Din position: Hem > Stockholms stad > Organisations- och föreningsutskottet > Sammanträde 2007-10-04

Sammanträde 2007-10-04

Datum
Klockan
17.00
Plats
Lilla Fatburen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Utsändes senare
Dnr 421-0016/2007

8 Återremitterat ärende

Preliminärt förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för 2008
Dnr 421-0168/2007

9 Teater på Stadsmissionen

Ansökan om från Stadsmissionen
Dnr 421-0477/2007

10 Arbetsträningsprogram på Situation Stockholm

Ansökan om extra medel från föreningen Situation Stockholm
Dnr 421-0398/2007 och 421-0399/2007

11 Förstärkning av Ny Gemenskaps daghärbärge

Ansökan från Ny Gemenskap
Dnr 421-0356/2007

12 Förstärkning av verksamheten vid Frälsningsarméns Sociala center

Ansökan från Frälsningsarméns Sociala center
Dnr 421-0385/2007

13 De Glömda Barnen

Ansökan från KFUM Söder Fryshuset/Hela Människan i Stockholms län
Dnr 421-0406/2007

14 Afrikanska Kvinnors Nätverk (AKN)

Ansökan från RFSU Stockholm
Dnr 420-0616/2006

15 Förvaltningens information

Mötesinformation

Justerat 1 / 11 2007
Jonas Nilsson Karin Rågsjö
Karin Hansson Nyberg, sekreterare

Närvarande:

Ordförande Jonas Nilsson (m)

Vice ordförande Karin Rågsjö (v)

Ledamöter
Lena Kling (fp)
Dikran Dison (kd)

Tjänstg. ersättare
Gertrud Brorsson (mp)

Ersättare
Cecilia Önfelt (c)

Förhinder hade anmälts ledamoten Karin Gustafsson (s) och ersättaren Christina Elffors-Sjödin (m).

Närvarande tjänstemän: Eddie Friberg, Berit Jernberg, Daniel Liljendahl, Linn Ljunglöf och Karin Hansson Nyberg.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras onsdagen den 10 oktober 2007.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2007-06-18 hade justerats 2007-06-21.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Biträdande förvaltningschef Eddie Friberg hade

2007-06-12 beslutat att bevilja RSMH Söder om Söder 14 040 kr i extra bidrag till ökade hyreskostnader.
Dnr 421-0322/2007

2007-06-12 beslutat att avslå ansökan från RSMH Solbergagården om ett extra anslag på 50 000 kr.

Dnr 421-0164/2007

2007-06-19 beslutat att bevilja Ny Gemenskap 25 000 kr för att ytterligare förstärka sin dagverksamhet för hemlösa i Stockholms stad.

Dnr 421-0402/2007

2007-06-20 beslutat att avslå ansökan från Systerjouren Somaya om ett extra stöd på 85 000 kr.

Dnr 421-0365/2007

2007-06-20 beslutat att bevilja RSMH Järva Regnbågen 28 000 kr i fortsatt start- och introduktionsbidrag för resterande sex månader 2007.

Dnr 421-0294/2007

2007-09-07 beslutat att avslå ansökan från RSMH Söder om Söder om ett extra bidrag på 35 000 kr.

Dnr 421-0483/2007

Vik. kanslichef Karin Wallander hade

2007-06-29 beslutat att bevilja Kongoföreningen 65 000 kr för att genomföra en hiv-konferens för Stockholmsmedlemmar.

Dnr 420-0239/2007

2007-06-29 beslutat att bevilja Somaliska hälsoteamet 20 000 kr för hiv-förebyggande

arbete med ungdomar sommaren 2007. Pengarna tas ur det statliga hiv-anslaget.

Dnr 420-0418/2007

2007-07-02 beslutat att bevilja Convictus 8 725 kr i extra anslag, avsett för att Bryggan City ska ha söndagsöppet.

Dnr 421-0410/2007

§7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 421-0016/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-10-01. Anslaget till utomstående organisationer uppgår till cirka 118 290 000 kronor för år 2007. Av det totala stödet fördelar OFU 54 794 000 kronor. OFU har pågående projekt för sammanlagt 4 431 400 kronor. Förvaltningen har föreslagit ekonomiskt stöd med
1 078 265 kronor till 10 föreningar till OFU:s sammanträde den 4 oktober 2007.

De pengar som reserverats för utbildning och revision har ej fullt ut tagits i anspråk, av dessa pengar återstår 213 000 kronor.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§8 Återremitterat ärende. Preliminärt förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för 2008

Dnr 421-0168/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att återremittera ärendet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-09-27. Planeringen i detta ärende är att OFU för 2008 kommer att fördela 57 599 000 kr till föreningar/ organisationer. Denna summa inkluderar en statlig momsersättning motsvarande 4,5 mkr, motsvarande 5 % på av föreningarna erhållet bidrag för verksamhet och 18 % moms på utbetalat belopp för hyra. OFU fördelar vidare det så kallade extra riktade statliga bidraget för hiv/aids-insatser där staden för 2007 erhållit 12 130 000 kr.

Vid beredningen av ärendet har de riktlinjer för bidrag till frivilligorganisationer som SotN antog 2004-02-12 tillämpats. Socialtjänstnämnden har beslutat att projektpotten ska på sikt höjas med inriktning mot 25-30% av tillgängliga medel. Beslutet innebar också att dessa pengar skulle avräknas innan fördelningen av verksamhetsbidragen sker. Förvaltningen har för 2008 inte bedömt det möjligt att föreslå en sådan fördelning.

I tjänsteutlåtandets bilaga lämnas förslag till fördelning av verksamhetsbidrag där sammanlagt 51 868 100 kr föreslås fördelas och reserveras för 2008.

Förvaltningens förslag innebär att 2008 års projektpott uppgår till 5 730 900 kr, det vill säga cirka 10 % av det tillgängliga beloppet. För 2007 uppgick projektpotten till 4 125 900 kr, dvs knappt 8 %.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle återremittera ärendet.

§9 Teater på Stadsmissionen. Ansökan om ekonomiskt stöd från Stockholms Stadsmission

Dnr 421-0477/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från Stockholms Stadsmission.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-09-13. Kommun-styrelsen beslutade 2007-04-18 tillföra socialtjänstnämnden 3 000 tkr till förstärkning av dagverksamheter för hemlösa i Stockholms stad.

Stadsmissionen erhåller för 2007 ett verksamhetsbidrag om 1 960 tkr samt ett extra stöd om 300 tkr.

Stadsmissionen startade det verksamhetsövergripande projektet Arbete och Sysselsättning under hösten 2007. Den första aktiviteten inom ramen för Arbete och sysselsättning är att sätta upp teaterpjäsen ”Ringaren”. Arbetet genomförs i samarbete mellan manusförfattare, regissör, scenograf och Stadsmissionens gäster.


Förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet avslår föreningens ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Arbetsträningsprogram på Situation Stockholm. Dnr 421-0398/2007 och 421 -0399/20007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja den ideella föreningen Situation Stockholm ett extra stöd om 450 000 kr för perioden 071001-080930.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-09-13. Den ideella föreningen Situation Sthlm ansöker om 486 tkr i extrastöd för sitt arbetsträningsprogram. En väsentlig del av denna verksamhet är föreningens fotbollsträning. Verksamheten i arbetsträningsprogrammet syftar till att förbättra deltagarnas möjligheter till daglig sysselsättning och ett framtida inträde på arbetsmarknaden samt att förbättra deras fysiska hälsa. De sökta medlen ska främst användas till att kunna avlöna personal ansvarig för arbetsträningen och en tränare, på timbasis, samt att betala anmälningsavgifter till turneringar och lokalhyra.


Förvaltningen föreslår att OFU beviljar Situation Stockholm ett extra stöd om
450 tkr.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Förstärkning av Ny Gemenskaps daghärbärge

Dnr 421-0356/2007


Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Ny Gemenskap
300 000 kr.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-09-13. Kommun-styrelsen beslutade 2007-04-18 tillföra Socialtjänstnämnden 3 000 tkr till förstärkning av dagverksamheter för hemlösa i Stockholms stad.

Ny Gemenskap önskar med denna ansökan förstärka sin dagsverksamhet för hemlösa dels genom personalförstärkningar men också genom att utöka öppettiderna och förstärka bemanningen på helgerna.

Ny Gemenskap erhåller under 2007 ett verksamhetsbidrag från OFU för sin dagverksamhet om 1 200 tkr samt extra anslag om 465 tkr. Det totala stödet till Ny Gemenskaps dagverksamhet uppgår således till 1 665 tkr, exklusive de 300 tkr som detta tjänsteutlåtande avser.

Ny Gemenskap kommer, vid ett positivt beslut på denna ansökan, att utöka sitt åtagande gentemot staden. Man utökar öppettiderna och förstärker bemanningen på helgerna då konsekvenserna av Convictus Bryggan Citys frånfälle är som störst. Utöver detta kommer bemanningen att öka även under vardagarna för att även då kunna ta emot fler gäster än vad som var fallet innan Bryggan Citys stängning.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar Ny Gemenskap 300 tkr.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Förstärkning av verksamheten vid Frälsningsarméns Sociala center

Ansökan från Frälsningsarméns Sociala center
Dnr 421-0385/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Frälsningsarmén
15 000 kr.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-09-13. Kommun-styrelsen beslutade 2007-04-18 tillföra socialtjänstnämnden 3 000 tkr till förstärkning av dagverksamheter för hemlösa i Stockholms stad.

Frälsningsarméns Sociala center önskar med denna ansökan kunna höja nivån på både sin förebyggande verksamhet och sitt eftervårdsarbete, ett arbete som syftar till att förhindra hemlöshet och total utslagning. De sökta medlen är avsedda för att kunna vara en delfinansiering för tillfälliga boenden, t.ex. på Midsommarkransen korttidsboende, finansiering av akuta hjälpinsatser för traumatiserade flyktingar i samarbete med Röda Korsets center för torterade flyktingar, finansiering av stödsamtal vid Frälsningsarméns samtalscenter och direkt ekonomiskt bistånd till behövande individer.

Frälsningsarmén uppskattar att de delar av ansökan som ligger inom OFU’s ansvarsområde uppgår till mellan 15 och 20 tkr under 2007.

Frälsningsarméns Sociala center erhåller ett verksamhetsbidrag från OFU om 500 tkr under 2007.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar Frälsningsarmén 15 tkr i extra stöd.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 De Glömda Barnen

Ansökan från KFUM Söder Fryshuset/Hela Människan Stockholms län

Dnr 421-0406/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från KFUM
Söder Fryshuset/Hela Människan Stockholms län.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-09-05. Verksamheten De Glömda Barnen vänder sig till barn som växer upp i dysfunktionella familjer dvs. familjer där vuxna inte tar sitt ansvar som föräldrar. Det kan exempelvis handla om familjer där det förekommer missbruk, våld, psykisk ohälsa eller frånvaro på grund av att någon förälder är frihetsberövad.

Då barnen inte får sina grundläggande behov tillgodosedda inom familjen är det viktigt att andra vuxna i deras närhet förstår att uppmärksamma dessa barn så att de blir bekräftade, hörda och sedda. De Glömda Barnen arbetar för att mobilisera vuxna genom att lyfta frågan om barn i dysfunktionella familjer genom opinionsbildning, utbildning, gruppverksamhet och nätverksbyggande.

De Glömda barnen beviljades av OFU i oktober 2005 600 000 kr för att under ett år bedriva kompletterande verksamhet till Ersta Vändpunkten samt stadens egna verksamheter kring barn till missbrukare.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar avslå ansökan om fortsatt projektbidrag från KFUM Söder Fryshuset och Hela människan i Stockholms län.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Afrikanska Kvinnors Nätverk (AKN)

Ansökan från RFSU Stockholm

Dnr 420-0616/2006

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja RFSU Stockholm
152 500 kr ur HIV/Aids anslaget för en halvtid projektledare för Afrikanska
Kvinnors Nätverk (AKN) för andra halvåret 2007.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-09-04. Nätverket AKN startade år 2000 och består sedan 2003 av sju afrikanska föreningar. Verksamhetens målsättning är att stärka kvinnor/flickor med afrikanskt ursprung bosatta i
Sverige. Detta görs genom att aktivt arbeta för jämställdhet mellan könen, förebygga prostitution, hiv/STI och oönskade graviditeter samt förhindra kvinnlig könsstympning. Företrädare från respektive förening utbildas och informeras löpande inom de ovanstående områdena. Nätverket träffas en gång i månaden med projektledaren som utöver dessa möten även har kontinuerlig kontakt med föreningarnas kontaktpersoner/företrädare.

AKN kommer från och med 1 januari 2008 att byta huvudman från RFSU Stockholm till Noaks Ark.

Förvaltningen anser att föreningarnas arbete mot prostitution, hiv/aids och könsstympning är ett kompletterande arbete till det arbete som kommunen bedriver och föreslår att OFU beviljar RFSU Stockholm 152 500 kr ur HIV/Aids anslaget för en halvtid projektledare för AKN andra halvåret 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Övriga frågor

Ett extra sammanträde bokades in till den 25 oktober 2007, kl. 17.00.

§16 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (m) avslutade sammanträdet.