Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2006-07-20

Sammanträde 2006-07-20

Datum
Klockan
10.00
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla Fatburen

OBS ! Ny tid

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Återremitterat ärende angående Ägarskifte, Restaurang Thailändska Tigern

6 Nytt tillstånd till allmänheten, Restaurang Monks Café

7 Nytt tillstånd till allmänheten, Restaurang Violgrillen

8 Nytt tillstånd till allmänheten, Restaurang Munken Grill

9 Nytt tillstånd till allmänheten, Restaurang Pizzeria Bella Napoli

10 Nytt tillstånd till slutna sällskap, Restaurang Länsstyrelsen - Konferensavdelningen

11 Utökad serveringstid, Restaurang Starbar

Dnr: 05-2006-00318
Handl: MFri

12 Utökad serveringstid, Restaurang The White Room

13 Utökad serveringstid, Restaurang Sturecompagniet/Köket

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

14 Återremitterat ärende om Tillsynsärende, Restaurang Klein´s Bar & Restaurang

15 Återremitterat ärende angående Tillsynsärende, Restaurang Movitz

16 Återremitterat ärende om Tillsynsärende, Restaurang Yalla

17 Tillsynsärende, Restaurang Gustaf af Klint

18 Tillsynsärende, Restaurang En Ful och En Gul

19 Tillsynsärende, Restaurang Rinkeby Restaurangen

20 Tillsynsärende, Restaurang Bagpipers Inn och Boomerang Sportsbar

21 Tillsynsärende, Restaurang Alcatraz Bar & Bistro

22 Tillsynsärende, Restaurang Grodan (La Grenouille)

23 Tillsynsärende, Restaurang Folkhemmet

24 Tillsynsärende, Nicola Popovic AB/Restaurang Lilla Tokyo

25 Tillsynsärende, Restaurang Nymble Kök & Matsalar

Anmälningar och information

26 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2006-06-01 – 2006-06-30

27 Anmälan av beslut fattade enligt delegation rörande tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 2006-06-01 – 2006-06-30

28 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) 2006-06-01 – 2006-06-30

29 Domar/beslut från länsrätten (10 st)

30 Domar/beslut från kammarrätten (1 st)

31 Domar/beslut från regeringsrätten (1 st)

32 Information från tillståndsenheten

Mötesinformation

Justerat 2006
Patrik Silverudd
Lilian Falkbäck

Sekreterare
Anders Larsson

Närvarande

Ordföranden: Jackie Nylander (v)

Ledamöter:
Lilian Falkbäck (s)
Patrik Silverudd (fp)

Tjänstgörande ersättare:
Inga Näslund (s)
Elias Wästberg (m), från kl. 10.30 (§§ 7,14-17, 19-21)

Tjänstemännen:
Ann Hilmersson
Anders Larsson
Johan Lindholm

Förhinder hade meddelats av ersättaren Margareta Olofsson (v), vice ordföranden Oskar Öholm (m) och Henrik Mannerstråle (mp)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Jackie Nylander (v) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ledamoten Lilian Falkbäck (s) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2006-06-30 hade justerats 2006-07-04 och 2006-07-17.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2006-07-25.

§5 Återremitterat ärende angående ansökan om utökad serveringstid i restaurang Thailändska Tigern, Hornsgatan 126

Dnr 19-2006-00905

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att medge serveringstid i restaurang, dagligen till klockan 03:00 under ett års prövotid enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL), för att vinna erfarenhet av eventuella störningar till närboende

2. Utskottet avslog dels ansökan om serveringstid till klockan 03:00 i uteserveringen, dels ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurangen enligt 6 kap. 4 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) med hänvisning till befarad störningsrisk till närboenden.

3. Villkor meddelas dels om att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen torsdag- söndag från klockan 22:00 fram till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, dels att samtliga personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret om STAD-utbildning gäller kontinuerligt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstilllstånd i restaurang Monks Café, Wallingatan 38

Dnr 01-2006-00764

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL)

2. Utskottet ger även serveringstid till klockan 01:00 på prov till och med 2007-08-01, enligt 7 kap. 5 § AL.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till allmänheten i restaurang till klockan 01:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

4. Ovanstående förutsätter att livsmedelsanläggningen blir godkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning, enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL. Beslutet verkställs genom att tillståndbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2006-11-01 ska förbehållet vara undanröjt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-07-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i Violgrillen, Svandammsvägen 17

Dnr 01-2006-00948

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av de skrivelser som ingavs under sammanträdet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-07-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Robil Öz. Under sammanträdet inlämnades utdrag från Nordea angående utförd betalning, beskrivning av kassaregister, meny samt Hyreskontrakt för lokal.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) förslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av de skrivelser som ingavs under sammanträdet.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Munken Grill, Munkbrom 57

Dnr 01-2006-01472

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten i uteservering, dagligen till klockan 01:00, till och med 2006-09-30, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om serveringstillstånd årligen perioden 1 april-30 september avslås eftersom godkännande för livsmedelshantering och tillstånd enligt ordningslagen endast föreligger sommarsäsongen 2006. Kraven i 7 kap. 8 § AL och 7 kap. 10 § AL är inte uppfyllda för serveringstillstånd årligen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-07-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla ansökan, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Pizzeria Bella Napoli, Söndagsvägen 40

Dnr 01-2006-01535

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att ge S. Kayhan (800101-1157) serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 22:00, enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 § till och med 2006-11-16.

2. Serveringstid till klockan 24:00 i restaurang medges dessutom under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 24:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risk för störningar till närboende.

4. Serveringstillstånd från och med 2006-11-17 förutsätter att lokalen blir slutgodkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL. Har inte nytt bevis om livsmedelsgodkännande inkommit till förvaltningen senast detta datum förfaller serveringstillståndet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bevilja, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag

§10 Ansökan om serveringstillstånd serveringsställe Länsstyrelsen-Konfrensavdelning, Hantverkargatan 29

Dnr 02-2006-01430

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vi och starköl till slutet sällskap, dagligen i serveringslokalerna med serveringstid klockan 11:00-02:00, enligt 7 kap 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-07-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Starbar, Sankt Eriksgatan 22

Dnr 05-2006-00318

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid till klockan 03:00.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-07-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningen förslag.

§12 Ansökan om utökad serveringstid i uteservering vid restaurang The White Room, Regeringsgatan 61

Dnr 05-2006-00841

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att medge utökad serveringstid i uteserveringen till klockan 03:00 till och med 2006-10-31, för att vinna erfarenhet om förändringen medför störningar till närboende eller olägenheter från allmän ordnings- och säkerhetssynpunkt, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i uteservering avslås enligt 6 kap. 4 § AL, i avvaktan på erfarenhet vunnen under prövotid och utvärdering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-07-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla ansökan, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om utökad serveringstid i uteservering – Sturecompagniet/Köket, Sturegatan 4

Dnr 05-2006-00842

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstid i uteserveringen till klockan 03:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-07-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Återremitterat ärende angående ingripande mot Restaurangdrift i Gamla Stan AB – restaurang Movitz, Tyska Brinken 34

Dnr 07-2006-00269

Tillståndsutskottet beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurangdrift i Gamla Stan AB (556580-2997), tillståndshavare på Movitz, enligt 7 kap 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-07-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Kamil Hanon, ombudet Johan Obel samt redovisningskonsult Hans Olsson. Under sammanträdet inlämnades saldobesked på skattekonto, daterat 2006-07-18.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Återremitterat ärende om ingripande mot M´Kadden Mohammed – Yalla, Noe Arkgränden 6

Dnr 07-2006-00274

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för M´Kadden Mohammed (520414-2292), tillståndshavare på Restaurang Yalla, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-07-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Yvonne Nyman och ombudet Allan Nyrén, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ingripande mot Klintan – Gustaf af Klint, Stadsgårdskajen 153

Dnr 07-2005-03134

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för att tillståndshavaren ska ges tillfälle att lämna ytterligare sakuppgifter i ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-07-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse undertecknad av Jessica Kvarnström. Inkommen till förvaltningen 2006-07-19.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för att tillståndshavaren ska ges tillfälle att lämna ytterligare sakuppgifter i ärendet.

§17 Ingripande mot Ersta Handel AB – En Ful och en Gul, Erstagatan 22

Dnr 25-2006-00967

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Ersta Handel AB (556244-9115) tillståndshavare på Restaurang En Ful och en Gul, enligt 7 kap.19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-07-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla servringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Quigyun Liu och ombudet Allan Nyrén, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet. Vid sammanträdet var även Quigyun Lius son närvarande och tolkade.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ingripande mot Rinkeby Restaurangen HB – Rinkeby Restaurangen, Skårbygränd 1

Dnr 07-2006-00571

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Rinkeby Restaurangen HB (969711-0139), tillståndshavare på Rinkeby Restaurangen, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-07-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2006-07-17 samt tjänsteanteckning från förvaltningen, daterad 2006-07-17.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Silasson Bar AB-Bagpipers Inn och Boomerang Sportsbar, Rörstrandsgatan 21

Dnr 07-2006-01049

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Silasson Bar AB (556590-6640), tillståndshavarare på Bagpipers Inn och Boomerang Sportsbar, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-07-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget Emil Silasson vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, vilken inkom till förvaltningen 2006-07-19.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot La Grenouille Aktiebolag-Grodan (La Grenouille), Grev Turegatan 16

Dnr 07-2006-01074

Tillståndutskottet beslut

1. Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

2. Paragrafen justerades omedelbart

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-07-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet inte skulle vidta någon åtgärd.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande lagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade utskottet föreslagit det sanktionsmedlet.

§21 Ingripande mot Folkhemmet i Stockholm AB-Folkhemmet, Renstiernas gata 30

Dnr 07-2006-01075

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Folkhemmet i Stockholm AB, 556669-5168, tillståndshavare i restaurang Folkhemmet, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Gunnar Sjöström, vilken redogjorde för omständigheterna i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2006-07-14.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag

§22 Ingripande mot Nicola Popovic AB, Kammakargatan 11

Dnr 07-2006-01200

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Nicola Popovic AB (556664-4596) tillståndshavare på Lilla Tokyo, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 8.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad den 13 juli 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot Högskolerestauranger AB-Nymble Kök & Matsalar, Drottning Kristinas Väg 15-19

Dnr 07-2006-01509

Tillståndutskottet beslut.

1. Utskottet beslutade att meddela Högskolerestauranger AB (556127-3698), tillståndshavare på restaurang Nymble Kök & Matsalar, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL)

2. Villkor meddelas enligt 7 kap. 5 § AL, att all nuvarande personal som anlitas för arbete med servering och eventuella som nyanställs för sådana sysslor (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) samt den anmälda restaurangchefen genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande personal och restaurangansvarige ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2006-10-31. Därefter gäller villkoret kontinuerligt.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 9.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-06-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Jackie Nylander (v), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2006-06-01 – 2006-06-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§25 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2006-06-01 – 2006-06-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§26 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden 2006-06-01 – 2006-06-30

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§27 Domar/beslut från länsrätten 4 domar och 6 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§28 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§29 Domar/beslut/underrättelse från regeringsrätten

1 underrättelse anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§30 Information från tillståndsenheten

Ingen information för dagen.