjälper medlemmar i kontakter med socialtjänsten.

Föreningen arbetar också med att minska misstänksamhet som finns mellan narkotikaanvändare å ena sidan och socialarbetare och myndighetspersoner å den andra sidan, i detta avseende menar föreningen att de uträttat mycket.

Förvaltningen föreslår i detta ärende att OFU beviljar föreningens ansökan med 350 tkr.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Café Mer Smak

Ansökan från IFS/CS om fortsatt projektmedel

Dnr 421-0131/2006


Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja IFS/CS 550 000 kr, varav hyra 60 000 kr, i bidrag för projektet Café Mer Smak för ett år.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-11-22. IFS/CS (In-
tresseföreningen för schizofreni och andra psykoser), ansöker om fortsatt projektbidrag, med 550 tkr för projektet Café Mer Smak. Projektet hette tidigare ”Café på bibliotek – arbete för och med personer med psykiska funktionshinder”, men har ändrat namn. Förvaltningen gör bedömingen att denna ansökan om projektbidrag ska betraktas som en fortsättning på föreningens tidigare ansökan, trots namnbytet.

Föreningen driver projektet i samarbete med en av stadsbibliotekets filialer på Kungsholmen. Biblioteket har sina lokaler i samma fastighet som IFS/CS på S:t Eriksgatan. Bibliotekets filial nyöppnades efter en renovering under sommaren 2006. Biblioteket ställer sig positiva till att IFS/CS har ansvaret för cafét, som har en rättvisemärkt profil.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Social samvaro och aktiviteter för äldre iranier i Stockholm

Ansökan om projektbidrag från Iranska pensionärs- och äldreföreningen i Stockholm

Dnr 421-0419/2005

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Iranska pensionärs- och äldreföreningen i Stockholm 117 300 kr, varav hyra 89 100 kr, i projektbidrag under ett år för att bedriva verksamhet för pensionärer av iransk härkomst i Stockholms stad.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-11-20. Iranska pensionärs- och äldreföreningen i Stockholm har funnits sedan december år 2000. Man har bytt namn under sina sex år men föreningen är i princip densamma. Föreningen har idag en omfattande verksamhet i egen lokal i Husby. Man har ett stort utbyte med andra äldreföreningar och driver ett stort antal studiecirklar i samarbete med ABF. Föreningen vill genom ett tvåårigt projekt utveckla sin verksamhet. OFU beviljade 2006-04-06 Iranska pensionärs- och äldreföreningen i Stockholm ett projektbidrag på 60 tkr för att täcka hyreskostnader under sex månader.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Stödverksamhet för kvinnor av utländsk härkomst

Ansökan om fortsatt projektbidrag från föreningen Terrafem Stockholm

Dnr 421-0602/2005

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Terrafem Stockholm 300 000 kr till sin verksamhet, varav hyra 50 000 kr.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-11-09. Terrafem Stockholm är sedan ett år tillbaka en lokal organisation till riksföreningen Terrafem. Terrafem är en partipolitisk och religiöst obunden organisation som sedan sex år arbetar för att stärka och stödja flickor och kvinnor med utländsk härkomst, som utsätts för mäns våld. Föreningen bedriver en rikstäckande jourtelefon inom detta område på 41 olika språk, anordnar stödsamtal och arrangerar utbildningar.

Föreningen Terrafem Stockholm ansöker hos OFU om 370 tkr för ett år till fortsatt verksamhet.

Förvaltningen föreslår att Terrafem Stockholm erhåller 300 tkr för sin verksamheten under ett år, varav 50 tkr till hyra.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 QvinnoQulan – Mötesplats för f.d. missbrukande kvinnor

Ansökan från Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL), Stockholmsavdelningen

Dnr 421-0368/2005

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL), Stockholmsavdelningen fortsatt bidrag om 450 000 kr till projektet QvinnoQulan för ett år, varav hyra 60 000 kr.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-11-14. RFHL Stockholm beviljades i juni 2005 av OFU 225 tkr för att starta och driva projektet QvinnoQulan fram till årsskiftet 2005/06. RFHL Stockholm beviljades 450 tkr för 2006 av OFU till projeket QvinnoQulan. RFHL ansöker nu om 645 548 kronor för att fortsätta bedriva projekt Qvinnoqulan under år 2007.

QvinnoQulan är en verksamhet som riktar sig till drogfria kvinnor som har, eller har haft, ett beroende av narkotika eller läkemedel. Verksamhetens mål är att skapa kontakter mellan kvinnor genom att kvinnor ges tillfälle att göra roliga och meningsfulla saker tillsammans. Inom verksamheten ges även råd, stöd och sällskap i mötet med olika myndigheter. QvinnoQulan fokuserar på att bygga meningsfulla relationer mellan före detta narkotika- eller läkemedelsmissbrukande kvinnor vilket de menar betydligt ökar chanserna för dessa kvinnor att lyckas stanna i drogfrihet.

Förvaltningen föreslår att RFHL-S projekt QvinnoQulan beviljas fortsatt bidrag för ett år med 450 tkr.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Stödverksamhet för familjer med utsatta barn

Ansökan från HOPP - Familj

Dnr 421-0505/2005

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen HOPP – Familj projektbidrag för ett år med 90 000 kr, varav hyra 24 000 kr.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-11-16. HOPP-Familj ansöker om bidrag för att bedriva fortsatt stödverksamhet för anhöriga till barn som har varit utsatta för sexuella övergrepp. HOPP-Familj bildades 2002. Huvudorganisationen HOPP bedriver framför allt stödjande arbete för vuxna människor som har varit utsatta för sexuella övergrepp som barn. HOPP- Familj bedriver en omfattande informationsverksamhet och många människor vänder sig till föreningen för råd och stöd.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Xist – Unga föräldrar

Ansökan från Xist om fortsatt projektbidrag

Dnr 421-0128/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja ansökan från Xist om fortsatt projektbidrag med 300 000 kr till Unga föräldrar för sex månader, varav hyra 100 000 kr till hyra.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-11-22. Unga föräldrar är en del av Xist, Stiftelsen Kvinnoforums ungdomsavdelning. Xist- Unga föräldrar ansöker om medel till att fortsätta att bedriva verksamhet för unga föräldrar och deras barn. Verksamheten arbetar utifrån ett klart barnperspektiv, i många fall ett dubbelt barnperspektiv då föräldrarna som besöker verksamheten är mellan 14-22 år.

Xist-Unga föräldrar erbjuder bland annat öppen förskola, regelbundet återkommande grupper, riktade grupper, föräldrautbildning samt stöd till särskilt utsatta unga föräldrar och barn.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Utveckling av gruppbehandling för våldsamma män

Ansökan från stiftelsen Manscentrum

Dnr 421-0533/2005

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja stiftelsen Manscentrum (MC) fortsatt projektbidrag med 300 000 kr för att ytterligare utveckla gruppbehandling för våldsamma män under ett år.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-11-21. Stiftelsen Manscentrum (MC) bedriver ett professionellt kriscentrum/ mottagning för män som hamnat i kriser och/eller med problem som de inte klarar av att lösa på egen hand eller har svårt att finna hjälp för. En ökande andel av de hjälpsökande männen har problem med att de är aggressiva och våldsamma. MC har sedan 1991 bedrivit en omfattande verksamhet kring målgruppen våldsamma män som uppvisat goda resultat och avser med detta projekt att förbättra samt utveckla verksamheten ytterligare.

OFU beviljade MC projektbidrag med 300 tkr för 2006. Stiftelsen Manscentrum ansöker hos OFU om 300 tkr för att fortsätta utveckla sin diagnostisering och gruppbehandling av våldsamma män.

Förvaltningen anser att det är angeläget att män med våldsproblematik får stöd och hjälp och att satsningar görs för att utveckla former för hur man på bästa sätt hjälper målgruppen. Förvaltningen föreslår därför att stiftelsen Manscentrum beviljas 300 tkr för ett år.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Convictus Hälsocafé

Ansökan från Convictus

Dnr 421-0522/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Convictus 180 000 kr för Convictus Hälsocafé för ett år, under förutsättning att även Allmänna Arvsfonden och Stockholms läns Landsting beviljar pengar till projektet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-11-27. Under det år som Convictus har arbetat med caféet har det varit på ideell basis. Grundtanken är att inspirera före detta missbrukare att hitta en livsform som ger bättre hälsa. De som driver projektet är själva före detta missbrukare/hemlösa och tillsammans med dessa arbetar också volontärer i projektet.

Föreningen vill nu få möjlighet att hyra en lokal för projektet. Med ekonomiskt stöd menar föreningen att de skulle nå fler besökare. Arbetet skulle då också kunna läggas upp på ett mer välstrukturerat och långsiktigt sätt.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Jämställdhetsprojekt för romska kvinnor

Ansökan från Internationella Roma och Resande KvinnoForum (IRKF)
Dnr 421-0614/2005

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja ansökan från Internationella Roma och Resande KvinnoForum om fortsatt projektbidrag för ett år till ”Jämställdhetsprojekt för romska kvinnor” med 104 000 kr.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-11-30. Internationella Roma och Resande KvinnoForum (IRKF) ansöker om fortsatt projektbidrag hos OFU med 104 000 kr för ett år.

Projektets syfte och mål är att bygga ett nätverk av romska kvinnor som gemensamt stärker sin självkänsla genom vidgade kontaktnät och ökade kunskaper om det svenska samhället, vilket i förlängningen bidrar till att de tydligare uppfattar sin egen roll i den romska kulturen och i samhället. Detta blir sedan en utgångspunkt för ett gemensamt arbete för jämställdhet och mot diskriminering.

Föreningen bedriver även jourtelefon för våldsutsatta kvinnor, ger råd och stöd i andra sociala frågor samt verkar som länk mellan den romska kulturen och det svenska samhället i olika sammanhang.

För 2006 beviljade OFU projektbidrag till IRKF 104 000 kr.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Ledsagarservice för föreningar för 2007

Dnr 421-0586/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att fördela 849 000 kr, för ledsagning till handikappföreningar för 2007 enligt bilaga 1.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-11-27. Från och med årsskiftet 2001/2002 införde staden peng-system inom ledsagarservice. Enheten för ledsagarservice har sedan dess varit en ren utförarenhet på samma villkor som privata utförare. Enheten har tidigare beviljat stadens handikappföreningar ledsagning.

Socialtjänstnämnden beslutade 2001-10-12 att 0,8 mkr skulle föras över från tidigare anslag till ledsagning till förvaltningens ansvarsområde stöd till utomstående organisationer. Föreningarna erhåller sedan 2002 pengar för ledsagning, för köp av fritt utvald utförare.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§20 Ansökan om pengar från Socialstyrelsen för HIV/Aids-preventiva insatser i Stockholmsregionen för 2007

Dnr 420-0593/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att ansöka om 13 530 000 kr för hiv/aids-preventiva insatser hos Socialstyrelsen enligt tjänsteutlåtandet
(bilaga 2).

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-11-28. Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att ta fram ett underlag beträffande anslaget 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar för budgetåret 2007 enligt följande utgångspunkter:

  • de budgetramar som anges i budgetpropositionen för år 2006
  • de hivpolitiska målen samt
  • de överväganden som finns i propositionen Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

En integrering av förebyggande och behandlande insatser bör eftersträvas i förhållande till det arbete som utförs inom närliggande områden.

Uppdraget ska omfatta att:

  • göra en genomgång av de projekt eller andra insatser som hittills har finansierats via Statens Folkhälsoinstitut (FHI) samt via det särskilda statsbidraget för hiv-preventiva insatser i storstadsregionerna via Finansdepartementet.
  • Lämna förslag till övergripande inriktning och prioriteringar för anslaget 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
  • Lämna förslag till hur anslaget bör fördelas under år 2007 mellan delar av anslaget enligt följande

a) bidrag till organisationer enligt förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar,

b) bidrag till frivilligorganisationer riktade till homo- och bisexuella samt transpersoner

c) bidrag som ska fördelas enligt en överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2007, samt

d) bidrag som ska fördelas till insatser på nationell nivå samt medel för övergripande samordning och uppföljning av de statliga medlen

  • Ta fram ett underlag inför förhandlingarna mellan staten och SKL om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för 2007 med följande utgångspunkter

a) överenskommelsen bör ligga på en principiell och strategisk nivå.

b) Vara inriktad på att identifiera angelägna utvecklingsbehov och andra insatser som kan bidra till att det övergripande hivpolitiska målet och de tre delmålen uppfylls samt

c) Lägga särskild vikt vid storstadsproblematiken inom hivområdet

Socialstyrelsen föreslår i sitt ärende till staten att vissa reguljära verksamheter inte längre bör finansieras i storstadsområdena och har särskilt nämnt ungdomsmottagningarna.

Förslag till beslut

Ordföranden Hanna Broberg (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§21 Förvaltningens information

a) Eddie Friberg informerade om att OFU:s nästa sammanträde preliminärt är den
1 februari 2007, kl. 15.00.

b) Eddie Friberg informerade om att Resurscenter för adopterade och deras familjer invigs den 18 december kl. 15.00 –16.30.

§22 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Hanna Broberg (m) avslutade sammanträdet. De närvarande önskade varandra god jul och gott nytt år.

Bilaga 1.

Förening

Förslag 2006

- kr

De Blindas FritidsKlubb

Gotlandsgatan 44

112 55 STOCKHOLM

35 000 kr

DHR Sthlmsavdelningen

Kvarnbacksvägen 30

161 49 BROMMA

200 000 kr

NHR, Stockholms län

Fatbursgatan 19

118 28 STOCKHOLM

245 000 kr

SRF, Norra innerstaden

Runiusgatan 14

112 55 STOCKHOLM

30 000 kr

SRF, Stockholmavd.

Gotlandsgatan 44, 4 tr

104 60 STOCKHOLM

96 000 kr

Sthlms Reumatikerförening

Erstagatan 27

116 36 STOCKHOLM

27 000 kr

VHIK, Västerorts handikapp IK

162 41 HÄSSELBY

27 000 kr

Synligan

Skånegatan 71

116 37 STOCKHOLM

Replokal

38 000 kr

Hjulteatern

136 000 kr

Unga Rörelsehindrade Sthlm

Alsnögatan 7, 3 tr

116 41 STOCKHOLM

4 000 kr

Brukarhusets if

11 000 kr

Summa 849 000 kr

Bilaga 2.