Din position: Hem > Stockholms stad > Organisations- och föreningsutskottet > Sammanträde 2007-02-01

Sammanträde 2007-02-01

Datum
Klockan
16.30
Plats
Socialtjänstförvaltningen, Lilla konferensen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

8 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för år 2007

9 Förslag till fördelning av pengar för HIV/Aids- preventiva insatser i Stockholmsregionen för första halvåret 2007

10 Mötsplats Stockholm för kvinnor med bröstcancer

Ansökan från Bröstcancerföreningen Amazona
Dnr 421-0602/2006

11 Intresseföreningen MellanMålet

Ansökan om fortsatt projektbidrag
Dnr 421-0460/2005

12 Närradiosändningar

Ansökan från RSMH Solbergården om extra bidrag för att sända radio
Dnr 421-0613/2006

13 Informations- och rådgivningscenter

Ansökan från Nevo Drom Stockholm ”Ny Väg”
Dnr 421-0464/2006

14 Tjejhus

Ansökan från föreningen Terrafem
Dnr 421-0556/2006

15 Sammanträdestider för organisations- och föreningsutskottet 2007

16 Förvaltningens information

Mötesinformation

Justerat 6 / 2 2007

Jonas Nilsson Karin Rågsjö
Karin Hansson Nyberg, Sekreterare

Plats: Lilla konferensen, Swedenborgsgatan 20

Tid: 16.30 – 17.45

Närvarande:

Ordförande Jonas Nilsson (m)

Vice ordförande Karin Rågsjö (v)

Ledamöter
Dikran Dison (kd)
Karin Gustafsson (s)

Tjänstg. ersättare
Cecilia Önfelt (c)

Ersättare
Gertrud Brorsson (mp)

Förhinder hade anmälts av ledamoten Lena Kling (fp) och ersättaren Christina Elffors-Sjödin (m).

Närvarande tjänstemän:
Eddie Friberg, Daniel Liljendahl, Linn Ljunglöf och Karin Hansson Nyberg.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras tisdagen den 6 februari 2007.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2006-12-18 hade justerats 2006-12-20.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Biträdande förvaltningschef Eddie Friberg hade

2006-12-04 beslutat att avslå ansökan från IOGT-NTO´s Juniorförbund Stockholm om

3 000 kr för att täcka underskott.
Dnr 421-0453/2006

2006-12-21 efter samråd med ordföranden Hanna Broberg (m) beslutat att föreningen Stulen Barndom Stockholm beviljas60 000 kr för ett år.

Dnr 421-0615/2006

2006-12-21 beslutat att bevilja RSMH Solbergagården 88 891 kr för del av larminstallation.

Dnr 421-0605/2006

§7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 421-0016/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-01-15. Anslaget till utomstående organistioner uppgår till cirka 116 294 000 kronor för år 2007. Av det totala stödet fördelar OFU 53 774 000 kronor samt det statliga hiv-anslaget.

Förvaltningen har föreslagit ekonomiskt stöd med 49 620 100 kr till 83 föreningar med verksamhetsbidrag och till ett projekt med 140 000 kr till OFU:s sammanträde den 1 februari 2007.

Om OFU beslutar enligt förvaltningens förslag vad gäller verksamhetsbidrag för 2007 betyder det att 4 126 900 kr återstår till projekt. OFU har pågående projekt för sammanlagt 3 891 500 kr. Detta innebär att knappt 100 000 kr återstår om OFU vid sammanträdet 2007-02-01 beslutar bevilja projekt Mellanmålet 140 000 kr.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§8 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för 2007

Dnr 421-0125/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att fastställa, tidigare preliminärt beviljadade verksamhetsbidrag för 2007 till följande 78 organisationer med angivna summor inlusive hyresstöd.

Nr

Förening

Beslut, kr

Varav hyra

1

Afasiföreningen i Stockholms län

435 000

60 000

2

Alla Kvinnors Hus, Föreningen

3 582 000

1 200 000

3

Ananke i Stockholm

394 000

141 000

4

ALRO Stockholm

187 000

95 000

5

Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn

300 000

30 000

6

Astma- och Allergiföreningen i Sthlm

99 000

19 000

7

Autism, Föreningen

196 000

80 000

8

Blödarsjuka i Sthlm, Föreningen för

28 000

5 000

9

BRIS Region Mitt

436 000

160 000

10

Brottsofferjouren Västerort

434 000

49 000

11

Brottsofferjouren Farsta

434 000

45 000

12

Brottsofferjouren Skärholmen

434 000

7 200

13

Brottsofferjouren Spånga-Kista

434 000

37 000

14

Brottsofferjouren Sthlms innerstad-Lidingö

434 000

186 340

15

Bryggan

700 000

60 000

16

Demensföreningen i Stockholms län

65 000

9 000

17

Den Öppna Dörren i Stockholm

48 000

30 000

18

DHR – Stockholmsavdelningen

940 000

99 000

19

Dövblindas förening

1 200 000

650 000

20

Ebenesers Sociala Stiftelse

235 000

96 000

21

Elektra/Fryshuset

340 000

22

Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

141 000

30 000

23

Eritrean War Disabled Fighters Association

228 000

120 000

24

Ersta Diakonisällskap, Vändpunkten

1 700 000

264 000

25

FATIMA Stockholm

249 100

200 000

26

Filadelfiaförsamlingen Sthlm/LP-City

347 000

58 000

27

Finska Filadelfiaförsamlingen

96 000

28

FMN Föräldrafören. Mot Narkotika StorSthlm

411 000

100 000

29

Fountain House

3 595 000

1 000 000

30

Fria Sällskapet Länkarna, Sthlm Söder

286 000

249 000

31

Frälsningsarmén- döva och synskadade

32 000

32

FUB Sthlm

785 000

50 000

33

Hjärnkraft-Stockholms län

94 000

10 000

34

Hjärt- och lungsjukas förening i Stockholm

12 000

35

HOPP Stockholm

330 000

76 000

36

Hörselskadade och döva barn med familjer

329 000

140 000

37

Hörselskadades förening HiSUS

235 000

50 000

38

Hörselskadades förening i Stockholm

470 000

39

IFFI med EU-inriktning Stockholm

175 000

175 000

40

IFS Stockholmsdistriktet - Källan

600 000

132 000

41

IFS/CS Steg för Steg

1 480 000

621 700

42

IOGT-NTO, Stockholms distrikt

192 000

43

Klubb 10, Kamratföreningen

110 000

80 000

44

HSO Stockholms stad

611 000

76 000

45

Kvinnors Nätverk

1 100 000

85 900

46

Kvinnors rätt

400 000

72 000

47

Lunk i Kring

300 000

65 000

48

Makalösa föräldrar

300 000

36 000

49

Manscentrum, Stiftelsen

1 433 000

190 000

50

Mansjouren i Stockholms län

225 000

154 000

51

Manuel

150 000

18 000

52

Nevo Drom

180 000

53

NHR Sthlm,

365 000

35 000

54

Noaks Ark/Röda Korset, Stiftelsen

1 312 000

600 000

55

Nobba Brass & Nubbe

800 000

291 000

56

Posithiva Gruppen

352 000

100 000

57

RFSL Stockholm

1 020 000

500 000

58

RSMH-Söder om Söder

343 000

107 000

59

RSMH-Kungsholmen

315 000

176 000

60

RSMH-Solbergagården

370 000

167 000

61

RSMH-Söder

125 000

115 000

62

RSMH-Västerort

220 000

140 000

63

Röda Korsets Center för torterade flyktingar

784 000

120 000

64

Situation Sthlm, Hjälp till självhjälp

1 200 000

425 000

65

Sociala Missionen

1 212 000

600 000

66

Somaya systerjour

400 000

200 000

67

Spelberoende

413 000

80 000

68

SRF Synskadades förening i Stockholm

1 080 000

180 000

69

Stockholms Dövas Förening

950 000

200 000

70

Stockholms dövas ungdomsråd (SDUR)

158 000

71

Stockholms reumatikerförening

477 000

37 000

72

Stockholms Stamningsförening

141 000

16 000

73

Stödcentrum mot incest (Rsci)

500 000

150 000

74

Sällskapet Länkarna Mariedal

672 000

531 200

75

Tjejzonen i Stockholm

356 000

109 000

76

Trafik- och Polioskadade Sthlm , RTP-StS

47 000

5 000

77

Verdandi Stockholmskretsen

1 034 000

304 000

78

Ångestsyndromsällskapet i Sthlms Stad

230 000

185 000

Summa

42 827 100

12 787 340

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att reservera pengar för de tre sista kvartalen 2007 till Convictus, Frälsningsarméns sociala center, KRIS,
Ny Gemenskap och Stadsmissionen.

Nr

Förening

Reserverat, kr

Varav hyra

1

Convictus

1 816 000

672 000

2

Frälsningsarméns Sociala Center

500 000

249 000

3

KRIS Stockholm

1 344 000

500 000

4

Ny Gemenskap

1 200 000

400 000

5

Stadsmissionen

1 960 000

500 000

Summa

6 820 000

2 321 000

3. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att överlämna detta ärende till kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna, äldrenämnden, utbildningsnämnden, kulturnämnden och idrottsnämnden för kännedom.

4. Därutöver anförs följande.

Vad gäller stödet till Finska Filadelfiaförsamlingen anförde utskottet att det beslutade beloppet ej kan påräknas för kommande år.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-01-09. OFU fattade
2006-10-05 preliminärt beslut om verksamhetsbidrag till frivilligorganisationer för 2007. 2007-01-26 fastställde socialtjänstnämnden (SotN) budget för 2007 och därmed beslutade SotN om ramen för OFU:s anslag till frivilligorganisationer.

Planeringen i detta ärende är att OFU för 2007 kommer att fördela 53 774 000 kr till föreningar/organisationer. Denna summa inkluderar en statlig momsersättning mot-svarande 4,5 mkr, motsvarande 5 % på av föreningarna erhållet bidrag för verksamhet och 18% moms på utbetalat belopp för hyra. OFU fördelar vidare det så kallade extra riktade statliga bidraget för hiv/aids-insatser där staden för 2006 erhöll 13 360 tkr.

Vid beredningen av ärendet har de riktlinjer för bidrag till frivilligorganisationer som SotN antog 2004-02-12 tillämpats. SotN har beslutat att projektpotten på sikt ska höjas med inriktning mot 30% av tillgängliga medel. Beslutet innebar också att dessa pengar skulle avräknas innan fördelningen av verksamhetsbidragen sker. Förvaltningen har för 2007 inte bedömt det möjligt att föreslå en sådan fördelning.

I tjänsteutlåtandets bilagor 1 och 2 lämnas förslag till fördelning av verksamhetsbidrag där sammanlagt 49 647 100 kr föreslås fördelas och reserveras för 2007.

Förvaltningens förslag innebär att 2007 års projektpott uppgår till 4 125 900 kr, det vill säga cirka 8% av det tillgängliga beloppet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Förslag till fördelning av pengar för HIV/Aids-preventiva insatser i Stockholmsregionen för första halvåret 2007

Dnr 420-0593/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

  1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja bidrag till hiv/aids-insatser enligt tjänsteutlåtandet (bilaga).

  2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-01-15. Storstads-regionerna Stockholm, Malmö och Göteborg har sedan statens budgetår 1991/1992 årligen erhållit statsbidrag, det s.k. extrabidraget till hiv/aids-insatser och stöd till aids-sjuka. Fram till och med 1997 har Folkhälsoinstitutet fördelat det extra bidraget till landets kommuner och landsting. Från och med 1998 har regeringen anslagit bidrag till storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg inom anslaget ”Allmänna bidrag till kommuner”.

Regeringen tillsatte under 2002 en statlig utredning, den så kallade Miltonutredningen, för att se över det bidrag som Statens Folkhälsoinstitut delar ut till landsting, kommuner, organisationer och föreningar för hiv/aids-prevention. Det statliga bidrag, 90 mkr, som gavs till storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm sågs också över. I februari 2004 var översynen av det statliga hiv/aids-bidraget klar.

Under 2006 har socialstyrelsen skrivit fram ett förslag till regeringen om hur det nationella hiv-preventiva arbetet ska skötas fortsättningsvis. Vidare har Socialstyrelsen lagt förslag på hur de statliga medlen ska handläggas. Detta gäller även de ”öron-märkta” 80 mkr som ges till storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm.

Socialstyrelsen har inför 2007 beslutat att storstadsregionerna ska beviljas 80 mkr jämfört med 90 mkr för 2006. Socialstyrelsen har underrättat förvaltningen om att Stockholms stad kommer att erhålla ca 11 860 tkr för 2007, dvs en minskning med

1 500 tkr. Slutgiltigt beslut har ej fattats och förvaltningen föreslår därför i detta ärende att OFU beslutar om hiv-preventiva insatser för det första halvåret 2007.

Socialstyrelsen har vidare underrättat förvaltningen att det minskade bidraget bör tas från ungdomsmottagningarna. Socialstyrelsen har inte fattat slutligt beslut om det statliga bidraget överhuvudtaget kan beviljas till ungdomsmottagningar. Förvaltningen lägger inte förslag om pengar till ungdomsmottagningar i detta ärende.

Arbete med föreningar

Socialtjänstnämndens organisations- och föreningsutskott ger bidrag till 13 ungdomsmottagningar, en mansmottagning och 16 organisationer/föreningar med olika verksamheter och projekt. Förvaltningen följer dessa verksamheter och anser att de insatser som dessa föreningar utför vad gäller hiv-prevention är av mycket stor vikt.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Karin Gustafsson (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Den utredning som ligger till grund för fördelning av de nationella HIV- preventiva

arbetet har behandlat Stockholm mycket styvmoderligt. När nu Socialstyrelsens förslag till regeringen är ett faktum kan vi bara konstatera att detta förslag inte på något sätt har tagit hänsyn till Stockholms utsatthet vad gäller spridning av könssjukdomar.

Att ”skriva ner” medel riktade till storstäderna är förstås en helt felaktigt strategi.

Av de HIV smittade sedan 1985 fram till första juli 2006 har 58% varit skrivna i Stockholms län. Detta borde logiskt innebära att den större del av medlen för det
preventiva arbetet vad gäller HIV- AIDS riktades till just Stockholms län.

Under de senaste åren kan vi se en kraftig ökning av könssjukdomar i Stockholm. Medlen för det preventiva arbetet borde nu snarare förstärkas inte minska som nu sker.

Ungdomsmottagningarna spelar en central roll i arbetet med att möta unga vuxna i det preventiva arbetet. Vi anser att Stockholms Stad själva suveränt ska få förmedla HIV- pengarna till de verksamheter och organisationer som vi bedömer gör det bästa arbetet.

Storstadsperspektivet måste få ett större genomslag i arbetet med HIV- prevention, allt annat visar på en bristande förståelse för och en bristande kunskap om det arbete som pågår i Stockholm.

Ersättaryttrande
Ersättaren Gertrud Brorsson (mp) anslöt sig till det särskilda uttalande som lämnades av vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Karin Gustafsson (s).

§10 Mötesplats Stockholm för kvinnor med bröstcancer

Ansökan från Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Dnr 421-0602/2006


Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från Bröstcancer-föreningen Amazona om projektbidrag på 260 900 kr för verksamhet ”Mötesplats Stockholm för kvinnor med bröstcancer”.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-01-08. Bröstcancer-föreningen (BCF) Amazona i Stockholms län är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars medlemmar huvudsakligen utgörs av bröstcancerbehandlade kvinnor. Föreningen bildades 1978 och har cirka 1 300 medlemmar, varav cirka 1 000 i Stockholms stad. Föreningens främsta uppgift är att stödja bröstcanceropererade kvin-nor och att sprida kunskap om bröstcancer och vikten av tidig upptäckt. Föreningen
stödjer forskning inom området och verkar för att bröstcancerpatienter får en god vård. I sitt arbete för att förbättra vården och omhändertagandet av målgruppen har föreningen kontinuerlig kontakt med sjukhus, landstingstjänstemän och politiker.

Föreningen driver en omfattande social verksamhet med olika aktiviteter för kvinnor med bröstcancer samt för deras anhöriga. Inom föreningen arbetar cirka 40 kontakt-personer som har genomgått en speciell utbildning. Kontaktpersonerna är kärnan i föreningens verksamhet. De finns regelbundet på de större sjukhusen i Stockholm och medverkar vid föreningens alla aktiviteter och föreläsningar.

Föreningen ansöker om 260 900 kr i projektbidrag till verksamhet ”Mötesplats Stockholm för kvinnor med bröstcancer”.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår ansökan från BCF Amazona om projektbidrag på 260 900 kr.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Intresseföreningen MellanMålet

Ansökan om fortsatt projektbidrag

Dnr 421-0460/2005

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen MellanMålet 140 000 kr, varav hyra 113 000 kr, i projektbidrag för tiden 2007-04-01 – 2007-12-31.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-01-09. Intresseföreningen MellanMålet bildades den 31 mars 2005 med syftet att underlätta rehabili-teringen för unga vuxna som insjuknat i psykos. Föreningen driver sin verksamhet i en egen lokal och arbetar i nära kontakt med behandlingsenheten Midgård. Midgård drivs av landstinget och vänder sig till stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. OFU har tidigare beviljat föreningen start- och introduktionsbidrag på 90 tkr, 2005-09-29, samt projektbidrag på 180 tkr, 2006-02-02. Projektbidraget avser att täcka tiden fram till och med 2007-03-31. Denna ansökan avser fortsättningen på projektet, som beräknas pågå till och med 2008-04-01.

Förvaltningen förelår att Intresseföreningen MellanMålet beviljas 140 tkr, vara hyra 113 tkr, i projektbidrag för tiden 2007-04-01 – 2007-12-31.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Närradiosändningar

Ansökan från RSMH Solbergagården om extra bidrag för att sända radio

Dnr 421-0613/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från RSMH Solbergagården.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-01-12. RSMH Solbergagården ansöker om ett extra verksamhetsbidrag om 50 tkr då man önskar starta närradiosändningar. Kanalen är tänkt att kallas ”Radio Tokholm”. Föreningen vill genom att sända radio dels nå ut till nya individer och grupper som kan vara i behov av föreningens arbete, dels påverka den allmänna opinonen och förbättra allmänhetens kunskap om psykisk ohälsa.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår föreningens ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Informations- och rådgivningscenter

Ansökan från Nevo Drom Stockholm ”Ny Väg”

Dnr 421-0464/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå projektansökan från föreningen Nevo Drom.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-01-10. Föreningen Nevo Drom ansöker om projektbidrag om 570 tkr för att bedriva ett Informations- och rådgivningscenter under ett år.

Nevo Drom ”Ny Väg” riktar sin verksamhet till romska ungdomar. Genom sin ”ungdomsgård” i Alvik har det skapats en samlingsplats där romska ungdomar kan mötas och få stöd i personlig mognad och utveckling. Möten och stöd som i förlängningen förbättrar förutsättningarna för en ökad insikt och medvetenhet kring deras

situation inom den egna gruppen och i relation till majoritetssamhället. Detta ökar också deras möjligheter till en lyckad integration i samhället. Föreningen har genom sin verksamhet sett behovet av ett informations- och rådgivningscenter, dit unga romer kan vända sig för att få peronliga råd och stöd i frågor som gäller arbete, utbildning, sociala frågor och ekonomisk rådgivning.

Förvaltningens föreslår att OFU avslår ansökan om projektstöd till föreningen Nevo Droms Informations- och rådgivningscenter.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Tjejhus

Ansökan från föreningen Terrafem

Dnr 421-0556/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå Terrafems ansökan om bidrag till Tjejhus.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-01-02. Föreningen Terrafem ansöker om projektbidrag hos OFU om 500 tkr till sitt skyddade boende för unga kvinnor för ett års verksamhet. Terrafem öppnade med stöd från länsstyrelsen i mars 2006 ett skyddat boende för unga kvinnor som riskerar att utsättas eller är utsatta för så kallat hedersrelaterat våld. Förutom skydd ger verksamheten kvinnorna möjlighet att reflektera över sin etniska tillhörighet samt stärker kvinnorna till ett liv i självständighet.

Inom förvaltningen finns Krutons boende för liknande målgrupp som föreningen vänder sig till. Kruton har sällan fullbelagt, under 2006 var beläggningen i snitt 70 %.

Förvaltningen ser det som angeläget att förbättra och stärka de verksamheter som redan bedrivs inom förvaltningen eller av organisationer med stöd från nämden.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår Terrafems ansökan till Tjejhusverksamheten.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Sammanträdesdagar för organisations- och föreningsutskottet år 2007

Dnr 101-0029/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade om följande sammanträdestider för utskottet under år 2007.

Torsdagen den 12 april kl. 16.30

Måndagen den 18 juni kl. 16.30 preliminärt beslut om verksamhetsbidrag 2008

Torsdagen den 27 september kl.16.30

Torsdagen den 15 november kl. 16.30

Måndagen den 17 december kl. 16.30 beslut om verksamhetsbidrag 2008

§16 Simba Center

Ansökan från Afrosvenskarna i Stockholm

Dnr 421-0039/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Afrosvenskarna i Stockholm 986 400 kr för verksamheten Simba Center, avseende första halvåret 2007.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-01-26. Simba Center startade 1998 som ett projekt inom kvinnosektionen i Afrosvenskarna i Stockholm. Verksamheten vänder sig till lågutbildade och långtidsarbetslösa invandrarkvinnor över 25 år.

Verksamheten ska bland annat förbereda deltagarna till ett framtida yrkesliv inom servicesektorn och uppmuntra deltagarna att klara den egna försörjningen och på så sätt bryta socialbidragsberoendet.

Föreningen har tidigare erhållit pengar för sin verksamhet genom Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden, Integrationsnämnden och Kompetensfonden. Förvaltningen föreslår att OFU beviljar föreningen Afrosvenskar i Stockholm 986 400 kr för verksamheten vid Simba Center, avseende första halvåret 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Förvaltningens information

a) Eddie Friberg informerade om aktuella och pågående utbildningar för de organisa-tioner som socialtjänstförvaltningen samarbetar med. Teman för utbildningarna är myndighetskunskap, arbetsgivarkunskap och lokalfrågor/hyresfrågor.

b) Vidare informerades om att den 23 april 2007 anordnas en temadag med inrikt-ningen ”Barn, ungdom och familjer”.

§18 Övriga frågor

Beslutades om en halv utbildningsdag den 2 mars 2007, kl 13.00 – 17.00.

§19 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (m) avslutade sammanträdet.