Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2006-12-18

Sammanträde 2006-12-18

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla konferensen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering, Bordlagda och återremitterade ärenden:

5 Bordlagt ärende gällande Nytt tillstånd till slutna sällskap, Restaurang Sektionslokalen Elysium

Dnr: 02-2006-01526 Handl: MFri

Nya ärenden:

6 Ägarskifte, Restaurang Berzelii Bar

7 Ägarskifte, Restaurang Hornblower

8 Nytt tillstånd till allmänheten, Restaurang Cocody

9 Nytt tillstånd till slutna sällskap, Restaurang Bellevue Konferens & Festvåning

10 Ägarskifte, Restaurang Hammarby Bandys VIP-tält på Zinkensdamms

11 Omprövning efter prövotid, Restaurang Sektionslokalen/KTH

12 Omprövning efter prövotid, Restaurang Vasakoppen Café

Dnr: 25-2006-02832 Handl: MFri

13 Omprövning efter prövotid, Restaurang Tobias Sergel

14 Omprövning efter prövotid, Restaurang Engelbrekt

15 Omprövning efter prövotid, Restaurang Linkbar

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen, Bordlagda och återremitterade ärenden:

16 Återremitterat ärende gällande Tillsynsärende, Restaurang Viola

Nya ärenden:

17 Tillsynsärende, Restaurang Örby Bar & Kök

Dnr: 07-2006-01425 Handl: MOn/AHi

18 Tillsynsärende, Restaurang Victoria

19 Tillsynsärende, Restaurang Hanoi

20 Tillsynsärende, Restaurang Sköntorp

21 Tillsynsärende, Restaurang Street

22 Tillsynsärende, Restaurang Crazy Horse

23 Tillsynsärende, Restaurang King´s Town

24 Tillsynsärende, Restaurang Ät Gott

25 Tillsynsärende, Restaurang Crane Garden

26 Tillsynsärende, Restaurang Nisses

27 Tillsynsärende, Restaurang India Lord

28 Tillsynsärende, Restaurang Half Way Inn

29 Tillsynsärende, Restaurang Tre Indier

30 Tillsynsärende, Restaurang Pizzeria La Barca

31 Tillsynsärende och omprövning efter prövotid, Restaurang Spy Bar

32 Tillsynsärende och omprövning efter prövotid, Restaurang Laroy - The Lab

33 Tillsynsärende och omprövning efter prövotid, Restaurang Patricia

Anmälningar och information

34 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2006-11-01 – 2006-11-30

35 Anmälan av beslut fattade enligt delegation rörande tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 2006-11-01 – 2006-11-30

36 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) 2006-11-01 – 2006-11-30

37 Domar/beslut från länsrätten (13 st)

38 Domar/beslut från kammarrätten (1 st)

39 Information från tillståndsenheten

Mötesinformation

Justerat 2006
Oskar Öholm
Jackie Nylander

Sekreterare
Anders Larsson

Närvarande

Ordföranden: Oskar Öholm (m)

Vice ordföranden: Jackie Nylander (v)

Ledamöter:
Patrik Silverudd (fp)

Tjänstgörande ersättare:
Inga Näslund (s)
Elias Wästberg (m)

Tjänstemännen:
Eddie Friberg
Ann Hilmersson
Anders Larsson
Johan Lindholm
Isabelle Vas
John Stuart

Förhinder hade meddelats av ersättaren Margareta Olofsson (v), ledamoten Stefan Nilsson (mp) och ledamoten Lilian Falkbäck (s)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Oskar Öholm (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Oskar Öholm (m) och vice ordföranden Jackie Nylander (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2006-11-16 hade justerats 2006-11-22.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2006-12-19.

§5 Bordlagt ärende. Ansökan om serveringstillstånd i sektionslokalen Elysium, Isafjordsgatan 39

Dnr 02-2006-01526

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge serveringstillstånd för slutet sällskap, det vill säga till Sektionen för Informationsteknik vid THS (802431-2442) och till anställda vid skolan, för servering av spritdrycker, vin och starköl i sektionslokalen, dagligen till klockan 03:00 samt till en särskilt inbjuden gäst per medlem och anställd vid skolan, enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

 2. Villkor meddelas att eventuella gäster ska ha anknytning till Sektionen för Informationstekniks verksamhet eller någon av studenterna eller anställda vid skolan personligen.

 3. Villkor meddelas också att KTH:s föreskrifter avseende ITU i Kista efterföljs. Detta innebär bl.a. att minst två väktare med ordningsvaktsförordnande tjänstgör på området.

 4. Villkor meddelas även att de personer som utses som serveringsansvariga och ordföranden i föreningen, nuvarande och tillkommande, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Senast 2007-02-28 ska detta villkor vara uppfyllt.

 5. Därutöver meddelas villkor att förändringar i verksamheten eller Sektionen för Informationsteknik anmäls till tillståndmyndigheten.

 6. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att sökanden inkommer med uppgifter om att de har ett kassaregister. Beslutet verkställs först när sådan uppgift inkommit. Senast 2007-02-28 ska den vara förvaltningen tillhanda.

 7. Ansökan till övriga som ansökan omfattar avslås, enligt 7 kap. 8 § AL och 7 kap. 7 § AL, eftersom kraven varken avseende lokalens beskaffenhet för alkoholservering till allmänheten eller kunskaper om alkohollagens bestämmelser för sådan servering är uppfyllda.

Lagstöd för villkor enligt ovan föreligger i 7 kap. 5 § AL, för kassaregister i 8 kap. 5 § a AL och för anmälan av förändringar avseende sektionen/verksamheten i 8 kap. 3 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i Berzelii Bar – Ingripande mot CJM Restaurang AB, Hamngatan 2

Dnr 19-2005-00269

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om fortsatt serveringstillstånd för CJM Restaurang AB (556667-6754) tillståndshavare på Berzelii Bar, eftersom förutsättningar för serveringstillstånd enligt 7 kap. 7 § alkohollagen saknas.

  Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

 2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ewa Braf, Carl-Johan Norberg, ombudet Peeter Aspe samt Claes Völcker, ekonomisk rådigivare, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse med bilagor, daterad 2006-12-15 och under sammanträdet ingivet presentationsmaterial.

Vid sammanträdet dukades även tjänsteanteckning från tillståndsenheten daterad 2006-12-12.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hornblower – Ingripande mot Nonetting AB, Grev Turegatan 8

Dnr 19-2005-00270

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om fortsatt serveringstillstånd för Nonetting AB (556667-6762) tillståndshavare på restaurang Hornblower, eftersom förutsättningar för serveringstillstånd enligt 7 kap. 7 § alkohollagen saknas.

  Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

 2. Paragrafen justerades omedelbart

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ewa Braf, Carl-Johan Norberg, ombudet Peeter Aspe samt Claes Völcker, ekonomisk rådigivare, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse med bilagor, daterad 2006-12-15 och under sammanträdet ingivet presentationsmaterial.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Cocody, Birger Jarlsgatan 119

Dnr 01-2006-01935

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge First Afro & Caribbean Trading (640101-1009) serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ansökan om serveringstid till klockan 23:00 avslås för närvarande på grund av risk för störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § AL. Ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden saknas.

 3. Om sökanden kan visa ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden senast 2007-01-31, medges även serveringstillstånd till klockan 23:00

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Bellevue Konferens och Festvåning, Bellevuevägen 10

Dnr 02-2006-01536

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan på grund av att varken kriterierna för serveringstillstånd i 7 kap. 7 § alkohollagen (AL) eller 8 kap. 5 a § AL är uppfyllda.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hammarby Bandys VIP-tält på Zinkendamms, Ringvägen 16

Dnr 19-2006-03400

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till Hammarby Bandys VIP-gäster och sponsorer, för servering i VIP-tältet på Zinkendamms idrottsplats årligen under perioden 1/11-30/4 med serveringstid till klockan 00:00.

 2. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör vid serveringstältet under hela serveringstiden.

 3. Villkor meddelas även att åldersgräns på 20 år tillämpas för tillträde till serveringstältet.

 4. Villkor meddelas dessutom att aktuell lista alltid finns tillgänglig i serveringstältet över vilka personer, från de företag som har VIP-kort, som anmälts som besökare av serveringstältet

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-12-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Omprövning efter prövotid i sektionslokal vid KTH, Sektionen för Civilingenjör och Lärare samt Medieteknikssektionen, Brinellvägen 26 A

Dnr 25-2006-02812

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge stadigvarande serveringstid till klockan 03:00, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL).

 2. Tidigare meddelade villkor kvarstår, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Omprövning efter prövotid i restaurang Vasakoppen Café, Vasagatan 44

Dnr 25-2006-02832

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00. Serveringstiden ska fortsättningsvis vara till klockan 01:00.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-12-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2006-12-14.

Förslag till beslut
Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Omprövning efter prövotid i restaurang Tobias Sergel, Sergelgatan 1

Dnr 25-2006-02944

Tillståndsutskottet beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang och uteservering, dagligen till klockan 03:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor kvarstår att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen torsdag – söndag från klockan 22:00 och till dess att den sista gästen lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

 3. Villkor kvarstår om STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering för samtliga personer som anlitas för servering (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras), men det omfattar inte sådan personal som enbart arbetar under luncher dagtid, enligt 7 kap. 5 § och 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Omprövning efter prövotid i restaurang Engelbrekt, Högdalsgången 34

Dnr 25-2006-02947

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstid i restaurangens pubdel, fredag-lördag till klockan 03:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor kvarstår att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangens pubdel, fredagar och lördagar från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) p.g.a. verksamhetens inriktning och den sena serveringstiden. Villkoret gäller omedelbart.

 3. Villkor kvarstår också, enligt 7 kap. och 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) att all personal som anlitas för arbete med servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret gäller kontinuerligt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Omprövning efter prövotid gällande serveringstid i restaurang Linkbar, Upplandsgatan 2

Dnr 25-2006-02682

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Linkbar AB (556661-9770) stadigvarande serveringstid i Restaurang Linkbar, dagligen i restaurang till klockan 03:00 enligt alkohollagens 7 kap. 5 §.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordförande Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Återremitterat ärende – Ingripande mot VS Food & Beverage AB / Viola, Humlegårdsgatan 14

Dnr 07-2006-00921

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för VS Food och Beverage AB org. nr 556649-9595, tillståndshavare på restaurang Viola, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse inkommen till förvaltningen 2006-12-18.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ingripande mot Örby Bar och Kök Handelsbolag – Örby Bar och Kök, Gamla Huddingevägen 450

Dnr 07-2006-01425

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Örby Bar och Kök Handelsbolag, 969614-2018, tillståndshavare på Örby Bar och Kök, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Leif Brandefors, Ömer Kulbay och Serhat Kulbay vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2006-12-15.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ingripande mot Vickans Bar AB – Victoria, Kungsträdgården

Dnr 07-2006-01571

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Vickans Bar AB, 556411-2299, på serveringsstället Victoria, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Hanoi By Night Restaurang – Hanoi, Birger Jarlsgatan 121

Dnr 07-2006-01980

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Jessica Trang Nguyen med firma Hanoi By Night Restaurang, 821117-1205, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 8.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jessica Nguyen och ombudet Rolf Klintfors vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2006-12-11

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot Aleksic & Ivkovic Handelsbolag – Sköntorp, Gullmarsvägen 44

Dnr 07-2006-01991

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt alkohollagen 7 kap. 20 § meddela Aleksic & Ivkovic Handelsbolag, 969608-3022, tillståndshavare på restaurang Sköntorp, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 9.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ingripande mot Streetfood in Stockholm AB – Street, Hornstulls Strand 4

Dnr 07-2006-01995

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Streetfood in Stockholm AB, 556663-4043, på serveringsstället Street, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 10.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Jeff Burke vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med skrivelse daterad 2006-12-14 och som ingavs under sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ingripande mot Mercantile Restaurang Aktiebolag – Crazy Horse, Sturegatan 12

Dnr 07-2006-02042

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Mercantile Restaurang Aktiebolag, 556384-8265, på serveringsstället Crazy Horse, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 11.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2006-12-13.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot Restaurant & Bar King´s Town Aktiebolag – King´s Town, Ringvägen 104

Dnr 07-2006-02519

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt alkohollagen 7 kap. 20 § meddela Restaurant & Bar King´s Town Aktiebolag, 556646-2759, tillståndshavare i restaurang King´s Town, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 12.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot E. Dufvas Restaurang Handelsbolag – Ät Gott, Sankt Göransgatan 74

Dnr 07-2006-02695

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för E. Dufvas Restaurang Handelsbolag, 969700-8929, tillståndshavare på restaurang Ät Gott, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 13.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Elisabeth Dufva med biträde av Johan Obel som redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2006-12-12. Vid sammanträdet ingavs protokoll från Kammarrätten i Stockholm, daterat 2006-12-06 i mål nr 7272-06.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ingripande mot Restaurang Crane Garden AB - Crane Garden, Banérgatan 6 / Storgatan 50

Dnr 07-2006-02773

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Crane Garden AB, 556633-2614, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 14.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Zhou Minge ombudet Johan Obel, redovisningsansvarig Yaunin Chong vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2006-12-13.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Ingripande mot Dogan Pizzeria Kommanditbolag – Nisses, Hässelby Torg 8-10

Dnr 07-2006-03111

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2006-12-07.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och tjänstgörande ersättaren Elias Wästberg (m) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Vice ordföranden Jackie Nylander (v) och tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Oskar Öholm (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och tjänstgörande ersättaren Elias Wästberg (m).

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Oskar Öholm (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och tjänstgörande ersättaren Elias Wästberg (m) föreslagit det sanktionsmedlet.

Reservation

Vice ordföranden Jackie Nylander (v) och tjänstgörande ersättaren Inga Näslund (s) reserverade sig mot utskottets beslut.

§27 Ingripande mot Indialord Handelsbolag – India Lord Rörstrandsgatan, Rörstrandsgatan 22

Dnr 07-2006-03117

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Indialord Handelsbolag, 969604-4107, tillståndshavare på restaurang India Lord Rörstrandsgatan, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 15.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2006-12-06.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Ingripande mot Bolars Aktiebolag – Half Way In, Swedenborgsgatan 6

Dnr 07-2006-03120

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt alkohollagen 7 kap. 20 § meddela Bolars Aktiebolag, 556415-0687, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 16.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Ingripande mot Indian Ocean Tre Indier AB – Tre Indier, Möregatan 2

Dnr 07-2006-03134

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Indian Ocean 3 Indier Aktiebolag, 556473-3763, på serveringsstället Tre Indier, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen

Skälen redovisas i protokollets bilaga 17.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Rashid Khan, Rahat Khan och ombudet Tom Weurlander vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§30 Ingripande mot Arnolds Salonger Aktiebolag och omprövning efter prövotid avseende restaurang Spy Bar, Birger Jarlsgatan 20

Dnr 25-2005-03114

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

 2. Utskottet beslutade att ge fortsatt serveringstid till klockan 05:00 fram till och med 2007-01-31.

 3. Tidigare meddelade villkor kvarstår

 4. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning samt att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Vimal Kovac som redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2006-12-14.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

§31 Ingripande mot Laroy Restaurang Aktiebolag och omprövning efter prövotid i restaurang Laroy/The Lab, Birger Jarlsgatan 20

Dnr 25-2005-03113

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

 2. Utskottet beslutade att ge fortsatt serveringstid till klockan 05:00 fram till och med 2007-01-31

 3. Tidigare meddelade villkor kvarstår

 4. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning samt att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Vimal Kovac som redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2006-12-14

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet besluta att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

§32 Ingripande mot Aktiebolaget Lady Patricia och omprövning efter prövotid avseende restaurang Patricia, Stadsgårdskajen 152

Dnr 25-2006-02225

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

 2. Utskottet beslutade att ge fortsatt serveringstid till klockan 05:00 fram till och med 2007-01-31

 3. Tidigare meddelade villkor kvarstår

 4. Paragrafen justerades omedelbart.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Johan Sahlin, ombudet Martin Lundqvist, Rickard Hellstrand samt Ulf Berglund vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2006-12-14. Under sammanträdet ingavs krogtillsynsdokument från polismyndigheten i Stockholms län, daterat 2005-11-21.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-11-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning samt att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Oskar Öholm (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

§33 Anmälan av beslut fattade enligt delegation fattade av förvaltningen 2006-11-01 – 2006-11-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§34 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2006-11-01 – 2006-11-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§35 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden 2006-11-01 – 2006-11-30

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§36 Domar/beslut från länsrätten. 13 domar/beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att till kammarrätten överklaga länsrättens dom 2006-11-20 i mål nr 15614-06 och yrka att kammarrätten meddelar prövningstillstånd. Utskottet yrkar att kammarrätten ändrar länsrättens beslut och fastställer utskottets beslut att återkalla serveringstillståndet. Uppdrag ges till juridiska avdelningen att företräda tillståndsmyndigheten enligt tidigare fullmakt.

 2. Utskottet beslutade i övrigt att godkänna anmälan.

§37 Domar/beslut från kammarrätten

1 dom anmäldes

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan

§38 Information från tillståndsenheten

Eddie Friberg informerade om att inledd revision av tillståndsenheten nu börjar bli färdig och att de konsulter som genomfört revisionen i dagarna kommer att överlämna revisionsrapporten till revisionskontoret.

§39 Beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län

Ett beslut anmäldes angående tillsyn enligt alkohollagen.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan