Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2006-03-23

Sammanträde 2006-03-23

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla Fatburen

Handlingar som dukas finns att hämta i receptionen före sammanträdet

Serie A = Ansökn Läs mer...ingar om alkoholservering
Serie B = Administrativa ingripanden enligt alkohollagen
Serie C = Anmälningar och information

Mötesinformation

Justerat 28/3 2006
Oskar Öholm Anders Larsson
Jackie Nylander, Sekreterare

Närvarande

Ordföranden: Jackie Nylander (v)

Vice ordföranden: Oskar Öholm (m)

Ledamöter:
Patrik Silverudd (fp)
Marie-Helena Ohlsson (mp)
Lilian Falkbäck (s)

Ersättare:
Inga Näslund (s)
Elias Wästberg (m)

Tjänstemännen:
Eddie Friberg
Majvor Schultz Fredholm
Anders Larsson
Fredrik Jurdell
Isabelle Vas
Johan Lindholm

Förhinder hade meddelats av ersättaren Margareta Olofsson (v).

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jackie Nylander (v) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Jackie Nylander (v) och vice ordföranden Oskar Öholm (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2006-02-23 hade justerats 2006-02-28 och 2006-03-01.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2006-03-28.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lugnets Hörna, Skeppsmäklargatan 5

Dnr 01-2005-03643

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL) att bevilja Under Cover AB, 556676-5045 serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang Lugnets Hörna och dess uteservering, dagligen till klockan 22.00.

 2. Om och när bolaget inkommer med ett av miljöförvaltningen godkänt luftljudisoleringsprotokoll, beviljas serveringstid i restaurangen till klockan 01.00. Luftljudsisoleringsprotokollet ska vara förvaltningen till handa senast 2006-05-31.

 3. Ansökan om serveringstid till klockan 02.00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, då risk finns för störningar till närboende.

 4. Ovanstående beslut är under förutsättning att miljöförvaltningen godkänner lokalen för allsidig matlagning samt att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först när ovanstående förbehåll undanröjts. Senast 2006-05-31 ska förbehållen vara undanröjda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-03-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Patrik Silverudd (fp), ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp) och ledamoten Lilian Falkbäck (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog serveringstid till klockan 02.00 på prov i ett år.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Patrik Silverudd (fp), ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp) och ledamoten Lilian Falkbäck (s).

Reservation

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) reserverade sig mot utskottets beslut

§6 Ansökan om serveringstillstånd i Khaosan Road Thai Restaurant, Norra Stationsgatan 51

Dnr 01-2005-04117

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Khaosan Road AB (556673-9404) tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, i restaurang dagligen till klockan 24.00, enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-03-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om utökat serveringstillstånd i Kenths Matsalar & Festvåning, Isafjordsgatan 37

Dnr 10-2006-00181

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Kenth Högstedt Matsalar AB tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap i restaurangen, dagligen till klockan 03.00, enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

 2. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL, att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande personal ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsenheten senast 2006-05-31. Sedan gäller det kontinuerligt. Lagstöd föreligger i 7 kap. 5 § AL och 7 kap 9 § (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-03-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bevilja ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kings´s Town, Ringvägen 104

Dnr 25-2005-04008

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Restaurang & Bar King´s Town AB stadigvarande serveringstid i Restaurang King´s Town, fredag-lördag till klockan 02.00 enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

 2. Ansökan om serveringstid i restaurangen söndag-torsdag klockan 02.00 avslås, enligt 6 kap 4 § AL på grund av störningsrisk till närboende.

 3. Tidigare meddelade villkor kvarstår enligt, 7 kap 5 § AL och 7 kap 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-03-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp) och ledamoten Lilian Falkbäck (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag, att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog serveringstid till klockan 02.00 på prov ett år på vardagar.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp) och ledamoten Lilian Falkbäck (s).

Reservation

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) reserverade sig mot utskottets beslut

§9 Omprövning av serveringstid gällande restaurang Mäster Anders, Pipersgatan 1

Dnr 25-2006-00061

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet biföll ansökan om stadigvarande serveringstid vid servering till allmänheten, dagligen i restaurangen till klockan 02.00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor kvarstår att all personal som anlitas för servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras, utbildas i ansvarsfull alkoholservering (STAD-utbildning).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-03-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Omprövning efter prövotid i restaurang Centro, Regeringsgatan 66

Dnr 25-2006-00121

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang, dagligen till klockan 03.00, enligt 7 kap 5 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor kvarstår att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, torsdag – söndag från klockan 22.00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) p.g.a. verksamhetens omfattning, områdets karaktär och den sena serveringstiden.

 3. Villkor kvarstår även att all personal som nyanställs för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd)

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-02-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ingripande mot Sveavägen 74 AB-Restaurang-Haket, Sveavägen 74

Dnr 07-2005-03045

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela Sveavägen 74 AB (556638-4011) tillståndshavare på restaurang Haket, en varning enligt 7 kap 20 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL att all personal som anlitas för arbete med servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras och företrädarna för bolaget genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande personal och företrädarna ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2006-05-31. Därefter gäller villkoret kontinuerligt.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-02-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2006-03-07.

Förslag till beslut
Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ingripande mot Östermalmspuben Handelsbolag-The Londoner, Karlavägen 52

Dnr 07-2005-03139

Tillståndutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela Östermalmspuben Handelsbolag med organisationsnummer 969609-6396, tillståndshavare för restaurang The Londoner, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL, att all personal som anlitas för arbete med servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras, och företrädarna för bolaget genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande personal och företrädarna ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndmyndigheten senast 2006-05-31. Därefter gäller villkoret kontinuerligt.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-03-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ingripande mot Restaurang Muminovic AB-Pergola, Gamla Dalarövägen 56

Dnr 07-2005-03292

Tillståndsutskottet beslut

Utskottet beslutade enligt alkohollagens 7 kap. 20 §, att meddela tillståndshavaren Restaurang Muminovic AB, 556583-0626 en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-03-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att avslå förvaltningens förslag.

§14 Ingripande mot Kulturföreningen Tellus-Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46

Dnr 07-2005-03397

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela Kulturföreningen Tellus, 802012-9881 en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor meddelas enligt 7 kap. 5 § AL, att de personer som anlitas för arbete med servering, samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas, och de företrädarna som är aktiva i driften, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande personer som anlitas för servering och företrädare ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndmyndigheten senast 2006-05-31.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-03-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ingripande mot Alviks Matbod Tre Restauranger AB-Alviks Matbod, Gustavlundsvägen 14

Dnr 07-2005-03823

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Alviks Matbod Tre Restauranger (556552-2256), tillståndhavare på Restaurang Alviks Matbod, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-02-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ingripande mot Wallmans Nöjen AB-Intima Teatern, Odengatan 81

Dnr 07-2005-03796

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela Wallmans nöjen AB (556326-9223), tillståndshavare på Intima Teatern en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL)

  Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

 2. Villkor meddelas enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstilstånd) att samtliga personer som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) samt de företrädare som är aktiva i den dagliga driften genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande personal ska vara uppfyllt senast 2006-06-23. Därefter gäller det fortlöpande för ny personal som anlitas.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-02-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndhavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2006-03-21.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp) och ledamoten Lilian Falkbäck (s) att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp) och ledamoten Lilian Falkbäck (s).

Reservation

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§17 Ingripande mot Barbacoa Kök & Bar AB-Buck Rogers Krog, Sköllerstagatn 6

Dnr 07-2005-03986

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL) meddela Barbacoa Kök & Bar AB (556636-9780), tillståndshavare i restaurang Buck Rogers Krog, en varning.

 2. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL, att all nuvarande personal som anlitas för arbete med servering och eventuella som nyanställs för sådana sysslor (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) samt de företrädare som är aktiva i driften genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande personal och företrädarna ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2006-05-31.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-03-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ingripande mot Restaurang Suan Thai AB-Suan Thai, Alviksvägen 37

Dnr 07-2005-04021

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL), att meddela tillståndshavaren Restaurang Suan Thai AB, 556609-7332, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 8.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-03-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Restaurang Emaniel Halef AB-Lion Bar, Fridhemsgatan 18

Dnr 07-2005-04248

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för vidare utredning av vad bolaget anfört.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-03-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att serveringstillståndet skulle återkallas.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Emaniel Halef och Kenan Halef, vilka anförde att de ej ska lastas för överträdelsen som framkom vid krogtillsyn 2005-11-19, då de ej börjat verksamheten. De anförde även att bolaget är momsregistrerat.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att ärendet skulle återremitteras för vidare utredning av vad bolaget anfört.

§20 Ingripande mot Norra Brunn Comedy Aktiebolag –Norra Brunn, Surbrunnsgatan 33

Dnr 07-2005-04211

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att meddela Norra Brunn Comedy Aktiebolag, 556464-3475, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL). Skälen redovisas i protokollets bilaga 9

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-03-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att tillståndshavaren skulle meddelas en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp) och ledamoten Lilian Falkbäck (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp) och ledamoten Lilian Falkbäck (s).

Reservation

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§21 Ingripande mot Milic RS Handelsbolag-Karlavagnen, Fruängsgången 12

Dnr 07-2005-04213

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-03-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bordlägga ärendet.

§22 Ingripande mot Sheehan Restaurants AB-O`Connells Irish Pub, Stora Nygatan 21 A

Dnr 07-2005-04270

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt alkohollagens 7 kap. 20 § meddela Sheehan Restaurants AB, 556646-0621, tillståndshavare i restaurang O`Connells Irish Pub en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 10.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-03-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp) och ledamoten Lilian Falkbäck (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp) och ledamoten Lilian Falkbäck (s).

Reservation

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§23 Ingripande mot Debaser Restaurang AB-Debaser, Karl Johans Torg 1-5

Dnr 07-2005-04271

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL) meddela tillståndshavaren, Debaser Restaurang AB, 556530-7591, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 11.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-03-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot Café galleri Vadeau Handelsbolag-Casa Mia, Hantverkargatan 86

Dnr 07-2005-04277

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL) meddela tillståndshavaren Café Galleri Vadeau Handelsbolag, 969666-7360, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 12.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-03-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag

§25 Ingripande mot Mosebacke Etabissement Aktiebolag-Mosebacke Etablissement, Mosebacke Torg 3

Dnr 07-2006-00066

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap 20 § alkohollagen (AL) meddela tillståndshavaren Mosebacke Etablissement Aktiebolag, 556226-5719, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 13.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-03-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företrädes bolaget av Johan Wikner, Conrad Nyqvist samt ombudet Gunnar Adler, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp) och ledamoten Lilian Falkbäck (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp) och ledamoten Lilian Falkbäck (s).

Reservation

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§26 Ingripande mot Prince Philip Hotell Stockholm AB-Quality Hotel Price Philip, Oxholmsgränd 2

Dnr 07-2006-00054

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Prince Philip Hotell Stockholm AB, 556588-3286, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 14.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-03-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Ingripande mot La Isla AB-Restaurang La Isla, Sankt Eriksgatan 51

Dnr 07-2006-00304

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL) meddela tillståndshavaren, La Isla AB (556532-0560) en varning.

 2. Villkor meddelas att minst två förordande ordningsvakter tjänstgör i restaurangen fredag-lördag från klockan 22.00 till dess att amtliga gäster lämnat lokalen. Vaktvillkoret gäller omedelbart.

 3. Villkor meddelas att all nuvarande personal som inte endast tillfälligt anlita för arbete med servering och eventuella som nyanställs för sådana sysslor genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL. Villkoret för nuvarande personal ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 15.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-03-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Reservation

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) reserverade sig mot utskottets beslut.

§28 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2006-02-01 – 2006-02-28

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§29 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2006-02-01 – 2006-02-28

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§30 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden 2006-02-01 – 2006-02-28

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§31 Anmälan av skrivelse från Länsstyrelsen

Restaurang Torato, Spelbomskans torg

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§32 Domar/beslut från länsrätten. 6 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan

§33 Domar/beslut/ från kammarrätten

1 beslut anmäldes

Tillståndutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att till Regeringsrätten överklaga Kammarrätten i Stockholms beslut meddelad i protokoll 2006-03-02, mål nr 1307-06, att inte meddela Socialtjänstnämnden i Stockholm prövningstillstånd. Utskottet yrkar att Regeringsrätten ändrar Kammarrätten i Stockholms beslut och meddelar prövningstillstånd. Uppdrag ges till juridiska avdelningen att företräda tillståndsmyndigheten enligt tidigare fullmakt.

 2. Paragrafen justerades omedelbart

Reservation

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) reserverade sig mot utskottets beslut.

§34 Information från tillståndsenheten

Utifrån branschrådets senaste möte så meddelade Fredrik Jurdell att förvaltningen getts i uppdrag att anordna en överläggning angående diskriminering på krogen. Överläggningen kommer att ske i samband med socialtjänstnämndens sammanträde i juni. Till överläggningen kommer diskrimineringsombudsmannen och branschföreträdare att inbjudas.