Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2007-06-21

Sammanträde 2007-06-21

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering, Bordlagda och återremitterade ärenden:

5 Nytt tillstånd till allmänheten, Restaurang The Bank

Nya ärenden:

6 Nytt tillstånd till allmänheten, Restaurang Connect Hotel Stockholm

7 Nytt tillstånd till allmänheten, Restaurang Pappa Ray Ray

8 Nytt tillstånd till allmänheten, Restaurang Argentina Steakhouse

9 Nytt tillstånd till allmänheten, Restaurang Himlen

10 Nytt tillstånd till allmänheten Restaurang Ny rest/Studentskrapan

11 Nytt tillstånd till allmänheten, Restaurang Reimer Café-Bistro

12 Nytt tillstånd till allmänheten Restaurang Wok Take Away

13 Nytt tillstånd till slutna sällskap, Restaurang Militärsällskapet

14 Nytt tillstånd till slutna sällskap, Restaurang Aptit Stockholm

15 Nytt tillstånd till slutna sällskap, Restaurang Time Hotel

16 Nytt tillstånd till slutna sällskap, Restaurang Volvo Showroom

17 Nytt tillstånd för trafikservering, Restaurang Zacco Boss II

18 Utökad serveringstid, Restaurang The White Room

19 Utökad serveringstid, Restaurang Enskede Wärdshus

20 Utökad serveringstid, Restaurang Uteserveringen Sommar

21 Uteservering, Restaurang Karlsson & Co

22 Omprövning efter prövotid, Restaurang Södra Westers

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

23 Tillsynsärende, Restaurang Råcksta Krog

24 Tillsynsärende, Restaurang My Ju Ju/LOA

25 Tillsynsärende, Restaurang Löwenbräu

26 Tillsynsärende, Restaurang Korall Pizzeria

27 Tillsynsärende, Restaurang Gula Krogen

28 Tillsynsärende, Restaurang Mumbai Masala

29 Tillsynsärende, Restaurang Stortorgskällaren

30 Tillsynsärende, Restaurang Mumbai

31 Tillsynsärende, Restaurang Riche med Teatergrillen

32 Tillsynsärende, Restaurang La Cocaracha

33 Tillsynsärende, Restaurang Boulehallen Boulette

34 Tillsynsärende, Restaurang Piloten

35 Tillsynsärende, Restaurang Valla Krog

Anmälningar och information

36 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2007-05-01 – 2007-05-31

37 Anmälan av beslut fattade enligt delegation rörande tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 2007-05-01 – 2007-05-31

38 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) 2007-05-01 – 2007-05-31

39 Domar/beslut från länsrätten (6 st)

40 Domar/beslut från kammarrätten (3 st)

41 Domar/beslut från regeringsrätten (2 st)

42 Information från tillståndsenheten

Mötesinformation

Justerat 2007
Peter Lundén-Welden (m) Sekreterare
Christina Elffors-Sjödin (m) Isabelle Vas

Närvarande

Ordföranden: Peter Lundén-Welden (m)

Vice ordföranden: Elisabeth Brandt Ygeman (s)

Ledamöter:
Christina Elffors-Sjödin (m)
Patrik Silverudd (fp) (till kl. 10:20, deltog ej när §§ 21 - 28, 30, 34 - 42 behandlades)
Jackie Nylander (v)

Ersättare:
Ulf Segander (m)
Stefan Nilsson (mp)

Tjänstemännen:
Eddie Friberg
Anders Häregård
Nancy Isaksson
Isabelle Vas

Förhinder hade meddelats av ersättaren Anna Lövheim (m).

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2007-05-24 hade justerats 2007-05-29.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2007-06-26.

§5 Återremitterat ärende angående ansökan om serveringstillstånd i restaurang The Bank, Brunnsgatan 6 - 8

Dnr 01-2007-00485

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Sturebrunnen Event & Mingel AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten och till slutet sällskap i restaurang The Bank, dagligen till klockan 01:00 enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 § AL.

 2. Stadigvarande serveringtid i restaurangen till klockan 03:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till befarade störningar för närboende.

 3. Ovanstående gäller under förutsättning att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen, att miljöförvaltningens livsmedelsgodkännande för allsidig matlagning inkommit. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållen undanröjts. Senast 2007-08-31 ska förbehållen vara undanröjda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades ritning. Vid sammanträdet företräddes bolaget av Rasmus Bergquist, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet. Vid sammanträdet ingavs samma ritning som dukats samt ljudmätningsutlåtande daterad 2007-06-20.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) föreslog att sökanden skulle beviljas serveringstid i restaurangen till klockan 03:00, på prov i ett år.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander.

Reservation

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) reserverade sig mot utskottets beslut.

§6 Bordlagt ärende angående ansökan om utökad serveringstid i restaurang Trevi, Hagsätra Torg 38

Dnr 05-2007-00398

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge stadigvarande serveringstid i restaurang, dagligen till klockan 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 1. Utskottet beslutade även att medge serveringstid i restaurang, fredagar och lördagar till klockan 03:00 och serveringstid i uteservering, dagligen till klockan 24:00.

 1. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället fredagar och lördagar från klockan 22:00 till dess samtliga gäster lämnat lokalen.

 1. Villkor meddelas att all personal som nyanställs för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkohol-servering, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serverings-tillstånd).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2007-05-20.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) och Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta att medge utökad serveringstid i restaurang, fredag-lördag, till klockan 03:00 och utökad serveringstid, dagligen till klockan 24:00 samt att villkor meddelas angående vakter och STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Ledamoten Patriks Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag dvs att avslå ansökan om utökad serveringstid i restaurang och i uteservering.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s), Christina Elffors-Sjödin (m) och Jackie Nylander (v).

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han förslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Patriks Silverudd (fp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i Connect Hotel Stockholm, Götalandsvägen 216 - 218

Dnr 01-2007-00455

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang, dagligen klockan 17:00 - 01:00 fr.o.m. 2007-08-15, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL) under förutsättning att lokalen blir godkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL och att brandmyndighetens redovisning inte innehåller något anmärkningsvärt gällande brandsäkerhet i lokalen. Beslutet verkställes genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållen undanröjts. Senast 2007-09-21 skall förbehållen vara undanröjda.

 2. Serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang, dagligen klockan 17:00 - 01:00 före 2007-08-15 avslås enligt 7 kap. 10 § AL då sökande saknar dispositionsrätt till lokalen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid ärendet dukades skrivelse daterad 2007-06-12.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Pappa Ray Ray, Swedenborgsgatan 13

Dnr 01-2007-00457

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Papa Ray Ray HB (969699-1513) serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 22:00, enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

 2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurang medges under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan bedriva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risken för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Argentina Steakhouse, Ringvägen 87

Dnr 01-2007-00919

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid till klockan 01:00 vid servering till allmänheten i restaurang, medges på prov i ett år enligt 7 kap. 5 § AL.

 3. Stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 01:00 samt serveringstid i uteservering till klockan 01:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till befarade störningar till närboende.

 4. Ovanstående gäller under förutsättning att miljöförvaltningens livsmedelsgodkännande för allsidig matlagning inkommit. Beslutet verkställes genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2007-08-31 ska förbehållet vara undanröjt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Himlen, Götgatan 78

Dnr 01-2007-01214

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Våning 31 AB, 556712-9589, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang Himlen, dagligen i restaurang klockan 11:00 - 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet beslutade även att medge serveringstid på fredagar och lördagar klockan 11:00 – 03:00, på prov i ett år, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 3. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället fredagar och lördagar från klockan 22:00 till dess samtliga gäster lämnat lokalen.

 4. Villkor meddelas att all personal som nyanställs för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

 5. Serveringstillstånd enligt ovan förutsätter att miljöförvaltningens godkännande av livsmedelsanläggning för allsidig matlagning i lokalen inkommer till förvaltningen samt att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brand-säkerheten i lokalen. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att båda förbehållen undanröjts. Senast 2007-09-30 ska förbehållen vara undanröjda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin(m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att bevilja serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen klockan 11:00 - 03:00 i restaurang.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag dvs. att bevilja serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen klockan 11:00 - 01:00 i restaurang.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden, ledamoten Christina Elffors-Sjödin(m) och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han förslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot beslutet.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i Ny restaurang på Studentskrapan, Götgatan 78

Dnr 01-2007-01215

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstid för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen klockan 11:00 - 01:00 i restaurang, samt klockan 11:00 - 23:00 i uteservering på prov i ett år, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 1. Serveringstillstånd enligt ovan förutsätter att miljöförvaltningens godkännande av livsmedelsanläggning för allsidig matlagning i lokalen inkommer till förvaltningen samt att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att båda förbehållen undanröjts. Senast 2007-09-30 skall förbehållen vara undanröjda.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt framlagt förslag från ledamöterna i utskottet.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Reimer Café-Bistro, Vindragarvägen 16

Dnr 01-2007-01445

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Persiljerot Aktiebolag, (556497-8400) serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 21:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Wok Take Away, Ringvägen 87

Dnr 01-2007-01835

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid till klockan 01:00 vid servering till allmänheten i restaurang, medges på prov i ett år enligt 7 kap. 5 § AL.

 3. Stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 01:00 samt serveringstid i uteserveringen till klockan 01:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till befarade störningar till närboende.

 4. Ovanstående gäller under förutsättning att miljöförvaltningens livsmedelsgodkännande för allsidig matlagning inkommit. Beslutet verkställes genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts. Senast 2007-08-31 ska förbehållet vara undanröjt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i Militärsällskapets lokaler, Valhallavägen 104

Dnr 02-2007-01149

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spridrycker, vin och starköl, till slutet sällskap, dagligen i restaurang, med serveringstid klockan 11:00 - 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ovanstående förutsätter att lokalens godkännande/registrering som livsmedelsanläggning av miljöförvaltningen, ritning över serveringsstället samt meny över matutbud redovisas till förvaltningen. Förbehållen ska vara undanröjda senast 2007-08-21. Först därefter verkställs beslutet genom att tillståndsbevis utfärdas.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i Aptit Stockholm, Nordenflychtsvägen 62

Dnr 02-2007-01271

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap i restaurang, dagligen klockan 12:00 - 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om serveringstillstånd i Time Hotel, Vandisvägen 12

Dnr 02-2007-01342

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutet sällskap i restaurang, dagligen klockan 12:00 - 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ovanstående förutsätter att miljöförvaltningen godkänner lokalen för livsmedelshantering och att brandmyndighetens redovisning inte innehåller något anmärkningsvärt gällande brandsäkerhet i lokalen. Förbehållen ska vara undanröjda senast 2007-10-31 och innan beslut verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om serveringstillstånd i serveringsställe Volvo Showroom, Västra trädgårds-gatan 8

Dnr 02-2007-01599

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för vin och starköl till slutna sällskap, årligen under perioden 4:e juni - 2:a augusti, med serveringstid klockan 20:00 - 24:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Zacco Boss II, Strandvägen, Kajplats 20

Dnr 03-2007-01275

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd till slutna sällskap, charterverksamhet, i inrikes trafik, för spritdrycker, vin och starköl, dagligen från klockan 14:00 till klockan 01:00, årligen under perioden 15/4 - 31/12, enligt 7 kap. 12 § alkohollagen (AL).

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Utökad serveringstid i restaurang The White Room, Regeringsgatan 61

Dnr 05-2007-00855

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstid dagligen i uteservering till klockan 05:00 under prövotid till och med 2007-09-30.

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid i uteservering till klockan 05:00 avslås. Grundtiden klockan 11:00 - 03:00 kvarstår således.

 3. Paragrafen justerades omedelbart.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Enskede Wärdshus, Bägersta Byväg 1

Dnr 05-2007-01331

Tillståndsutskottets beslut

 1. Tillståndsutskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid, vid servering till slutna sällskap, till klockan 03:00 i restaurang, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Tillståndsutskottet biföll även ansökan om utökad serveringstid, vid servering till allmänheten, till klockan 00:00 i uteservering, på prov i ett år, enligt 7 kap. 5 § AL.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels att bifalla ansökan, dels avslå ansökan angående utökad serveringstid till klockan 00:00 i uteservering.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt framlagt förslag från ledamöterna i utskottet.

§21 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Uteserveringen, Spelbomskans Torg

Dnr 05-2007-01473

Tillståndsutskottets beslut

 1. Tillståndsutskottet beslutade att bifalla ansökan om utökad serveringtid till allmänheten i uteservering, fredag-lördag till klockan 03:00, under perioden till och med 2007-10-15.

 1. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället fredagar och lördagar från klockan 22:00 till dess samtliga gäster lämnat lokalen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukas remissvar från Norrmalms stadsdelsnämnd daterad 2007-06-07 och skrivelse daterad 2007-06-11.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt framlagt förslag från ledamöterna i utskottet.

§22 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Karlsson & Co, Kungsgatan 56

Dnr 11-2007-00733

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstid till klockan 03:00 i ny uteserveringsdel på innergård.

 2. Villkor kvarstår enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL) att minst en av polismyndigheten förordnad ordningsvakt ska tjänstgöra i området för den nya uteserveringsdelen på innergård, från klockan 22:00 till dess den sista gästen lämnat området.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-01 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Omprövning efter prövotid i restaurang Södra Westers, Maria Skolgata 79

Dnr 25-2007-00719

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid till slutna sällskap, i restaurang och uteservering, dagligen till klockan 03:00 respektive 01:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor kvarstår att all personal som nyanställs för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades protokollsutdrag från Södermalms stadsdelsnämnd daterad 2007-05-21.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot ÖCAL DK Handelsbolag-Råcksta Krog, Multrågatan 54

Dnr 07-2006-03290

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Öcal DK Handelsbolag, 916641-7072, en varning med stöd
av 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ingripande mot My-Ju-Ju Restaurang AB – My Ju Ju/LOA, Upplandsgatan 7

Dnr 07-2006-03676

Tillståndsutskottet beslut

 1. Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för My-Ju-Ju Restaurang AB, org.nr 556690-1376, tillståndshavare på restaurang My Ju Ju/LOA, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

 2. Paragrafen justerades omedelbart.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Ingripande mot Kommanditbolag Umlöwet 5 – Löwenbräu, Fridhemsplan 29

Dnr 07-2006-03687

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL) meddela tillståndshavaren Kommanditbolaget Umlöwet 5, 916774-6214, tillståndshavare på Löwenbräu, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2007-06-19.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Ingripande mot Korijeka Handelsbolag – Korall Pizzeria, Sätra Torg 18-20

Dnr 07-2007-00017

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade enligt alkohollagens 7 kap. 20 § meddela tillståndshavaren, Korijeka Handelsbolag, 916608-4658, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Ingripande mot Gazi Budak/Tranbärskiosken – Gula Krogen, Sandviksvägen 111

Dnr 07-2007-00020

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Gazi Budak med firma Tranbärskiosken, 720708-0636, tillståndshavare vid Gula Krogen, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse daterad 2007-06-11.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Ingripande mot Winsab Handelsbolag – Stortorgskällaren, Stortorget 7

Dnr 07-2007-00501

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Winsab Handelsbolag, med org.nr. 969654-7893, på serveringsstället Stortorgskällaren, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet förträddes bolaget av advokat Per Anders Skog och Åsa Hatemi Wåhlström, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse daterad
2007-06-20.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§30 Ingripande mot Mumbai SNS Handelsbolag, Sveavägen 41

Dnr 07-2007-00581

Tillståndutskottet beslut

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL) att meddela tillståndshavaren Mumbai SNS HB, 969715-5993, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 8.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt ansökan.

§31 Ingripande mot Aktiebolaget Hotel & Restaurant Riche – Riche med Teatergrillen, Birger Jarlsgatan 4

Dnr 07-2007-00866

Tillståndutskottet beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela Aktiebolaget Hotel & Restaurant Riche, 556047-5880, tillståndshavare på restaurang Riche med Teatergrillen en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

 2. Paragrafen justerades omedelbart.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 9.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-31 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Johnny Sommarlund, Per-Erik Nilsson och Peder Lind, vilka redogjorde för omständigheterna i enlighet med dukad skrivelse daterad 2007-06-19.

Vid sammanträdet ingavs bolagets drog- och alkoholpolicy, handlingsplan för diskriminering samt konfliktpolicy.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§32 Ingripande mot Kackerlackan AB – La Cocaracha, Bondegatan 2

Dnr 07-2007-00868

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Kackerlackan AB, 556641-8306, på serveringsstället La Cocaracha, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 10.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-28 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Tommy Sjöberg, ombud, och Ahmed Faqih, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse daterad 2007-06-18.

Saldobesked från Skatteverket, Skattekontor 3, daterad 2007-06-19 uppvisades. Av denna framgick att 93 405 kr var innestående på bolagets skattekonto.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§33 Ingripande mot Boulehallen Boule 1 AB – Boulehallen Boulette, Närkesgatan 6

Dnr 07-2007-00874

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Boulehallen Boule 1 AB, på serveringsställe Boulehallen Boulette, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 11.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-06-01och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Claes Tavelin, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§34 Ingripande mot Restaurang Eray – Piloten, Pilottorget 4

Dnr 07-2007-00875

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Restaurang Eray (770823-8279) tillståndshavare på restaurang Piloten, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 12.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§35 Ingripande mot Can & Abbo Restaurang i Årsta HB – Valla Krog, Valla Torg 57

Dnr 07-2007-00936

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Can & Abbo Restaurang i Årsta HB, 969681-4343, tillståndshavare i restaurang Valla Krog, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 13.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-05-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§36 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2007-05-01 – 2007-05-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§37 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2007-05-01 – 2007-05-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§38 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden 2007-05-01 – 2007-05-31

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§39 Domar/beslut från länsrätten

3 beslut och 3 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan.

§40 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

1 dom och 2 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan

§41 Domar/beslut/protokoll från regeringsrätten

2 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att godkänna anmälan

§42 Information från tillståndenheten.

Anders Häregård informerade utskottet att ägaren till Kvarnen har meddelat att han kommer att arrendera ut lokalen till ett namngivet företag. Tillståndenheten har vidare informerat ägaren om att det inte får föreligga ett bulvanförhållande. Tillståndsenheten har även informerat ägaren om att vid en ev. ny ansökan om serveringstillstånd från ägaren så kommer ägarens lämplighet att prövas på nytt.