Din position: Hem > Stockholms stad > Organisations- och föreningsutskottet > Sammanträde 2007-06-18

Sammanträde 2007-06-18

Datum
Klockan
16.30
Plats
Lilla Fatburen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr.

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Utsändes senare
Dnr 421-0016/2007

8 Bordlagt ärende

Råd, stöd och konsultationsverksamhet kring ungdomar som har kontakt eller
är aktiva i nynaziströrelsen
Ansökan från EXIT, En del av fryshuset
Dnr 421-0062/2007

9 Återremitterat ärende

Tjuvgods.se
Ansökan om projektbidrag från föreningen
Tjuvgods.se
Dnr 421-0030/2007

10 Preliminärt förslag till fördelning av verksamhetsbidrag

Utsändes till OFU:s ledamöter och ersättare till utomstående organisationer för 2008
Dnr 421-0168/2007

11 Förslag till fördelning av pengar för HIV/Aids- preventiva insatser i Stockholmsregionen för andra halvåret 2007

12 Simba Center

Ansökan från Afrosvenskarna i Stockholm
Dnr 421-0039/2007

13 Kolloverksamhet för hörselskadade och döva barn

Ansökan från Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer (FHDBF)
Dnr 421-0362/2007

14 Stöd till tjänst på Nobba Brass & Nubbe

Ansökan från Nobba Brass & Nubbe
Dnr 421-0201/2006

15 Lördagsöppet på Ny Gemenskap

Ansökan från Ny Gemenskap
Dnr 421-0371/2007

16 Dubbel rättvisa – Café i bibliotek

Ansökan från Intresseföreningen För Schizofreni/ Centrala Stockholm
Dnr 421-0157/2007

17 Helgöppet på Stadsmissionsgården

Ansökan från Stockholms Stadsmission
Dnr 421-0339/2007

18 Sommaröppet på Bryggan City

Ansökan från Convictus
Dnr 421-0338/2007

19 Insolvens Stockholm – Föreningen för överskuldsatta

Ansökan om projektbidrag
Dnr 421-0320/2007

20 RSMH Ringen

Ansökan om projektbidrag
Dnr 421-0186/2007

21 Hemlösas organisering och kamp i Stockholm

Ansökan från Föreningen Stockholms Hemlösa
Dnr 421-0321/2007

22 Xist – Unga föräldrar

Ansökan från Xist om fortsatt projektbidrag
Dnr 421 0345/2007

23 Projekt Styrka – Tjejjoursverksamhet

Ansökan från Systerjouren Somaya kvinno- och tjejjour
Dnr 421- 0341/2007

24 Förvaltningens information

Mötesinformation

Justerat 21 / 6 2007
Jonas Nilsson Karin Rågsjö
Karin Hansson Nyberg, sekreterare

Närvarande:

Ordförande Jonas Nilsson (m)

Vice ordförande Karin Rågsjö (v)

Ledamöter
Lena Kling (fp) t.o.m. § 23
Dikran Dison (kd)
Karin Gustafsson (s)

Ersättare
Christina Elffors-Sjödin (m)
Cecilia Önfelt (c) t.o.m. § 24
Gertrud Brorsson (mp) t.o.m. § 9

Närvarande tjänstemän: Eddie Friberg, Daniel Liljendahl, Linn Ljunglöf, Inger
Wisén-Hesselbäck och Karin Hansson Nyberg.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras onsdagen den 20 juni 2007.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2007-04-12 hade justerats 2007-04-26.

§6 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 421-0016/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-06-14. Anslaget till utomstående organisationer uppgår till cirka 118 290 000 kronor för år 2007. Av det totala stödet fördelar OFU 54 794 000 kronor. OFU har pågående projekt för sammanlagt 4 431 400 kronor. Förvaltningen har föreslagit ekonomiskt stöd med
810 000 kronor till 5 föreningar till OFU:s sammanträde den 18 juni 2007. De pengar som reserverats för utbildning och revision har ej fullt ut tagits i anspråk, av dessa pengar återstår 213 000 kronor.

Socialstyrelsen har beslutat tilldela Stockholms stad 12 130 000 kronor ur det statliga hiv/aidsanslaget för 2007, vilket innebär en minskning med 1 230 000 kronor jämfört med 2006. Förvaltningen föreslår att OFU fördelar 5 290 000 kronor ur hiv/aids-anslaget för andra halvåret 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§7 Råd, stöd- och konsultationsverksamhet kring ungdomar som har kontakt eller är aktiva i nynaziströrelsen

Bordlagt ärende

Ansökan från EXIT, En del av Fryshuset

Dnr 421-0062/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja EXIT/Fryshuset
210 000 kr i projektstöd för ett år. Stödet avser verksamheten med konsultationer
och föräldra- och anhörigstöd.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-02-27. EXIT är en av flera ideella organisationer inom Fryshusets sociala verksamheter. Organisationen har varit verksam sedan 1998 och vänder sig i första hand till barn/ungdomar som valt att lämna nazistiska- och rasistiska miljöer och hjälper dem att lägga grunden för ett nytt identitetsskapande. Arbetet med de barn/ungdomar som vänder sig till verksamheten bygger på rehabilitering genom långsiktigt kognitivt bemötande. EXIT arbetar även förebyggande genom att delge sin omfattande kunskap om vit-maktrörelsen i Sverige som ungdomskultur och problematiken kring denna genom föreläsningar, utbildningar och konsultation för yrkesgrupper.

EXIT ansöker om 436 120 kr i projektstöd hos OFU för att kunna tillhandahålla kostnadsfri rådgivning, stöd och konsultation till föräldrar, anhöriga och yrkesgrupper kring målgruppen. Vidare vill organisationen hålla öppna föreläsningar på Fryshuset för föräldrar/anhöriga och elever på högstadie- och gymnasienivå och för marknads-
föring av ovanstående insatser.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar EXIT/Fryshuset projektstöd med 210 000 kr
för ett år för att bedriva konsultation-, råd- och stödverksamhet för berörda yrkesgrupper samt föräldrar eller nära anhöriga till målgruppen.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran
Dison (kd) och ledamoten Karin Gustafsson (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut. .

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång
Ordföranden Jonas Nilsson (m) ställde förslagen mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Karin Gustafsson (s) förslag till beslut.


Reservation
Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

 1. Organisations och föreningsutskottet beslutar att återremittera ärendet.

 2. Därutöver anförs följande.

Vi ser idag oroande tendenser av främlingsfientlighet. I valet fick Sverigedemokraterna ett stöd som är mycket oroväckande. Exit bedriver en viktig verksamhet. I ansökan saknas dock viktig information:

- Grundar sig ansökan på faktisk kunskap om utbredningen av nynazism?

- Har Fryshuset sökt medel för verksamheten i någon annan organisation ex. arvsfonden?

Fryshuset är en stiftelse som genom åren har bedrivet mycket bra verksamhet i Stockholm men även i övriga Sverige. Många projekt och verksamheter är igång. En viktig del i detta beslutsunderlag hade varit en organisatorisk bild av Fryshusets hela sociala verksamhet.

- Antalet verksamheter

- Organisation/ styrning av verksamheten

- Totalt antal bidragsgivare samt en helhetsbild av finansiering av samtliga projekt

Med anledning av att vi inte har en helhetsbild yrkar vi på återremiss.

Ersättaryttrande

Ersättaren Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande ersättaryttrande: Om jag deltagit i beslutet skulle jag ha anslutit mig till det förslag som lämnades av vice ordföranden Karin Rågsjö (v).

§8 Återremitterat ärende Tjuvgods.se. Ansökan om projektbidrag från föreningen Tjuvgods.se

Dnr 421-0030/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen
Tjuvgods.se.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-05-25. Tjuvgods.se vill hjälpa personer som är intagna på anstalt, sitter i häktet eller har avtjänat sitt
straff. Föreningen vill ge dessa individer en möjlighet att utveckla sina icke krimi-


nella talanger för att på så sätt lättare kunna ny- eller återetablera sig i samhället.
Huvudverktyg för att åstadkomma detta är en konstnärlig och kreativ verkstad där målgruppen ska kunna utveckla sina kreativa talanger och få arbetsträning.

Förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet avslår föreningens ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Karin Gustafsson (s) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Jonas Nilsson (m) ställde förslagen mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Karin Gustafsson (s) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningens ansökan med 288 000 kr.

 2. Därutöver anförs följande

Kriminella med drogproblem som vill komma vidare har i dagsläget bara en organisation att tillgå; KRIS. KRIS befattar sig INTE med de brukare som idag har subutex eller metadonbehandling.

Det är idag en relativt stor grupp som på detta sätt inte kan vara med i KRIS. Själv-

klart kan vi inte låta en organisation ha monopol på en typ av målgrupp. Detta skulle leda till att även andra målgrupper var hänvisade till enbart EN organisation vilket är orimligt. Subutex- och metadonbehandling är idag en vetenskapligt accepterad form av behandling som bedrivs i Stockholm.

Bryggan är en verksamhet för barn och ungdomar, men de arbetar även med föräldrastöd. Målgruppen som Tjuvgods vänder sig till är vuxna med andra behov. Brukar-

föreningen är även den en organisation som inte tillgodoser denna målgrupps behov utan som arbetar utifrån andra incitament. Utifrån detta bifaller vi Tjuvgods ansökan.

Ersättaryttrande

Ersättaren Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande ersättaryttrande: Om jag deltagit i beslutet skulle jag ha anslutit mig till det förslag som lämnades av vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Karin Gustafsson (v).

§9 Preliminärt förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för 2008

Dnr 421-016/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att återremittera ärendet.

Ersättaren Christina Elffors-Sjödin (m) deltog ej i beslutet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-05-29. Planeringen i detta ärende är att OFU för 2008 kommer att fördela 57 599 000 kr till föreningar/ organisationer. Denna summa inkluderar en statlig momsersättning motsvarande 4,5
mkr, motsvarande 5 % på av föreningarna erhållet bidrag för verksamhet och 18 % moms på utbetalat belopp för hyra. OFU fördelar vidare det så kallade extra riktade statliga bidraget för hiv/aids-insatser där staden för 2007 erhållit 12 130 000 kr.

Vid beredningen av ärendet har de riktlinjer för bidrag till frivilligorganisationer som SotN antog 2004-02-12 tillämpats. Socialtjänstnämnden har beslutat att projektpotten ska på sikt höjas med inriktning mot 25-30 % av tillgängliga medel. Beslutet innebar också att dessa pengar skulle avräknas innan fördelningen av verksamhetsbidragen sker. Förvaltningen har för 2008 inte bedömt det möjligt att föreslå en sådan fördelning.

I tjänsteutlåtandets bilaga lämnas förslag till fördelning av verksamhetsbidrag där sammanlagt 50 394 100 kr föreslås fördelas och reserveras för 2008.

Förvaltningens förslag innebär att 2008 års projektpott uppgår till 7 205 900 kr, det vill säga cirka 12,5 % av det tillgängliga beloppet. För 2007 uppgick projektpotten till 4 125 900 kr, dvs knappt 8 %.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle återremittera ärendet.

§10 Förslag till fördelning av pengar för HIV/Aids-preventiva insatser i Stockholmsregionen för andra halvåret 2007

Dnr 420-0593/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja bidrag för hiv/aids-insatser för andra halvåret 2007 enligt följande.

 1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Convictus 250 000 kr
  för verksamheten vid Bryggan – Stockholm.

 2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stiftelsen Noaks Ark/Röda Korsets 775 000 kr för verksamhet i Stockholm.

 3. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stiftelsen Noaks Ark/Röda Korsets Familjeprogram 62 500 kr.
  Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja för Stiftelsen Noaks Ark/Röda Korsets kolloverksamhet 82 500 kr.

 4. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Somaliska
  hälsoteamet 215 000 kr.

 5. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen
  Posithiva Gruppen 250 000 kr.

 6. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja RFSL-Stockholms grundverksamhet 765 000 kr.

 7. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja RFSL-Stockholm
  000 kr för projekt Outreach.

 8. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja 735 000 kr till RFSU - Stockholms projekt Tala sex i skolan.

 9. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja RFSU 202 500 kr för projektet Afrikanska kvinnors nätverk.

 10. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Afrosvenskarnas
  Riksförbund - Stockholmsavdelningen 215 000 kr.

 11. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja projektet HeteroPlus 100 000 kr.

 12. Organisations och föreningsutskottet beslutade att bevilja projektet Hälsoteamet
  förebygger aids 60 000 kr.

 13. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Kongoföreningen i Stockholm 177 500 kr.

 14. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Kvinnocirkeln 75 000 kr för hyra och verksamhet.

 15. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja LAFA:s verksamhet vid Järva Mansmottagning 200 000 kr.

 16. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Muza
  000 kr.

 17. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stadsmissionen
  000 kr för arbetet vid ungdomsmottagningen för 2007.

 18. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja hiv/aids-sekretariatet inom Socialtjänstförvaltningen 325 000 kr.

 19. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att överlämna detta ärende till socialtjänstnämnden för beslut om stadens ungdomsmottagningar.

 20. (Bilaga 1)

 21. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att överlämna detta ärende till Socialstyrelsen.

 22. Paragrafen justerades omedelbart.

 

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-05-28. Socialstyrelsen har för 2007 beslutat bevilja Stockholms stad statsbidrag med 12 130 000 kr för insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar. Detta innebär en sänkning med 1 230 000 kr jämfört med 2006. Socialstyrelsen har vidare underrättat förvaltningen om att det minskade bidraget bör tas från ungdomsmottagningarna. Socialstyrelsen har beslutat att för 2008 kommer inte ungdomsmottagningar att beviljas pengar från det statliga anslaget.

OFU beslutade 2007-02-01 att fördela pengar för första halvåret 2007 till ovanstående föreningar.

Storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg har sedan statens budgetår 1991/1992 årligen erhållit statsbidrag, det s.k. extrabidraget till hiv/aids-insatser och stöd till aidssjuka. Fram till och med 1995 har Statens Folkhälsoinstitut fördelat det extra bidraget till landets kommuner och landsting. Från och med 1998 har regeringen anslagit bidrag till storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg inom anslaget ”Allmänna bidrag till kommuner”.

Regeringen tillsatte under 2002 en statlig utredning, den så kallade Miltonutredningen, för att se över det bidrag som Statens Folkhälsoinstitut delar ut till landsting, kommuner, organisationer och föreningar för hiv/aids-prevention. Det statliga bidrag,
90 mkr, som gavs till storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm sågs också över. I februari 2004 var översynen av det statliga hiv/aids-bidraget klar.

Under 2006 har socialstyrelsen skrivit fram ett förslag till regeringen om hur det nationella hiv-preventiva arbetet ska skötas fortsättningsvis. Vidare har Socialstyrelsen lagt förslag på hur de statliga medlen ska handläggas. Detta gäller även de ”öron-märkta” 80 mkr som ges till storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm.

Socialstyrelsen har inför 2007 beslutat att storstadsregionerna ska beviljas 80 mkr jämfört med 90 mkr för 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Simba Center

Ansökan från Afrosvenskarna i Stockholm
Dnr 421-0039/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Afrosvenskarna i
Stockholm 986 400 kr för verksamheten vid Simba Center, för andra halvåret 2007

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-05-24. Simba Center startade 1998 som ett projekt inom kvinnosektionen i föreningen Afrosvenskarna i Stockholm. Verksamheten vänder sig till lågutbildade och långtidsarbetslösa invandrarkvinnor över 25 år.

Verksamheten förbereder bland annat deltagarna till ett framtida yrkesliv inom servicesektorn och uppmuntrar deltagarna att klara den egna försörjningen för att på så sätt bryta socialbidragsberoendet.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar föreningen Afrosvenskar i Stockholm 986 400 kr för verksamheten vid Simba Center, avseende andra halvåret 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Kolloverksamhet för hörselskadade och döva barn

Ansökan från Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer (FHDBF)

Dnr 421-0362/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer 135 000 kr till dag- och kolloverksamhet för barn från Stockholms stad.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-05-24. Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer (FHDBF) bildades 1993 och har
cirka 200 medlemmar/familjer. Föreningen vill påverka, informera och samarbeta

med skola, socialtjänst och barnhälsovård m.fl. En viktig del i verksamheten är det stöd föreningen kan ge familjerna, föräldrar, barn och ungdomar. FHDBF har sina lokaler i Möjligheternas Hus i Långbro Park.

FHDBF har anordnat koloniverksamhet för hörselskadade och döva barn sedan 1995. Bakgrunden till detta är att föräldrar i flera år påtalat behov av kolonivistelse för sina hörselskadade och döva barn och ungdomar. Koloniverksamheten har givit målgruppen möjlighet att lära sig olika saker, utvecklas och växa utan föräldrarnas närvaro. Många av dessa barn saknar kamrater på nära håll och är ofta isolerade i sin hemmiljö.

FHDBF ansöker om 135 000 kr för att anordna dag- och koloniverksamhet för hörselskadade och döva barn sommaren 2007. Denna organisation kompletterar befintlig kolloverksamhet med sitt arbete med denna målgrupp.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar FHDBF 135 000 kr för att genomföra planerad verksamhet sommaren 2007 för barn från Stockholms stad.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Stöd till tjänst på Nobba Brass & Nubbe

Ansökan från Nobba Brass & Nubbe

Dnr 421-0201/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbes ansökan om ett extra verksamhetsbidrag för 2007.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-05-14. Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe arbetar med personer med missbruksproblem. På grund av ett avslutat lönebidrag från arbetsförmedlingen samt en stor expansion inom föreningen önskar man säkerställa att verksamheten kan fortgå trots ökade lönekostnader.

Förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet avslår Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbes ansökan om ett extra verksamhetsbidrag för 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Lördagsöppet på Ny Gemenskap

Ansökan från Ny Gemenskap

Dnr 421-0371/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Ny Gemenskap
ytterligare ekonomiskt stöd med 290 000 kr till förstärkning av dagverksamheten
för hemlösa.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-05-25. Kommunstyrelsen beslutade 2007-04-18 att bevilja Socialtjänstnämnden 3 000 tkr till förstärkning av dagverksamheter för hemlösa i Stockholms stad.

Ny Gemenskap erhöll 2007-04-12 150 tkr för att kunna hålla sin dagverksamhet öppen även under sommaren

Föreningen Ny Gemenskap ansöker om 400 tkr för att kunna ha öppet under lördagar. För närvarande är verksamheten öppen på lördagar men finansieras med föreningens egna medel. Det tillskott som dessa medel skulle medföra innebär därför att Ny Gemenskap, gentemot staden, åtar sig att hålla öppet tisdag till och med söndag varje vecka under hösten. För närvarande gäller inte åtagandet lördagar.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar Ny Gemenskap ytterligare ekonomiskt stöd med 290 tkr till förstärkning av dagverksamheten för hemlösa.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Dubbel rättvisa – Café i bibliotek

Ansökan från Intresseföreningen För Schizofreni/ Centrala Stockholm
Dnr 421-0157/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från Intresseföreningen För Schizofreni/Centrala Stockholm.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-05-25. Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser/Centrala Stockholm (IFS/CS) ansöker om projektmedel för att starta ytterligare ett rättvisemärket café. Sedan tidigare driver föreningen, med ekonomiskt stöd från Socialtjänstnämnden, ett sådant café i Kungsholmens bibliotek.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår föreningens ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Karin Gustafsson (s) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Jonas Nilsson (m) ställde förslagen mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Karin Gustafsson (s) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att återremittera ärendet.

 2. Därutöver anförs följande.

IFS/CS beskriver en verksamhet som är intressant ur många perspektiv. En av Miltonutredningens bärande principer är sysselsättning, återgång i arbete. Vi vill därför utreda vidare om detta inte skulle kunna gå att samfinansiera med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Finansiell samordning är en självklarhet för denna målgrupp.

§16 Helgöppet på Stadsmissionsgården. Ansökan från Stockholms Stadsmission

Dnr 421-0339/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stockholms Stadsmission 300 000 kr till förstärkning av dagverksamheten för hemlösa vid Stadsmissionsgården.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-05-25. Kommunstyrelsen beslutade 2007-04-18 att bevilja Socialtjänstnämnden 3 000 tkr till förstärkning av dagverksamheter för hemlösa i Stockholms stad. Dessa medel är avsedda för att säkerställa driften av dagverksamheter under årets alla månader och veckans alla dagar. Stadsmissionsgården har för närvarande endast öppet på vardagar, dock även på sommaren. I samband med att Stadsmissionsgården flyttar från de nuvarande lokalerna vid Stadsgårdskajen till kvarteret Grimman på Maria Prästgårdsgata 32 b, vill man ha öppet sju dagar i veckan. Stadsmissionens dagverksamheter för hemlösa erhåller 1 960 tkr i verksamhetsbidrag för innevarande år. Utöver detta har särskilda medel äskats från Kommunstyrelsen för den hyreshöjning som Stadsmissionsgården får på den nya adressen.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar Stockholms Stadsmission 300 tkr.


Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Sommaröppet på Bryggan City

Ansökan från Convictus

Dnr 421-0338/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Convictus 170 000 kr
till förstärkning av dagverksamheten för hemlösa.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-05-25. Kommunstyrelsen beslutade 2007-04-18 att bevilja Socialtjänstnämnden 3 000 tkr till förstärkning av dagverksamheter för hemlösa i Stockholms stad. Dessa medel är avsedda för att säkerställa driften av dagverksamheter under årets alla månader och veckans alla dagar. Bryggan City har tidigare år varit semesterstängt.


Förvaltningen föreslår att OFU beviljar Convictus 170 tkr till förstärkning av dagverksamheten för hemlösa.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Insolvens Stockholm – Föreningen för överskuldsatta

Ansökan om projektbidrag
Dnr 421-0320/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen Insolvens Stockholm.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-05-25. Insolvens Stockholm är en förening av överskuldsatta personer. Föreningen har i huvudsak två mål. Dels att erbjuda stöd och ge råd till den som lever som överskuldsatt, dels att väcka opinion bland allmänhet och beslutsfattare för att förändra evighetsgäldenärens hopplösa situation. En viktig funktion är att vara ett komplement till stadens budget- och skuldsanerare samt att hjälpa sina medlemmar i kontakter med olika myndigheter.

Socialtjänstnämnden har i riktlinjerna för OFU:s verksamhet beslutat att inte prioritera ekonomiskt stöd till intressepolitiskt arbete. Förvaltningen föreslår att OFU avslår föreningens ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Ansökan om projektbidrag

Dnr 421-0186/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå RSMH Ringens ansökan om projektbidrag.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-05-28. RSMH
Ringen, Vida vyer är en nybildad förening som ansöker om projektbidrag för andra gången. RSMH Ringen ansökte 2006-05-12 om projektbidrag från Socialtjänst-nämnden. Denna ansökan avslogs 2006-10-05 av OFU. Föreningen har som målgrupp människor som har haft rättspsykiatrisk vård, anhöriga och stödpersoner.

Man tar emot medlemmar från hela Stockholms stad.

Föreningen anser att det idag saknas mötesplatser för personer inom rättspsykiatri och speciellt de med invandrarbakgrund. Föreningen anser inte att den beskrivna gruppen människor får en naturlig plats hos de redan idag befintliga RSMH-föreningarna i Stockholm. Något som bekräftas av RSMH-distriktet. Med ett förflutet inom rättspsykiatrin är man allt för stigmatiserad.

Då föreningen har fått tillgång till en avgiftsfri lokal ansöker man endast om stöd till aktiviteter för medlemmarna samt vissa kontorskostnader. Föreningen ansöker om 45 tkr för ett års verksamhet. Den inlämnade ansökan är för 2008, men efter samtal med föreningens ordförande framkom att man önskar medel omgående men har använt sig av fel blankett.

Förvaltningen konstaterar att RSMH Ringen, Vida vyer med all säkerhet är en verksamhet som är angelägen och av stor betydelse för dess medlemmar. Dock stödjer OFU redan idag sju RSMH föreningar.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår RSMH Ringens ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§20 Hemlösas organisering och kamp i Stockholm. Ansökan från Föreningen Stockholms Hemlösa

Dnr 421-0321/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Föreningen Stockholms Hemlösa ett projektbidrag om 50 000 kr, varav hyra 25 000 kr, för perioden 070618 – 080617.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-05-28. Föreningen Stockholms Hemlösa är en relativt nystartad förening vars främsta syfte är att representera sina medlemmar, som står att finna bland Stockholms hemlösa. Antal medlemmar uppges vara drygt 500.

Föreningen arbetar aktivt med att sätta fokus på hemlöshetsfrågorna och har bl.a. genomfört ett antal aktioner och deltagit i debatter, såväl muntliga som genom debattinlägg i pressen.

Föreningen har tidigare erhållit ekonomiskt stöd från Socialtjänstnämnden. Det senaste beslutet fattades av OFU 2005-06-20. Vid detta tillfälle erhöll föreningen 50 tkr i projektbidrag för 2005. Enligt uppgift från föreningens revisor har man sedan missat att ansöka om fortsatta medel, mycket på grund av stora aktiviteter i samband med valen, vilket i sin tur resulterat i att föreningen idag har en mycket svag ekonomi.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar Föreningen Stockholms Hemlösa ett projektbidrag om 50 tkr för perioden 2007-06-18 – 2008-06-17.


Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§21 Xist – Unga föräldrar

Ansökan från Xist om fortsatt projektbidrag

Dnr 421-0345/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Xist fortsatt projektbidrag med 600 000 kr till Unga föräldrar för ett år, varav 100 000 kr till hyra.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-05-25. Unga för-

äldrar är en del av Xist, Stiftelsen Kvinnoforums ungdomsavdelning. Xist- Unga

föräldrar ansöker om medel till att fortsätta bedriva verksamhet för unga föräldrar och deras barn. Verksamheten arbetar utifrån ett klart barnperspektiv, i många fall ett dubbelt barnperspektiv då föräldrarna som besöker verksamheten är mellan 14-22 år.

Xist-Unga föräldrar erbjuder bland annat öppen förskola, regelbundet återkommande grupper, riktade grupper, föräldrautbildning samt stöd till särskilt utsatta unga föräldrar och barn.

Förvaltningen bedömer att Xist – Unga föräldrars verksamhet är angelägen och ett viktigt komplement till stadens egna resurser, Förvaltningen föreslår därför att OFU beslutar att beviljar Xist – Unga föräldrar 600 tkr för ett års verksamhet, varav 300 tkr finns reserverade för resterande halvår 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§22 Projekt Styrka - Tjejjoursverksamhet

Ansökan från Systerjouren Somaya kvinno- och tjejjour

Dnr 421-0341/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Systerjouren Somaya
175 000 kr för resterande sju månader under 2007 till projektet ”Styrka – tjejjouren”.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-05-25. Systerjouren Somaya är en ideell förening som arbetar med brottsofferstöd till misshandlade, hotade och våldtagna kvinnor/tjejer och deras barn.

Projektet ”Styrka” har nu pågått i två år med finansiering från OFU med 300 000 kr per år. Inom projektet drivs tjejjoursverksamhet för tjejer/unga kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld. Verksamheten innefattar telefonjour, besöksmottagning med stöd- och rådgivningssamtal, värvning och utbildning av volontärer samt information/föreläsning för olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med målgruppen.

Systerjouren Somaya föreslås av förvaltningen ökat verksamhetsbidrag 2008 med 300 000 kr till 700 000kr för att permanenta projektet Styrka-tjejjouren.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§23 Förvaltningens information

§24 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (m) avslutade sammanträdet.