Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2008-04-03

Sammanträde 2008-04-03

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Thaiköket

6 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Texas Burger Co

7 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Restaurant V:2

8 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Ruccola Bar

9 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Gi Boden

10 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Square Eat & Drink

11 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Snaps bar & Bistro

12 Nytt tillstånd till slutna sällskap för Restaurang Matlustan

13 Utökad serveringstid på Restaurang Riddarkällaren

14 Utökad serveringstid på Restaurang Tender

15 Utökad serveringstid på Restaurang Bygget Konferens & Fest Center

16 Utökad serveringstid på Restaurang Wenner-Gren Center & Konferens

17 Utökad serveringstid på Restaurang Restaurang Pontus

18 Utökad serveringstid på Restaurang Hotel Hansson

19 Satellitservering för Restaurang Melanders Fiskrestaurang

20 Ändring i tillstånd för Restaurang Restaurang Lejonbacken

21 Omprövning efter prövotid för Restaurang Matcafé Misteln

22 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Massagotti

23 Nytt tillstånd till allmänheten för Restaurang Runt Hörnet Mat & Café

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen, Bordlagda och återremitterade ärenden:

24 Återremitterat ärende. Tillsynsärende gällande Restaurang Villa Godthem

Nya ärenden:

25 Tillsynsärende gällande Restaurang Stefans Bar & Kök

26 Tillsynsärende gällande Restaurang Anno 1647

27 Tillsynsärende gällande Restaurang Hjälmaren

28 Tillsynsärende gällande Restaurang Skeppsbar

29 Tillsynsärende gällande Restaurang Alexandra Hotel

Anmälningar och information

30 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2008-02-27 - 2008-03-25

31 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2008-02-27 - 2008-03-25

32 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2008-02-27 - 2008-03-25

33 Domar/beslut från länsrätten (1 st)

34 Domar/beslut från kammarrätten (1 st)

35 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2008-03-06 hade justerats 2008-03-11.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2008-04-08.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Thaiköket, Blekingegatan 36

Dnr: 01-2007-04119

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Thaiköket Haglöf AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering klockan 12:00-24:00 respektive 12:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ovanstående förutsätter att bolaget styrker erforderlig kunskap i alkohollagen (krögarutbildning) för bolagets ledamot/ägare. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till förvaltningen senast 2008-07-01. Tillståndsbevis utfärdas först sedan villkoret uppfyllts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) förslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Texas Burger Co, Hantverkargatan 63

Dnr: 01-2007-04133

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan på grund av att kriterierna för serveringstillstånd enligt 7 kap. 7 § alkohollagen inte är uppfyllda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Philp Huntzinger och Karin Järnerot, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2008-03-31.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Restaurant V:2, Vanadisvägen 2

Dnr: 01-2008-00006

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Digisys Handelsbolag serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang och uteservering, dagligen mellan klockan 11:00 och 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet beslutade att avslå ansökan om serveringstid till klockan 23:00 i restaurangen, enligt 6 kap. 4 § AL och 7 kap. 7 § AL. Detta då det finns risk för störningar till närboende samt att sökande inte kunnat styrka att de har dispositionsrätt för verksamheten efter klockan 22:00.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels avslå, dels bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Ruccola Bar, Hagsätra Torg 7 A

Dnr: 01-2008-00124

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bevilja Ruccola Bar serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering, mellan klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurang medges dessutom under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang samt till klockan 23:00 i uteservering, avslås på grund av risk för störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gi Boden, Upplandsgatan 38

Dnr: 01-2008-00121

Utskottet beslutade att ge GI Boden i Stockholm AB serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-21:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Square Eat & Drink, Hammarby Allé 85

Dnr: 01-2008-00210

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Mr Kj Lounge AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 i restaurang avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risk för störningar till närboende. Uppgift om ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden saknas.

 3. Om sökanden kan visa ljudisoleringsprotokoll med erforderliga värden senast 2008-07-03, medges även serveringstid till klockan 01:00 inomhus.

 4. Ovanstående förutsätter att sökanden styrker att lokalen blir slutgodkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning, enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL. Ovanstående förutsätter även att brandmyndigheten godkänner lokalen. Förbehållen ska vara uppfyllda senast 2008-05-30, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållen undanröjts.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades protokollsutdrag från Södermalms stadsdelsnämnd, daterat 2008-03-27, gällande yttrande över ansökan om alkoholservering i restaurang Square Eat & Drink.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Snaps bar & Bistro, Slussplan /Slussterassen

Dnr: 01-2008-00450

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Borgarhuset Restaurang AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i uteserveringen Snaps Bar & Bistro dagligen till klockan 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ovanstående gäller under förutsättning att bolaget erhåller markupplåtelseavtal och att miljöförvaltningens livsmedelsgodkännande för allsidig matlagning inkommit. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållen undanröjts. Senast 2008-06-30 ska förbehållen vara undanröjda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades tjänsteanteckning från tillståndsenheten, daterad 2008-04-01. I tjänsteanteckning framgår att bolagets företrädare Bengt Sörås återtar bolagets ansökan om serveringstid till kockan 03:00 och i stället endast ansöker om serveringstid till klockan 01:00. Förvaltningen föreslår - liksom i tjänsteutlåtandet - att ansökan om serveringstid till klockan 01:00 ska beviljas.

Vid sammanträdet dukades också protokollsutdrag från Södermalms stadsdelsnämnd, daterat 2008-03-27, gällande yttrande över ansökan om alkoholservering i restaurang Snaps bar & bistro.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Pierres Matsal på Torsgatan (tidigare restaurang Matlustan), Torsgatan 16

Dnr: 02-2008-00093

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge AB Maison Pierre serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap i restaurang och uteservering, dagligen mellan klockan 11:00-01:00 respektive 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

 2. Ovanstående förutsätter att brandmyndigheten godkänner lokalen. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Utökad serveringstid i restaurang Riddarkällaren, Södra Riddarholmshamnen 19

Dnr: 05-2008-00004

Tillståndsutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att medge utökad serveringstid stadigvarande i restaurang lördagar till klockan 05:00.

2. Villkor meddelas att minst fyra förordnade ordningsvakter tjänstgör lördagar från klockan 24:00 till dess samtliga gäster lämnat lokalen. Antalet förordnade ordningsvakter utökas med en per hundra gäster från klockan 24:00 enligt följande: vid 401 gäster 5 vakter, vid 501 gäster 6 vakter osv. Vid servering till klockan 03:00 gäller villkor om minst två förordnade ordningsvakter från klockan 22:00 till samtliga gäster lämnat lokalen.

System för kontroll av det exakta gästantalet i lokalen ska finnas.

3. All personal som anlitas för arbete med servering, samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas, ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) m.fl. m föreslog att utskottet skulle besluta enligt ansökan.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) m.fl. m.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

§14 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Tender, Regeringsgatan 111

Dnr 05-2008-00063

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Tender Mat i Stockholm AB serveringstid till klockan 03:00 dagligen i restaurang till slutna sällskap på prov ett år, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL), för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till närboende.

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 03:00 i restaurang avslås, med hänvisning till risk för störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § AL.

 3. Villkor meddelas att ljudisolering i lokalen utförs enligt redovisningen som inkommit till förvaltningen samt att ljudisoleringsprotokoll inskickas till förvaltningen. Protokollet ska ha inkommit senast 2008-07-31.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om utökad serveringstid på serveringsställe Bygget Konferens & Fest Center, Norrlandgatan 11

Dnr: 05-2008-00118

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att medge serveringstid på serveringsstället dagligen till slutna sällskap till klockan 03:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s)föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om utökad serveringstid på serveringsställe Wenner-Gren Center & Konferens, Sveavägen 166

Dnr: 05-2008-00119

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att medge serveringstid inomhus på serveringsstället dagligen till slutna sällskap till klockan 03:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Restaurang Pontus, Brunnsgatan 1

Dnr: 05-2008-00165

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Pontus Frithiof i Gamla Stan Aktiebolag serveringstid till klockan 02:00 vid servering till allmänheten i restaurang, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL), under ett års prövotid för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till närboende.

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 02:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL

 3. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) dels att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, fredag – lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, dels att samtlig personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret om STAD-utbildning för nuvarande personal ska redovisas till förvaltningen senast 2008-06-30. Därefter gäller det kontinuerligt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-07 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Hotel Hansson, Surbrunnsgatan 38

Dnr: 05-2008-00392

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Aktiebolaget H. Ringen serveringstid till klockan 02:00 vid servering till allmänheten i restaurang under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL). Detta för att vinna erfarenhet om verksamheten medför störningar till boende och att behov av förordnade ordningsvakter inte föreligger.

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 02:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-14 och förslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottets skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Satellitservering på Medborgarplatsen/Melanders Fiskrestaurang, Södermalms Saluhall

Dnr: 16-2008-00649

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten i separat uteservering på Medborgarplatsen, dagligen från klockan 11:00 till 24:00, 2008-04-01 – 2008-09-30, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor meddelas att minst en förordnad ordningsvakt tjänstgör i satellitserveringen, torsdag-söndag från klockan 19:00 till dess att samtliga gäster lämnat serveringsstället, på grund av det allmänna ordningsläget på Medborgarplatsen. Lagstöd föreligger i 7 kap. 5 § AL.

 3. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Restaurang Lejonbacken, Allmänna Gränd 2-4

Dnr: 20-2007-04051

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstid i restaurangen dagligen till klockan 03:00 under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL), för att vinna erfarenhet av verksamheten.

 2. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurangen till klockan 03:00 avslås, med hänvisning till risk för eventuella alkoholpolitiska olägenheter.

 3. Utskottet beslutade att medge stadigvarande serveringstid i uteserveringen dagligen till klockan 01:00.

 4. Villkor meddelas att två förordnade ordningsvakter tjänstgör i serveringslokalerna, fredag-lördag, från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat dessa.

 5. Villkor meddelas även att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) samt de som nyanställs för sådana sysslor genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. För nuvarande personal ska villkoret vara uppfyllt och redovisat till tillståndsenheten senast 2008-09-30.

 6. Ovanstående förutsätter att lokalerna blir godkända av brandmyndigheten avseende brandsäkerheten, enl. 7 kap. 8 § AL. Beslut verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter att förbehållet undanröjts.

Lagstöd för ovanstående beslut föreligger i 6 kap. 4 § AL, 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (kommunens alkoholpolitiska program - riktlinjer för serveringstillstånd).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Matcafé Misteln, Hornstulls strand 17

Dnr: 25-2007-04208

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Matcafé Misteln Handelsbolag stadigvarande serveringstillstånd årligen perioden 1/4-15/10 för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i uteserveringen Matcafé Misteln, till klockan 01:00 enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag

§22 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Massagotti, Vittangigatan 2

Dnr 01-2007-04132

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge CCS Italia AB stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang, med serveringstid klockan 11:00-20:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

 2. Utskottet beslutade att även ge stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i uteservering, med serveringstid klockan 11:00-20:00 under förutsättning att dispositionsrätt för uteserveringens yta visas. Senast 2008-07-03 ska förbehållet vara undanröjt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Runt Hörnet Mat & Café, Sveavägen 29

Dnr: 01-2007-03403

Tillståndutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Kurpitson HB stadigvarande serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang, med serveringstid klockan 11:00-21:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

 2. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att meny med allsidigt matutbud redovisas till förvaltningen. Beslutet verkställs genom att tillståndbevis utfärdas först när förbehållet är har undanröjts. Senast 2008-07-03 ska förbehållet vara undanröjt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-26 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Återremitterat ärende om ingripande mot Godthem På Rosendalsvägen Aktiebolag-Villa Godthem, Rosendalsvägen 9

Dnr: 07-2007-03444

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Godthem På Rosendalsvägen Aktiebolag på serveringsstället Villa Godthem, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av advokat Marianne Eriksson och Nicholaus Taube, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Under sammanträdet inlämnades kopia på aktiebok för aktienummer 1-1.000.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ingripande mot La Telago Restaurang – Stefans Bar & Kök, Beata Sparres gränd 3

Dnr: 07-2007-03219

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela La Telago Restaurang, tillståndshavare på Stefans Bar & Kök, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Ingripande mot Hotell ANNO 1647 Aktiebolag-Anno 1647, Mariagränd 3

Dnr: 07-2007-03318

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 20 § alkohollagen att meddela tillståndshavaren, Hotell ANNO 1647 Aktiebolag, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2008-03-31 samt tjänsteanteckning från tillståndsenheten, daterad 2008-04-01.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Ingripande mot Restaurant Årstatorg HB-Hjälmaren, Hjälmarsvägen 43

Dnr: 07-2007-03584

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 20 § alkohollagen att meddela tillståndshavaren, Restaurant Årstatorg HB, tillståndshavare i restaurang Hjälmaren, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2008-03-31.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Ingripande mot Aktiebolaget Trebor –Alexandra Hotel, Magnus Ladulåsgatan 42

Dnr: 07-2008-00149

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Aktiebolaget Trebor en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-03-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§30 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2008-03-01 – 2008-03-25

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§31 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen (AL) under perioden

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga anmälan till handlingarna.

§32 Domar/beslut från länsrätten

Domar/beslut från länsrätten
5 domar och 1 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och beslutet till handlingarna.

§33 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga besluten och protokollen till handlingarna.

§34 Information från tillståndenheten

Anders Häregård presenterade en ny medarbetare på tillståndsenheten, Kerstin Nygren.

Anders Häregård påminde om ” Krögarmässan” som kommer att äga rum den 7 april 2008.