Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2006-06-30

Sammanträde 2006-06-30

Datum
Klockan
08:30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla Fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd, allmänheten, Restaurang Flyghotellet

6 Nytt tillstånd, allmänheten, Restaurang Naviya

7 Nytt tillstånd, allmänheten, Restaurang Skånska Gruvan

8 Nytt tillstånd, slutna sällskap, Restaurang J. Gray Deli

9 Nytt tillstånd, slutna sällskap, Restaurang Kabyssen

10 Nytt tillstånd, slutna sällskap, Restaurang Lingon

11 Utökad serveringstid, Restaurang Mingla

12 Omprövning efter prövotid, Restaurang Tantogården

13 Omprövning efter prövotid, Restaurang Sturecompagniet/Köket

14 Omprövning efter prövotid, Restaurang Blue Moon Bar - Blue Moon Lounge

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

15 Tillsynsärende, Restaurang Södergänget AB/ Restaurang Mellis

16 Tillsynsärende, Nam Kang AB/Restaurang Sushi House Nam Kang

17 Tillsynsärende, Gamla stan AB/Restaurang Movitz

18 Tillsynsärende, Restaurang Indian Mukut

19 Tillsynsärende, Restaurang GK´s bakficka

20 Tillsynsärende, Restaurang Mamadou Asian Kitchen

Dnr: 07-2006-00952
Handl: MFri

21 Tillsynsärende, Restaurang Indira

22 Tillsynsärende, Restaurang China City

23 Tillsynsärende, Nicola Popovic AB/Restaurang Lilla Tokyo

24 Tillsynsärende, Restaurang Strix

Dnr: 07-2006-01503
Handl: MFri

25 Tillsynsärende, Restaurang Claes på Hörnet

Dnr: 07-2006-01510
Handl: Mfri

Anmälningar och information

26 Domar/beslut från länsrätten (1)

27 Domar/beslut från kammarrätten (2)

28 Information från tillståndsenheten

Mötesinformation

Justerat 2006
Jackie Nylander
Elias Wästberg

Sekreterare
Isabelle Vas

Närvarande

Ordföranden: Jackie Nylander (v)

Ledamoten:
Lilian Falkbäck (s)

Tjänstgörande ersättaren:
Elias Wästberg (m)

Tjänstemännen:
Eddie Friberg
Ann Hilmersson
Fredrik Jurdell
Majvor Schultz Fredholm
Isabelle Vas

Förhinder hade meddelats av vice ordföranden Oskar Öholm (m), ledamoten Marie-Helena Ohlsson (mp), ledamoten Patrik Silverudd (fp), ersättaren Margareta Olofsson (v) samt ersättaren Inga Näslund (s).

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jackie Nylander (v) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Jackie Nylander (v) och tjänstgörande ersättaren Elias Wästberg (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2006-06-15 hade justerats 2006-06-22.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2006-07-04.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Flyghotellet, Kvarnbacksvägen 135

Dnr 01-2006-00628

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla Flyghotellet Brommaplan ABs, 556592-8404, ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang, dagligen till klockan 24:00, enligt alkohollagen 7 kap. 5 § (AL).

2. Ovanstående förutsätter att lokalen blir godkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning. Förbehållet skall vara undanröjt senast 2006-09-30. Först när förbehållet har undanröjts verkställs beslutet genom att tillståndsbevis utfärdas.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Naviya, Lundagatan 31

Dnr 01-2006-00702

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla Chalaigorns, 790129-0754, ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL), till och med 2006-11-16.

2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurang medges under ett års prövotid enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verskamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till klockan 01:00 i restaurang avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risken för störningar till närboende.

4. Stadigvarande serveringstillstånd från och med 2006-11-17 förutsätter att lokalen blir slutgodkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL. Har inte nytt bevis om livsmedelsgodkännande inkommit till förvaltningen senast detta datum förfaller serveringstillståndet.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Skånska Gruvan, Rosendalsvägen 14

Dnr 01-2006-01092

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla Bageri Helin & Catering Voltaire ABs, 556649-7458, ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten på serveringsställe Skånska Gruvan och dess uteservering, dagligen till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL), till och med 2006-10-24.

2. Stadigvarande serveringstillstånd från och med 2006-10-25 förutsätter att lokalen blir slutgodkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL. Har inte nytt bevis om livsmedelsgodkännande inkommit till förvaltningen senast detta datum förfaller serveringstillståndet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd på serveringsställe J. Gray Deli, Primusgatan 79

Dnr 02-2006-00492

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla Jacob Gray Deli ABs, 556668-8973, ansökan om serveringstillstånd för vin och starköl till slutna sällskap på serveringsställe J. Gray Deli och dess uteservering, dagligen till klockan 23:00 respektive 22:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) förslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.


§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kabyssen, Lindhagensgatan 100

Dnr 02-2006-01807

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla Coor Service Management ABs, 556084-6783, ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, starköl och vin till slutna sällskap, dagligen i restaurang med serveringstid klockan 11:00-01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lingon, Lindhagensgatan 98

Dnr 02-2006-00914

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla Coor Service Management ABs, 556084-6783, ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, starköl och vin till slutna sällskap, dagligen i restaurang med serveringstid till klockan 11:00-01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag

§11 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Mingla, Kistagången 21

Dnr 05-2006-01525

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla Mingla i Kista ABs, 556648-4571, ansökan om utökad serveringstid i restaurang, söndag till klockan 23:00 och onsdag samt fredag-lördag till klockan 03:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen torsdag – lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

3. Villkor meddelas även att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarfull alkoholservering. Villkoret gäller kontinuerligt. Lagstödet föreligger i 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd). Villkoret för nuvarande personal ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsenheten senast 2006-10-30.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Tantogården, Ringvägen 24

Dnr 25-2006-00970

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla Skrattkammaren Food & Entertainment ABs, 556662-2345, ansökan om serveringstid i restaurang fredag-lördag till klockan 03:00 samt i uteserveringen dagligen till klockan 24:00 under ytterligare sex månader, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL), för att vinna ytterligare erfarenhet av eventuella störningar till närboende.

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang fredag-lördag till klockan 03:00 samt i uteservering dagligen till klockan 00:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till befarad störningsrisk till närboenden.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Omprövning av serveringstid på serveringsställe Sturecompagniet/Köket, Sturegatan 4

Dnr 25-2005-03121

Tillståndsutskottets beslut

1. Tillståndsutskottet beslutar att medge fortsatt serveringstid i restaurang dagligen till klockan 05:00 till och med 2007-06-30.

2. Villkor meddelas att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör från klockan 24:00 till dess samtliga gäster har lämnat lokalen. Antalet förordnade ordningsvakter utökas med en per hundra gäster från klockan 24:00 enligt följande: vid 401 gäster 5 vakter, vid 501 gäster 6 vakter osv. Villkoret gäller de dagar serveringstid senare än till klockan 03:00 nyttjas, för närvarande fredagar och lördagar.

3. Villkor meddelas att restaurangen har ett system för kontroll av det exakta gästantalet i lokalen.

4. Villkor kvarstår att all personal som anlitas för servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras, utbildas i ansvarsfull alkoholservering (STAD-utbildning).

5. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 05:00 avslås. Grundtiden klockan 11:00 - 03:00 kvarstår således.

Ovanstående beslut är i enlighet med 6 kap. 4 § alkohollagen (AL), 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL – stadens riktlinjer för serveringstillstånd.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan om fortsatt serveringstillstånd till klockan 05:00 from 2006-08-01 samt återkalla Sturecompagniet ABs serveringstillstånd till 05:00, avseende Köket och Sturecompagniet, under perioden 2006-07-01 – 2006-07-31.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Vimal Kovac som redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut
Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att bifalla Sturecompagniets ansökan om fortsatt serveringstillstånd till klockan 05:00 till och med 2007-06-30 med ovan nämnda villkor.

§14 Omprövning av serveringstid i restaurang Blue Moon Bar – Blue Moon Lounge, Kungsgatan 18

Dnr 25-2005-03216

Tillståndsutskottets beslut

1. Tillståndsutskottet beslutar att medge fortsatt serveringstid i restaurang dagligen till klockan 05:00 till och med 2007-06-30.

2. Villkor meddelas att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör från klockan 24:00 till dess samtliga gäster har lämnat lokalen. Antalet förordnade ordningsvakter utökas med en per hundra gäster från klockan 24:00 enligt följande: vid 401 gäster 5 vakter, vid 501 gäster 6 vakter osv. Villkoret gäller de dagar serveringstid senare än till klockan 03:00 nyttjas.

3. Villkor meddelas att restaurangen har ett system för kontroll av det exakta gästantalet i lokalen.

4. Villkor kvarstår att all personal som anlitas för servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras, utbildas i ansvarsfull alkoholservering (STAD-utbildning).

5. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 05:00 avslås. Grundtiden klockan 11:00 - 03:00 kvarstår således.

Ovanstående beslut är i enlighet med 6 kap. 4 § alkohollagen (AL), 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL – stadens riktlinjer för serveringstillstånd.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-05-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan om fortsatt serveringstillstånd till klockan 05:00 from 2006-08-01 samt återkalla Restaurang Ambassaduer ABs serveringstillstånd till 05:00, avseende Blue Moon Bar, under perioden 2006-07-01 – 2006-07-31.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Lennart Karlsson och Birgitta Lindorf-Nyrén som redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Skrivelse, daterad den 28 juni 2006, dukades vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att bifalla Sturecompagniets ansökan om fortsatt serveringstillstånd till klockan 05:00 till och med 2007-06-30 med ovan nämnda villkor.

§15 Ingripande mot Restaurang Södergänget AB - Mellis, Skånegatan 83-85

Dnr 07-2005-03524

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Södergänget AB, 556575-3778, tillståndshavare på Mellis, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ulf Wiestål, fullmakt ingavs. Ombudet begärde att få anstånd till den 5 augusti 2006 för att inkomma med yttrande. Utskottet avslog ombudets begäran.

Ombudet redogjorde för omständigheterna. Läkarintyg för Nedjad Smakowic daterad den 29 juni 2006 samt kopia av STAD-diplom för Nedjad Smakowic samt Stefan Abrahamsson, dukades vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.


§16 Ingripande mot Nam Kang AB – Sushi House Nam Kang, Birger Jarlsgatan 38

Dnr 07-2006-00042

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Nam Kang AB, 556627-2281, tillståndshavare på Sushi House Nam Kang, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Skrivelse, daterad den 20 juni 2006, dukades vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ingripande mot Restaurangdrift i Gamla Stan AB – restaurang Movitz, Tyska Brinken 34

Dnr 07-2006-00269

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av nya sakomständigheter i skriftlig komplettering, inkommen till tillståndsenheten senast den 5 juli 2006. Ärendet prövas vid utskottets nästa sammanträde den 20 juli 2006.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Kamil Hanon, Hans Johansson, redovisningsansvarig, samt ombudet Johan Obel.

Ombudet begär att ärendet ska bordläggas till efter sommaren. Utskottet avslår ombudets begäran.

Skrivelse, daterad den 28 juni 2006, dukades vid sammanträdet.

Tillståndsutskottets ordförande informerar ombudet att ärendet kommer att prövas vid utskottets sammanträde den 20 juli 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att ärendet skulle återremitteras för inarbetande av nya sakomständigheter i skriftlig komplettering, inkommen till tillståndsenheten senast den 5 juli 2006, samt att ärendet prövas vid utskottets nästa sammanträde den 20 juli 2006.

§18 Ingripande mot Nawroz Ahmed - Indian Mukut Restaurang, Ynglingagatan 26

Dnr 07-2006-00529

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Nawroz Ahmed, 671121-3873, tillståndshavare på Indian Mukut Restaurang, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-19 och föreslagit att utskottet skulle meddela en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Söderrestauranger AB – GK´s bakficka, Nytorgsgatan 29

Dnr 07-2006-00635

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att meddela Söderrestauranger AB, 556227-9876, tillståndshavare på GK´s bakficka, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas att personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-14 och föreslagit att utskottet skulle meddela en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot Kungsholmswoken AB – Mamadou Asian Kitchen, Sankt Eriksgatan 6

Dnr 07-2006-00952

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att meddela Kungsholmswoken AB, 556661-3278, tillståndshavare på Mamadou Asian Kitchen en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

2. Villkor meddelas om STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering för bolagets företrädare och all personal som anlitas för servering (samtliga som inte endast tillfälligt engageras). Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2006-09-30.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-15 och föreslagit att utskottet skulle meddela en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ingripande mot Indira Handelsbolag - restaurang Indira, Bondegatan 3 B

Dnr 07-2006-01051

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Indira Handelsbolag, 969667-4374, tillståndshavare på restaurang Indira, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Hassan Patwary som redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Yttrande, daterad den 28 juni 2006, dukades vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ingripande mot Restaurang China City HB - restaurang China City, Hornsgatan 84

Dnr 07-2006-01199

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för restaurang China City HB, 916631-3610, tillståndshavare på restaurang China City, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.


Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Skrivelse, daterad den 26 juni 2006, dukades vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) och ledamoten Lilian Falkbäck (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ersättaren Elias Wästberg yrkar på att utskottet ska meddela varning.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v) och ledamoten Lilian Falkbäck (s).

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Elias Wästberg reserverade sig mot utskottets beslut.

§23 Ingripande mot Nicola Popovic AB - restaurang Lilla Tokyo, Kammakargatan 11

Dnr 07-2006-01200

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet samt att ärendet prövas vid tillståndsutskottets sammanträde den 20 juli 2006.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle återremittera ärendet samt att ärendet prövas vid tillståndsutskottets sammanträde den 20 juli 2006.

§24 Ingripande mot Convivium Restaurant AB - restaurang Strix, Drottninggatan 79

Dnr 07-2006-01503

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Convivium Restaurant AB, 556371-8583, tillståndshavare på restaurang Strix, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 8.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) och ledamoten Lilian Falkbäck (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ersättaren Elias Wästberg yrkar på att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v) och ledamoten Lilian Falkbäck (s).

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Elias Wästberg reserverade sig mot utskottets beslut.

§25 Ingripande mot Clas på Hörnet Restaurang AB - restaurang Clas på Hörnet, Surbrunnsgatan 20

Dnr 07-2006-01510

Tillståndsutskottet beslut

Utskottet beslutade att meddela Clas på Hörnet Restaurang AB, 556603-7932, tillståndshavare på restaurang Clas på Hörnet, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 9.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) och ledamoten Lilian Falkbäck (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ersättaren Elias Wästberg yrkar på att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Jackie Nylander (v) och ledamoten Lilian Falkbäck (s).

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Elias Wästberg reserverade sig mot utskottets beslut.

§26 Domar/beslut från länsrätten. 1 dom anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§27 Domar från kammarrätten. 2 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§28 Information från tillståndsenheten

Ann Hilmersson redogjorde för ”Berusningsstudien oktober och november 2006” samt för den statliga utredningen – ”Ansvarsfull servering – fri från diskriminering” (SOU 2006:56).