Din position: Hem > Stockholms stad > Organisations- och föreningsutskottet > Sammanträde 2008-06-18

Sammanträde 2008-06-18

Datum
Klockan
17.00
Plats
Lilla Fatburen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Utsändes senare
Dnr 421-0016/2007

8 Preliminärt förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer endast till OFU:s ledamöter och för 2009 ersättare

Utsändes senare
Dnr 421-0040/2008

9 Föreningen Rädda Individen

Ansökan om projektmedel från Föreningen
Rädda Individen
Dnr 421-0035/2008

10 Extra verksamhetsbidrag till MellanMålet

Ansökan om extra verksamhetsbidrag från Intresseföreningen MellanMålet
Dnr 421-0311/2008

11 Extra verksamhetsbidrag till Stockholms Brukarförening

Ansökan om extra verksamhetsbidrag från Stockholms Brukarförening
Dnr 421-0317/2008

12 Hyresbidrag till Tjuvgods.se

Ansökan från RFHL Stockholm
Dnr 421-0293/2008

13 Simba Center

Ansökan från Afrosvenskarna i Stockholm
Dnr 421-0330/2088

14 Tilläggsanslag för 2008

Ansökan från HSO Stockholms stad
Dnr 421-0333/2008

15 Xist - Unga Föräldrar

Ansökan från Xist/Kvinnoforum/
Dnr 421-0312/2008

16 Aktiv medborgare - Levande demokrati

Ansökan från den ideella föreningen Livstycket
Dnr 421-0693/2007

17 Verksamhetschef

Ansökan från Systerjouren Somaya
Dnr 421-0328/2008

18 Stulen Barndom Stockholm

Ansökan från föreningen Stulen Barndom Stockholm
Dnr 421-0345/2008

19 Verksamhetsstöd till Fryshuset

20 Förvaltningens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (155 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i
uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras måndagen den 23 juni 2008.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2008-04-22 hade justerats 2008-05-07.

§6 Anmälan av ordförandebeslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) beslutade 2008-04-11 att RFSU Stockholm tilldelas
300 000 kr i förskottsutbetalning. Beloppet ska avräknas från det föreslagna hivbidraget.
Dnr 420-0599/2007

§7 Anmälan av tjänstemannabeslut

Biträdande förvaltningschef Eddie Friberg hade 2008-06-02 beslutat att bevilja Östermalms stadsdelsförvaltning 7 000 kr för att genom sin ungdomsmottagning förstärka sitt arbete på Pride.

Dnr 420-0319/2008

§8 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 421-0016/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-06-17. OFU stödjer för närvarande 14 projekt. Till detta sammanträde föreslås inte stöd till några
nya projekt, utan istället förslag om beslut gällande reserverade medel till redan pågående projekt, beslut om extra anslag samt beslut om utbetalning av redan beslutade medel.

För Stulen Barndom Stockholm föreslås ett fortsatt projektstöd för det andra halvåret 2008 med 30 000 kr. Systerjouren Somaya föreslås ett fortsatt projektstöd om

250 000 kr till anställning av verksamhetschef på halvtid under ett år. Xist Unga föräldrar föreslås ett fortsatt projektstöd med 300 tkr till Unga föräldrar för resterande sex månader 2008. Verksamheten är föreslagen för verksamhetsbidrag 2009. OFU föreslås besluta att bevilja Intresseföreningen MellanMålet ett extra verksamhetsbidrag om 180 tkr för 2008. OFU föreslås bevilja ansökan från den ideella föreningen Livstycket om 1900t kr för resterande verksamhet 2008. Vidare föreslås beslut om utbetalning till KFUM Söder Fryshuset med 7,5 miljoner i verksamhetsstöd för andra halvåret 2008.

I budget för 2008 finns det totalt 5 310 tkr avsatta för projekt. Detta under förutsättning att nämnden i samband med tertialrapport 2 tillförs medel för verksamheten Simba center samt verksamheten Livsstycket. För närvarande är möjligheterna att starta nya projekt inom Ofu anslaget obefintliga.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§9 Preliminärt förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för 2009

Dnr 421-0040/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att återremittera ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-06-12. Planeringen i detta ärende är att OFU för 2009 kommer att fördela 55 716 780 kr till föreningar/organisationer. Denna summa inkluderar en statlig momsersättning motsvarande 3 153 780 kr, motsvarande 6 % på av föreningarna erhållet bidrag för verksamhet. OFU fördelar vidare det så kallade extra riktade statliga bidraget för hiv/aids-insatser där staden för 2008 erhållit 12 230 000 kr.

Vid beredningen av ärendet har de riktlinjer för bidrag till frivilligorganisationer som SotN antog 2004-02-12 tillämpats. Socialtjänstnämnden har beslutat att projektpotten ska på sikt höjas med inriktning mot 25-30% av tillgängliga medel. Beslutet innebar

också att dessa pengar skulle avräknas innan fördelningen av verksamhetsbidragen sker. Förvaltningen har för 2009 inte bedömt det möjligt att föreslå en sådan fördelning.

I tjänsteutlåtandets bilaga 1 lämnas förslag till fördelning av verksamhetsbidrag där sammanlagt 53 403 000 kr föreslås fördelas och reserveras för 2009.

Förvaltningens förslag innebär att 2009 års projektpott uppgår till 2 313 780 kr, det vill säga cirka 4,3 % av det tillgängliga beloppet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle återremittera ärendet.

§10 Föreningen Rädda Individen

Ansökan om projektmedel från Föreningen Rädda Individen
Dnr 421-0035/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från Föreningen Rädda Individen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-27. Föreningen Rädda Individen (FRI) är organisation för anhöriga till medlemmar i vad

föreningen kallar manipulativa sekter samt före detta sektmedlemmar. FRI utför ett frivilligt socialt arbete, där målgruppen är människor som är eller riskerar att bli utsatta för otillbörlig påverkan i manipulativa grupper eller sekter. Föreningen verkar efter tre huvudlinjer. Man vill stödja människor som utsatts för manipulation samt deras anhöriga och vänner, man önskar sprida kunskap om fenomenet otillbörlig påverkan och man verkar för att samhället på sikt ska begränsa de manipulativa gruppernas handlingsutrymme.


Förvaltningen föreslår att OFU avslår föreningens ansökan.


Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Extra verksamhetsbidrag till MellanMålet

Ansökan om extra verksamhetsbidrag från Intresseföreningen MellanMålet

Dnr 421-0311/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Intresseföreningen
MellanMålet ett extra verksamhetsbidrag om 180 000 kr.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-20.

Intresseföreningen MellanMålet bildades den 31 mars 2005 med syftet att underlätta rehabiliteringen för unga vuxna som insjuknat i psykos. Verksamheten syftar till att skapa förutsättningar och skapa möjligheter till social samvaro och meningsfull sysselsättning. MellanMålet erhåller sedan innevarande år verksamhetsbidrag från OFU om 198 tkr. Medel som främst avser lokalhyra, 150 tkr, och diverse verksamhetskostnader. Föreningen ansöker nu om medel för att kunna behålla sin personal, som hittills i år antingen arbetat utan lön eller fått sin lön betald av hyrespengar, som avser höstens hyror, som föreningen istället använt till löneutbetalningar. Det ansökta beloppet, 540 tkr, avser kostnader för tjänster om sammanlagt 150 % och täcker också de hyreskostnader som föreningen i dagsläget inte har medel till.

Förvaltningen förslår att MellanMålet beviljas ett extra verksamhetsbidrag om

180 tkr som enligt föreningens egna uträkningar bör täcka kostnaderna för en tjänst på ca 50 %.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Extra verksamhetsbidrag till Stockholms Brukarförening

Ansökan om extra verksamhetsbidrag från Stockholms Brukarförening

Dnr 421-0317/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-26. Stockholms Brukarförening bedriver en verksamhet som innebär att de företräder i första hand narkotikamissbrukare som deltar i, har deltagit i eller vill delta i substitutionsprogram med metadon eller subutex. Föreningen erhåller sedan innevarande år verksamhetsbidrag om 346 500 kr från OFU. Föreningen ansöker nu om 100 tkr i extra verksamhetsbidrag för att kunna fortsätta driva sin verksamhet enligt den modell

som arbetats upp under de senaste åren. Föreningens verksamhet har växt samtidigt som intäkterna har minskat.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår Stockholms Brukarförenings ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle bordlägga ärendet.

§13 Hyresbidrag till Tjuvgods.se

Ansökan från RFHL Stockholm om hyresbidrag till Tjuvgods.se

Dnr 421-0293/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen Tjuvgods.se.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-26. Tjuvgods.se bildades på våren 2006 med syftet att hjälpa personer som är intagna på anstalt, sitter i häktet eller har avtjänat sitt straff. Föreningen önskar öppna en mötesplats för personer med psykisk ohälsa och missbruk. Verksamheten syftar till att genom kreativitet och produktion åstadkomma en minskning av deltagarnas missbruk. Den ingivna ansökan är närmast identiskt med den ansökan som OFU avslog 2007. Förvaltningen finner inte skäl att bedöma denna ansökan på annat sätt än föregående ansökan.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår föreningens ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och tjänstgörande ersättaren Jonas Naddebo (c) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordförande Jonas Nilsson (m) ställde förslagen till beslut mot varandra.

Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilssons (m), ledamoten Lena Klings (fp) och tjänstgörande ersättaren Jonas Naddebos (c) förslag till beslut.


Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bevilja Tjuvgods.se 50 000 kr i hyresbidrag.

2. Därutöver anförs följande.

Organisations- och föreningsutskottet ska vara för en mångfald av organisationer det är därför svårt att se vilka andra organisationer förvaltningen syftar på i sin skrivelse från förra året. Den motiveringen lär ju vara exakt den samma för detta ärende.

KRIS och Tjuvgods har två helt olika förhållningssätt vad gäller metadon och subutex. De som Tjuvgods.se vänder sig till kommer inte söka sig till KRIS just på grund av detta.

§14 Simba Center

Ansökan från Afrosvenskarna i Stockholm

Dnr 421-0330/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan om 1 311 455 kr från Afrosvenskarna i Stockholm för verksamheten vid Simba Center.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-27. Simba Center startade 1998 som ett projekt inom kvinnosektionen i föreningen Afrosvenskarna i Stockholm. Sedan år 2000 blev verksamheten öppen för alla invandrarkvinnor i Stockholms stad. Verksamheten har vänt sig till lågutbildade och långtidsarbetslösa kvinnor över 25 år med utländsk bakgrund.

Den 1 januari 2008 infördes Jobbtorg i Stockholms stad. Simba Center lämnade in anbud vid upphandlingen av insatser till Jobbtorg, men fick ej kontrakt. I och med införandet av Jobbtorg riktar sig verksamheten nu till arbetslösa över 25 år, som inte berörs av upphandlingen och/eller ligger nära arbetsmarknaden. Här ingår långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa som inte omfattas av jobbtorgens verksamhet.

Afrosvenskarna i Stockholm ansöker om 1 311 455 kr för att driva arbetsmarknads-verksamhet för långtidssjukskrivna och andra arbetssökande som inte omfattas av jobbtorgets verksamhet under andra halvåret 2008.

Då Simba Center inkom med anbud vid upphandling av insatser till Jobbtorg gjorde Stadsledningskontoret bedömningen att det inte kan uteslutas att Simba Center är en enskild näringsidkare.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår ansökan om 1 311 455 kr från Afrosvenskarna i Stockholm för verksamheten vid Simba Center.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och tjänstgörande ersättaren Jonas Naddebo (c) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) deltog inte i
beslutet.

§15 Tilläggsanslag för 2008

Ansökan från HSO Stockholms stad

Dnr 421-0333/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från HSO
Stockholms stad om ett extra tilläggsanslag för år 2008 på 160 000 kr.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-28. HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna handikapporganisationers lokalföreningar i Stockholms stad. Organisationen bildades år 1991 och har 28 medlems-föreningar. Organisationen verkar för att driva gemensamma intressepolitiska frågor inom staden samt sprider kunskap om och förståelse för funktionshindrades situation.

På organisationens kansli arbetar idag en kanslisamordnare, på heltid, samt en person med lönebidrag, på halvtid. HSO Stockholms stad skriver i sin ansökan att det är kanslisamordnaren som utgör navet i organisationens verksamhet.

HSO framför vidare att de har en mycket ansträngd ekonomi och om de inte erhåller extra medel för år 2008 så ser de sig tvingade att säga upp organisationens kanslisamordnare. Vidare framför organisationen att om inte extra medel tillförs till HSO Stockholms stad så måste de överväga om de kan fortsätta driva verksamheten.

HSO Stockholms stad ansöker om ett tilläggsanlag på 160 000 kr för att klara den planerade verksamheten under 2008.

Förvaltningen föreslår att OFU avslår ansökan från HSO Stockholms stad om ett extra tilläggsanslag för år 2008 på 160 000 kr.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och tjänstgörande ersättaren Jonas Naddebo (c) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordförande Jonas Nilsson (m) ställde förslagen till beslut mot varandra.

Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilssons (m), ledamoten Lena Klings (fp) och tjänstgörande ersättaren Jonas Naddebos (c) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

  1. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att bevilja 160 000 kr i extra tilläggsanslag för 2008.

  2. Därutöver anförs följande.

Det är helt uppenbart att HSO håller på att kapsejsa på grund av ett hårt ekonomiskt tryck. HSO är förutsättningen för det arbete som bedrivs i handikappråden i Stockholm, om inte verksamheten ges utökade resurser riskerar hela arbetet falla ihop på grund av bristande resurser. Hela handikapp rörelsen har gång på gång påtalat att det behövs mer resurser till detta område.

Ska vi enligt FN:s stadgar fortsätta bedriva ett arbete som är intressepolitiskt för handikapprörelsen eller ska vi frånvända oss det ansvaret?

§16 Xist – Unga Föräldrar

Ansökan från Xist/Kvinnoforum

Dnr 421-0312/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja ansökan från Xist om fortsatt projektbidrag med 300 000 kr till Unga föräldrar för resterande sex månader 2008, varav 50 000 kr till hyra.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-22. Unga föräldrar är en del av Xist, Stiftelsen Kvinnoforums ungdomsavdelning. Xist- Unga föräldrar ansöker om medel till att fortsätta bedriva verksamhet för unga föräldrar och deras barn. Verksamheten arbetar utifrån ett klart barnperspektiv, i många fall ett dubbelt barnperspektiv då föräldrarna som besöker verksamheten är mellan 14-22 år.

Xist-Unga föräldrar erbjuder bland annat öppen förskola, regelbundet återkommande grupper, riktade grupper, föräldrautbildning samt stöd till särskilt utsatta unga föräldrar och barn.

Xist har sedan april 2006 erhållit projektstöd från OFU med 600 tkr per år för sin verksamhet Unga föräldrar, för år 2009 ansöker Xist Unga föräldrar hos OFU om verksamhetsbidrag.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att bevilja Xist-Unga föräldrar 300 tkr för resterande sex månader 2008 (medel motsvarande denna summa finns reserverade).

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Aktiv medborgare – Levande Demokrati

Ansökan från Den ideella föreningen Livstycket

Dnr 421-0693/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja ansökan från den ideella föreningen Livstycket om 1 900 000 kr för resterande verksamhet 2008.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-02-22. Den ideella föreningen Livstycket startade 1992 och är en utbildningsplats för individer som står långt ifrån den formella arbetsmarknaden. Verksamhetens målsättning är att skapa aktiva och delaktiga samhällsmedborgare.

Inom Livstyckets dagliga/basverksamhet använder man sig av så kallad funktionell pedagogik som arbetsmodell, där man varvar teori med praktik. Utbildningsinsatserna syftar till att stärka deltagarnas självförtroende, utveckla deras språkkunskaper samt deras kunskaper om det svenska samhället. En individuell handlingsplan upprättas för varje deltagare. Sammanlagt sysselsätter/stödjer föreningens verksamhet ca 90 personer om året.

Föreningen Livstycket har ansökt hos OFU om verksamhetsstöd med 4 250 000 kr för basverksamheten 2008. Efter ordförandebeslut i februari 2008 utbetalades

2 350 000 kr till föreningen avsedda för första halvåret 2008 (SotN förutsätts beviljas motsvarande medel ur centrala medelsreserven i samband med tertialrapport 1). Beslut om resterande belopp 1 900 000 kr för 2008 återstår.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar den ideella föreningen Livstyckets medel för resterande halvår 2008 med 1 900 000 kr. Förvaltningen anser dock att om medel beviljas bör en överenskommelse mellan staden och den ideella föreningen Livstycket tecknas som tydligt beskriver vilken verksamhet och målgrupp som de beviljade medlen avser samt att man tydliggör uppdelningen av de fasta kostnader som delas med Livstycket Produktion AB. Ett beviljat ekonomiskt stöd från OFU kan inte användas eller täcka kostnader som är budgeterade inom Livstycket Produktion AB.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och tjänstgörande ersättaren Jonas Naddebo (c) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) deltog inte i
beslutet.

§18 Verksamhetschef

Ansökan från Systerjouren Somaya

Dnr 421-0328/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Systerjouren Somaya
fortsatt projektbidrag om 250 000 kr till anställning av verksamhetschef på halvtid under ett år (2008-09-01 – 2009-08-31).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-22.

Systerjouren Somaya (kvinno- och tjejjour) är en ideell förening som arbetar med brottsofferstöd till misshandlade, hotade och våldtagna kvinnor/tjejer och deras barn. Föreningens jourkvinnor är flerspråkiga muslimer utbildade i jourkvinnokunskap med speciell kulturkompetens och förståelse för de hjälpsökande muslimska kvinnornas situation och specifika behov.

Sedan starten 1998 har verksamheten snabbt expanderat till följd av en ökad tillströmning av stödsökande kvinnor/tjejer. Systerjouren Somayas personal har de senaste åren arbetat under pressade former, personalomsättningen har varit stor och resurserna bristfälliga.

Systerjouren Somaya beviljades i april 2007 projektstöd av OFU med 250 000 kr
avsedda för att anställa en verksamhetschef/ledare inom föreningen för att på så vis skapa ordning och lugn i verksamheten samt på sikt stabilisera och stärka föreningens verksamhet.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar föreningen fortsatt projektmedel om 250 tkr för ett års verksamhet (2008-09-01 – 2009-08-31) avsedda för anställning av verksamhetschef på halvtid. Medel motsvarande det föreslagna beloppet finns reserverat.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Stulen Barndom Stockholm

Ansökan från föreningen Stulen Barndom Stockholm

Dnr 421-0345/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stulen Barndom

Stockholm fortsatt projektstöd för det andra halvåret 2008 med 30 000 kr, varav hyra 22 500 kr.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-27. Stulen barndom Stockholm ansöker om 30 000 kr för fortsatt verksamhet under 2008 (2008-07-01 – 2008-12-31).

Stulen Barndom Stockholm är en ideell förening som stödjer vuxna människor som har en historia från fosterhem, barnhem och andra institutioner och anser att de farit illa på grund av detta. Stödet omfattar även barn/ungdomar (och deras föräldrar) som blivit omhändertagna enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Alla verksamma inom föreningen har egen erfarenhet av tvångsomhändertagande i barndomen.

Föreningen bedriver råd- och stödverksamhet enligt kamratstödsprincipen oftast per telefon men gör även hembesök till medlemmar samt håller öppethusverksamhet i föreningslokalen.

Förvaltningen föreslår att Stulen Barndom Stockholm beviljas fortsatt projektstöd med 30 000 kr för det resterande halvåret 2008, avsedda för hyra samt vissa administrativa kostnader så som telefoni och kontorsmaterial.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§20 Verksamhetsstöd till Fryshuset

Underlag till utbetalning

Dnr 421-0692/2007

Organisations- och föreningsutskottets beslut

  1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja KFUM Söder Fryshuset
    7,5 miljoner i verksamhetsstöd för andra halvåret 2008.

  2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-06-05. Fryshuset har funnits i Stockholm sedan 1984. Verksamheten som är mycket omfattande och storskalig riktar sig främst till ungdomar och har expanderat kraftigt och utvecklats genom åren.

Verksamheten har många bidragsgivare, sponsorer och andra finansiärer. Fryshuset har under ett antal år fått ekonomiskt stöd från staden till social och brottsförebyggande verksamhet riktade till ungdomar. Sedan 2005 har Fryshuset årligen erhållit ett grundstöd om 7 miljoner kronor samt 8 miljoner kronor för ungdomsverksamhet.

Socialtjänstnämnden har getts i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram underlag för hur samarbetet mellan Fryshuset och staden skall se ut i framtiden. Förvaltningen kommer därför att återkomma i frågan gällande stadens förhållande till Fryshuset inför 2009, på nämndens sammanträde i augusti.

Enligt beslut i KS överfördes 15 miljoner kronor till SotN i samband med tertialrapport 1. Således återstår att utbetala 7,5 miljoner för det andra halvåret 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§21 Förvaltningens information

a) Anmälan av skrivelse från Stockholms Stadsmission om OFU:s protokoll från
sammanträdet den 22 april 2008.

Skrivelsen lades till handlingarna.

b) Eddie Friberg önskade utskottet och förvaltningen en trevlig sommar.

§22 Övriga frågor

Ordföranden Jonas Nilsson (m) önskade utskottet och förvaltningen en trevlig sommar.

§23 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (m) avslutade sammanträdet.