Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2008-02-07

Sammanträde 2008-02-07

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering, Bordlagda och återremitterade ärenden:

5 Återremitterat ärende angående Utökad serveringstid på Restaurang Nox Restaurang

6 Återremitterat ärende angående Ägarskifte på Restaurang Hammarby Bandys VIP-tält på Zinkensdamms

7 Bordlagt ärende angående Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Seyhmus vegetariska deli / Kafé

Nya ärenden:

8 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Clarion Hotell Sign

9 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Tasty Thai

10 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Taco Bar

11 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Tutto Italia

12 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Spesso

13 Nytt tillstånd till allmänheten på Restaurang Akcay Pizzeria

14 Ändring i tillstånd för Restaurang Soft Kök & Bar

15 Omprövning efter prövotid på Restaurang Söderstadion

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen, Bordlagda och återremitterade ärenden:

16 Återremitterat ärende gällande Tillsynsärende för Restaurang Mellow Bar

Dnr: 07-2007-00929 Handl: jlh/Gkr

17 Återremitterat ärende gällande Tillsynsärende för Restaurang Convento

18 Återremitterat ärende gällande Tillsynsärende för Restaurang Lebanon Meze Lounge

19 Återremitterat ärende gällande Tillsynsärende för Restaurang Brasserie Godot

Nya ärenden:

20 Tillsynsärende för Restaurang Mombay

21 Tillsynsärende för Restaurang Engelbrekt

22 Tillsynsärende för Restaurang Snotty Sound Bar

Dnr: 07-2007-02092 Handl: MOn/Gkr

23 Tillsynsärende för Restaurang Stockholms Stadion

24 Tillsynsärende för Restaurang Inferno

25 Tillsynsärende för Restaurang Bar 54 Södermalm

26 Tillsynsärende för Restaurang Berzelii Bar

27 Tillsynsärende för Restaurang Kungl. Borgen

28 Tillsynsärende för Restaurang Sturehof

29 Tillsynsärende för Restaurang Villa Godthem

30 Tillsynsärende för Restaurang El Cocodrilo

Dnr: 07-2007-03862 Handl: jlh/Gkr

31 Tillsynsärende för Restaurang Formaggio Pizzeria

32 Tillsynsärende för Restaurang Långholmens Wärdshus

Anmälningar och information

33 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2008-01-01 - 2008-01-30

34 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2008-01-01 - 2008-01-30

35 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2008-01-01 - 2008-01-30

36 Domar/beslut från länsrätten (1 st)

37 Domar/beslut från kammarrätten (3 st)

38 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (118 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) och ledamoten Jackie Nylander (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2007-01-17 hade justerats 2008-01-21.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2008-02-11.

§5 Återremitterat ärende gällande ansökan om utökad serveringstid i restaurang Nox, Grev Turegatan 30

Dnr: 07-2007-02512

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid i restaurang till klockan 03:00 på grund av risk för störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL).

Ovanstående beslut är i enlighet med 6 kap. 4 §, 7 kap. 5 § och 7 kap. 9 § AL samt stadens riktlinjer för serveringstillstånd.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) förslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Återremitterat ärende gällande ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hammarby Bandys VIP-tält på Zinkendamms idrottsplats, Ringvägen 16

Dnr: 19-2007-03498

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om serveringstillstånd till Hammarby Bandys medlemmar, eftersom det inte kan anses utgöra ett slutet sällskap, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL) samt att kraven för servering till allmänheten, enligt 7 kap.8 § inte är uppfyllda.

 2. Utskottet beslutade att ge Hammarby Bandy fortsatt serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutet sällskap, avseende Hammarby Bandys VIP-gäster och sponsorer med servering i avskilt VIP-tält med serveringstid till klockan 23:00.

 3. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-12-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén -Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att ge Hammarby Bandy fortsatt serveringstillstånd enligt nuvarande tillstånd.

§7 Bordlagt ärende gällande ansökan om serveringstillstånd i restaurang Seyhmus vegetariska deli/kafé, Varvsgatan 29

Dnr: 01-2007-03391

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om serveringstillstånd i restaurang Seyhmus vegetariska deli/kafé på grund av att kriterierna för serveringstillstånd i 7 kap. 7 § och 7 kap. 8 § alkohollagen (AL) inte är uppfyllda.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-12-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Clarion Hotell Sign, Östra Järnvägsgatan 35

Dnr: 01-2007-03008

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Clarion Hotel Sign, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i serveringslokalerna: Aquavit inklusive lounge, Bankett, Atrium på entréplan, konferenslounge, konferensrum inklusive ”balkongen” plan 2 samt Spaavdelning inklusive terrass dagligen klockan 11:00-03:00. Vidare ges serveringstillstånd till roomservice i hotellets 558 rum dagligen klockan 11:00-03:00. För servering i minibarer ges tillstånd dygnet runt. Vidare ges serveringstillstånd i uteservering dagligen klockan 11:00-22:00.

 2. Ansökan om serveringstid till klockan 03:00 i uteservering avslås.

 3. Utskottet beviljade serveringstid i uteserveringen till klockan 00:00 på prov ett år.

 4. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i serveringslokalerna, torsdag-söndag från klockan 22:00 till dess samtliga gäster lämnat serveringslokalerna.

 5. Villkor meddelas även att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) samt de som nyanställs för sådana sysslor genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. För nuvarande personal ska villkoret vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2008-06-30.

 6. Ovanstående beslut förutsätter att lokalen/erna blir godkända av brandmyndigheten avseende brandsäkerheten, enligt 7 kap. 8 § alkohollagen (AL). Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållet undanröjts.

Lagstöd för ovanstående beslut föreligger i 6 kap. 4 § AL, 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (kommunens alkoholpolitiska program – riktlinjer för serveringstillstånd).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Tobias Ekman, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag, med den skillnaden att öppettid i uteservering till klockan 00:00 ges på prov ett år.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag. Stefan Nilsson (mp) anförde, att uteservering av alkohol generellt ökar våldsbrottsligheten och riskerar störa boende i närheten. Stefan Nilsson (mp) anförde vidare, att i enlighet med polismyndighetens och miljöförvaltningens yttranden så bör uteservering inte beviljas restaurangen efter klockan 22:00.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Tasty Thai, Norrlandsgatan 13

Dnr: 01-2007-03398

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge NSP FC Restauranger AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till klockan 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid i restaurang till klockan 00:00 och i uteservering till klockan 23:00 medges på prov ett år för att säkerställa att störningar inte uppkommer till närboende, enligt 7 kap. 5 § AL.

 3. Stadigvarande serveringstid dagligen i restaurang och uteservering avslås till klockan 00:00 respektive 23:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till risk för att störningar kan uppkomma till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels avslå, dels bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Taco Bar, Kungsgatan 3

Dnr: 01-2007-03454

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Texana Aktibolag, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang Taco Bar och dess uteservering från klockan 11:00 till klockan 00:00 respektive 23:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Spesso, Hammarby Allé 125

Dnr: 01-2007-03459

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang och uteservering, dagligen klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL). Detta under förutsättning att sökanden redovisar kunskaper i alkohollagen genom godkänt examinationsbevis och att finansieringen i dess helhet redovisas samt att lokalen blir godkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL. Redovisningarna ska vara förvaltningen till handa senast 2008-05-07, innan beslutet verkställs genom att tillståndbevis utfärdas.

 2. Serveringstid till klockan 01:00 medges, enligt 7 kap. 5 § AL, på prov i ett år för att vinna erfarenhet om verksamheten stör närboende. Förutsättningen är att sökanden visar att ljudisoleringen uppfyller erforderliga värden för en sådan tid. Senast 2008-05-07 ska sökanden visa detta.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang, dagligen till klockan 01:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till den befarade risken för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Akcay Pizzeria, Stövargatan 52

Dnr: 01-2007-03556

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bevilja Yusuf Akcay, med den enskilda firman Akcay Pizzeria serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering, mellan klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ansökan om serveringstid till klockan 01:00 i restaurangen avslås för närvarande på grund av risk för störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § AL. Uppgift om ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden saknas.

 3. Om sökanden kan visa ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden senast 2008-05-07, medges även serveringstid till klockan 01:00 inomhus.

 4. Ovanstående beslut om serveringstillstånd förutsätter att sökanden styrker att komplett livsmedelsanläggning för allsidig matlagning finns på plats i lokalen samt att fullständig meny tillämpas enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL. Förbehållet ska vara uppfyllt senast 2008-03-07, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndbevis utfärdas först när förbehållet har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels avslå, dels bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Soft Kök & Bar, Malmskillnadsgatan 40

Dnr: 20-2007-03009

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid i restaurang och uteservering söndag-torsdag till klockan 03:00, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen, med hänvisning till risken för alkoholpolitiska olägenheter/ordningsstörningar.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Söderstadion, Arenavägen 7

Dnr 25-2007-03551

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att restaurang Söderstadion får förlängning av gällande tillstånd på prov ett år.

 2. Tidigare meddelade villkor kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Lars Vikström, Katarina Stjärnberg, Göran Rittmer och Patrik Gröndal, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Vid sammanträdet dukades tjänsteutlåtande från Enskede –Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, daterat 2008-01-15, gällande remiss i ärende om alkoholservering på Söderstadion.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att Restaurang Söderstadion får förlängning av gällande tillstånd på prov ett år och att gällande villkor kvarstår.

Utskottet anförde därutöver: Möjlighet för medlemmar att köpa säsongskort är numera tidsbegränsad till den 31 januari 2008. Köparna är klart definierade och har ett och har ett innehållsmässigt samband och intresse.

Mot bakgrund av genomförda förändringar och begränsningar för införskaffande av säsongskort och medlemskap, anser utskottet att gruppen kan anses utgöra ett slutet sällskap.

§15 Återremitterat ärende om ingripande mot Mellow Bar AB-Mellow Bar, Birkagatan 10

Dnr: 07-2007-00929

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Mellow Bar AB, på restaurang Mellow bar, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad den 6 februari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

§16 Återremitterat ärende om ingripande mot Mälarö Krog AB-Convento, Linnégatan 1

Namn ändrat från La Roche 2007-11-30

Dnr: 07-2007-02681

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndhavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2008-02-05.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl föreslog att utskottet skulle besluta att inte vida någon åtgärd.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. föreslagit det sanktionsmedlet.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

§17 Återremitterat ärende om ingripande mot Ladan AB-Lebanon Meze Lounge, Rindögatan 52

Dnr: 07-2007-03002

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Ladan AB, tillståndshavare på Lebanon Meze Lounge, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ann-Marie Elonsson och Abdul Thamir, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2008-02-04.

Vid sammanträdet var även Hassan Bechlaoui närvarande som tolk.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Återremitterat ärende om ingripande mot Brasserie Godot AB-Brasserie Godot, Grev Turegatan 36

Dnr: 07-2007-03167

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen, meddela tillståndshavaren Brasserie Goodot AB, en varning.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-17 och förslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Staffan Svederman, Mattias Rosenbaum, advokat Johan Obel och revisor Gunilla Hedqvist, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 23 januari 2008.

Under sammanträdet ingavs tre domar från länsrätten i Stockholms län med målnr. 25518-06, 27859-06 samt 9741-07.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottets skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

§19 Ingripande mot Mombay Indisk Restaurang Handelsbolag-Mombay, Hägerstensvägen 127

Dnr: 07-2007-01665

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vida någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. föreslagit det sanktionsmedlet.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

§20 Ingripande mot Restaurang Vantör AB-Engelbrekt, Högdalsgången 34

Dnr: 07-2007-01925

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för restaurang Vantör AB, tillståndshavare på Engelbrekt, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-24 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Mourad Mourad och advokat Allan Nyrén, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ingripande mot Crocuta AB-Snotty Sound Bar, Skånegatan 90

Dnr: 07-2007-02092

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Crocuta AB, tillståndshavare på serveringsstället Snotty Sound Bar, en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ingripande mot Sta Event & Catering AB – Stockholms Stadion, Lidingövägen

Dnr 07-2007-03020

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 20 § meddela Sta Event & Catering AB, en varning.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

2. Utskottet beslutade att tillåta fortsatt servering på serveringsstället ”Gropen” på prov till och med 2009-02-07 och att tidigare meddelade villkor kvarstår.

3. Villkor meddelas enligt 7 kap. 5 § AL, att all personal som anlitas för arbete med servering och eventuella som nyanställs för sådana sysslor (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) samt de företrädare som är aktiva i driften genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret för nuvarande personal och företrädarna ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2008-03-31. Sedan gäller det kontinuerligt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-12-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning samt att ingen servering får ske i serveringsstället ”Gropen”.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Jesper Schönbeck, Stefan Alvén och Patrik Asplund, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Under sammanträdet förevisades fotografier från serveringsstället ”Gropen” och dess omgivning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att i enlighet med förvaltningens förslag meddela tillståndshavaren en varning och till skillnad från förvaltningens förslag tillåta fortsatt servering på prov, t.o.m. 2009-02-07 i serveringsstället ”Gropen” med bibehållna villkor.

Utskottet anförde därutöver:

Mot bakgrund av förändringar i möjligheten för gäster – genom krav på både säsongskort och medlemskap - för inträde till medlemsområdet, så anser utskottet gruppen vara klart definierad. Gruppen kan också anses vara ett slutet sällskap, eftersom listor kan presenteras i förväg, som visar på ett innehållsmässigt samband och samma intresse.

Restaurang Stockholms stadion har även, efter påpekanden från tillståndsenheten, förbättrat både kontrollen samt säkerheten kring medlemsområdet. Restaurang Stockholms stadion får förlängning på gällande tillstånd i ytterligare ett år med samma krav som tidigare.

§23 Ingripande mot Stylebars Scandinavia AB-Inferno, Drottninggatan 85

Dnr: 07-2007-03071

Tillståndutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att meddela Stylebars Scandinavia AB, en varning, enligt 7 kap 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

2. Villkor meddelas även, enligt 7 kap. 5 § AL, att all nuvarande personal som kontinuerligt anlitas för servering genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsmyndigheten senast 2008-06-30.

3. Villkor meddelas dessutom, enligt 7 kap. 5 § AL, att Stylebars Scandinavia AB, utarbetar en skriftlig alkohol- och drogpolicy och redovisar hur den ska implementeras i verksamheten. Detta material ska vara förvaltningen till handa senast 2008-06-30.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot Södra Stockholm Casino AB – Bar 54, Götgatan 54

Dnr: 07-2007-03082

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 20 § alkohollagen att meddela tillståndshavaren, Södra Stockholm Casino AB, en varning.

Sälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Fikri Yilmaz och ombudet Sareban Debassi, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 4 februari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ingripande mot CJM Restaurang AB – Berzelii Bar, Hamngatan 2

Dnr: 07-2007-03221

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för CJM Restaurang AB, tillståndshavare på Berzelii Bar, enligt 7 kap 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänstutlåtande 2008-01-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Miodrag Miricic och advokat Thomas Lindwall, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 5 februari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Ingripande mot Salvia Restaurang AB – Kungliga Borgen, Greve von Essens väg 39

Dnr: 07-2007-03277

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Salvia Restaurang AB, tillståndshavare på restaurang Kungliga Borgen, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Ingripande mot Sturehof AB – Sturehof, Stureplan 4

Dnr: 07-2007-03263

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-22 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Roger Hedlund, Johnny Sommarlund och Juha Harmala, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) förslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

§28 Ingripande mot Godthem På Rosendalsvägen Aktiebolag – Villa Godthem, Rosendalsvägen 9

Dnr: 07-2007-03444

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet för inarbetande av eventuella nya uppgifter gällande Club Pigalle.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Nicholas Taube, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 6 februari 2008. Även ombudsfullmakt, daterad den 6 februari 2008 dukades under sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att återremittera ärendet för inarbetande av eventuella nya uppgifter gällande Club Pigalle.

§29 Ingripande mot WM Guldringen AB/Likvidator B. Backman – El Cocodrilo, Ringvägen 125

Dnr: 07-2007-03862

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

 2. Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för WM Guldringen AB med på serveringsstället El Cocodrilo, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas under rubriken ”Motivering” i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2007-12-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdes dukades skrivelse, daterad 2008-02-06 ingiven av likvidator Björn Backman. Björn Backman har i skrivelsen bl.a. begärt att handläggningen av ärendet ska skjutas upp.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter-Lundén Welden (m) förslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att ärendet avgörs vid dagens sammanträde samt att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§30 Ingripande mot FORMAGGIO Pizzeria Handelsbolag, Fleminggatan 73

Dnr: 07-2007-03892

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. föreslagit det sanktionsmedlet.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

§31 Ingripande mot Långholmen Hotell & Restaurang Aktiebolag – Långholmens Wärdhus, Långholmen, Alstavik

Dnr: 07-2007-04015

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-01-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Ulf Mannerstig med biträde av Stefan Lundin, SHR, vilka redogjorde för omständigheterna i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 1 februari 2008. Under sammanträdet utdelades utdrag från Alkohollagen med kommentarer, avseende 6 kap. 8 § alkohollagen.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att inte vida någon åtgärd.

§32 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§33 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap 2008-01-01 – 2008-01-29

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§34 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga anmälan till handlingarna.

§35 Domar/beslut från länsrätten

Domar/beslut från länsrätten
3 domar anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna till handlingarna.

§36 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

1 dom och 2 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domen och protokollen till handlingarna.

§37 Information från tillståndenheten

Anders Häregård informerade om att det nu finns stora möjligheter att få medel från stadsledningskontoret avseende utvecklandet av e-tjänster för tillståndsenhetens verksamhet.

Ordföranden Peter Lundén – Welden (m) framförde sitt tack till tillståndsenheten för att han fick närvara vid tillståndsenhetens planeringsdag den 24 januari, och han tyckte det var väldigt givande.