Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2008-06-12

Sammanträde 2008-06-12

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering, Bordlagda och återremitterade ärenden:

5 Bordlagt ärende Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Sakaberg

Nya ärenden:

6 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Moda Café

7 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Globens Thairestaurang

8 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Athena Kolgrill

9 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Brasseriett

10 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Svenska Sushi Köket

11 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Café L´Angolo

12 Nytt tillstånd, slutna sällskap Restaurang Vin Valvet

13 Nytt tillstånd, slutna sällskap Restaurang Frihamnshallen/Magasin 9

14 Nytt tillstånd, slutna sällskap Restaurang Mannheimer Swartling

15 Återremitterat ärende Utökad serveringstid Restaurang Babelon Restaurang

16 Utökad serveringstid Restaurang Old Beefeater Inn

17 Utökad serveringstid Restaurang Imperiet

18 Utökad serveringstid Restaurang City Conference Center

19 Utökad serveringstid Restaurang Layer Cake Lounge (LCL)

20 Utökad serveringstid Restaurang Mosebacke Etablissement

21 Omprövning efter prövotid Restaurang Cirkeln

22 Omprövning efter prövotid Restaurang King´s Town

23 Omprövning efter prövotid Restaurang La Petite Bretange

24 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Båthall 1, plan 2

25 Omprövning efter prövotid Restaurang Enskede Wärdshus

26 Nytt tillstånd, trafikservering Restaurang SJ Norrlandståg

27 Utökad serveringstid Restaurang Södermalm - Ett Ställe

28 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Briggen Tre Kronor af Stockholm

29 Omprövning efter prövotid Restaurang Papa Ray Ray

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen, Bordlagda och återremitterade ärenden:

30 Bordlagt ärende Tillsynsärende Restaurang Fasching

Nya ärenden:

31 Tillsynsärende Restaurang Sturecompagniet/Hells Kitchen/Neu

32 Tillsynsärende Restaurang Druvan

33 Tillsynsärende Restaurang Kharazmi mat & fika

Dnr: 07-2007-03166 Handl: tbr/Gkr

34 Tillsynsärende Restaurang Indian King

35 Tillsynsärende Restaurang Indisk krog

36 Tillsynsärende Restaurang MBQ

37 Tillsynsärende Restaurang Café Edenborg

38 Tillsynsärende Restaurang Göta Arks Gästmatsalar

39 Tillsynsärende Restaurang Vänner & Co

40 Tillsynsärende Restaurang Oxid Bar

41 Tillsynsärende Restaurang Gambrinus

42 Tillsynsärende Restaurang Xe Om

43 Tillsynsärende Restaurang Fyrskeppet

44 Tillsynsärende Restaurang Tantogården

Anmälningar och information

45 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2008-05-01 - 2008-05-31

46 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2008-05-01 - 2008-05-31

47 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2008-05-01 - 2008-05-31

48 Domar/beslut från länsrätten (4 st)

49 Domar/beslut från kammarrätten (4 st)

50 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (118 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2008-05-08 hade justerats 2008-05-12.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2008-06-16.

§5 Bordlagt ärende. Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Restaurang Sakaberg, Stora Nygatan 40-42

Dnr: 01-2008-00154

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 03:00 respektive 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) dels att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, fredag – lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, dels att samtlig personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

 3. Ovanstående gäller under förutsättning att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen och att miljöförvaltningens livsmedelsgodkännande för allsidig matlagning inkommit. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållen undanröjts. Senast 2007-08-31 ska förbehållen vara undanröjda.

 4. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad den 8 juni 2008.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Christina Elffors-Sjödin (m) förslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i serveringsställe Moda Café, Sergels Torg 16

Dnr: 01-2008-00600

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan, eftersom de grundläggande kraven för serveringstillstånd, enligt 7 kap. 8 § alkohollagen inte är uppfyllda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades e-postkorrespondens, daterad 2008-05-29 och 2008-06-03, gällande komplettering av ägarförhållandena och kommentar till tjänsteutlåtandet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Globens Thairestaurang, Konstgjutarvägen 16

Dnr: 01-2008-00937

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan, då sökanden inte kunnat visa ekonomisk lämplighet i enlighet med 7 kap. 7 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse från bolaget, daterad den 11 juni 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lindén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Athena Kolgrill, Lugnets allé 67

Dnr: 01-2008-00972

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Serli Restaurang, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till klockan 22:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Brasseriett, Sjövikskajen 6

Dnr: 01-2008-01041

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Eliva AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-01:00 och i uteservering mellan klockan 11:00 – 22:00, enligt 7 kap 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 i uteservering avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Svenska Sushi Köket, Tellusborgsvägen 76

Dnr: 01-2008-01312

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering, med serveringstid klockan 12:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet ger även serveringstid i restaurang till klockan 24:00 på prov ett år, enligt 7 kap. 5 § AL, för att vinna erfarenhet om ny verksamhet medför störningar för närboende. Detta gäller under förutsättning att godkänt ljudisoleringsprotokoll inkommit. Senast 2008-09-12 ska sådant vara förvaltningen till handa.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 24:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

 4. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att miljöförvaltningen godkänner verksamheten för allsidig matlagning, att brandmyndigheten inte har några anmärkningar ur brandsäkerhetssynpunkt vid slutbesiktning, att finansieringen styrks i sin helhet genom ingivande av lånehandling samt att dispositionsrätt för uteserveringens yta redovisas. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först när förbehållen undanröjts. Senast 2008-09-12 ska förbehållen vara undanröjda och redovisade till förvaltningen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café L´Angolo, Engelbrektsplan 2

Dnr: 01-2008-01334

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Palmaria AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen med serveringstid klockan 11:00-24:00 i restaurang samt klockan 11:00-22:00 i uteservering, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid till klockan 24:00 i uteservering medges på prov ett år, enligt 7 kap. 5 § AL, för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 24:00 avslås, med hänvisning till risk för störningar, enligt 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Vin Valvet, Hornsgatan 2

Dnr: 02-2008-00569

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Vin Valvet AB 1644 serveringstillstånd i restaurang Vin Valvet för spritdrycker, vin och starköl i slutet sällskap dagligen, med en serveringstid 11:00-01:00 alla dagar i veckan.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd på serveringsställe Frihamnshallen/Magasin 9, Frihamnen

Dnr: 02-2008-00971

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Annorlunda Catering AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap, årligen i serveringslokalen under perioden 1 september till och med 30 april från klockan 11:00 till klockan 03:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

 2. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Mannheimer Swartling, Jakobsbergsgatan 16

Dnr 02-2008-01307

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutet sällskap i restaurangen samt övriga serveringsytor enligt ritning i bilaga till tjänsteutlåtandet, dagligen klockan 11:00-01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

 2. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Återremitterat ärende. Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Babelon Restaurang, Vårbergstorg 11

Dnr: 05-2007-01590

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid i restaurangen, fredag och lördag till klockan 03:00, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL) och 7 kap. 9 § AL med hänvisning till risk för ökande ordningsproblem i ett redan hårt belastat område.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Old Beefeater Inn, Götgatan 11

Dnr: 05-2008-00203

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge ansökan om utökad serveringstid vid servering till allmänheten, fredag, lördag samt dag före helgdag i restaurang, klockan 11:00-02:00 på prov ett år.

 2. Utskottet avslog ansökan om utökad serveringstid i uteservering, fredag, lördag samt dag före helgdag klockan 11:00-24:00, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen (AL)

 3. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) dels att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, fredag – lördag samt dag före helgdag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, dels att samtlig personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Roland Lilljedahl och Fuat Jibro, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Om utökad serveringstid i restaurang och uteservering ej skulle bifallas enligt den ursprungliga ansökan, yrkade bolaget i första hand att få utökad serveringstid till klockan 24:00 på den del av uteserveringen som ligger på Urvädersgränd och i restaurang enligt ansökan. I andra hand yrkade bolaget att få utökad serveringstid enbart i restaurangen till klockan 03:00 och i tredje hand yrkade bolaget att få utökad serveringstid enbart i restaurangen till klockan 02:00.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta om öppethållande till klockan 02:00 i restaurang med vakt- och STAD-villkor och i övrigt enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Imperiet, Götgatan 78

Dnr: 05-2008-00522

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Ahlbom Skrapan Sverige AB serveringstid till klockan 03:00 vid servering till allmänheten i restaurang, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL), under ett års prövotid, för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till närboende.

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 avslås, enligt 6 kap 4 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

 3. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället, fredagar och lördagar, från klockan 22:00 till dess sista gästen har lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

 4. Villkor meddelas även att samtlig personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2008-09-30. Därefter gäller villkoret kontinuerligt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-20 och föreslagit att utskottet dels skulle besluta att bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang City Conference, Drottninggatan 71 B

Dnr: 05-2008-00957

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge ansökan om utökad serveringstid till klockan 02:00 vid servering till allmänheten i uteservering på prov ett år.

 2. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) dels att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, fredag – lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, dels att samtlig personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-21 och förslagit att utskottet skulle besluta avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt ansökan.

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) förslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§19 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Layer Cake, Norrlandsgatan 31-33

Dnr: 05-2008-01082

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Layer Cake Stockholm AB, utökad serveringstid vid servering till allmänheten i restaurangen, dagligen till klockan 03:00, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet beslutade även att ge stadigvarande serveringstid i uteserveringen till klockan 01:00.

 3. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i lokalen, fredag och lördag från klockan 22:00 till dess att sista gästen lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

 4. Villkor meddelas att samtliga personer som arbetar med servering av alkoholdrycker (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndmyndigheten senast 2008-09-30. Därefter gäller villkoret kontinuerligt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Mosebacke Etablissement, Mosebacke Torg 3

Dnr: 05-2008-01594

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att till Mosebacke Etablissement Aktiebolag, medge serveringstid till allmänheten till klockan 02:00 torsdagar under prövotid till och med 2009-06-12.

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till allmänheten i restaurangen till klockan 02:00 torsdagar avslås. Grundtiden klockan 11:00-01:00 kvarstår således.

Ovanstående beslut är i enlighet med 6 kap. 4 §, 7 kap. 5 § och 7 kap. 9 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Omprövning efter prövotid i restaurang Cirkeln, Sveavägen 41

Dnr: 25-2008-01182

Tillståndutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Arabat AB stadigvarande serveringstid i restaurang Cirkeln, dagligen till klockan 03:00 under onsdagar, fredagar och lördagar, i enlighet med 6 kap. 4 § och 7 kap. 5 § alkohollagen.

 2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

 3. Serveringstillstånd enligt ovan förutsätter att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag

§22 Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang King´s Town, Ringvägen 104

Dnr 25-2008-01197

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Restaurant & Bar King´s Town Aktiebolag stadigvarande serveringstid i restaurang King´s Town, fredag –lördag, i restaurangens källarplan från klockan 11:00 till klockan 03:00, enligt alkohollagens 6 kap. 4 §.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang La Petite Bretange, Tegnérgatan 16

Dnr: 25-2008-01199

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurangen till allmänheten, dagligen mellan klockan 11:00 och 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

 2. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i båthall 1, plan 2 Galärvarvet, Galärvarvet

Dnr: 01-2008-02077

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att medge tillfälligt serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, dagligen i serveringslokalen under perioden 2008-06-24 – 2008-08-24, med serveringstid klockan 12:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-06-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i Enskede Wärdshus, Bägersta Byväg 1

Dnr: 25-2008-01201

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid i uteservering till allmänheten, dagligen mellan klockan 11:00 och 00:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-06-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang SJ Norrlandståg. Servering i inrikes trafik på SJ:s linje Göteborg/Stockholm-Övre Norrland

Dnr: 03-2008-01957

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för spritdrycker, vin och starköl i restaurangvagn med förtäring i hela tåget, dagligen från klockan 11:00 till klockan 01:00 i inrikes trafik sträckan Göteborg/Stockholm-Övre Norrland, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

 2. Ovanstående gäller under förutsättning att livsmedelsverkets godkännande för livsmedelshantering ombord inkommit. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2008-08-31 ska förbehållet vara undanröjt.

 3. Utskottet beslutade att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-06-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

§27 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Södermalm – Ett ställe, Västgötagatan 4

Dnr: 05-2008-01398

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid i uteserveringen dagligen till klockan 03:00, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-06-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Behrang Gilanpour och Behrooz Gilanpour, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, inkommen till förvaltningen den 11 juni 2008.

Särskilt uttalande

Miljöförvaltningen utreder för närvarande klagomål gällande musikbuller från restaurangen samt störningar från gästtrafik. Om utredningen visar att klagomålen är obefogade kommer tillståndsutskottet att se positivt på en förnyad ansökan från bolaget.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Ansökan om serveringstillstånd på fartyget Briggen Tre Kronor af Stockholm, Östra Brobänken/Skeppsholmen

Dnr: 01-2008-01593

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Briggen Tre Kronor AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten vid trafikservering och vid kaj, dagligen på fartyget Briggen Tre kronor af Stockholm från klockan 11:00 till klockan 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-06-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Dukat ärende. Omprövning efter prövotid i restaurang Pappa Ray Ray, Swedenborgsgatan 13

Dnr: 25-2008-01202

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Papa Ray Ray HB stadigvarande serveringstid i Restaurang Pappa Ray Ray, dagligen till klockan 01:00, i enlighet med 6 kap. 4 § och 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-06-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§30 Bordlagt ärende. Ingripande mot AB Fasching Musikproduktion – Fasching, Kungsgatan 63

Dnr: 07-2007-03875

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela AB Fasching Musikproduktion, en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Lena Åberg Frisk och Katrin Rolf, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§31 Ingripande mot Sturecompagniet Aktiebolag – Sturecompagniet/Hells Kitchen/Neu, Sturegatan 4

Dnr: 07-2007-01500

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Vimal Kovac, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Med hänvisning till att det under de senaste 12 månaderna enbart har skett två polisingripande som kan läggas de tre restaurangerna till last så skulle ordföranden Peter Lundén Welden (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslagit en erinran om denna möjlighet givits, men väljer nu att föreslå att ärendet lämnas utan åtgärd.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från Peter Lundén-Welden (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§32 Ingripande mot MB & MH Food Partner Aktiebolag – Druvan, Artillerigatan 13

Dnr: 07-2007-02944

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för MB & MH Food Partner AB, på serveringsstället Druvan, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Klas Tavelin, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 9 juni 2008. Preliminär balansrapport för räkenskapsåret 08-01-01 – 08-12-31 dukades också vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

§33 Ingripande mot Kharazmi mat & fika Handelsbolag – Kharazmi mat & fika, Dalagatan 44

Dnr: 07-2007-03166

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Kharazmi mat & fika HB, på serveringsställe Kharazmi, enligt 7 kap 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Allan Nyrén, Babak Kharazmi och Malin Kharazmi, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 11 juni 2008.

Vid sammanträdet dukades även tjänsteanteckning från tillståndsenheten, daterad 2008-05-29, e-mail från tillståndsenheten, daterat 2008-05-30, brev från ombudet samt fullmakt, daterade den 3 juni 2008, brev från tillståndsenheten, daterat 2008-06-04, faxmeddelande från ombudet, daterat den 9 juni 2008, tjänsteanteckning från tillståndsenheten, daterad 2008-06-10, e-mail från tillståndsenheten, daterat 2008-06-10, e-mail från ombudet, daterat 2008-06-10 samt e-mail från tillståndsenheten, daterat 2008-06-11.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§34 Ingripande mot Daniel och Swhani AB- Indian King, Västmannagatan 12

Dnr: 07-2007-04155

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Daniel och Swhani AB, tillståndshavare på serveringsstället Indian King, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Kazi Masbah, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§35 Ingripande mot Indisk Krog Axelsberg HB – Indisk krog, Selmedalsvägen 40

Dnr: 07-2007-04156

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Indisk Krog-Axelsberg Handelsbolag, en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§36 Ingripande mot Restaurang MBQ Handelsbolag – MBQ, Vasagatan 8-10

Dnr: 07-2007-04157

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Restaurang MBQ Handelsbolag, en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§37 Ingripande mot Café Edenborg AB – Café Edenborg, Stora Nygatan 35

Dnr: 07-2008-00147

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Café Edenborg AB, tillståndshavare på Café Edenborg en varning, enligt 7 kap 20 § alkohollagen

Skälen redovisas i protokollets bilaga 8.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§38 Ingripande mot Ark Lunch Festvåning AB – Göta Arks Gästmatsalar, Repslagargatan 20/Göta Ark 170

Dnr: 07-2008-00148

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) förslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslagit det sanktionsmedlet.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§39 Ingripande mot Kista Restaurang Team Handelsbolag – Vänner & Co, Lingvägen 100

Dnr: 07-2008-00657

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Kista Restaurang Team Handelsbolag, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 9.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Johan Obel, Fewzi Yücel, Can Yücel, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 10 juni 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§40 Ingripande mot Brunex AB – Oxid Bar, Birger Jarlsgatan 33

Dnr: 07-2008-00965

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Brunex AB, tillståndshavare för restaurang Oxid Bar en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 10.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2008-06-05.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§41 Ingripande mot Restaurang Gambrinus Handelsbolag, Hantverkargatan 36-38

Dnr: 07-2008-00992

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Restaurant Gambrinus Handelsbolag en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 11.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§42 Ingripande mot Dining Club Stockholm AB – Xe Om, Gästrikegatan 3

Dnr: 07-2008-01066

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela tillståndshavaren Dining Club Stockholm AB, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 12.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§43 Ingripande mot Restaurang Fyrskeppet AB – Fyrskeppet, Fyrskeppsvägen 61

Dnr: 07-2008-01148

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Fyrskeppet AB, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 13.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Cengiz Ilhan, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2008-06-10.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§44 Ingripande mot Tantogården, Ringvägen 24

Dnr: 07-2008-01673

Tillståndutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att återremittera ärendet för att inarbeta hyresavtal till styrkande av att bolaget har dispositionsrätt till lokalerna. Hyresavtalet ska ha inkommit till förvaltningen senast den 18 juni 2008.

 2. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-05-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Tanja Salonen, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för att inarbeta hyresavtal till styrkande av att bolaget har dispositionsrätt till lokalerna. Hyresavtalet ska ha inkommit till förvaltningen senast den 18 juni 2008.

§45 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§46 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2008-05-01 – 2008-05-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§47 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga anmälan till handlingarna.

§48 Domar/beslut från länsrätten

Domar/beslut från länsrätten
1 domar och 3 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domen och besluten till handlingarna.

§49 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

2 domar och 2 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§50 Information från tillståndenheten

Anders Häregård informerade om att IT-rådet den 13 juni 2008, kommer att behandla tillståndsenhetens ansökan om att utveckla IT-tjänster. Ansökta medel uppgår till 4,8 mnkr.

Peter Lundén-Welden ska börja nytt arbete utanför politiken och han tackade för sin tid i tillståndsutskottet.