Din position: Hem > Stockholms stad > Organisations- och föreningsutskottet > Sammanträde 2007-11-22

Sammanträde 2007-11-22

Datum
Klockan
17.00
Plats
Lilla Fatburen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 2 tr.

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 421-0016/2007
Utsändes senare

8 Presentation av projektet Centrum för gruppstöd

9 Ansökan om extra verksamhetsbidrag för 2007

Ansökan från föreningen Nevo Drom – Ny väg
Dnr 421-0188/2007

10 En skapande och stödjande verksamhet leder till ett värdigt och självständigt liv

Ansökan från Kvinnocenter Tensta-Hjulsta (KITH)
Dnr 421-0373/2007

11 Vi vill stärka kampen mot våld mot kvinnor

Ansökan från Kvinnocenter Tensta-Hjulsta (KITH)
Dnr 421-0407/2007

12 Förvaltningens information

Mötesinformation

Justerat 6 / 12 2007
Jonas Nilsson
Karin Rågsjö
Karin Hansson Nyberg, sekreterare

Närvarande:

Ordförande Jonas Nilsson (m)

Vice ordförande Karin Rågsjö (v)

Ledamöter
Dikran Dison (kd)
Karin Gustafsson (s)

Tjänstg. ersättare
Christina Elffors-Sjödin (m)

Ersättare
Cecilia Önfelt (c)
Gertrud Brorsson (mp)

Förhinder hade anmälts av ledamoten Lena Kling (fp).

Närvarande tjänstemän: Eddie Friberg, Berit Jernberg, Daniel Liljendahl, Linn Ljunglöf och Karin Hansson Nyberg.

§1 Sammanträdetsöppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande avföredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i
uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid förjustering av protokollet

Protokollet ska justeras tisdagen den 27 november 2007.

§5 Anmälan avprotokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2007-11-01 hade justerats 2007-11-16.

§6 Anmälan avtjänstemannabeslut

Biträdande förvaltningschef Eddie Friberg hade

2007-09-24 beslutat att bevilja RFSU Stockholm 26 000 kr för delfinansiering av utbildningsprojekt för Afrikanska Kvinnors Nätverk (AKN).

Dnr 420-0617/2006

2007-09-28 beslutat att bevilja KRIS Stockholm ett extra stöd om 38 000 kr för att kunna installera brandsäkerhetsutrustning.

Dnr 421-0510/2007

2007-10-11 beslutat att bevilja föreningen Lunk i Kring ett extra verksamhetsbidrag för år 2007 med 14 400 kr för att täcka kostnader för halva stallhyran oktober – december 2007.

Dnr 421-0525/2007

§7 Redovisningav organisations- och föreningsstöd

Dnr 421-0016/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-11-22. Anslaget till utomstående organisationer uppgår till cirka 118 290 000 kronor för år 2007. Av det

totala stödet fördelar OFU 54 100 000 kronor. OFU har pågående projekt för sammanlagt 4 431 400 kronor.

Till detta sammanträde anmäls förvaltningsbeslut om 78 400 kronor gällande tre

föreningar.

Av det statliga Hiv/Aidsanslaget är 2 694 000 kronor reserverat i avvaktan på Kommunstyrelsens beslut gällande Ungdomsmottagningarna i staden. De större belopp som återstår gällande beslutade verksamhetsbidrag samt under rubriken social-tjänstnämndens område är bokade belopp som kommer att utbetalas under år 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§8 Presentationav projektet Centrum för gruppstöd

Berit Jernberg gav en utförlig information om projektet Centrum för gruppstöd.

Projektet arbetar med att stärka och utveckla samarbetet med frivilligsektorn för att starta fler gruppverksamheter för barn och ungdomar till föräldrar som missbrukar, barn till föräldrar med psykisk ohälsa samt barn som har bevittnat våld i familjen. Projektledare är Berit Jernberg och projektet påbörjades 2006-09-18 med utvecklings-bidrag från Länsstyrelsen.

§9 Ansökanom extra verksamhetsbidrag för 2007Ansökan från föreningen Nevo Drom Stockholm – Ny Väg

Dnr 421-0188/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan om 330 000 kr i extra verksamhetsbidrag för 2007 från Nevo Drom Stockholm – Ny Väg.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-10-16. Föreningen Nevo Drom – ”Ny Väg” ansöker om extra verksamhetsbidrag för 2007 med

330 000 kr till sin ungdomsverksamhet i Alvik.

Nevo Drom ”Ny Väg” riktar sin verksamhet till romska ungdomar. Genom sin ”ungdomsgård” i Alvik har det skapats en samlingsplats där romska ungdomar kan mötas och få stöd i personlig mognad och utveckling. Möten och stöd som i förlängningen förbättrar förutsättningarna för ett mindre konfliktfyllt och komplicerat identitetsskapande för ungdomarna. Detta ökar också deras möjligheter till en lyckad integration i samhället.

Föreningen upplever nu att ungdomsverksamheten befinner sig i en ekonomisk krissituation, och ansöker därför om extra verksamhetsbidrag för 2007.


Förvaltningen föreslår att OFU avslår ansökan om 330 000 kr i extra verksamhetsbidrag för 2007 från Nevo Drom i Stockholm – ”Ny Väg”.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Dikran Dison (kd) och tjänstgörande

ersättaren Christina Elffors-Sjödin (m) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Karin Gustafsson (s) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Jonas Nilsson (m) ställde förslagen mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilssons (m), ledamoten Dikran Disons (kd) och tjänstgörande ersättaren Christina Elffors-Sjödins (m) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Karin Gustafsson (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för sina egna förslag enligt följande.

  1. Organisations och föreningsutskottet beslutar att återremittera ärendet.

  2. Därutöver anförs följande.


Nevo Drom bedriver en mycket angelägen verksamhet genom sitt arbete med romi-ska ungdomar och som sträcker sig över fler verksamhetsområden inom Stockholms stad. Föreningen har därför fått bidrag från såväl idrottsnämnden som kulturnämnden utöver socialtjänstnämnden. Vi finner det därför både anmärkningsvärt och oroväckande att kulturförvaltningen avslår ansökan av verksamhetsbidrag för 2007. Än mer anmärkningsvärt är att enda motivering är att Nevo Drom får bidrag från socialtjänsten.

Inom verksamheten motiverar man ungdomarna bl. a. att studera vidare att föra ut kunskap om den romiska kulturen. Föreningen har utvecklat ett gott samarbete med den lokala ungdomsgården som ligger granne och bidragit till en god integration. Romer från hela Sverige kommer och besöker Nevo Drom som har blivit en förebild bland romiska unga. Man har på ett bra sätt förenat den romiska kulturen med den för samhället normgivande svenska. Verksamheten är i högsta grad viktig för det område som kulturförvaltningen ger bidrag till.

Ersättaryttrande
Ersättaren Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande ersättaryttrande; Om jag deltagit i beslutet skulle jag ha anslutit mig till det förslag som lämnades av vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Karin Gustafsson (s).

§10 Enskapande och stödjande verksamhet leder till ett värdigt och självständigt livAnsökan från Kvinnocenter Tensta – Hjulsta (KITH)

Dnr 421-0373/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå projektansökan om
270 000 kr från Kvinnocenter i Tensta - Hjulsta.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-10-23. Föreningen Kvinnocenter Tensta – Hjulsta ansöker hos OFU om 270 tkr till projektet ”En skapande och stödjande verksamhet leder till ett värdigt och självständigt liv”. Syftet med projektet är att erbjuda kvinnor med psykisk ohälsa psykosocial rådgivning,

personliga samtal samt skapande verksamheter som på sikt ska leda till att deras självkänsla stärks och att deras psykiska hälsa förbättras.

KITHs verksamhet vänder sig i huvudsak till kvinnor i närområdet. Föreningen har sedan flera år tillbaka ett etablerat samarbete med Spånga – Tensta stadsdelsförvaltning. Förvaltningen föreslår att OFU avslår projektansökan om 270 tkr från föreningen Kvinnocenter Tensta – Hjulsta.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Vivill stärka kampen mot våld mot kvinnor

Ansökan från Kvinnocenter i Tensta – Hjulsta (KITH)

Dnr 421-0373/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå projektansökan om
193 000 kr från Kvinnocenter i Tensta - Hjulsta.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2007-10-23. Föreningen Kvinnocenter Tensta – Hjulsta ansöker hos OFU om 193 tkr till projektet ”Vi vill stärka kampen mot våld mot kvinnor”. Projektet syftar till att inom föreningen erbjuda våldsutsatta kvinnor stöd och rådgivning genom en öppen daglig verksamhet som ska ledas av utbildade stödpersoner.

KITHs verksamhet vänder sig i huvudsak till kvinnor i närområdet. Föreningen har sedan flera år tillbaka ett etablerat samarbete med Spånga – Tensta stadsdelsförvaltning. Förvaltningen föreslår att OFU avslår projektansökan om 193 tkr från föreningen Kvinnocenter Tensta – Hjulsta.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Förvaltningens information

Linn Ljunglöf besvarade en fråga som aktualiserades vid OFU:s sammanträde den
4 oktober 2007 om projektledartjänsten vid Afrikanska Kvinnors Nätverk (AKN).

Daniel Liljendahl besvarade en fråga som aktualiserades vid OFU:s sammanträde den 4 oktober 2007 rörande Kongoföreningens hiv-konferens den 20 oktober 2007.

§13 Övriga frågor

Sammanträdesdagar för Organisations- och föreningsutskottet år 2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade om följande sammanträdestider för

utskottet under år 2008.

Torsdagen den 14 februari kl. 16.30

Torsdagen den 17 april kl. 16.30

Onsdagen den 18 juni kl. 17.00 preliminärt beslut om verksamhetsbidrag 2009

Torsdagen den 25 september kl. l7.00

Torsdagen den 20 november kl. 16.30

Torsdagen den 18 december kl. 17.00 beslut om verksamhetsbidrag 2009

§14 Ordföranden Jonas Nilsson (m) avslutade sammanträdet.