Din position: Hem > Stockholms stad > Organisations- och föreningsutskottet > Sammanträde 2007-11-01

Sammanträde 2007-11-01

Datum
Klockan
17.00
Plats
Lilla Fatburen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr.

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Återremitterat ärende

Preliminärt förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för 2008
Dnr 421-0168/2007
Mötesinformation

Justerat 16 / 11 2007
Jonas Nilsson Karin Rågsjö
Karin Hansson Nyberg, sekreterare

Närvarande:

Ordförande Jonas Nilsson (m)

Vice ordförande Karin Rågsjö (v)

Ledamöter
Lena Kling (fp)

Tjänstg. ersättare
Cecilia Önfelt (c)
Gertrud Brorsson (mp)

Förhinder hade anmälts av ledamoten Dikran Dison (kd), ledamoten Karin Gustafsson (s) och ersättaren Christina Elffors-Sjödin (m).

Närvarande tjänstemän: Eddie Friberg, Berit Jernberg och Karin Hansson Nyberg.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras tisdagen den 6 november 2007.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2007-10-04 hade justerats 2007-11-01.

§6 Återremitterat ärende. Preliminärt förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för 2008

Dnr 421-0168/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att preliminärt bevilja verk-
samhetsbidrag för 2008 till följande 76 organisationer med angivna summor inklusive hyresstöd.

NR

 Förening

     Beslut, kr

      Varav hyra

1

 Afasiföreningen i Stockholms län

435 000

60 000

2

 Alla Kvinnors Hus, Föreningen

3 582 000

1 200 000

3

 Ananke i Stockholm

394 000

142 000

4

 ALRO Stockholm

187 000

95 000

5

 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn

350 000

80 000

6

 Astma- och Allergiföreningen i Sthlm

100 000

19 000

7

 Autism, Föreningen

196 000

80 000

8

 Blödarsjuka i Sthlm, Föreningen för

30 000

5 000

     9

 BRIS Region Mitt

436 000

160 000

   10

 Brottsofferjouren Västerort

434 000

52 500

11

 Brottsofferjouren Farsta

434 000

46 000

12

 Brottsofferjouren Skärholmen

434 000

7 200

13

 Brottsofferjouren Spånga-Kista

434 000

37 000

14

 Brottsofferjouren Sthlms innerstad-Lidingö

434 000

119 000

15

 Bryggan

700 000

100 000

16

 Demensföreningen i Stockholms län

65 000

9 000

17

 DHR - Stockholmsavdelningen

940 000

99 000

18

 Dövblindas förening

1 200 000

650 000

19

 Elektra/Fryshuset

340 000

0

20

 Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

141 000

30 000

21

 Eritrean War Disabled Fighters Association

228 000

120 000

22

 Ersta Diakonisällskap, Vändpunkten

1 700 000

264 000

23

 FATIMA Stockholm

249 100

185 000

24

 FMN Föräldrafören Mot Narkotika StorSthlm

411 000

100 000

25

 Fountain House

3 595 000

1 000 000

26

 Frälsningsarméns Sociala Center

500 000

347 000

27

 Frälsningsarmén- döva och synskadade

32 000

0

28

 FUB Sthlm

785 000

50 000

29

 Hjärnkraft-Stockholms län

94 000

10 000

30

 Hjärt- och lungsjukas förening i Stockholm

12 000

0

31

 HOPP Stockholm

350 000

55 000

32

 Hörselskadade och döva barn med familjer

329 000

140 000

33

 Hörselskadades förening HiSUS

235 000

50 000

34

 Hörselskadades förening i Stockholm

470 000

35

 IFFI med EU-inriktning Stockholm

175 000

175 000

36

 IFS Stockholmsdistriktet - Källan

600 000

132 000

37

 IFS/CS Steg för Steg

1 480 000

640 000

38

 Intresseföreningen Mellanmålet

200 000

150 000

39

 IOGT-NTO, Stockholms distrikt

192 000

156 000

40

 Kommun HSO Stockholms stad

611 000

76 000

41

 KRIS Stockholm

1 344 000

500 000

42

 Kvinnors Nätverk

1 100 000

100 000

43

 Kvinnors rätt

400 000

72 000

44

 Lunk i Kring

350 000

65 000

45

 Makalösa föräldrar

324 000

60 000

46

 Manscentrum, Stiftelsen

1 433 000

190 000

47

 Mansjouren i Stockholms län

225 000

200 00

48

 Manuel

150 000

18 000

49

 Nevo Drom

180 000

50

 NHR Sthlm.

365 000

35 000

51

 Noaks Ark/Röda Korset, Stiftelsen

1 312 000

600 000

52

 Nobba Brass & Nubbe

800 000

302 000

53

 Ny Gemenskap

1 800 000

400 000

54

 Posithiva Gruppen

352 000

100 000

55

 RFSL Stockholm

1 020 000

500 000

56

 RSMH-Söder om Söder

357 000

132 000

57

 RSMH-Kungsholmen

315 000

185 000

58

 RSMH-Solbergagården

370 000

180 000

59

 RSMH-Söder

125 000

117 000

60

 RSMH-Västerort

220 000

140 000

61

 Röda Korsets Center för torterade flyktingar

784 000

120 000

62

 Situation Sthlm, Hjälp till självhjälp

1 200 000

426 500

63

 Sociala Missionen

1 212 000

600 000

64

 Somaya systerjour

700 000

200 000

65

 Spelberoende

463 000

130 000

66

 SRF Synskadades förening i Stockholm

1 080 000

180 000

67

 Stockholms Dövas Förening

950 000

200 000

68

 Stockholms dövas ungdomsråd (SDUR)

158 000

69

 Stockholms reumatikerförening

477 000

37 000

70

 Stockholms Stamningsförening

141 000

16 000

71

 Stödcentrum mot incest (Rsci)

400 000

160 000

72

 Terrafem Stockholm

300 000

50 000

73

 Tjejzonen i Stockholm

356 000

100 000

74

 Trafik- och Polioskadade Sthlm , RTP-StS

47 000

5 000

75

 Verdandi Stockholmskretsen

1 034 000

300 000

76

 Ångestsyndromsällskapet i Sthlms Stad

230 000

185 000

 

Summa

45 588 100

13 246 200

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att reservera medel för verksamhetsbidrag för 2008 till följande fyra organisationer med angivna summor inklusive hyresbidrag.

Förening

Reserverat, kr 

Varav hyra,kr

Brukarföreningen                                                 350 000             96 000

Convictus                                                            2 806 000          872 000

FiladelfiaförsamlingenSthlm/LP-City                       347 000             72 000

Stadsmissionen                                                    3 040 000          600 000


Summa                                                              6 543 000          1 640 000

3. Organisations- och föreningsutskottet beslutade preliminärt om reducerade/avvecklade bidrag för följande sex organisationer att gälla från och med 2008-05-01.

Sålunda beviljades nämnda organisationer preliminärt oförändrat bidrag för de fyra första månaderna 2008.

Förening                                                            Belopp, kr         Varav hyra

Den Öppna Dörren i Stockholm                              0
Ebenesers Sociala Stiftelse                                    0
Finska Filadelfiaförsamlingen                                  0
Fria Sällskapet Länkarna, Sthlm Söder                    0
Klubb 10, Kamratföreningen                                   55 000              55 000
Sällskapet Länkarna Mariedal                                 200 000             200 000

Summa                                                               255 000             255 000

4. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen Fenix.

5. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att överlämna detta ärende till
kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna, äldrenämnden, utbildningsnämnden, kulturnämnden och idrottsnämnden för kännedom.

6. Paragrafen justerades omedelbart.

7. Därutöver anförs följande.

Det är angeläget att fortsätta stödja handikapporganisationerna. Stöd och informationsverksamhet är en viktig del i att öka förståelsen och för sitt eget och andras handikapp. Hjälp till att bryta det sociala utanförskapet är en väsentlig del i dessa verksamheter.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-10-25. Planeringen i detta ärende är att OFU för 2008 kommer att fördela 57 599 000 kr till föreningar/organisationer. Denna summa inkluderar en statlig momsersättning motsvarande 4,5 mkr, motsvarande 5 % på av föreningarna erhållet bidrag för verksamhet och 18 % moms på utbetalat belopp för hyra. OFU fördelar vidare det så kallade extra riktade statliga bidraget för hiv/aids-insatser där staden för 2007 erhållit 12 130 000 kr.

Vid beredningen av ärendet har de riktlinjer för bidrag till frivilligorganisationer som SotN antog 2004-02-12 tillämpats. Socialtjänstnämnden har beslutat att projektpotten ska på sikt höjas med inriktning mot 25-30% av tillgängliga medel. Beslutet innebar också att dessa pengar skulle avräknas innan fördelningen av verksamhetsbidragen sker. Förvaltningen har för 2008 inte bedömt det möjligt att föreslå en sådan fördelning.

I tjänsteutlåtandets bilaga 1 lämnas förslag till fördelning av verksamhetsbidrag där sammanlagt 51 868 100 kr föreslås fördelas och reserveras för 2008.

Förvaltningens förslag innebär att 2008 års projektpott uppgår till 5 730 900 kr, det vill säga cirka 10 % av det tillgängliga beloppet. För 2007 uppgick projektpotten till 4 125 900 kr, dvs knappt 8 %.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och tjänstgörande ersättaren Cecilia Önfelt (c) framlade ett förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och tjänstgörande ersättaren Gertrud Brorsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång
Ordföranden Jonas Nilsson (m) ställde förslagen mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilssons (m), ledamoten Lena Klings (fp) och tjänstgörande ersättaren Cecilia Önfelts (c) förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och tjänstgörande ersättaren Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sina egna förslag enligt följande.

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att föreslå socialtjänstnämnden att hos kommunstyrelsen begära ett tillskott på 2 miljoner kronor för att säkra medel för nya projekt 2008.

2. I övrigt bifalla förvaltningens förslag.

3. I övrigt anföra följande

Villkoret för att avslå patientföreningarnas bidragsansökningar är att det har förts förhandlingar på politisk nivå med majoriteten i Stockholms läns landstings för att de ska skjuta till de medel som OFU i förvaltningens förslag föreslår utgår.

Då vi som opposition så sent som två dagar före mötet inte har fått information om dessa samtal har förts eller inte väljer vi att för 2008 behålla bidragen till patient-föreningarna på 2007 års nivå.

Handlingarna om verksamhetsbidragen har vi som politiker haft sedan i juni. Det är därför anmärkningsvärt att majoriteten ännu inte har informerat oppositionen om hur eventuella förhandlingar med landstinget har utfallit.

OFU är efter Arvsfonden den största bidragsgivaren i Sverige, just därför måste de politiker som företräder utskottet på alla sätt verka för att behålla ett seriöst, långsiktigt och hållbart arbete med de medel som utskottet har till förfogande. Vi finner att så inte är fallet under denna mandatperiod.

§7 Förvaltningens information

Eddie Friberg informerade om det pågående budgetarbete och om förvaltningens
besparingskrav.

§8 Ordföranden Jonas Nilsson (m) avslutade sammanträdet.