Din position: Hem > Stockholms stad > Organisations- och föreningsutskottet > Sammanträde 2007-03-02

Sammanträde 2007-03-02

Datum
Klockan
14.00
Plats
Socialtjänstförvaltningen, Lilla Konferensen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag för 2007 enligt tidigare reserverade medel

7 Ansökan om pengar från Socialstyrelsen för HIV/Aids-preventiva insatser i Stockholmsregionen för 2007

Utsändes senare
Dnr 420-593/2006
Mötesinformation

Justerat 6 / 3 2007

Jonas Nilsson Karin Rågsjö
Karin Hansson Nyberg, Sekreterare

Närvarande:

Ordförande Jonas Nilsson (m)

Vice ordförande Karin Rågsjö (v)

Ledamöter
Dikran Dison (kd)

Tjänstg ersättare
Christina Elffors-Sjödin (m)
Gertrud Brorsson (mp)

Ersättare
Cecilia Önfelt (c)

Förhinder hade anmälts ledamöterna Lena Kling (fp) och Karin Gustafsson (s).

Närvarande tjänstemän: Eddie Friberg, Linn Ljunglöf, Inger Wisén-Hesselbäck och Karin Hansson Nyberg.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras tisdagen den 6 mars 2007.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2007-02-01 hade justerats 2007-02-06.

§6 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag för 2007 enligt tidigare reserverade medel

Dnr 421-0125/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att fastställa tidigare reserverade
verksamhetsbidrag till Convictus, Frälsningsarméns Sociala Center, Ny Gemenskap,
KRIS Stockholm samt Stockholms Stadsmission för 2007 enligt nedanstående angivna
summor inklusive hyresstöd, varav medel för första kvartalet redan är utbetalt.

Förening

Beslut, kr.

Varav hyra kr.

Convictus

1 816 000

672 000

Frälsningsarméns Sociala Center

500 000

249 000

KRIS Stockholm

1 344 000

500 000

Ny Gemenskap

1 200 000

400 000

Stockholms Stadsmission

1 960 000

500 000

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-02-26. Organisations- och föreningsutskottet beslutade 2007-02-01 att fastslå tidigare preliminära verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för 2007, förutom till Convictus, Frälsningsarméns Sociala Center, Ny Gemenskap, KRIS Stockholm samt Stockholms Stadsmission. Socialtjänstförvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet beslutar fastställa tidigare reserverade verksamhetsbidrag till Convictus, Frälsningsarméns Sociala Center, Ny Gemenskap, KRIS Stockholm samt Stockholms Stadsmission för 2007 enligt i detta tjänsteutlåtande angivna summor inklusive hyresstöd, varav medel för första kvartalet redan är utbetalt.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§7 Ansökan om pengar från Socialstyrelsen för HIV/Aids-preventiva insatser i Stockholmsregionen för 2007

Dnr 420-0593/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

  1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att ansöka om 13 800 000 kr för hiv/aids-preventiva insatser hos Socialstyrelsen enligt tjänsteutlåtandet (bilaga 1).

  2. Paragrafen justerades omedelbart.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-02-23. Storstadsregi-onerna Stockholm, Malmö och Göteborg har sedan statens budgetår 1991/1992 årligen erhållit statsbidrag, det s.k. extrabidraget till hiv/aids-insatser och stöd till aids-sjuka. Fram till och med 1997 har Folkhälsoinstitutet fördelat det extra bidraget till landets kommuner och landsting. Från och med 1998 har regeringen anslagit bidrag till storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg inom anslaget ”Allmänna bidrag till kommuner”.

Regeringen tillsatte under 2002 en statlig utredning, den så kallade Miltonutred-ningen, för att se över det bidrag som Statens Folkhälsoinstitut delar ut till landsting, kommuner, organisationer och föreningar för hiv/aids-prevention. Det statliga bidrag, 90 mkr, som gavs till storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm sågs också över. I februari 2004 var översynen av det statliga hiv/aids-bidraget klar.

Under 2006 har socialstyrelsen skrivit fram ett förslag till regeringen om hur det nationella hiv-preventiva arbetet ska skötas fortsättningsvis. Vidare har Socialstyrelsen lagt förslag på hur de statliga medlen ska handläggas. Detta gäller även de ”öron-märkta” 80 mkr som ges till storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm.

Socialstyrelsen har inför 2007 beslutat att storstadsregionerna ska beviljas 80 mkr jämfört med 90 mkr för 2006. Socialstyrelsen har underrättat förvaltningen om att Stockholms stad kommer att erhålla ca 11 860 tkr för 2007, dvs en minskning med 1 500 tkr. Slutgiltigt beslut har ej fattats och förvaltningen föreslår därför i detta ärende att OFU beslutar om hiv-preventiva insatser för det första halvåret 2007.

Socialstyrelsen har vidare underrättat förvaltningen att det minskade bidraget bör tas från ungdomsmottagningarna. Socialstyrelsen har beslutat att för 2008 kommer inte ungdomsmottagningarnar att beviljas pengar från det statliga anslaget. Förvaltningen lägger i detta ärende halverat förslag om pengar till ungdomsmottagningar jämfört med 2006.

Arbete med föreningar

Socialtjänstnämndens organisations- och föreningsutskott ger bidrag till 13 ungdomsmottagningar, en mansmottagning och 16 organisationer/föreningar med olika verksamheter och projekt. Förvaltningen följer dessa verksamheter och anser att de insatser som dessa föreningar utför vad gäller hiv-prevention är av mycket stor vikt.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (m) avslutade sammanträdet.