Din position: Hem > Stockholms stad > Organisations- och föreningsutskottet > Sammanträde 2008-12-18

Sammanträde 2008-12-18

Datum
Klockan
17.00
Plats
Lilla Fatburen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av tjänstemannabeslut

7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Utsändes senare
Dnr 421-0039/2008

8 Återremitterat ärende

Den ideella föreningen Livstycket
Ansökan från Den ideella föreningen Livstycket
Dnr 10.1-0521/2008

9 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för 2009

10 Administrativ stödverksamhet för stadens RSMH-föreningar

11 Stockholms Stadsmission Ungdomsmottagning

Ansökan om ekonomiskt stöd från Stockholms Stadsmission
Dnr 10.1-0681/2008

12 Stulen Barndom Stockholm

Ansökan från föreningen Stulen Barndom
Dnr 10.1-0682/2008

13 Ledsagarservice för föreningar år 2009

14 Convictus Råd & Stöd

Ansökan om verksamhetsbidrag från Convictus Råd & Stöd
Dnr 421-0334/2008

15 Föreningen Ambassadörsakademin/Unga föräldrar

Ansökan från Föreningen Ambassadörsakademin
Dnr 10.1-0644/2008

16 Center för unga föräldrar och deras barn i Stockholm

Ansökan från föreningen Ung och förälder
Dnr 10.1-0626/2008

17 Stadsmissionen - Ung förälder

Ansökan från Stockholms Stadsmission
Dnr 10.1-0654/2008

18 Förvaltningens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (157 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jonas Nilsson (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Organisations- och föreningsutskottet godkände föredragningslistan.

§3 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Jonas Nilsson (m) och vice ordföranden Jackie Nylander (v) fick i
uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras tisdagen den 23 december 2008.

§5 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet 2008-11-20 hade justerats 2008-12-15.

§6 Anmälan av tjänstemannabeslut

Biträdande förvaltningschef Eddie Friberg hade 2008-11-19 beslutat att bevilja Frälsningsarmén 20 000 kr för 2009 års julkonsert.

Dnr 10.1-0667/2008

§7 Redovisning av organisations- och föreningsstöd

Dnr 421-0039/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-12-18.

Organisations- och föreningsutskottet (OFU) stödjer för närvarande 14 projekt. Till detta OFU föreslås inte stöd till något nytt projekt, utan istället förslag om beslut gällande reserverade medel till redan pågående projekt. Medel föreslås till administrativ stödverksamhet för stadens RSMH-föreningar, Stockholms Stadsmissions Ungdomsmottagning och Stulen Barndom. Tre ansökningar har inkommit gällande de medel som är avsatta för verksamhet för Unga Föräldrar efter Kvinnoforums konkurs.

I budget för 2008 finns det totalt 5 310 tkr avsatta för projekt. Dessa medel är för närvarande helt tagna i anspråk och OFU har ett underskott om ca 1.5 miljon kr.

Då OFU:s anlag för närvarande är intecknat ges det inga möjligheter att starta nya projekt.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle lägga rapporten till handlingarna.

§8 Återremitterat ärende

Den ideella föreningen Livstycket

Ansökan från Den ideella föreningen Livstycket

Dnr 10.1-0521/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

 1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja den ideella föreningen
  Livstycket ekonomiskt stöd med 4 250 000 kr för verksamhetsåret 2009, under
  förutsättning att föreningen Livstycket presenterar en helårsverksamhet.

 2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att om föreningen Livstycket
  så önskar kan förvaltningen vara föreningen behjälplig med att planera verksam-
  heten.

 3. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att utbetala det ekonomiska
  stödet kvartalsvis.

 4. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att i övrigt bifalla förvaltningens
  förslag till beslut.

 5. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-10-27.

Den ideella föreningen Livstycket startade 1992 och är en utbildningsplats för individer som står långt ifrån den formella arbetsmarknaden. Verksamhetens målsättning är att skapa aktiva och delaktiga samhällsmedborgare.

Inom Livstyckets dagliga basverksamhet använder man sig av så kallad funktionell pedagogik som arbetsmodell, där man varvar teori med praktik. Utbildningsinsatserna syftar till att stärka deltagarnas självförtroende, utveckla deras språkkunskaper samt deras kunskaper om det svenska samhället. En individuell handlingsplan upprättas för varje deltagare. Sammanlagt sysselsätter/stödjer föreningens verksamhet ca 90 personer om året.

Föreningen Livstycket erhöll sammanlagt 4 250 000 kr från OFU i verksamhetsstöd för basverksamheten 2008. För 2009 års verksamhet ansöker föreningen om 5 200 000 kr i verksamhetsstöd hos OFU.

Förvaltningen anser att den ideella föreningen Livstyckets basverksamhet fyller en viktig funktion för målgruppen. I nuläget finns inget utrymme inom OFU:s anslag att svara upp mot ett åtagande i den storleksordning som ansökan från föreningen Livstycket utgör. Ekonomiskt stöd till den ideella föreningen Livstycket får således täckas genom omdisponeringar inom socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens budgetram.

Förvaltningen föreslår att OFU beviljar Livstycket ekonomiskt stöd med 3 mkr för verksamhetsåret 2009. Vidare föreslås att OFU:s beslut villkoras med att föreningen Livstycket till förvaltningen redovisar en reviderad verksamhetsplan och budget för 2009 anpassad till ovan angivet belopp, d.v.s. 3 mkr.

Innan utbetalning av medel för 2009 sker ska en överenskommelse innehållande budget och verksamhetsplan ha tecknats mellan förvaltningen och föreningen Livstycket.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran
Dison (kd) framlade ett förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta
enligt detta förslag.

Vice ordföranden Jackie Nylander (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång
Ordföranden Jonas Nilsson (m) ställde förslagen till beslut mot varandra.

Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilssons (m), ledamoten Lena Klings (fp) och ledamoten Dikran Disons (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Jackie Nylander (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Organisations- och föreningsutskottet föreslås besluta följande.

 1. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att avslå förvaltningens förslag till
  beslut.

 2. Organisations- och föreningsutskottet beslutar att socialtjänstnämnden hemstäl-
  ler om 4 250 000 kr hos kommunstyrelsen till föreningen Livstycket.

 3. Därutöver anförs följande.


Av budget och verksamhetsplan för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden framgår att organisations- och föreningsutskottet får 2 miljoner kronor mindre 2009 jämfört med 2008. När det nu står klart att Livstycket tilldelas 4 250 000 kronor från organisations- och föreningsutskottet är det i praktiken 6 250 000 kronor mindre som utskottet kan dela ut som föreningsbidrag. Vi tycker givetvis att Livstycket ska ha
medel från staden men tycker att det är fel att det belastar organisations- och föreningsutskottet och att pengarna istället borde komma från kommunstyrelsen.

Ersättaryttrande

Ersättaren Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande ersättaryttrande; Om jag deltagit i beslutet skulle jag ha föreslagit att utskottet beslutade att avslå ansökan från den ideella föreningen Livstycket med hänvisning till utskottets regler att lokal verksamhet ska söka medel hos berörd stadsdelsnämnd.

§9 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för 2009

Dnr 421-0040/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att göra en generell besparing
på samtliga organisationer som erhåller ekonomiskt stöd av OFU i storleksord-
ningen 3,5% – 4,5%. Organisationer som uppbär ett lägre bidrag får en besparing på 3,5% medan organisationer som erhåller ett högre belopp får en besparing på 4,5%. Förvaltningen fick i uppdrag att fastställa brytpunkten för lägre respektive högre bidrag.

NR

Förening

Beslut, kr

Varav hyra

1

  Afasiföreningen i Stockholms län

   411 000

60 000

2

  ALRO Stockholm

179 000

103 000

3

  Astma- och Allergiföreningen i Sthlm

97 000

19 000

4

  Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn

335 000

80 000

5

  BRIS Region Mitt

412 000

160 000

6

  Brottsofferjouren Västerort

410 000

52 500

7

  Brottsofferjouren Sthlms innerstad-Lidingö

410 000

119 000

8

  Bryggan Stockholm

662 000

100 000

     9

  Demensföreningen i Stockholms län

62 000

9 000

1  10

  DHR - Stockholmsavdelningen

889 000

99 000

11

  Dövblindas förening

1 135 000

650 000

12

  Elektra/Fryshuset KFUM Söder

325 000

0

13

  Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

135 000

30 000

14

  Eritrean War Disabled Fighters Association

218 000

120 000

15

  Ersta Diakonisällskap, Vändpunkten

1 591 000

300 000

16

  Farsta Brottsofferjour

410 000

46 000

17

  FATIMA Stockholm

238 000

200 000

18

  Filadelfiaförsamlingen Sthlm/LP-City

332 000

58 000

19

  Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe

757 000

309 000

20

  Frälsningsarméns Sociala Center

579 000

345 000

21

  FUB Sthlm

742 000

50 000

22

  Föreningen Alla Kvinnors Hus

3 352 000

1 200 000

23

  Föreningen Autism

187 000

80 000

24

  Föreningen Den Öppna Dörren i Sthlm

46 000

48 000

25

  FMN Föräldrafören Mot Narkotika StorSthlm

389 000

100 000

26

  Handikappridföreningen Lunk i Kring

332 000

65 000

27

  HiSUS Hörselskadades förening Sthlm
  Ungdomssektionen

225 000

50 000

28

  Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft-Sthlms län

91 000

10 000

29

  Hjärt- och lungsjukas förening i Stockholm

12 000

0

30

  HOPP Stockholm

334 000

55 000

31

  Hörselskadades förening HRF i Stockholm

445 000

0

32

  HSO Stockholms stad

578 000

76 000

33

  Hörselskadade och döva barn med familjer

314 000

140 000

34

  Ideella föreningen Situation Sthlm

1 135 000

425 000

35

  IFFI med EU-inriktning Stockholm

167 000

173 000

36

  IFS/CS Steg för Steg

1 385 000

724 000

37

  Intresseföreningen Mellanmålet

191 000

150 000

38

  IOGT-NTO Stockholms distrikt

183 000

126 000

39

  Kvinnors Nätverk

1 040 000

100 000

40

  Kvinnors Rätt

378 000

72 000

41

  Källan Schizofreniförbundet

567 000

135 000

42

  Mansjouren i Stockholms län

215 000

200 000

43

  Manuel – Kontaktnät på eget språk

144 000

18 000

44

  Nevo Drom

172 000

0

45

  NHR Stockholm

348 000

35 000

46

  Ny Gemenskap

1 696 000

390 000

47

  OCD-föreningen Ananke i Sthlm

376 000

147 000

48

  Posithiva Gruppen

336 000

100 000

49

  Reumatikerföreningen Stockholm

451000

37 000

50

  RFSL Stockholm

965 000

51

  Skärholmens Brottsofferjour

410 000

7 200

52

  Sociala Missionen

1 146 000

600 000

53

  Spelberoendes förening Stockholm

438 000

130 000

54

  Spånga-Kista Brottsofferjour

410 000

37 000

55

  SRF Synskadades förening i Stockholm

1 021 000

180 000

56

  Stiftelsen Fountain House

3 364 000

1 000 000

57

  Stiftelsen Manscentrum i Stockholm

1 355 000

190 000

58

  Stiftelsen Röda Korsets Center för torterade
  flyktingar

741 000

768 000

59

  Stockholms Brukarförening

335 000

98 000

60

  Stockholms Dövas Förening

898 000

200 000

61

  Stockholms dövas ungdomsråd (SDUR)

151 000

62

  Stockholms Makalösa Föräldrar

310 000

16 000

63

  Stockholms Stadsmission

2 866 000

600 000

64

  Stockholms Stamningsförening

135 000

16 000

65

  StorSthlms Lokalförening av RTP, RPT-StS

45 000

5 000

66

  Systerjouren Somaya kvinno & tjejjour

662 000

200 000

67

  Sällskapet Länkarna i Sthlm Mariedal

191 000

198 000

68

  Tjejzonen i Stockholm

340 000

100 000

69

  Verdandi Stockholmskretsen

978 000

250 000

70

  Ångestsyndromsällskapet i Sthlms Stad

220 000

100 000

Summa

42 399 000

12 260 700

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att reservera 378 000 kr i
verksamhetsbidrag, inklusive hyresbidrag om 160000 kr, till RSCI
Riksföreningen stödcentrum mot incest.

3. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja följande sju
organisationer verksamhetsbidrag för första kvartalet 2009 och reservera
verksamhetsbidrag för dessa organisationer för övriga tre kvartal 2009.

Nr Förening Beslut, kr Reserverat

1. RSMH Kungsholmen 75 250 225 750

2. RSMH Solbergagården 88 500 265500

3. RSMH Söder 30 000 90 000

4. RSMH Söder om Söder 85 250 255 750

5. RSMH Västerort 52 500 157 500

6. Stiftelsen Noaks Ark 310 250 930 750

7. Terrafem Stockholm 71 750 215 250

Summa 7 135 000 2 140 500

4. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja KRIS Stockholm
105 000 kr i verksamhetsbidrag för första månaden 2009 och reservera
1 153 000 i verksamhetsbidrag för övriga elva månader 2009.

5. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Kamratföreningen
Klubb 10 52 000 kr i verksamhetsbidrag för 2009, som därefter avslutas.

6. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att återremittera ansökan från
föreningen Fenix till dess att deras besökares stadsdelstillhörighet har utretts
ordentligt.

7. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från
föreningen Stockholms Hemlösa.

8. Organisations- och föreningsutskottet beslutade i övrigt att godkänna förvalt
ningens förslag till beslut.

9. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att överlämna detta ärende till
kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna, äldrenämnden, utbildningsnämnden.
kulturnämnden och idrottsnämnden för kännedom.

10. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-12-15.
Socialtjänstnämnden (SotN) fattade beslut om budget för år 2009 vid sammanträdet 2008-12-11. Beslutad budget innebär en minskning av anslaget till utomståendeorganisationer för 2009 med 2 miljoner kronor. SotN:s beslut innebär att det beslut om preliminär fördelning av verksamhetsbidrag för 2009 som organisations- och föreningsutskottet fattade 2008-11-20 måste justeras.


Förvaltningen har övervägt i huvudsak två olika tillvägagångssätt för att genomföra den av SotN beslutade besparingen. Den ena och administrativt enklaste modellen hade varit att föreslå en generell besparing på samtliga organisationer som erhåller ekonomiskt stöd av OFU i storleksordningen 3-4%. Emellertid har förvaltningen, med beaktande av den grundläggande principen att organisationernas verksamhet ska komplettera stadens egna verksamheter samt de prioriteringar som styr nämndens verksamhet, valt att föreslå att besparingsbetinget fördelas med hänsyn till organisationens inriktning och omfattning av samarbete med staden.


Med ledning av ovanstående föreslås att organisationer som driver

 • boenden för våldsutsatta kvinnor samt hemlösa
 • dagverksamhet för hemlösa

undantas från besparingen.


Förvaltningen har delat in organisationerna i tre kategorier och föreslår att besparingen fördelas procentuellt olika enligt följande.

Grupp ett. Denna grupp undantas från sänkning. Inom denna grupp återfinns organisationer som driver boenden för våldsutsatta kvinnor samt boenden och dagverksamheter för hemlösa. Förvaltningen föreslår ett oförändrat bidrag för denna grupp. I gruppen återfinns följande organisationer: Alla Kvinnors Hus samt Systerjouren
Somaya. Dagverksamheter för hemlösa som undantas är Frälsningsarméns Sociala Center, Convictus råd och stöd, Ny Gemenskap, Stockholms Stadsmissions verksamheter Stadsmissionsgården samt Claragården. Likaså föreslås HSO Stockholms stad undantas från sänkning då deras verksamhet servar samtliga handikappråd i staden. En sänkning skulle innebära att HSO ej kan upprätthålla sitt åtagande gentemot staden.

Grupp två. Förvaltningen föreslår en sänkning med 2%. Samtliga av dessa verksamheter har ett nära och till vissa delar förväntat och integrerat samarbete med staden. Organisationerna är: BRIS Region Mitt, Bryggan Stockholm, Ersta Diakonisällskap –Vändpunkten, IFS/CS Steg för Steg, Intresseföreningen Mellanmålet, Källan/ IFS,
Stiftelsen Fountain House, Stiftelsen Manscentrum samt verksamhet för Unga föräldrar.

Grupp tre. Innehåller resterande ej tidigare nämnda föreningar. Här återfinns verksamheter som i alla delar är av stor betydelse för sina medlemmar men där staden inte på samma sätt är beroende av verksamheten för att upprätthålla en hög servicenivå för medborgarna. Organisationerna föreslås en sänkning med 5,9%.

Detta förslag innebär en sammanlagd besparing på 1 903 410 kr av verksamhetsstödet. Resterande belopp 96 590 tkr föreslås tas från kontot för utbildning och revision.


Förvaltningen föreslår att ingen besparing görs på de medel som är avsatta till projekt för år 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran

Dison (kd) framlade ett förslag till beslut och föreslog att utskottet skulle besluta
enligt detta förslag.

Vice ordföranden Jackie Nylander (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Jonas Nilsson (m) ställde förslagen till beslut mot varandra. Utskottet beslutade utan omröstning enligt ordföranden Jonas Nilssons (m), ledamoten Lena Klings (fp) och ledamoten Dikran Disons (kd) förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Jackie Nylander (v) och ledamoten Abdo Goriya (s) reserverade sig mot utskottets beslut till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

§10 Administrativ stödverksamhet för stadens RSMH-föreningar

Ansökan från RSMH-distriktet i Stockholms län

Dnr 421-0411/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja RSMH-distriktet
110 000 kr för år 2009.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-12-09.

RSMH (Riksförbundet för social- och mental hälsa) Stockholms läns distrikt ansöker om fortsatt ekonomiskt stöd för att kunna behålla sin samordningstjänst. En likalydande ansökan har även ingivits till Stockholms läns landsting. Samordnarens uppgift är bl. a. att utveckla stödet till RSMH:s lokala föreningar för att öka deras stabilitet och att arbeta för att vitalisera föreningarna. Denna tjänst inrättades 2005-10-01 efter beslut om ekonomiskt stöd från Stockholms stad samt Stockholms läns landsting, som har beslutet att bevilja RSMH-distriktet 107 tkr för ett fortsatt projekt.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att bevilja RSMH-distriktet 110 tkr.


Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Stockholms Stadsmissions Ungdomsmottagning

Dnr 10.1-0681/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stockholms Stadsmissions Ungdomsmottagning 811 000 kr för perioden 2009-01-01 -2009-12-31.

2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-12-09.

Stadsmissionens ungdomsmottagning finns i Gamla Stan och verksamheten drivs av Stockholms Stadsmission med stöd av Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Mottagningen vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 25 år, det finns ingen nedre åldersgräns. Genomsnittsåldern är 21 år. Besökarna kommer till mottagningen med frågor och problem i samband med sexualitet och samlevnad.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att bevilja Stockholms Stadsmissions
Ungdomsmottagning 811 tkr för 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Stulen Barndom Stockholm

Ansökan från föreningen Stulen Barndom Stockholm

Dnr 10.1-0682/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stulen Barndom
Stockholm fortsatt projektstöd för de första sex månaderna 2009 med 30 000 kr, varav hyra 22 500 kr.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-11-25.

Stulen barndom Stockholm ansöker om 100 000 kr i projektbidrag för fortsatt verksamhet under 2009.

Stulen Barndom Stockholm är en ideell förening som stödjer vuxna människor som har en historia från fosterhem, barnhem och andra institutioner och anser att de farit illa på grund av detta. Alla verksamma inom föreningen har egen erfarenhet av tvångsomhändertagande i barndomen.

Föreningen bedriver råd- och stödverksamhet enligt kamratstödsprincipen oftast per telefon men gör även hembesök till medlemmar samt håller öppethusverksamhet i
föreningslokalen.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att bevilja Stulen Barndom Stockholm fortsatt projektstöd med 30 tkr för de första sex månaderna 2009 (medel finns reserverade), avsedda för hyra samt vissa administrativa kostnader så som telefoni och kontorsmaterial.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Ledsagarservice för föreningar år 2009

Dnr 10.1-0676/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att fördela 800 000 kr, för ledsagning till stadens handikappföreningar för 2009, enligt bilaga 1.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-11-25.

Från och med årsskiftet 2001/2002 införde staden pengsystem inom ledsagarservice. Enheten för ledsagarservice har sedan dess varit en ren utförarenhet på samma villkor som privata utförare. Enheten har även tidigare beviljat stadens handikappföreningar ledsagning vid möten och aktiviteter.

Socialtjänstnämnden beslutade vid sammanträdet 2001-10-12 att 0,8 mkr skulle föras över från tidigare anslag till ledsagning till förvaltningens ansvarsområde stöd till utomstående organisationer. Föreningarna erhåller sedan 2002 pengar för ledsagning, för köp av fritt utvald utförare.

Förvaltningen föreslår att OFU beslutar att fördela 800 000 kr för ledsagning till stadens handikappföreningar för år 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Convictus Råd & Stöd

Ansökan om verksamhetsbidrag från Convictus Råd & Stöd

Dnr 421-0334/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

1. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Convictus Råd &
Stöd verksamhetsbidrag om 409 000 kr, varav hyra 41 300 kr för perioden
2009-01-01 – 2009-03-31.

2. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avsätta 71 000 kr för övriga
kostnader relaterade till Convictus Råd & Stöd.

3. Organisations- och föreningsutskottet beslutade att reservera 2 169 000 kr för
återstoden av året.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-12-15.

Convictus ansöker om 2 486 205 kr i verksamhetsbidrag för sin nya verksamhet Råd & Stöd. Utöver detta tillkommer hyreskostnader om 165 200 kr, lokalrelaterade driftskostnader om 12 tkr och bevakningskostnader om 272 tkr. Convictus bedriver sedan slutet av november en ny verksamhet – Convictus Råd & Stöd – på Malmskillnadsgatan.

Denna nya verksamhet kommer att ha en annan profil än Bryggan City, som
Convictus erhöll verksamhetsbidrag för tidigare. Råd & Stöd ska vara ett slags medborgarkontor för Convictus målgrupp, d.v.s. hemlösa missbrukare varav många är hiv-positiva.


Förvaltningen föreslår således att Convictus beviljas ett verksamhetsbidrag för det första kvartalet om 499 tkr, vilket inkluderar hyra och övriga kostnader relaterade till verksamheten. Förslaget innebär att Convictus erhåller 384 900 kr medan resterande del av bidraget administreras av förvaltningen. Förvaltningen kommer att återkomma med ett nytt förslag inför det andra kvartalet 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Föreningen Ambassadörsakademin/Unga föräldrar

Ansökan från Föreningen Ambassadörsakademin

Dnr 10.1-0644/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen Ambassadörsakademin.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-11-12.

Den 29 september 2008 begärdes Stiftelsen Kvinnoforum i konkurs. Inom Kvinnoforum bedrevs ungdomsavdelning Xist. Inom Xist bedrevs enskilda verksamheter som b.l.a. Xist skolan, Xist - Aktivitetshuset och Xist - Unga föräldrar.

Xist-Unga föräldrars öppna förskola har sedan juli 2006 erhållit projektstöd från OFU med 600 000 kr per år. Förvaltningen har sedan starten ansett verksamheten som angelägen för staden och viktig för målgruppen.

Som en följd av att Stiftelsen Kvinnoforum den 29 september 2008 begärdes i konkurs har all verksamhet inom Xist avstannat. Endast skolans verksamhet är igång då den tagits över av Stockholms stad/Utbildningsförvaltningen.

I nuläget har sammanlagt tre stycken skilda ansökningar inkommit till förvaltningen gällande fortsatt drift av verksamheten som byggts upp inom Xist – Unga föräldrar, varav ansökan från föreningen Ambassadörsakademin är en.

Förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet avslår ansökan från föreningen Ambassadörsakademin.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Center för unga föräldrar och deras barn i Stockholm

Ansökan från föreningen Ung och förälder

Dnr 10.1-0626/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att avslå ansökan från föreningen
Ung och förälder.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-11-12.


Den 29 september 2008 begärdes Stiftelsen Kvinnoforum i konkurs. Inom Kvinnoforum bedrevs ungdomsavdelning Xist. Inom Xist bedrevs enskilda verksamheter som b.l.a. Xist skolan, Xist - Aktivitetshuset och Xist - Unga föräldrar.

Xist-Unga föräldrars öppna förskola har sedan juli 2006 erhållit projektstöd från OFU med 600 000 kr per år. Förvaltningen har sedan starten ansett verksamheten som angelägen för staden och viktig för målgruppen.

Som en följd av att Stiftelsen Kvinnoforum den 29 september 2008 begärdes i konkurs har all verksamhet inom Xist avstannat. Endast skolans verksamhet är igång då den tagits över av Stockholms stad/Utbildningsförvaltningen.

I nuläget har sammanlagt tre stycken skilda ansökningar inkommit till förvaltningen gällande fortsatt drift av verksamheten som byggts upp inom Xist – Unga föräldrar, varav ansökan från föreningen Ung och förälder är en.

Förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet avslår ansökan från

föreningen Ung och förälder.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Stadsmissionen – Ung förälder

Ansökan från Stockholms Stadsmission

Dnr 10.1-0654/2008

Organisations- och föreningsutskottets beslut

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja Stockholms Stadsmission 300 000 kr till projektet Ung förälder för de första sex månaderna 2009.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2008-11-12.

Den 29 september 2008 begärdes Stiftelsen Kvinnoforum i konkurs. Inom Kvinnoforum bedrevs ungdomsavdelning Xist. Inom Xist bedrevs enskilda verksamheter som b.l.a. Xist skolan, Xist - Aktivitetshuset och Xist - Unga föräldrar.

Xist-Unga föräldrars öppna förskola har sedan juli 2006 erhållit projektstöd från OFU med 600000 kr per år. Förvaltningen har sedan starten ansett verksamheten som angelägen för staden och viktig för målgruppen.

Som en följd av att Stiftelsen Kvinnoforum den 29 september 2008 begärdes i konkurs har all verksamhet inom Xist avstannat. Endast skolans verksamhet är igång då den tagits över av Stockholms stad/Utbildningsförvaltningen.

I nuläget har sammanlagt tre stycken skilda ansökningar inkommit till förvaltningen gällande fortsatt drift av verksamheten som byggts upp inom Xist – Unga föräldrar, varav Stadsmissionen – Ung förälder är en.

Förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet beviljar ansökan om projektbidrag från Stockholms Stadsmission till verksamhet för unga föräldrar med  300 000 kr för de första sex månaderna 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Jonas Nilsson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter,

att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Sammanträdet avslutas

Ordföranden Jonas Nilsson (m) avslutade sammanträdet. De närvarande önskade
varandra god jul och gott nytt år.

Bilaga 1.

Förening

Förslag 2009 kr

De Blindas FritidsKlubb

Gotlandsgatan 44

112 55 STOCKHOLM

35 000 kr

DHR Stockholmsavdelningen

Kvarnbacksvägen 30

161 49 BROMMA

186 000 kr

NHR Stockholms län

Fatbursgatan 19

118 28 STOCKHOLM

227 000 kr

SRF Norra innerstaden

Gotlandsgatan 44

112 55 STOCKHOLM

30 000 kr

SRF Stockholms stad

Box 4903

Gotlandsgatan 44

116 94 STOCKHOLM

89 000 kr

Sthlms Reumatikerförening

Erstagatan 27

116 36 STOCKHOLM

27 000 kr

VHIK Västerorts handikapp IK

c/o Maud Axner

Maltesholmsvägen 95

116 43 HÄSSELBY

27 000 kr

Synligan

Skånegatan 71

116 37 STOCKHOLM

38 000 kr

Hjulteatern

Pumpan, Färgargårdestorget 1

116 43 STOCKHOLM

126 000 kr

Unga Rörelsehindrade Sthlm

Box 47305

100 74 STOCKHOLM

4 000 kr

Brukarhusets IF c/o Eva Strömberg

Safirgången 54

135 49 TYRESÖ

11 000 kr

Summa 800 000 kr