Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2007-12-13

Sammanträde 2007-12-13

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Justerat 2007
Peter Lundén-Welden (m)
Elisabeth Brandt Ygeman (s)
Anders Larsson, Sekreterare

Närvarande

Ordföranden: Peter Lundén-Welden (m)

Vice ordföranden: Elisabeth Brandt Ygeman (s).

Ledamöter:
Jackie Nylander (v)
Christina Elffors-Sjödin (m)

Tjänstgörande ersättare:
Petter Lindfors (m)

Ersättare:
Stefan Nilsson (mp)

Tjänstemännen:
Eddie Friberg
Anders Häregård
Anders Larsson
Michel Zarkov

Förhinder hade meddelats av ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ersättaren Ulf Segander (m)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s), fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2007-11-15 hade justerats 2007-11-20.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2007-12-18.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i Restaurang Fabriken, Strandbergsgatan 51

Dnr 01-2007-03400

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Tenngjuteriet HB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang och uteservering, dagligen till klockan 03:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor meddelas att vid servering till allmänheten, ska minst två förordnade ordningsvakter tjänstgöra i restaurangen från klockan 22:00, torsdag till söndag till dess att samtliga gäster lämnat lokalen. Lagstöd för villkor föreligger i 7 kap. 5 § AL och 7 kap 9 § AL (Stockholm stads riktlinjer för serveringstillstånd).

 3. Villkor meddelas att samtliga anställda som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Lagstöd för villkor föreligger i 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (Stockholms stads riktlinjer för serveringstillstånd). Villkoret ska redovisas till tillståndsenheten senast 2008-06-01. Därefter gäller villkoret kontinuerligt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) förslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang BARA/Underbara, Östgötagatan 33

Dnr 05-2007-03147

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid restaurangen dagligen till klockan 03:00 alternativt till klockan 02:00 samt utökad serveringstid till klockan 03:00 fredag och lördag, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen (stadens riktlinjer för serveringstillstånd), med hänvisning till att restaurangen ligger i ett bostadshus och störningskänsligt område och att det därmed finns risk att boenden störs av verksamheten.

 2. Utskottet beviljade utökat serveringstillstånd till klockan 02:00 fredag och lördag med prövotid ett år.

 3. Villkor meddelas att vid servering till allmänheten, ska minst två förordnade ordningsvakter tjänstgöra i restaurangen från klockan 22:00, fredag och lördag till dess att samtliga gäster lämnat lokalen. Lagstöd för villkor föreligger i 7 kap. 5 § AL och 7 kap 9 § AL (Stockholm stads riktlinjer för serveringstillstånd).

 4. Villkor meddelas om att samtliga anställda som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Lagstöd för villkor föreligger i 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (Stockholms stads riktlinjer för serveringstillstånd).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Anneli Rubak och Magnus Lingfjord, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Vid sammanträdet dukades remissvar från Södermalms stadsdelsnämnd, daterat 2007-11-29.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén -Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt utskottets förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang The Bank, Brunnsgatan 6-8

Dnr 05-2007-03541

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurangen till klockan 03:00 på prov ett år.

 2. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL, att all personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

 3. Villkor meddelas även att två förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra vid restaurangen torsdag-söndag från klockan 22:00 till dess samtliga gäster lämnat serveringsstället.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Patrik Bergquist och Rasmus Bergquist, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Under sammanträdet delades ritning över lokalerna ut.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. föreslog att ansökan skulle beviljas på prov ett år med tillhörande STAD- och vaktvillkor.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningen förslag. Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) anförde även att restaurangen ännu ej öppnat.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter-Lundén Welden (m) m. fl.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i Hammarby Bandys VIP-tält på Zinkendamms idrottsplats, Ringvägen 16

Dnr 19-2007-03498

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till Hammarby Bandys VIP-gäster och sponsorer, för servering i VIP-tältet på Zinkendamms idrottsplats årligen under perioden 1/11 - 30/4 med serveringstid till klockan 23:00.

 2. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör vid serveringsstället under hela serveringstiden.

 3. Villkor meddelas även att åldersgräns på 20 år tillämpas för tillträde till serveringsstället.

 4. Villkor meddelas dessutom att aktuell lista finns tillgänglig i serveringstältet över vilka personer, från de företag som har VIP-kort, som anmälts som besökare av serveringstältet.

 5. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades tjänsteanteckning från tillståndsenheten om att ansökan även ska omfatta servering till Hammarby Bandy´s medlemmar. Denna del av ansökan kommer att behandlas vid tillståndsutskottets sammanträde 2008-01-17.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kvarnen, Medborgarplatsen 27-29

Dnr 19-2007-03506

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i uteservering till klockan 24:00 för ny ägare.

 2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

 3. Utskottet beslutade att därutöver anföra:

”Efter beslut i tillståndsutskottet om återkallelse av tillståndet för Restaurang Kvarnen genomförde Thomas Steinwender ett ägarskifte på Restaurang Kvarnen genom att överlåta verksamheten till en arrendator. Thomas Steinwender förde in ett förbehåll att arrendatorsavtalet skulle hävas utifall att den juridiska prövningen skulle utfalla till bolagets fördel. Efter överklagan till Länsrätten omvandlades stadens beslut om återkallelse till en varning. Staden fick inte prövningstillstånd i Kammarrätten. Hade Thomas Steinwender inte genomfört ett ägarskifte hade han idag kunnat driva Restaurang Kvarnen.

Därför, och trots att det brott som han erkänt och dömts för och den oordning som vid flera tillfällen dokumenterats i samband med överservering egentligen skulle hindra honom att driva restaurang i ytterligare ca 2 till 3 år, beslutar vi att godkänna ägarskiftet av restaurang Kvarnen.

Detta skall inte på något sätt ses som ett ändrat ställningstagande i själva sakfrågan från utskottet.

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga villkor är uppfyllda.”

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-30 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kvarnen T, Tjärhovsgatan 4

Dnr 19-2007-03507

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstilstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang till klockan 03:00 för ny ägare.

 2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

 3. Utskottet beslutade att därutöver anföra:

”Efter beslut i tillståndsutskottet om återkallelse av tillståndet för Restaurang Kvarnen genomförde Thomas Steinwender ett ägarskifte på Restaurang Kvarnen genom att överlåta verksamheten till en arrendator. Thomas Steinwender förde in ett förbehåll att arrendatorsavtalet skulle hävas utifall att den juridiska prövningen skulle utfalla till bolagets fördel. Efter överklagan till Länsrätten omvandlades stadens beslut om återkallelse till en varning. Staden fick inte prövningstillstånd i Kammarrätten. Hade Thomas Steinwender inte genomfört ett ägarskifte hade han idag kunnat driva Restaurang Kvarnen.

Därför, och trots att det brott som han erkänt och dömts för och den oordning som vid flera tillfällen dokumenterats i samband med överservering egentligen skulle hindra honom att driva restaurang i ytterligare ca 2 till 3 år, beslutar vi att godkänna ägarskiftet av restaurang Kvarnen.

Detta skall inte på något sätt ses som ett ändrat ställningstagande i själva sakfrågan från utskottet.

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga villkor är uppfyllda.”

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Serveringstillstånd gällande Debaser Restaurang AB – omprövning av serveringstid och tillsynsärende, Medborgarplatsen 8

Dnr 25-2007-02846, 07-2007-02289

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

 2. Utskottet beslutade att enligt bestämmelserna i 7 kap. 5 § alkohollagen (AL) bifalla ansökan om serveringstid i restaurang, dagligen till klockan 03:00 på prov i ytterligare ett år t.o.m. 2008-12-14. Detta för att följa upp att ordning och nykterhet kommer att råda på serveringsstället.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang, dagligen till klockan 03:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till risk för ordningsstörningar och överservering på serveringsstället.

 4. Villkor kvarstår att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, vid nyttjande av 03-tid, från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) p.g.a. verksamhetens omfattning, lokalens beskaffenhet och den sena serveringstiden.

 5. Villkor kvarstår även att all personal som nyanställs för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt engageras) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (staden riktlinjer för serveringstillstånd).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning samt att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd. I övrigt föreslog ordföranden Peter Lundén-Welden (m) med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt-Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Utskottet beslutade dels enligt framlagt förslag från Peter Lundén-Welden (m) m.fl., dels beslutade utskottet enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m) med instämmande från övriga ledamöter i övrigt, att besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m. fl. föreslagit det sanktionsmedlet.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta i sin helhet enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade mot utskottets beslut, att inte vidta någon åtgärd.

§12 Ingripande mot LD Skånegatan AB – WC/Lounge 51, Skånegatan 51

Dnr 07-2007-01866

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för LD Skånegatan AB, på serveringsstället WC/Lounge 51, enligt 7 kap 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-10-25 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad den 10 december 2007.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ingripande mot Evenemangslinjen i Sverige AB – Bacci, Järntorgsgatan 5<b>Tillståndsutskottets beslut</b>

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Evenemangslinjen i Sverige AB, på serveringsstället Bacci, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla tillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Bertil Arbin, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Under sammanträdet ingavs fullmakt i original samt skrivelse med bilagor, daterad 2007-12-12. Överlåtelsehandling avseende hyreskontrakt 2911-1421-0003 gällande fastigheten Cadmus 2 med adress Norra Dryckesgränd 3 Stockholm ingav också under sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ingripande mot Fenixbar CT AB – Fenix, Götgatan 40

Dnr 07-2007-00586

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Fenixbar CT AB, på serveringsställe Fenix, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ingripande mot Mellow Bar AB - Mellow Bar, Birkagatan 10

Dnr 07-2007-00929

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för ytterligare utredning avseende Goodwillposten i företagets redovisning.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Karl-Johan Malmberg och Yalmis Sun, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet. Axel Bielke var även närvarande under sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för ytterligare utredning avseende Goodwillposten i företagets redovisning.

§16 Ingripande mot Shirazeh Handelsbolag – Ett litet Hak, Grev Turegatan 15

Dnr 07-2007-01255

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela tillståndshavaren Shirazeh Handelsbolag en varning.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ingripande mot Mitabu Wok Aktiebolag – Gröndals Wok, Gröndalsvägen 13

Dnr 07-2007-01762

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-27 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. föreslagit det sanktionsmedlet.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot beslutet.

§18 Ingripande mot GUNELTA HANDELSBOLAG – New Castle Inn, Lysviksgatan 50

Dnr 07-2007-01924

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela GUNELTA HANDELSBOLAG, tillståndshavare i New Castle Inn, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor meddelas att bolagets företrädare, de som är aktiva i driften av restaurangrörelsen, samt all nuvarande personal som inte enbart tillfälligt anlitas för arbete med servering, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap 5 § AL. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2008-03-31. Villkoret gäller därefter kontinuerligt vid eventuella bolagsförändringar eller vid anställning av ny serveringspersonal.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-06 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2007-12-05.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottets skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Kista Restaurang Team Handelsbolag – Vänner & Co, Lingvägen 100

Dnr 07-2007-01926

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela tillståndshavaren Kista Restaurang Team Handelsbolag en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av advokat Johan Obel, Can Yücel och Ramazan Demirkiran, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 2007-12-06.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s)

anför att bolaget brustit i kommunikation med tillståndsenheten, vilket ses som allvarligt. Utskottet har övervägt att återkalla serveringstillståndet, men vid en samlad bedömning anses varning vara en tillräcklig åtgärd.

Av meddelad varning följer förstärkt tillsyn under det kommande året. Om brister ånyo uppdagas återstår inget annat än återkallelse av serveringstillståndet.

Ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s).

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

§20 Ingripande mot Restaurang Abyssinia AB – Abyssinia, Vanadisvägen 20

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ingripande mot Alan Jacob Restaurang – Basilika, Gulddragargränd 2

Dnr 07-2007-02081

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela tillståndshavaren Alan Jacob Restaurang, en varning.

Skälen redovisas under rubriken ”Motiveringar” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-13 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottets skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ingripande mot Restaurang Ellora Handelsbolag – Ellora, Hornsgatan 85

Dnr 07-2007-02227

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Restaurang Ellora Handelsbolag, tillståndshavare på restaurang Ellora, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2007-12-03.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot Sveriges Kvalitetskrogar AB – Sjöpaviljongen, Tranebergs Strand 4

Dnr 07-2007-02680

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. föreslagit det sanktionsmedlet.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot beslutet.

§24 Ingripande mot Enstro Aktiebolag – Lifestyle, Rosenlundsgatan 14

Dnr 07-2007-02731

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl, föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande lagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl., föreslagit det sanktionsmedlet.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot beslutet.

§25 Ingripande mot Familjebolaget B & B Aktiebolag- Black & Brown Inn, Hornsgatan 50

Dnr 07-2007-02732

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 20 § alkohollagen att meddela tillståndshavaren Familjebolaget B & B Aktiebolag, en varning.

Skälen redovisas under rubriken ”Motiveringar” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-20 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Ingripande mot Layer Cake Stockholm AB-Layer Cake Lounge, Norrlandgatan 31-33

Dnr 07-2007-02924

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 20 § alkohollagen att meddela tillståndshavaren, Layer Cake Stockholm AB, en varning.

Skälen redovisas under rubriken ”Motiveringar” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-22 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Ingripande mot Red Root Aktiebolag – Sjöhästen, Långholmsgatan 24

Dnr 07-2007-02998

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela Red Root AB, tillståndshavare på restaurang Sjöhästen, en varning

Skälen redovisas under rubriken ”Motiveringar” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-19 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Ingripande mot Ladan AB – Lebanon Meze Lounge, Rindögatan 52

Dnr 07-2007-03002

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av ytterligare bokföringsmaterial enligt åtgärdsplan i inlämnad skrivelse, daterad 2007-12-13.

Materialet ska ha inkommit till tillståndsenheten i så god tid, så att utskottet kan behandla ärendet senast i utskottets sammanträde den 7 februari 2008.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-05 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla ärendet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ann-Marie Elonsson, Åsa Spolander, Thamir Abdul Adheem, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med skrivelse, daterad 2007-12-13, vilken ingavs under sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter-Lundén Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att återremittera ärendet för inarbetande av ytterligare bokföringsmaterial enligt åtgärdsplan i inlämnad skrivelse, daterad 2007-12-13.

§29 Ingripande mot Sonesson & Partner Aktiebolag – Thai Boat, Norra Hammarbyhamnen, kajplats 300

Dnr 07-2007-03014

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela tillståndshavaren Sonesson & Partner Aktiebolag en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Utskottet anser att särskilda skäl för varning föreligger i detta ärende, då ägaren gjort sig skyldig till ett mindre allvarligt brott.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Benny Sonesson och advokat Roland Lilljedahl, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukade skrivelser, daterade 2007-12-10, 2007-11-30, 2007-12-04, 2007-11-27 samt 2007-12-07. Även en fullmakt, daterad 2007-12-10 dukades vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning. Ett beslut om varning medför förstärkt tillsyn under det kommande året.

§30 Ingripande mot Cedergrenska Tornet AB – Söderstadion, Arenavägen 7

Dnr 07-2007-03072

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt alkohollagens 7 kap. 20 § meddela Cedergrenska Tornet AB, en varning.

Skälen redovisas under rubriken ”Motiveringar” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§31 Ingripande mot Wei Restaurang AB – Hanoi by Night, Upplandsgatan 51

Dnr 07-2007-03165

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 20 § alkohollagen att meddela tillståndshavaren Wei Restaurang AB, en varning.

Skälen redovisas under rubriken ”Motiveringar” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2007-12-06.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter-Lundén Welden (m) förslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§32 Ingripande mot Brasserie Godot AB – Brasseri Godot, Grev Turegatan 36

Dnr 07-2007-03167

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av kompletterande uppgifter angående kontantförsäljning, till nämndens sammanträde den 7 februari 2008.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av advokat Johan Obel, Staffan Svederman och Martin Rosenbaum, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) förslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet för kompletterande uppgifter angående kontantförsäljning, till nämndens sammanträde i februari 2008.

§33 Ingripande mot Under Cover AB – Lugnets Hörna, Skeppsmäklargatan 5

Dnr 07-2007-03168

Tillståndsutskottet beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Under Cover AB, på serveringsstället Lugnets Hörna, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-11-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2007-12-10.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) förslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§34 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2007-11-01 – 2007-11-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§35 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2007-11-01 – 2007-11-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§36 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden 2007-11-01 – 2007-11-30

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§37 Domar/beslut från länsrätten

1 beslut och 4 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och beslutet till handlingarna.

§38 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

1 dom och 1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domen och protokollet till handlingarna.

§39 Information från tillståndenheten

Anders Häregård delade ut andra numret av skriften ”Tillståndsnytt”.

Anders Häregård informerade om att det nu har anställts två nya medarbetare på tillståndsenheten samt att förvaltningen i januarinämnden kommer att lägga ett förslag angående en krögarmässa i april 2008.