Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2007-09-27

Sammanträde 2007-09-27

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Café L´Angolo

6 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Albert & Jacks

7 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Café Sense

8 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Jacobs

9 Nytt tillstånd, pausservering Restaurang Musikvalvet

10 Utökad serveringstid Restaurang Uteserveringen Stureplan

11 Utökad serveringstid Restaurang Laroy - The Lab

12 Utökad serveringstid Restaurang Berns Salonger

13 Ändring i tillstånd Restaurang Himmel och Strand

14 Omprövning efter prövotid Restaurang Blue Moon Bar - Blue Moon Lounge

15 Lokalutvidgning Restaurang Mälarsalen

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

16 Tillsynsärende Restaurang Catarina

17 Tillsynsärende Restaurang Efes Taverna

18 Tillsynsärende Restaurang Olympos

19 Tillsynsärende Restaurang Solidaritet

20 Tillsynsärende Restaurang Mango

21 Tillsynsärende Restaurang Göta Källare

22 Tillsynsärende Restaurang Undici restaurant & bar

23 Tillsynsärende Restaurang Il Conte

24 Tillsynsärende Restaurang Carpe Diem Bar

25 Tillsynsärende Restaurang HG's

Anmälningar och information

26 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 2007-08-01 – 2007-08-31

27 Anmälan av beslut fattade enligt delegation rörande tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 2007-08-01 – 2007-08-31

28 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) 2007-08-01 – 2007-08-31

29 Domar/beslut från länsrätten (8)

30 Domar/beslut från kammarrätten (1)

31 Protokollsutdrag från Södermalms stadsdelsnämnd angående Kvarnen.

32 Information från tillståndsenheten

Mötesinformation

Justerat 2/10 - 2007
Peter Lundén-Welden (m)Jackie Nylander (v)
Anders Larsson, Sekreterare

Närvarande

Ordföranden: Peter Lundén-Welden (m)

Ledamöter:
Patrik Silverudd (fp)
Jackie Nylander (v)
Christina Elffors-Sjödin (m)

Tjänstgörande ersättare:
Stefan Nilsson (mp)

Ersättare:
Ulf Segander (m)

Tjänstemännen:
Eddie Friberg
Anders Häregård
Anders Larsson

Förhinder hade meddelats av vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ersättaren Anna Lövheim (m).

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och ledamoten Jackie Nylander (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2007-08-30 hade justerats 2007-09-03.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2007-10-02.

§5 Nytt tillstånd, allmänheten i restaurang Café L´Angolo, Engelbrektsplan 2

Dnr 01-2007-01207

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Palmaria AB, 556647-7559, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang Café L´Angolo, dagligen klockan 11:00 – 23:00 i restaurang samt klockan 11:00 – 22:00 i uteservering, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid till klockan 23:00 i uteservering medges på prov i ett år enligt 7 kap. 5 § AL, för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till allmänheten till klockan 23:00 i uteservering avslås, med hänvisning till risk för störningar enligt 6 kap. 4 § AL.

 4. Serveringstillstånd enligt ovan förutsätter att miljöförvaltningens godkännande av livsmedelsanläggningen för allsidig matlagning, i den utsträckning alkohollagen stadgar vad gäller servering till allmänheten i lokalen inkommer till förvaltningen samt att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att båda förbehållen undanröjts. Senast 2007-11-30 ska förbehållen vara undanröjda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Albert & Jacks, Engelbrektsgatan 3

Dnr 01-2007-02028

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Goda livet Restaurant AB, (556569-9742), serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering till klockan 01:00 respektive 22:00, enligt alkohollagens 7 kap. 5 §. Serveringstillstånd medges även för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap, dagligen i konferenslokaler i anslutning till restaurang med serveringstid till klockan 01:00.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Sense, Drottninggatan 63

Dnr 01-2007-02161

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang klockan 11:00-19:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Jacobs, Centralplan 29

Dnr 01-2007-02333

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Bistro JB AB, 556664-9371, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang Jacobs, dagligen från klockan 11:00 till klockan 20:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om pausservering i konsertlokalen Musikvalvet, Kåkbrinken 5

Dnr 04-2007-01952

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, i paus under pågående konsert, i lokalens foajéutrymmen, dagligen från klockan 15:00 till klockan 22:00.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Utökad serveringstid i restaurang Uteserveringen Stureplan, Sturegatan 4

Dnr 05-2007-00857

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstid dagligen i uteservering till klockan 05:00, årligen 1/4 -15/10, under prövotid till och med 2008-10-15.

 2. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället torsdag – söndag från klockan 22:00 till sista gästen lämnat lokalen.

 3. Villkor meddelas att samtliga personer som arbetar med servering av alkoholdrycker på restaurangen (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

 4. Ansökan om stadigvarande serveringstid i uteservering årligen 1/4 - 15/10, till klockan 05:00 avslås. Grundtiden klockan 11:00 – 03:00 kvarstår således.

 5. Paragrafen justerades omedelbart.

Ovanstående beslut är i enlighet med 6 kap. 4 §, 7 kap. 5 § och 7 kap. 9 § alkohollagen samt stadens riktlinjer för serveringstillstånd.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Utökad serveringstid i restaurang Laroy – The Lab, Birger Jarlsgatan 20

Dnr 05-2007-00858

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstid i dagligen i uteservering till klockan 05:00 under prövotid till och med 2008-10-15.

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid i uteservering till klockan 05:00 avslås. Grundtiden klockan 11:00 – 03:00 kvarstår således.

 3. Tidigare meddelade villkor kvarstår, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL) och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

 4. Paragrafen justerades omedelbart.

Ovanstående beslut är i enlighet med 6 kap. 4 §, 7 kap. 5§ och 7 kap. 9 § AL samt stadens riktlinjer för serveringstillstånd.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Utökad serveringstid i Berns, Berzelii Park

Dnr 05-2007-02155

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge ansökan om utökad serveringstid för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten dagligen till klockan 05:00 i Chinateaterns foajé under en prövotid till och med 2008-04-19.

 2. Villkor meddelas att all personal som anlitas för arbete med servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

 3. Villkor meddelas att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör från klockan 24:00 till dess att samtliga gäster har lämnat lokalen. Antalet förordnade ordningsvakter utökas med en per hundra gäster från klockan 24:00 enligt följande: vid 401 gäster 5 vakter, vid 501 gäster 6 vakter osv.

 4. Villkor meddelas att det finns ett system för kontroll av det exakta antalet gäster i lokalen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Per Lydmar, Kettil Skarsgård och Yvonne Sörensen, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog serveringstid till klockan 05:00 med ett års prövotid med därtill förknippade villkor.

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v).

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§13 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Himmel och Strand, Gustavslundsvägen 139 B

Dnr 20-2007-02522

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att medge utökad serveringstid till slutet sällskap, dagligen i restaurang till klockan 03:00 enligt 6 kap. 4 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Omprövning av serveringstid i restaurang Blue Moon Bar/Lounge, Kungsgatan 18

Dnr 25-2007-01557

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om fortsatt serveringstid till klockan 05:00 i restaurangen under en prövotid till och med 2008-09-30.

 2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

 3. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Birgitta Lindorf- Nyrén, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 24 september 2007.

Fullmakt för Birgitta Lindorf-Nyrén att företräda bolaget ingavs under sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog fortsatt serveringstid till klockan 05:00 med ett års prövotid med därtill förknippade villkor.

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v).

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§15 Ansökan om uteservering i Mälarsalen, Söder Mälarstrand 29

Dnr 27-2007-02281

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten även på restaurangens balkong på 2 tr, dagligen klockan 12:00-03:00, enligt bestämmelserna i 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-04 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ingripande mot Handelsbolag Servet – Catarina, Sparbanksvägen 54

Dnr 07-2006-03466

Tillståndsutskottet beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Handelsbolag Servet, 969601-0553, tillståndshavare på Restaurang Catarina, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ingripande mot Restaurang Taverna Zorba i Stockholm Aktiebolag – Efes Taverna, Brunkebergstorg 3

Dnr 07-2006-03700

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Taverna Zorba i Stockholm Aktiebolag, 556363-0358, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2007-09-14.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ingripande mot Sertkav & Co HB – Olympos, Bredängstorget 3

Dnr 07-2007-00497

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Sertkav & Co HB, 969683-5223, tillståndshavare på Olympos, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Leyla Baran, Peter Skeppstedt och Alexander Karasar, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Under sammanträdet inlämnades skrivelse rubricerad ”Ärende gällande Restaurang Olympos enl alkohollagen”, skrivelse rubricerad ”Avseende bokföring”, resultatrapport fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2006-12-31, preliminär balansrapport 07-01-01 - 07-06-30, preliminär resultatrapport 07-01-01 – 07-06-30 samt huvudbok 07-01-01 – 07-06-30.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Solidaritet AB – Solidaritet, Lästmakargatan 3

Dnr 07-2007-00890

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Sören Ahlbom och Jesper Ahlbom vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v).

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§20 Ingripande mot Restaurang Lyckolunden AB – Mango, Sveavägen 36

Dnr 07-2007-00845

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade enligt 7 kap. 20 § alkohollagen att meddela tillståndshavaren Restaurang Lyckolunden AB, org.nr 556686-2735, en varning.

 2. Villkor meddelas att samtliga personer som arbetar med servering av alkoholdrycker på restaurangen (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

 3. Villkor meddelas även att minst två förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra på serveringsstället torsdag till söndag från klockan 22:00 till dess sista gästen lämnat lokalen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-03 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Dejan Petkovic, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 21 september 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning med STAD- och vaktvillkor.

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m), ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v).

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§21 Ingripande mot Söderrestauranger GK AB – Göta Källare, Götgatan 54-56

Dnr 07-2007-01101

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL) meddela Söderrestauranger GK AB, 556587-4822, tillståndshavare i restaurang Göta Källare en varning.

  Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

 2. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL att all personal som inte enbart tillfälligt anlitas för arbete med servering och eventuella som nyanställs för sådana sysslor genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2007-12-27.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet var Agneta Westling närvarande från bolaget och redogjorde för omständigheterna i ärendet i, enlighet med dukad skrivelse, daterad 2007-09-24.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ingripande mot TU & Co AB – Undici restaurant & bar, Sturegatan 22

Dnr 07-2007-01428

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för TU & Co AB, 556587-3717, på serveringsstället Undici restaurant & bar, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelser, daterade 2007-09-20, 2007-09-25 och 2007-09-26 samt tjänsteanteckning, daterad 2007-09-25.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot George Rizk – Il Conte, Grevgatan 9

Dnr 07-2007-01392

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2007-09-17.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

§24 Ingripande mot CDB i Sverige AB – Carpe Diem Bar, Lützengatan 4

Dnr 07-2007-01954

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för CDB i Sverige AB, organisationsnummer 556649-4661, tillståndshavare i Carpe Diem Bar, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 8.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-12 och förslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottets skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ingripande mot Mabuze Restaurang AB – HG´s, Hornsgatan 136

Dnr 07-2007-01941

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av eventuella villkor.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-09-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för inarbetande av eventuella villkor.

§26 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2007-08-01 – 2007-08-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§27 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2007-08-01 – 2007-08-31

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§28 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden 2007-08-01 – 2007-08-31

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§29 Domar/beslut från länsrätten. 2 beslut och 6 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna/besluten till handlingarna.

§30 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§31 Anmälan av protokollsutdrag från Södermalms stadsdelsnämnd angående Kvarnen

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollsutdraget till handlingarna.

Med protokollsutdraget var bifogat en skrivelse till tillståndsutskottet. Anders Häregård informerade tillståndsutskottet att tillståndsenheten förbereder ett svar på skrivelsen.

§32 Information från tillståndenheten.

Anders Häregård informerade om att det kommit in 180 ansökningar till den tjänst som utannonserades den 24 september 2007.

Anders Häregård informerade även om att tillståndsenheten kommer att ge ut ett nyhetsbrev och förevisade det första numret.