Din position: Hem > Stockholms stad > Organisations- och föreningsutskottet > Sammanträde 2008-02-26

Sammanträde 2008-02-26

Datum
Klockan
17.00
Plats
Lilla Fatburen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 421-0016/2007
Utsändes senare

8 Återremitterat ärende

Medel till Söderandanbussen/Hjärtslaget
Ansökan från föreningen Hela Människan
Ria Järfälla
Dnr 421-0554/2007

9 Fördelning av bidrag för hiv/aids/STI-preventiva insatser i Stockholmsregionen för 2008

10 Verksamhetsbidrag 2008 till Stockholms Stadsmission

Ansökan från Stockholms Stadsmission
Dnr 421-0228/2007

11 Verksamhetsbidrag 2008 till Convictus

Ansökan från Convictus
Dnr 421-0293/2007
Utsändes senare

12 Mentorskapsprogram i Stockholm i samarbete med ungdomsgårdar/fritidsgårdar

Ansökan från Mentor Sveriges vänner
Dnr 421-0666/2007

13 Barngruppsverksamhet för barn som bevittnat våld i familjen

Ansökan från Ersta diakoni/ Fristad
Dnr 421-0042/2008

14 Tilläggsansökan avseende verksamhetsbidrag 2008

Ansökan från Alla Kvinnors Hus
Dnr 421-0043/2008

15 Iranska Kvinnors Kamp för Frihet

Ansökan från föreningen Iranska kvinnors kamp för frihet
Dnr 421-0359/2007

16 ATMISS - nybildande förening

Ansökan från föreningen Anhöriga Till Missbrukare
Dnr 421-0551/2007

17 Tilläggsansökan gällande bidrag för 2008

Ansökan från Ångestsyndromsällskapet i Stockholms stad
Dnr 421-0357/2007

18 Förvaltningens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (156 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i
uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras fredagen den 29 februari 2008.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2007-12-17 hade justerats 2007-12-28.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Biträdande förvaltningschef Eddie Friberg hade

2007-12-21 beslutat att avslå ansökan från Somaliska Hälsoteamet om 35 000 kr för att förstärka sitt hiv-preventiva arbete under 2007.

Dnr 420-0575/2007

2007-12-21 beslutat att bevilja Afrikanska Kvinnors Nätverk 100 000 kr som ett förskott på 2008 års hiv-bidrag.

Dnr 420-0600/2007

§7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 421-0039/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-01-28. I bokslutet för 2007 redovisas 1,3 miljoner kr i överskott av OFU:s anslag. Detta förklaras av icke utbetalda medel, av det extra anslag om 3 miljoner kr till dagöppna verksamheter för hemlösa. Medlen blev tillgängliga andra halvåret 2007 och de aktuella organisationerna har ej sökt om stöd i motsvarande omfattning.Organisations- och föreningsutskottet stödjer för närvarande 14 projekt. Till detta sammanträde föreslås stöd till tre nya projekt med sammanlagt 350 000 kr. Prognosen för redan pågående projekt för 2008 är 2 587 000 kr. I budget för 2008 finns det totalt 4 391 000 kr avsatta för projekt. Detta under förutsättning att nämnden i samband med tertialrapport 1 tillförs medel för verksamheten Simba center samt verksamheten Livstycket.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§8 Återremitterat ärende. Medel till Söderandanbussen/Hjärtslaget

Ansökan från föreningen Hela Människan Ria Järfälla
Dnr 421-0554/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

 1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen Hela Människan Ria Järfälla.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi ser mycket positivt på verksamheten men i enlighet med tanken att stödja stads-övergripande verksamhet uppstår problem med organisationer som opererar på ett lokalt avgränsat plan. Vid utvidgade arbetsområden skulle en ny ansökan kunna behandlas och eventuellt bifallas.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-01-15. Föreningen Hela Människan Ria Järfälla ansöker om 200 tkr för sitt arbete med Söderandanbussen/Hjärtslaget. Arbetet går ut på att i samarbete med myndigheter och frivilligorganisationer stödja och motivera hemlösa och missbrukare till ett förändrat liv.

Förvaltningen föreslår i detta tjänsteutlåtande att OFU avslår Hela Människan Ria Järfällas ansökan då verksamhet för målgruppen redan är väl tillgodosett.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Dikran Dison (kd) och tjänstgörande ersättaren Christina Elffors-Sjödin (m) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.


Beslutsgång

Ordföranden Jonas Nilsson (m) ställde förslagen mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilssons (m), ledamoten Dikran Disons (kd) och tjänstgörande ersättaren Christina Elffors-Sjödins (m) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för sina egna förslag enligt följande.

 1. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bevilja 200 000 kr till
  föreningen Hela Människan Ria Järfälla.

 2. I övrigt anföra följande.

Föreningen har i sin organisation tillgång till en vårdkedja samt har upparbetat kontakter med andra organisationer, vilket ger stora möjligheter att ge en bra bas till de personer som föreningen träffar.

Många av de organisationer som räknas upp i ärendet har inte samma potential. För att nå så många människor som möjligt är det bra med ett brett utbud av organisationer.

Ersättaryttrande

Ersättaren Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande ersättaryttrande; Om jag deltagit i beslutet skulle jag ha anslutit mig till det förslag som lämnades av vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s).

§9 Fördelning av bidrag för hiv/aids/STI-preventiva insatser i Stockholmsregionen för 2008

Dnr 420-0561/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att återremittera ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-01-31. Förvaltningen presenterar i detta tjänsteutlåtande de förutsättningar som finns avseende statsbidraget för hiv/STI-preventiva insatser samt hur det beviljade bidraget om 12 230 tkr bör fördelas.

Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, samt landstingen erhåller sedan budgetåret 1991/1992 ett statsbidrag för att förstärka sitt hiv/STI-preventiva arbete. STI står för Sexual Transmitted Infections, sexuellt överförbara infektioner. Bidraget regleras i en överenskommelse mellan Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting. Inför 2008 har totalt 95 mkr fördelats.

Socialtjänstnämnden beslutade 2007-11-22 enhälligt att ansöka om 23 500 tkr i statsbidrag för hiv- och STI-preventiva insatser samt stöd till hiv-smittade och anhöriga hos Socialstyrelsen.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle återremittera ärendet.

§10 Verksamhetsbidrag 2008 till Stockholms Stadsmission

Ansökan från Stockholms Stadsmission
Dnr 421-0228/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stockholms Stadsmission
2 250 600 kr i verksamhetsbidrag för de tre sista kvartalen av 2008.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-01-24. OFU beslutade 2007-12-17 att bevilja 750 200 kr samt reservera 2 250 600 kr i verksamhetsbidrag till Stockholms Stadsmissions dagverksamheter för hemlösa i Stockholms stad. Reservationen motiverades med att ansökan ej var komplett. Då de uppgifter som saknades nu har inkommit förslår förvaltningen att Stockholms Stadsmission beviljas 2 250 600 kr i verksamhetsbidrag för de tre sista kvartalen av 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Verksamhetsbidrag 2008 till Convictus

Ansökan från Convictus

Dnr 421-0293/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

 1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Convictus 1 370 000 kr i verksamhetsbidrag för perioden 2008-03-01 – 2008-09-30.

 2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att reservera medel för verksamhetsbidrag till Convictus om 1 119 400 kr.

 3. Beslutet verkställs under förutsättning att Convictus och socialtjänstförvaltningen upprättat och undertecknat en överenskommelse om att det beviljade verksamhetsbidraget ska säkerställa verksamheten vid Bryggan city för perioden
  2008-03-01 t.o.m. 2008-09-30.

 4. Paragrafen justerades omedelbart.

 5. Därutöver anförs följande:

Genom sin dagverksamhet vid Bryggan City som främst riktar sig mot hiv-smittade hemlösa bidrar Convictus på ett mycket värdefullt sätt till att förstärka stadens stödinsatser för en svårt utsatt grupp. För detta viktiga arbete har Convictus sökt och beviljats verksamhetsbidrag från staden sedan flera år tillbaka. Av socialtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande framgår det emellertid att det sedan en längre tid tillbaka finns vissa brister i Convictus återredovisning av de utbetalade bidragen. Detta är något som också förvaltningen framfört till Convictus tillsammans med uppmaningar och förslag till hur bristerna kan lösas. Eftersom någon redovisning ej har inkommit anser organisations- och föreningsutskottet det nödvändigt vidta åtgärder som säkerställer att det i framtiden inkommer återredovisningar av utbetalda verksamhetsbidrag från Convictus.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-02-19. OFU beslutade 2007-12-17 att bevilja 280 280 kr samt reservera 2 489 400 kr i verksamhetsbidrag till Convictus dagverksamhet för hemlösa i Stockholms stad. Då Convictus nu har funnit en lokal för perioden 2008-03-01 – 2008-09-30 bör verksamhetsbidrag beviljas för motsvarande tid. Convictus Bryggan City är en dagverksamhet för hemlösa och missbrukare, varav en betydande andel är hivsmittade.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar 1 370 000 kr samt reserverar 1 119 400 kr i verksamhetsbidrag till Convictus.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Dikran Dison (kd) och tjänstgörande ersättaren Christina Elffors-Sjödin (m) framlade ett förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och tjänstgörande ersättaren Gertrud Brorsson (mp) ställde sig bakom ordföranden Jonas Nilssons (m), ledamoten Dikran Disons (kd) och tjänstgörande ersättaren Christina Elffors-Sjödins (m) förslag till beslut.

§12 Mentorskapsprogram i Stockholm i samarbete med ungdomsgårdar/fritidsgårdar

Ansökan från Mentor Sveriges vänner

Dnr 421-0666/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå projektansökan om
300 000 kr från Mentor Sveriges vänner.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-01-07. Mentor Sveriges vänner är en förening som är kopplad till stiftelsen Mentor Sverige som har sitt säte i Stockholm.

Mentor Sverige arbetar för att unga ska välja bort droger genom att stärka relationen mellan unga och vuxna. Mentor Sverige har sedan 2001 tillsammans med engagerade företag, skolor och vuxna genomfört mentorskapsprogram för ungdomar, gett stöd till föräldrar och spridit kunskap samt verkat för att bilda opinion.

Föreningen har erhållit 750 000 kr från ungdomsstyrelsen för att genomföra ett projekt inom Mentor Sveriges mentorskapsprogrammet verksamhetsåret 2008. Syftet är att genomföra mentorskapsprogram i samarbete med ungdomsgårdar/fritidsgårdar, samt rekrytera ungdomar via internet. Mentor Sveriges vänner ansöker hos OFU om samfinansiering till projektet då erhållet stöd från ungdomsstyrelsen inte täcker hela projektkostnaden.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår ansökan från Mentor Sveriges vänner.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Dikran Dison (kd) och tjänstgörande ersättaren Christina Elffors-Sjödin (m) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och tjänstgörande ersättaren Gertrud Brorsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Jonas Nilsson (m) ställde förslagen mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilssons (m), ledamoten Dikran Disons (kd) och tjänstgörande ersättaren Christina Elffors-Sjödins (m) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och tjänstgörande ersättaren Gertrud Brorsson (mp)reserverade sig mot beslutet till förmån för sina egna förslag enligt följande.

 1. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bevilja 150 000 kr till Mentor
  Sveriges vänner.

 2. Därutöver anförs följande.

Mentor bedriver ett mycket bra arbete som även metodmässigt har varit en framgång. I ärendet jämställs Mentors program med kontaktverksamhet inom socialtjänsten, vilket inte är logiskt.

De barn och ungdomar som får kontaktpersoner får det som en åtgärd inom social-tjänsten. Mentors arbete vilar på en helt annan grund utanför socialtjänsten och metoden bygger på frivillighet och dialog mellan individer.

§13 Barngruppsverksamhet för barn som bevittnat våld i familjen

Ansökan från Ersta diakoni/Fristad

Dnr 421-0042/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

 1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att överföra tidigare beslutade medel 145 500 kr (dnr:421-773/2005) till nytt projekt inom Ersta Fristad med syfte att under 2008 starta och bedriva barngruppsverksamhet för barn som bevittnat våld i familjen.

 2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Ersta Fristad ett engångsstöd om 100 000 kr för att under 2008 bedriva barngruppsverksamhet för barn som bevittnat våld.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-01-18. 2006 beviljas Ersta Fristad ett projektbidrag om 145 500 kr från OFU för att starta ett samarbetsprojekt med Manscentrum i Stockholm. Projektet i dess ursprungsform lades ned i samförstånd mellan de båda inblandade organisationerna i oktober 2007.

Under hösten 2007 ansökte Ersta Fristad i samarbete med Stockholms stad/SotN om utvecklingsmedel hos länsstyrelsen. Ansökan avser uppstartande av gruppverksamheter för barn som bevittnat våld i familjen inom Ersta Fristad. Sammanlagt ansöktes om 750 000 kr. I dec 2007 tillkännagavs länsstyrelsens beslut där projektet erhöll 250 000 kr för ett års verksamhet. Att medel beviljades ser ledningen inom Ersta

Fristad som positivt men uppger att den fördelade summan inte möjliggör genomförande av tänkt verksamhet.

Ersta Fristad ansöker därav hos OFU om en överföring av de tidigare beviljade stödet på 145 500 kr och ytterligare 200 000 kr för att möjliggöra att en barngruppsverksamhet kan starta inom Ersta Fristad.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att överföra tidigare beslutade medel om 145 500 kr samt bevilja ett engångsstöd om 100 000 kr till Ersta Fristad för uppstartande av nytt projekt, gruppverksamhet för barn som bevittnat våld i familjen.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Tilläggsansökan avseende verksamhetsbidrag 2008

Ansökan från Föreningen Alla Kvinnors Hus

Dnr 421-0043/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja ett extra anslag för verksamhetsåret 2008 om 100 000 kr till Föreningen Alla Kvinnors Hus.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-01-16. Föreningen Alla Kvinnors Hus (AKH) vänder sig till kvinnor och barn utsatta för mäns våld samt kvinnor utsatta för sexuella övergrepp men agerar också som informationskanal för socialsekreterare, polis, vårdpersonal, politiker, skolor, allmänhet m fl. Föreningen bedriver olika former av verksamhet: skyddat boende, telefonjour, enskilda stödsamtal, samtalsgrupper, information, opinionsbildning m.m.

I takt med den ökande efterfrågan och de högre kraven på verksamheten så har AKH bland annat, höjt kompetensen i personalstyrkan, omorganiserat samt omstrukturerat det ideella arbetet, allt för att anpassa verksamheten till de ökade förväntningarna och kraven. Föreningen har nu enligt styrelsen och ledningen kommit till ett läge då man upplever att situationen blivit så pressad och att man helt enkelt inte kan begära mer av en underbemannad och redan hårt ansträngd personalgrupp. AKH gör bedömningen att de nu nått en smärtgräns inom verksamheten och utan full personalstyrka inom kvinno- och barnjouren (5 tjänster) måste åtgärder vidtas.

Föreningen ansöker hos OFU om ett tilläggsstöd med 100 000 kr för verksamhetsåret 2008. Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att bevilja ansökan från Alla Kvinnors Hus om ett utökat verksamhetsstöd för 2008 med 100 000 kr.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Iranska Kvinnors Kamp för Frihet

Ansökan från föreningen Iranska Kvinnors Kamp för Frihet

Dnr 421-0359/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja föreningen Iranska
Kvinnors Kamp för Frihet ett start- och introduktionsstöd om 100 000 kr för ett års verksamhet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-01-23. Iranska Kvinnors Kamp för Frihet är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som bildades 1997. Föreningens långsiktiga mål är att öka jämställdheten mellan män och kvinnor, värna om kvinnors rättigheter samt motverka våld. Målet ska uppnås genom att höja kvinnors medvetande om sina rättigheter och sträva efter att öka allmänhetens kunskap om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld mm. Den målgrupp man vänder sig till är främst kurdisk och persisk talande kvinnor, men även familjer.

Föreningen sänder varje söndag ett radioprogram som når ca 5000 lyssnare världen över, håller i föreläsningar om bland annat jämställdhet och sexualitet och samverkar med andra föreningar kring kvinnor inom målgruppen som behöver hjälp och stöd i svåra situationer.

Föreningen Iranska Kvinnors Kamp för Frihet har som ambition och målsättning att under kommande år utveckla verksamheten så att man i större utsträckning kan hjälpa och stödja kvinnor som vänder sig till föreningen, vilket förutsätter att man har en fast punkt att utgå ifrån, en föreningslokal.


Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att bevilja Iranska Kvinnors Kamp för Frihet ett start- och introduktionsstöd med 100 000 kr för ett års verksamhet, avsedda för hyra samt administrativa kostnader såsom telefoni och kontorsmaterial.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 ATMISS – nybildande förening

Ansökan från föreningen Anhöriga Till Missbrukare

Dnr 421-0551/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen
Anhöriga Till Missbrukare.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-01-25. ATMISS,
föreningen Anhöriga Till Missbrukare är en nystartad förening som vänder sig till anhöriga, barn – ungdom – vuxna, som lever eller har levt i en familj med missbruk.

Föreningen har planer på att starta och erbjuda olika typer av verksamhet för målgruppen bland annat öppenverksamhet, stödgrupper och ”lugntrum” för läxläsning/ barnpassning. För närvarande bedrivs verksamhet i mycket liten omfattning i en till-fällig gårdslokal som föreningen får låna.

Föreningen har inte tidigare sökt eller erhållit stöd från OFU eller annan bidrags-givare.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår ansökan från föreningen Anhöriga Till Missbrukare.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Tilläggsansökan gällande bidrag för 2008

Ansökan från Ångestsyndromsällskapet i Stockholms stad

Dnr 421-0357/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Ångestsyndromsällskapet i Stockholms stad ett projektstöd om 150 000 kr för ett år.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-01-25. Ångestsyndromsällskapet i Stockholms stad (ÅSS) är en ideell förening som vänder sig till personer med panikångest, generaliserat ångestsyndrom och/eller social fobi samt deras anhöriga. ÅSS är politiskt och religiöst obundet och tar inte ställning för eller emot olika behandlingsformer

Ett av föreningens primära syften är att möjliggöra kamratstöd genom att människor med ångestsyndrom ges tillfälle att träffa andra med en liknande livssituation. Medlemsaktiviteterna består främst av samtalsgrupper, Öppet Hus, temakvällar, föreläsningar och andra sociala aktiviteter.

All verksamhet inom föreningen drivs med ideella krafter men på grund av den ångestproblematik som föreningens medlemmar lider av är det svårt att få stabilitet i verksamheten. ÅSS har under en längre tid, allt eftersom medlemsantalet ökat, förstått att de är i stort behov av en anställd gruppledare/administratör för verksamheten.

ÅSS ansöker därför om extra medel från OFU för att anställa en person på max 50 % inom ÅSS Stockholms stad som kan verka för att gruppverksamheten kan fortsätta samt utvecklas och förbättras.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att bevilja Ångestsyndromsällskapet i Stockholms stad 150 000 kr i projektstöd för ett års verksamhet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Förvaltningens information

a) Anmälan av skrivelse från Afrikanska Kvinnors Nätverk (AKN) om deras fort-
sättning eller fall.

Anmälan av skrivelse från Somaliska Hälsoteamet (SHT).

Skrivelserna lades till handlingarna.

b) Daniel Liljendahl informerade om att socialstyrelsen önskar träffa ansvariga
politiker för att diskutera hur hiv/aids statsbidraget ska användas.

c) Eddie Friberg informerade om aktuella seminarier för de organisationer som
socialtjänstförvaltningen samarbetar med. Teman för seminarierna är förenings-
kunskap och demokrati, myndighetskunskap och demokrati samt Volontärbyrån.
Vidare informerades om att den 7 maj 2008 inbjudes organisationerna till ett
möte med politikerna i utskottet.

§19 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (m) avslutade sammanträdet.