Din position: Hem > Stockholms stad > Organisations- och föreningsutskottet > Sammanträde 2007-04-12

Sammanträde 2007-04-12

Datum
Klockan
16.30
Plats
Lilla Fatburen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr.

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

8 Tjuvgods.se

Ansökan om projektbidrag från föreningen Tjuvgods.se
Dnr 421-0030/2007

9 Sommaröppet på Ny Gemenskap

Ansökan om extra verksamhetsbidrag
Dnr 421-0145/2007

10 Stöd till tjänst på Nobba Brass & Nubbe

Dnr 421-0201/2006
Utsändes senare

11 Köpberoende

Ansökan om start- och introduktionsbidrag
Dnr 421-0146/2007

12 Kamratföreningen Kontakt

Ansökan om start- och introduktionsbidrag
Dnr 421-0123/2007

13 Funktionshindrade personers sommarvistelse på Aspvik

Ansökan från DHR Stockholmsavdelningen
Dnr 421-0135/2007

14 Ansökningar om extra bidrag från Systerjouren Somaya

Tre ansökningar från Systerjouren Somaya kvinno- och tjejjour
Dnr 421-0212/2006, 421- 0638/2006

15 Råd, stöd och konsultationsverksamhet kring ungdomar som har kontakt eller är aktiva i nynaziströrelsen

Ansökan från EXIT, En del av fryshuset
Dnr 421-0062/2007

16 Råd- och stödverksamhet för somaliska barn, ungdomar och familjer

Ansökan från Somaliska Hälsoteamet
Dnr 421-0114/2007

17 Förvaltningens information

Mötesinformation

Justerat 26 / 4 2007
Jonas Nilsson Karin Rågsjö
Karin Hansson Nyberg, sekreterare

Närvarande:

Ordförande Jonas Nilsson (m)

Vice ordförande Karin Rågsjö (v)

Ledamöter
Lena Kling (fp) fr.o.m. § 7
Dikran Dison (kd)
Karin Gustafsson (s)

Ersättare
Christina Elffors-Sjödin (m)
Cecilia Önfelt (c
Gertrud Brorsson (mp)

Närvarande tjänstemän: Eddie Friberg, Daniel Liljendahl, Linn Ljunglöf, Inger
Wisén-Hesselbäck och Karin Hansson Nyberg.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras tisdagen den 17 april 2007.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2007-03-02 hade justerats 2007-03-06.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Biträdande förvaltningschef Eddie Friberg hade

2007-01-29 beslutat att bevilja föreningen Convictus 20 000 kr till delfinansiering av konferensen HIV i Öst.
Dnr 421-0037/2007

2007-02-21 beslutat att bevilja Intresseföreningen MellanMålet 25 000 kr i extra bidrag för att säkerställa driften av Café Matlådan.

Dnr 421-0093/2007

2007-03-22 beslutat att avslå ansökan från RSMH Kungsholmen om ett extra verksam-hetsbidrag om 75 000 kr för 2007.

Dnr 421-0156/2007

§7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 421-0016/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-04-04. Anslaget till utomstående organistioner uppgår till cirka 116 564 000 kronor för år 2007. Av det totala stödet fördelar OFU 54 773 000 kronor samt det statliga hiv-anslaget.

Socialstyrelsen har beslutat tilldela Stockholms stad 12 130 000 kronor ur det statliga hiv/aidsanslaget för 2007, vilket innebär en minskning med 1 230 000 kr jämfört med 2006.

Socialtjänstnämnden beslutade 2007-02-15 att 1 mkr inom nämndens anslag skulle omdisponeras till OFU:s anslag till utomstående organisationer. OFU har pågående projekt för sammanlagt 3 810 500 kr. Förvaltningen har föreslagit ekonomiskt stöd med 882 000 kr till 5 föreningar till OFU:s sammanträde den 12 april 2007. Detta innebär att 317 000 kronor återstår om OFU vid sammanträdet beslutar bevilja enligt förvaltningens förslag.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§8 Tjuvgods.se

Ansökan om projektbidrag från föreningen Tjuvgods.se

Dnr 421-0030/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att återremittera ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-03-30. Tjuvgods.se vill hjälpa personer som är intagna på anstalt, sitter i häktet eller har avtjänat sitt straff. Föreningen vill ge dessa individer en möjlighet att utveckla sina icke kriminella talanger för att på så sätt lättare kunna ny- eller återetablera sig i samhället. Huvudverktyg för att åstadkomma detta är en konstnärlig och kreativ verkstad där målgruppen ska kunna utveckla sina kreativa talanger och få arbetsträning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle återremittera ärendet. Förvaltningen fick i uppdrag att utreda vilka som står bakom ansökan samt vilken målgrupp de vänder sig till. Vidare ska förvaltningen utreda övriga föreningar som vänder sig till målgruppen.

§9 Sommaröppet på Ny Gemenskap

Ansökan om extra verksamhetsbidrag

Dnr 421-0145/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Ny Gemenskap ett extra verksamhetsbidrag om 150 000 kr.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-03-30. Ny Gemenskap ansöker om 150 tkr för att kunna anställa två sommarvikarier för att säkerställa driften av föreningens dagverksamhet för hemlösa under sommaren 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Köpberoende

Ansökan om start- och introduktionsbidrag

Dnr 421-0146/20067


Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från Köpberoendes Riksförbund, lokalföreningen i Stockholm.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-03-30. Köpberoendes riksförbund, lokalföreningen i Stockholm vill arrangera olika aktiviteter och stöd-åtgärder för personer som på olika sätt drabbats av köpberoende. Föreningen betonar att samhällets insatser för att förebygga och behandla köpberoende är undermåligt varför den egna verksamhet ofta blir helt avgörande för de drabbade individerna. Föreningen vittnar om att deras medlemmar, och andra köpberoende, oftast möts av en stor okunskap i kontakten med socialtjänst, beroendevården och öppenvårdspsykiatrin. Köpberoende leder till allvarliga känslomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser och drabbar både den beroende och dennes familj.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Kamratföreningen Kontakt

Ansökan om start- och introduktionsbidrag

Dnr 421-0123/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från Kamratföreningen Kontakt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-03-14. Kamratför-eningen Kontakts medlemmar ska erbjuda varandra kamratstöd och erbjudas en aktiv fritid och en allmänt meningsfull tillvaro. Föreningens medlemmar och målgrupp är personer med missbruksproblem.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Projektbidrag för funktionshindrade personers sommarvistelse på Aspvik

Ansökan från DHR Stockholmsavdelningen

Dnr 421-0135/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja DHR Stockholmsavdelningen 150 000 kr till verksamheten vid Aspvik för år 2007.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-03-13. DHR Stockholmsavdelningen köpte 1948 sommarhemmet Aspvik, som ligger norr om Gustavsberg på Värmdö. Fram till 1996 erhöll Stockholmsavdelningen rekreationsbidrag från Stockholms läns landsting vilket möjliggjorde att sommarhemmet kunde drivas som en pensionatsrörelse för personer med utökat hjälpbehov. Verksamheten ligger numera inom kommunens ansvarsområde.

DHR Stockholmsavdelningen ansöker om 245 000 kr för funktionshindrade personers sommarvistelse på Aspvik sommaren 2007.

Föreningen hyr sedan hösten 2004 periodvis ut vissa delar av sommarhemmet till Stockholm Omsorg vilket bidrog till att hyresintäkterna för verksamhetsåret 2004 ökade. Under år 2005 minskade hyresintäkterna igen, då vissa stugor ej blev godkända för uthyrning, hyresintäkterna minskade även år 2006. Föreningen har som mål att på sikt finansiera verksamheten utan projektbidrag.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar DHR Stockholmsavdelningen 150 000 kr till verksamheten vid Aspvik för 2007, vilket är oförändrat bidrag jämfört med 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Ansökningar om extra bidrag från Systerjouren Somaya

Tre ansökningar från Systeterjouren Somaya kvinno- och tejjour

Dnr 421-0212/2006, 421-0638/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Systerjouren Somaya projektbidrag om 250 000 kr till anställning av verksamhetschef på halvtid under ett år.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-03-02. Systerjouren Somaya (kvinno- och tjejjour) är en ideell förening som arbetar med brottsofferstöd till misshandlade, hotade och våldtagna kvinnor/tjejer och deras barn. Föreningens jourkvinnor är flerspråkiga muslimer utbildade i jourkvinnokunskap med speciell kulturkompetens och förståelse för de hjälpsökande muslimska kvinnornas situation och specifika behov.

Sedan starten 1998 har verksamheten snabbt expanderat till följd av en ökad tillströmning av stödsökande kvinnor/tjejer. De senaste åren har Systerjouren Somayas personal därför arbetat under pressade former, då verksamheten kräver absolut lojalitet, flexibilitet och engagemang. Föreningen har även haft problem med nyrekrytering vilket inte berott på avsaknat intresse utan på vad föreningen anser alldeles för låga löneerbjudanden för den tilltänkta tjänsten. Systerjouren Somaya anser att föreningen är i stort behov av att dels anställa en verksamhetschef, dels höja sina anställdas löner.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Karin Gustafsson (s) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Jonas Nilsson (m) ställde förslagen mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Karin Gustafsson (s) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

  1. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bevilja Systerjouren Somaya
    tillägg till verksamhetsbidraget med 115 000 kr för 2007.

  2. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bevilja Systerjouren Somaya projektbidrag om 250 000 kr till anställningen av verksamhetschef på halvtid under ett år.

  3. Därutöver anförs följande.

Systerjouren Somaya har en mycket värdefull verksamhet riktad till muslimska kvinnor/tjejer som utsätts för våld i nära relationer.

Med den kompetens som Systerjouren har är de ett mycket värdefullt komplement tilll stadens egen verksamhet som riktar sig till unga människor som blir utsatta för hedersrelaterat liv. För att kunna hålla verksamheten på en acceptabel nivå krävs att ytterligare medel tillförs.

Ersättaryttrande

Ersättaren Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande ersättaryttrande; Om jag deltagit i beslutet skulle jag ha anslutit mig till det förslag som lämnades av vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Karin Gustafsson (s).

§14 Råd, stöd- och konsultationsverksamhet kring ungdomar som har kontakt eller är aktiva i nynaziströrelsen

Ansökan från EXIT, En del av Fryshuset

Dnr 421-0062/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-02-27. EXIT är en av flera ideella organisationer inom Fryshusets sociala verksamheter. Organisationen har varit verksam sedan 1998 och vänder sig i första hand till barn/ungdomar som valt att lämna nazistiska- och rasistiska miljöer och hjälper dem att lägga grunden för ett nytt identitetsskapande. Arbetet med de barn/ungdomar som vänder sig till verkamheten bygger på rehabilitering genom långsiktigt kognitivt bemötande. EXIT arbetar även förebyggande genom att delge sin omfattande kunskap om Vit-maktrörelsen i Sverige som ungdomskultur och problematiken kring denna genom föreläsningar, utbildningar och konsultation för yrkesgrupper.

EXIT ansöker om 436 120 kr i projektstöd hos OFU för att kunna tillhandahålla kostnadsfri rådgivning, stöd och konsultation till föräldrar, anhöriga och yrkesgrupper kring målgruppen. Vidare vill organisationen hålla öppna föreläsningar på Fryshuset för föräldrar/anhöriga och elever på högstadie- och gymnasienivå och för marknadsföring av ovanstående insatser.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle bordlägga ärendet.

§15 Råd och stödverksamhet för somaliska barn, ungdomar och familjer

Ansökan från Somaliska Hälsoteamet
Dnr 421-0114/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Somaliska Hälsoteamet projekststöd om 122 000 kr för ett år.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-03-02. Somaliska Hälsoteamet ansöker hos OFU om 122 tkr i projektstöd för ett år. Projektet vänder sig till somaliska barn, ungdomar och familjer inom Stockholms stad. Målsättningen med projektet är att inom den somaliska gruppen ge råd och stödja familjer med relationsproblematik samt information och förebyggande arbete kring omhändertagandet av barn och/eller om att förlora kontakten med sina barn. Projektet kan ses som en fortsättning på ett tidigare projekt som OFU beviljade stöd om sammanlagt 130 tkr oktober 2005 till september 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Förvaltningens information

a) Ett extra sammanträde bokades in den 10 maj kl. 16.00–18.00.

b) Eddie Friberg informerade om att den 23 april 2007 anordnar förvaltningen temadagen
”Gemensamma krafter för barn och ungdomar” på Södra Station.

c) Eddie Friberg informerade om att diskussioner pågår om vem som i framtiden ska
ansvara för det ekonomiska stödet för hiv/aids-prevention. I den så kallade Miltonutredningen har smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting fått en central roll. Det är viktigt att staden för framtiden får del av de medel som är avsatta för hiv/aids-preventionen och kan fortsätta utveckla samverkan med organisationerna.

Utskottet delar förvaltningens uppfattning.

§17 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (m) avslutade sammanträdet.