Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2006-05-16

Sammanträde 2006-05-16

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla Fatburen

Handlingar som dukas finns att hämta i receptionen före sammanträdet

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Serie A = Ansökningar om alkoholservering
Serie B = Administrativa ingripanden enligt alkohollagen
Serie C = Anmälningar och information

A-ärenden

5 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Tre´s Bon

6 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Hot Pita Pockets

7 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Östermalms Smörrebröd

8 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Spice Catering/Kista Gård

9 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Hamnkrogen

Dnr: 01-2006-00122 Handl: MFri


10 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Japansk Restaurang Kyoto

11 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Rica Talk Hotel

12 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Billströms

13 Nytt tillstånd, trafikservering Restaurang Djurgården 4

14 Nytt tillstånd, trafikservering Restaurang Djurgården 7

15 Ägarskifte Restaurang Berns Salonger

16 Omprövning efter prövotid Restaurang Matkalaset

Dnr: 25-2006-00765 Handl: Mfri

17 Utökad serveringstid Restaurang Södermalm

18 Varningar enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL)

Svar på uppdrag från tillståndsutskottet att formulera tankar kring den stora diskrepansen i ärenden som rör varningar enligt 7 kap. 20 § AL.

B-ärenden

19 Tillsynsärende Restaurang Kungl. Tennishallens Café & Restaurang

20 Tillsynsärende Restaurang Formosa

21 Tillsynsärende Restaurang Dubliner

22 Tillsynsärende Restaurang Bacci

23 Tillsynsärende Restaurang En Ful och En Gul

24 Tillsynsärende Restaurang Söderhörnan

25 Tillsynsärende Restaurang Källaren Moldau

26 Tillsynsärende Pizzeria Restaurang Bezgin HB

Restaurang Restaurang & Pizzeria Torget
Dnr: 07-2006-00109 Handl: mpf

27 Tillsynsärende Restaurang Drottninggatan 6

28 Tillsynsärende Restaurang Husby Värdshus

29 Tillsynsärende Restaurang Soft Kök & Bar

30 Tillsynsärende Restaurang Skeppsholmens krogkonst

31 Tillsynsärende Restaurang Café Nero

Dnr: 07-2006-00301 Handl: MFri

32 Tillsynsärende Restaurang Chinese Peking Anka

Dnr: 07-2006-00303 Handl: MFri

33 Tillsynsärende Restaurang Ye´s Bar & Kök

34 Tillsynsärende Restaurang Cypern

C-ärenden

35 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2006-04-01 – 2006-04-30

36 Anmälan av beslut fattade enligt delegation rörande tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 2006-04-01 – 2006-04-30

37 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) 2006-04-01 – 2006-04-30

38 Anmälan av ärendet, Återkallelse av tillfälligt serveringstillstånd på Gubbängens IP

39 Domar/beslut från länsrätten (13)

40 Domar/beslut från kammarrätten (3)

41 Dom från kammarrätten i Göteborg (1)

42 Information från tillståndsenheten

Mötesinformation

Justerat 2006
Jackie Nylander
Oskar Öholm

Sekreterare
Anders Larsson

Närvarande

Ordföranden: Jackie Nylander (v)
Vice Ordföranden: Oskar Öholm (m)

Ledamöter:
Lilian Falkbäck (s) (§§ 1-27)
Marie-Helena Ohlsson (mp)

Tjänstgörande ersättare:
Elias Wästberg (m)

Ersättare:
Inga Näslund (s)

Tjänstemännen:
Eddie Friberg
Ann Hilmersson
Anders Larsson
Fredrik Jurdell
Isabelle Vas
Majvor Schultz Fredholm

Förhinder hade meddelats av ersättaren Margareta Olofsson (v) och ledamoten Patrik Silverudd (fp)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jackie Nylander (v) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Jackie Nylander (v) och vice ordföranden Oskar Öholm (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2006-04-20 hade justerats 2006-04-25.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2006-05-18.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Trés Bon, Lättingebacken 14

Dnr 01-2005-00151

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang, med serveringstid klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet beslutade även att ge serveringstid till klockan 24:00 fredag samt lördag vid servering till allmänheten i restaurang, på prov ett år, enligt 7 kap. 5 § AL, för att vinna erfarenhet om ny verksamhet medför störningar för närboende. Detta gäller under förutsättning att godkänt luftljudsisoleringsprotokoll inkommit. Senast 2006-08-16 ska sådant vara förvaltningen tillhanda.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 24:00 fredag samt lördag vid servering till allmänheten i restaurang avslås, enligt 6 kap. 4 § AL med hänvisning till risk för störningar till närboende

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hot Pita Pockets, Skånegatan 59

Dnr 01-2005-02721

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Hot Pita Pockets (621227-2675) serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 22:00, enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 § till och med 2006-08-20.

 2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurang medges under ett års prövotid, men först när godkänt ljudmätningsprotokoll inkommer, enligt 7 kap. 5 § (AL). Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål till närboende. Ljudmätningsprotokoll ska inkomma senast 2006-08-31.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risken för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-04-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Östermalms Smörrebröd, Storgatan 12

Dnr 01-2005-03826

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för starköl och vin till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-21:30, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL) till och med 2006-10-02.

 2. Stadigvarande serveringstillstånd från och med 2006-10-03 förutsätter att lokalen blir slutgodkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § alkohollagen. Har inte nytt bevis om livsmedelsgodkännande inkommit till förvaltningen senast detta datum förfaller serveringstillståndet

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-04-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bevilja ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Spice Catering/Kista Gård, Oddegatan 14

Dnr 01-2005-04004

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge Spice Catering Ekonomisk förening (769602-5589) serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang Spice Catering, dagligen till klockan 01:00 enligt alkohollagens (AL) 7 kap 5 § t.o.m. 2006-10-06.

 2. Serveringstillstånd från och med 2006-10-07 till och med 2006-12-31 förutsätter att lokalen blir slutgodkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL. Har inte nytt bevis om livsmedelsgodkännande inkommit till förvaltningen senast 2006-10-06 förfaller serveringstillståndet.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inomhus och serveringstillstånd i uteservering avslås, enligt 7 kap. 10 § AL, eftersom sökanden inte har visat dispositionsrätt inomhus efter 2006-12-31 och inte alls för servering i uteservering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-04-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hamnkrogen, Wasahamnen

Dnr 01-2006-00122

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att Nice Home Stockholm AB får tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurangen, dagligen till klockan 01:00, enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

 2. Ovanstående förutsätter att lokalen blir godkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning. Förbehållet ska vara undanröjt senast 2006-06-30, innan beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-04-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Japansk Restaurang Kyoto, Sickla Kanalgata 21

Dnr 01-2006-00138

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Japan Travel Center AB (556563-7302) serveringstillstånd för spritdrycker vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 22:00, enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 § till och med 2006-08-15.

 2. Serveringstid till klockan 23:00 i restaurang medges under ett års prövotid, men först när godkänt ljudmätningsprotokoll inkommit, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tidpunkt utan klagomål till närboende. Ljudmätningsprotokoll ska inkomma senast 2006-08-31.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 23:00 i restaurang avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risken för störningar till närboende.

 4. Stadigvarande serveringstillstånd från och med 2006-08-16 förutsätter att lokalen blir slutgodkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL. Har inte nytt bevis om livsmedelsgodkännande inkommit till förvaltningen senast detta datum förfaller serveringstillståndet.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-04-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och tjänstgörande ersättaren Elias Wästberg (m) föreslog stadigvarande serveringstid till klockan 23:00.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp).

Reservation

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och tjänstgörande ersättaren Elias Wästberg (m) reserverade sig mot utskottets beslut.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Rica Talk Hotel, Mässvägen 2

Dnr 01-2006-00448

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL) att bevilja Rica Hotels AB, 556520-9797, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i Rica Talk Hotels restaurang och uteservering på plan 2, lobbybar på plan 1 och roomservice i samtliga rum, dagligen till klockan 03:00. Serveringstillstånd för minibarer i samtliga rum beviljas dygnet runt. Dessutom beviljas serveringstillstånd för slutna sällskap i konferensavdelningen.

 2. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att miljöförvaltningen godkänner lokalen för allsidig matlagning. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet har undanröjts. Senast 2006-06-30 ska förbehållet vara undanröjt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-04-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Billströms, Folkungagatan 57-59

Dnr 01-2006-00520

Tillståndutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering, med serveringstid till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL) till och med 2006-09-30. Detta gäller under förutsättning att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen. Beslutet verkställes genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållen undanröjts. Senast 2006-06-30 ska förbehållet vara undanröjt.

 2. Serveringstid till klockan 00:00 vid servering till allmänheten i restaurang, medges enligt 7 kap. 5 § AL på prov ett år när godkänt ljudisoleringsprotokoll inkommit. Senast 2006-08-31 ska sådant vara förvaltningen till handa.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till befarade störningar till närboende.

 4. Stadigvarande serveringstillstånd från och med 2006-10-01 förutsätter att lokalen blir slutgodkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL. Har inte nytt bevis om livsmedelsgodkännande inkommit till förvaltningen senast detta datum förfaller serveringtillståndet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-04-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd ombord på färjan Djurgården 4, Nybroviken Kajplats

Dnr 03-2006-00585

Tillståndsutskottet beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd till slutna sällskap, charterverksamhet, i inrikes trafik, för spritdrycker, vin och starköl, dagligen från klockan 11:00 till klockan 01:00, enligt 7 kap. 12 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-04-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd ombord på färjan Djurgården 7, Nybroviken Kajplats

Dnr 03-2006-00586

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd till slutna sällskap, charterverksamhet, i inrikes trafik, för spritdrycker, vin och starköl, dagligen från klockan 11:00 till klockan 01:00, enligt 7 kap. 12 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-04-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om utökad serveringstid i Berns Salonger, Berzelii Park

Dnr 19-2005-02772

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstid i serveringslokalerna, dagligen till klockan 04:00 under ett år till och med 2007-05-16.

 2. Villkor meddelas att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör från klockan 24:00 till dess samtliga gäster lämnat lokalen. Antalet förordnade ordningsvakter utökas med en per hundra gäster från klockan 24:00 enligt följande: vid 401 gäster 5 vakter, vid 501 gäster 6 vakter osv.

 3. Villkor meddelas även att restaurangerna har ett system för kontroll av det exakta gästantalet i lokalen.

 4. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 04:00 avslås. Grundtiden klockan 03:00 kvarstår således.

Ovanstående beslut är i enlighet med bestämmelserna i 6 kap. 4 § AL, 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-04-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Omprövning efter prövotid avseende Restaurang Matkalaset, Klarabergsviadukten 63

Dnr 25-2006-00765

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att medge stadigvarande serveringstid till slutna sällskap i restaurang och uteservering, dagligen till klockan 03:00 respektive 02:00 enligt alkohollagens 6 kap. 4 §

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-04-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Södermalm, Västgötagatan 4

Dnr 05-2006-00783

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Thool Restaurang AB stadigvarande serveringstid i restaurang Södermalm, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 01:00 respektive 24:00, enligt alkohollagens (AL) 6 kap 4 §.

 2. Serveringstid till klockan 03:00 vid servering till allmänheten i restaurang medges enligt 7 kap. 5 § AL, under ett års prövotid för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till närboende.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL.

 4. Villkor meddelas enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) dels att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen torsdag-söndag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, dels att samtliga personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret om STAD-utbildning för nuvarande personal ska redovisas till förvaltningen senast 2006-09-30. Därefter gäller det kontinuerligt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ingripande mot restaurang Formosa AB, Kornhamnstorg 2

Dnr 07-2005-03244

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Formosa AB org. nr. 556086-1667, tillståndshavare för restaurang Formosa, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Herwint AB-Källaren Moldau, Bergsunds Strand 33-35

Dnr 07-2005-04379

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avskriva tillsynsärende avseende Herwint AB, 556450-0758.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-04-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avskriva tillsynsärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot Pizzeria Restaurang Bezgin Handelsbolag, Sibeliusgången 28

Dnr 07-2006-00109

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Pizzeria Restaurang Begiz Handelsbolag, 916631-2273, på serveringsställe Restaurang & Pizzeria Torget enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-03-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Atnan Yildiz, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2006-05-08. Atnan Yildiz inlämnade även balansrapporter.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ingripande mot Drottning Kronan Aktiebolag-Restaurang Drottninggatan6, Drottninggatan 6

Dnr 07-2006-00101

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för DrottningKronan AB, 556519-1052, på serveringsstället Drottninggatan6, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-03-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Alberto Momeni och ombudet Wodek Kleinwichs vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 11 maj 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och tjänstgörande ersättaren Elias Wästberg (m) förslog att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp).

Reservation

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och tjänstgörande ersättaren Elias Wästberg (m) reserverade sig mot utskottets beslut.

§22 Ingripande mot Husby Krog Aktiebolag-Husby Värdshus, Griegsgången 16

Dnr 07-2006-00107

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Husby Krog Aktiebolag (556596-4961), på serveringsstället Husby Värdhus, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-04-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ferit Tunc, Samuel Tunc samt ombudet Roland Armholt, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2006-05-15.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot Gürbüz & Co Restaurang Aktiebolag-Soft Kök & Bar, Malmskillnadsgatan 40

Dnr 07-2006-00120

Tillståndutskottet beslut.

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL) meddela tillståndshavaren Gürbüz & Co Restaurang Aktiebolag, 556518-2127, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-04-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot Skeppsholmens Krogkonst AB-Skeppsholmens krogkonst, Skeppsholmen Amiralitetshuset

Dnr 07-2006-00270

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Skeppsholmens Krogkonst AB, org.nr. 556488-3790, tillståndshavare på Restaurang Skeppsholmens Krogkonst, enligt 7 kap.19 § p. 4 alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 8.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-04-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2006-05-15.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ingripande mot Caffé Roslag AB – Café Nero, Roslagsgatan 4

Dnr 07-2006-00301

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Caffé Roslags AB, org. nr. 556658-8546, tillståndshavare på Café Nero en varning, enligt alkohollagens 7 kap. 20 §.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 9.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-04-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och tjänstgörande ersättaren Elias Wästberg (m) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v), ledamoten Lilian Falkbäck (s) och ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp).

Reservation

Vice ordföranden Oskar Öholm (m) och tjänstgörande ersättaren Elias Wästberg (m) och reserverade sig mot utskottets beslut.

§26 Ingripande mot China Ocean City handelsbolag/Ye´s Bar - Ye´s Bar & Kök, Flemminggatan 45

Dnr 07-2006-00601

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för China Ocean City med org. nr. 916627-2139 på serveringsstället Ye´s Bar & Kök, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 10.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-04-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad den 12 maj 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Ingripande mot Restaurang Cypern Handelsbolag-Cypern, Valhallavägen 50

Dnr 07-2006-00658

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Cyperns Handelsbolag med org. nr. 969628-4315, på serveringsstället Cypern, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 11.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-04-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att serveringstillståndet skulle återkallas.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Fotios Vasiliou och ombudet Ola Bengtsson, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2006-04-01 – 2006-04-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§29 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2006-04-01 – 2006-04-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§30 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden 2006-04-01 – 2006-04-30

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§ 31 Anmälan av ordförandebeslut

Återkallelse av tillfälligt serveringstillstånd på Gubbängens IP.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§32 Domar/beslut från länsrätten

10 domar och 3 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan

§33 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

3 protokoll anmäldes

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§34 Dom från kammarrätten i Göteborg

1 dom anmäldes

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§35 Information från tillståndsenheten

Ann Hilmersson informerade om utkast angående ärende om varningar enligt 7 kap. 20 § alkohollagen. Ärendet kommer eventuellt att tas upp vid socialtjänstnämndens sammanträde i juni.

§36 Anmälan av underrättelse från regeringsrätten

1 underrättelse anmäldes.

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.