Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2007-03-15

Sammanträde 2007-03-15

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla Fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Vasateatern

6 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Vasastans pizzeria

7 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Mora Nisse

8 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Sandai me kato

9 Nytt tillstånd, slutna sällskapRestaurang Treklövern

10 Utökad serveringstid Restaurang Theodora

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen, Bordlagda och återremitterade ärenden:

11 Bordlagt ärende Tillsynärende Restaurang Glenn Miller Café

Nya ärenden:

12 Tillsynsärende Restaurang Bacci

13 Tillsynsärende Restaurang Out Restaurang & Bar

14 Tillsynsärende Restaurang The Soap Bar

15 Tillsynsärende Restaurang Karlavagnen

16 Tillsynsärende Restaurang Garant Festvåning

17 Tillsynsärende Restaurang Capital

18 Tillsynsärende Restaurang WC/Lounge

19 Tillsynsärende Restaurang Douglas Public Bar

20 Tillsynsärende Restaurang City Krog

21 Tillsynsärende Restaurang Nada

22 Tillsynsärende Restaurang New Indian Garden

23 Tillsynsärende Restaurang Hammarby Bandys VIP-tält

24 Tillsynsärende och Omprövning efter prövotid samt ändring av vaktvillkor Restaurang Vitlök

25 Tillsynsärende och Omprövning efter prövotid Restaurang Berns Salonger

Anmälningar och information

26 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2007-02-01– 2007-02-28

27 Anmälan av beslut fattade enligt delegation rörande tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 2007-02-01 – 2007-02-28

28 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) 2007-02-01 – 2007-02-28

29 Domar/beslut från länsrätten (2 st)

30 Domar/beslut från kammarrätten (4 st)

31 Domar/beslut från regeringsrätten (1 st)

Mötesinformation

Justerat 2007 Plats:
Peter Lundén-Welden (m)
Jackie Nylander (v)
Anders Larsson, Sekreterare

Närvarande

Ordföranden: Peter Lundén-Welden (m)

Ledamöter:
Patrik Silverudd (fp), ej § 20
Jackie Nylander (v)
Christina Elffors-Sjödin (m)

Tjänstgörande ersättare:
Stefan Nilsson (mp), från och med § 12

Tjänstemännen:
Eddie Friberg
Anders Häregård
Anders Larsson
Nancy Isaksson

Förhinder hade meddelats av vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s), ersättaren Anna Broman (m) och ersättaren Ulf Segander (m).

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och ledamoten Jackie Nylander (v) och fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2007-02-22 hade justerats 2007-02-27.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2007-03-20.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Vasateatern, Vasagatan 19-21

Dnr 01-2006-03732

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen mellan klockan 12:00-24:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL), om och när verksamheten har godkänts för allsidig matlagning enligt kraven i 7 kap. 8 § AL.

 2. Ovanstående förutsätter att sökanden senast 2007-07-20 redovisar till tillståndsmyndigheten att kraven i 7 kap. 8 § AL är uppfyllda. Först därefter verkställs beslutet i form av att tillståndsbevis utfärdas.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Vasastans pizzeria, Dalagatan 32

Dnr 01-2006-03621

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Resul Kececi med firma Buket´s Restaurang & Pizzeria, 620527-2179, serveringstillstånd för starköl och vin till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Mora Nisse, Vikingagatan 7

Dnr 01-2007-00080

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 23:00 respektive 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid till klockan 01:00 vid servering till allmänheten i restaurang, medges på prov ett år enligt 7 kap. 5 § AL när godkänt ljudisoleringsprotokoll inkommit. Senast 2007-06-30 ska sådant vara förvaltningen tillhanda.

 3. Stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 01:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till befarade störningar till närboende.

 4. Ovanstående gäller under förutsättning att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen, att miljöförvaltningens livsmedelsgodkännande för allsidig matlagning inkommit samt att en meny med varierat allsidigt matutbud presenterats. Beslutet verkställes genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållen undanröjts. Senast 2007-05-31 ska förbehållen vara undanröjda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-19 och föreslagit att utskottet dels skulle besluta att bifalla ansökan, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sandai me Kato, Sankt Paulsgatan 22 A

Dnr 01-2006-02935

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Sushi Bar Suzuki Trading AB, med organisationsnummer 556577-9989, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ansökan om serveringstid till klockan 24:00 avslås för närvarande på grund av risk för störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § AL. Ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden saknas.

 3. Om sökanden kan visa ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden senast 2007-05-15, medges även serveringstid till klockan 24:00 inomhus.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Treklövern, Franzéngatan 6

Dnr 02-2006-03335

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Compass Group Service Management AB (556486-7603) serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutet sällskap, dagligen klockan 12:00 – 23:00 i Restaurang Treklövern.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Theodora, Sankt Eriksgatan 53 B

Dnr 05-2006-03496

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid till klockan 03:00 under fredagar och lördagar enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen (AL) med hänvisning till risk för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet och särskild risk för människors hälsa.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ingripande mot Out Restaurang & Bar Stockholm AB, Hagagatan 31

Dnr 07-2006-03452

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av eventuella nya omständigheter i ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Patrik Vaxin och Daniel Tegeland vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återemittera ärendet för inarbetande av eventuella nya omständigheter i ärendet.

§12 Ingripande mot The Soap Bar Handelsbolag, Nybrogatan 1

Dnr 07-2006-03261

Tillståndsutskottet beslut

Utskottet beslutade att meddela The Soap Bar Handelsebolag, 916631-0236, tillståndshavare i restaurang The Soap Bar en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ingripande mot Milic RS Handelsbolag-Karlavagnen, Fruängsgången 12

Dnr 07-2006-02757

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Milic RS Handelsbolag (916401-3113) en varning med stöd av 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ingripande mot Festvåningen Garant Handelsbolag, Varvsgatan 14

Dnr 07-2006-03910

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela Festvåningen Garant Handelsbolag (969659-6106), tillståndshavare i Garant Festvåning, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor meddelas att bolagets företrädare, de som är aktiva i driften av restaurangrörelsen, samt all nuvarande personal som inte enbart tillfälligt anlita för arbete med servering, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndmyndigheten senast 2007-06-15.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ingripande mot Restaurang Mamas and Tapas på Söder AB-Capital, Kungsbroplan 1

Dnr 07-2006-03264

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela Restaurang Mamas and Tapas på Söder AB, 556426-2904, tillståndshavare i restaurang Capital, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordförande Peter Lundén-Welden (m), föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ingripande mot LD Skånegatan AB-WC/Lounge, Skånegatan 51

Dnr 07-2006-02728

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela LD Skånegatan AB (556674-6771), tillståndshavare på restaurang WC/Lounge 51 en varning enligt 7 kap 20 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor meddelas att bolagets företrädare, de som är aktiva i driften av restaurangrörelsen, samt all nuvarande personal som inte enbart tillfälligt anlitas för arbete med servering, genomgår STAD-utbildning i ansvarfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2007-06-15.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Lahdo Sharro, Josef Özmen samt ombudet Johan Obel, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 13 mars 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ingripande mot Douglas Bar & Restaurang Handelsbolag-Douglas Public Bar, Bredholmsgatan 2

Dnr 07-2006-03475

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade att meddela Douglas Bar & Restaurang Handelsbolag, 969651-6070, tillståndshavre i Douglas Public Bar, en varning enligt 7 kap 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ingripande mot Neval City Krog Handelsbolag – City Krog, Vasagatan 46

Dnr 07-2006-02632

Tillståndutskottet beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela Neval City Krog Handelsbolag, 916620-7150, tillståndshavare vid City Krog, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL)

 2. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra vid restaurangen från klockan 22:00 till dess sista gäst lämnat serveringsstället, då servering vid uteservering sker.

 3. Villkor meddelas även att all personal som anlitas för arbete med servering, samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas, ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2007-07-02. Därefter gäller det fortlöpande.

 

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2006-02-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Nadaz AB-Nada, Åsögatan 140

Dnr 07-2006-01202

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela tillståndshavaren Nadaz AB, 556642-3306, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 8.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2007-03-14

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot New Indian Garden AB-New Indian Garden, Västgötagatan 18

Dnr 07-2006-03273

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela New Indian Garden AB (556666-9064) tillståndshavare på New Indian Garden, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 9.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Patrik Silverudd (fp) deltog ej i beslutet.

§21 Ingripande mot Agate AB/Platini-Hammarby Bandys VIP-tält på Zinkendamms IP, Ringvägen 16

Dnr 07-2007-00346

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL) meddela Agate AB, 556531-1437, en varning.

 2. Villkor meddelas även, enligt 7 kap 5 § AL, att all nuvarande personal som anlitas för arbete med servering och eventuella som nyanställs för sådana sysslor (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) samt de företrädare som är aktiva i driften genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande personal och företrädarna ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2007-05-31. Sedan gäller det kontinuerligt.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 10.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Mustafa Özge, Dan Edsholt och Hasan Özdemirok, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Serveringstillstånd gällande Babelon Restaurang AB – restaurang Vitlök, Vårbergstorg 11, dels tillsynsärende, dels omprövning av serveringstid samt ändring av vaktvillkor

Dnr 25-2006-03854, 07-2006-03476, 38-2007-01135

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela Babelon Restaurang, 570428-3430 tillståndshavare i restaurang Vitlök en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

 2. Ansökan om fortsatt serveringstid vid servering till allmänheten i restaurang fredag till lördag till klockan 03:00 avslås. Serveringstiden fortsättningsvis i restaurang och uteservering fastställes till klockan 01:00 respektive 22:00.

 3. Tidigare meddelade villkor kvarstår oförändrade enligt 7 kap. 5 § AL.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 11.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning samt avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Fawzi Alkhalaf och Aram Alkhalaf vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, inkommen till förvaltningen 2007-03-08.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Serveringstillstånd gällande Berns Group AB-Berns Salonger, Berzelii Park, dels tillsynsärende, dels utökad serveringstid,

Dnr 05-2006-02742

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för utredande av orsaker till att det ej går att få utökad serveringstid i nattklubbslokalen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-02-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning samt avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Kettil Skarsgård och Per-Erik Nilsson vilka redogjprde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2007-03-14.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera för utredande av orsaker till att det ej går att få utökad serveringstid i nattklubbslokalen.

§24 Anmälan av beslut fattade enligt delegation

2007-02-01 – 2007-02-28

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§25 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2007-02-01 – 2007-02-28

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§26 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden 2007-02-01 – 2007-02-28

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§27 Domar/beslut från länsrätten. 2 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan

§28 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

2 domar och 2 protokoll anmäldes

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan

§29 Domar/beslut/protokoll från regeringsrätten

1 protokoll anmäldes

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan