Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2008-05-08

Sammanträde 2008-05-08

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

Ansökningar om alkoholservering

5 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Boule & Tapas

6 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Restaurang Sakaberg

7 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Gamla stans pizzeria

8 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Texas Longhorn

9 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Harpaviljongen

10 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Pershing

11 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Container Festvåning

12 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Sense

13 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Davidoff Cafe & Restaurang uteservering

14 Nytt tillstånd, allmänheten Restaurang Södra Teatern

15 Nytt tillstånd, trafikservering Restaurang M/S Delfin XI

16 Utökad serveringstid Restaurang Göta Arks Gästmatsalar

17 Utökad serveringstid Restaurang Grand Hotel

18 Utökad serveringstid Restaurang Il Giardino

19 Utökad serveringstid Restaurang Ego

20 Omprövning efter prövotid Restaurang Imperiet

21 Omprövning efter prövotid Restaurang Kalaset

22 Omprövning efter prövotid Restaurang Creperie Le Bakery

Dnr: 25-2008-01154 Handl: mza/EJo

Administrativa ingripanden enligt alkohollagen

23 Tillsynsärende Restaurang Kolingsborg

24 Tillsynsärende Restaurang Paganini

25 Tillsynsärende Restaurang Fasching

26 Tillsynsärende Restaurang Limerick Pub

27 Tillsynsärende Restaurang Hard Rock Cafe

28 Tillsynsärende Restaurang Indian King

29 Tillsynsärende Restaurang Shalimar Oriental Restaurant

30 Tillsynsärende Restaurang Lundberg

31 Tillsynsärende Restaurang Mombay

32 Tillsynsärende Restaurang Vapiano

Anmälningar och information

33 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2008-03-26 - 2008-04-28

34 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2008-04-01 - 2008-04-28

35 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2008-03-26 - 2008-04-28

36 Domar/beslut från länsrätten (2 st)

37 Domar/beslut från kammarrätten (2 st)

38 Information från tillståndsenheten

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m), vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Christina Elffors-Sjödin (m) (endast justerare för § 6) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2008-04-03 hade justerats 2008-04-09.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2008-05-12.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Boule & Tapas, Slakthusgatan 20

Dnr: 01-2007-02712

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Boule & Tapas i Solna Aktiebolag, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten dagligen i restaurang mellan klockan 11:00 och 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ovanstående förutsätter att sökanden styrker att lokalen blir slutgodkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL samt att ytterligare en ledamot styrker kunskaper i alkohollagen genom godkänt examinationsbevis. Tillståndbevis utfärdas först när förbehållen är undanröjda. Senast 2008-08-08 ska förbehållen vara undanröjda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) förslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Restaurang Sakaberg Stora Nygatan 40-42

Dnr: 01-2008-00154

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

 2. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Jan Goliat och Riad Sakaberg, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 6 maj 2008. Vid sammanträdet var även Silvia Samuelsson (fastighetsförvaltare) närvarande och redogjorde för omständigheter i ärendet enligt den dukade skrivelsen.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bordlägga ärendet till nästa sammanträde samt besluta om omedelbar justering.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Gamla stans pizzeria, Storkyrkobrinken 9

Dnr: 01-2008-00226

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten i restaurang och uteservering, dagligen klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL)

 2. Ansökan om serveringstid i restaurang och uteservering, dagligen från klockan 10:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, eftersom gällande lagstiftning och utvecklad praxis inte ger utrymme för att meddela sådan starttid för servering av vin och starköl.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels avslå, dels bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lindén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Texas Longhorn, Kryssargatan 2

Dnr: 01-2008-00409

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering, med serveringstid klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet ger även serveringstid i restaurang till klockan 01:00, under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § AL, för att säkerställa att ny verksamhet inte medför störningar till närboende.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 01:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, på grund av risk för störningar till närboende.

 4. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att miljöförvaltningen godkänner verksamheten för allsidig matlagning. Beslutet verkställs genom att tillståndbevis utfärdas först när förbehållet har undanröjts. Senast 2008-08-08 ska förbehållet vara undanröjt.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i Café Harpaviljongen, Fiskartorpsvägen 29

Dnr: 01-2008-00411

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge F:a Wazka Restaurang serveringstillstånd för spritdrycker vin och starköl till allmänheten, dagligen mellan klockan 11:00-22:00 i restaurang och uteservering, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Pershing, Solvalla Travbana

Dnr: 01-2008-00540

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Restaurang Bergkällan AB, stadigvarande serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten och för spritdrycker till slutna sällskap, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 och 23:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades remissvar från den 24 april 2008 från Bromma stadsdelsnämnd.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Container Festvåning, Odengatan 87

Dnr: 01-2008-00566

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge K Karaoke AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten dagligen i restaurangen till klockan 03:00 på prov ett år.

 2. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) dels att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, fredag – lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, dels att samtlig personal som arbetar med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas) genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

 3. Ovanstående beslut förutsätter att brandmyndigheten inte har några anmärkningar vad gäller brandsäkerheten på serveringsstället. Vidare att serveringsstället blir godkänt av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § alkohollagen. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållen undanröjts. Senast 2009-09-01 ska förbehållen vara undanröjda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt ansökan.

Vice ordföranden Elisabeth Brand Ygeman (s) förslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) reserverade sig mot utskottets beslut.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sense, Roslagsgatan 43

Dnr: 01-2008-00674

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att medge serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering, med serveringstid klockan 11:00-22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Utskottet ger även serveringstid i restaurang till klockan 23:00 fredag-lördag, på prov ett år, enligt 7 kap. 5 § AL, för att vinna erfarenhet om ny verksamhet medför störningar för närboende. Detta gäller under förutsättning att godkänt luftljudsisoleringsprotokoll inkommit. Senast 2008-08-08 ska sådant vara förvaltningen till handa.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 23:00 fredag-lördag avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-09 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Davidoff Cafe & Restaurang/uteservering, Måsholmstorget

Dnr: 01-2008-00914

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Jolab AB stadigvarande serveringstillstånd, årligen under perioden 1/4-15/10, för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i uteserveringen Davidoff Cafe & Restaurang dagligen från klockan 11:00 till klockan 22:00 enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

 2. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att bolaget erhåller markupplåtelseavtal och att miljöförvaltningens livsmedelsgodkännande för allsidig matlagning inkommit. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållen undanröjts. Senast 2008-08-31 ska förbehållen vara undanröjda.

 3. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Södra Teatern, Mosebacke Torg 1-3

Dnr 01-2008-01031

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten och till slutet sällskap, dagligen i serveringslokalerna från klockan 11:00 till klockan 02:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang M/S Delfin XI, Strömkajen

Dnr: 03-2008-00829

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Sundman & Lindström Restaurangkonsulter AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i inrikes trafik i rubricerad serveringslokal, dagligen från klockan 11:00 till klockan 01:00, enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Göta Arks Gästmatsalar, Repslagargatan 20/Göta Ark

Dnr: 05-2008-00103

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om utökad serveringstid i restaurang, fredag till lördag till klockan 03:00 och i uteservering, dagligen till klockan 24:00.

 2. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL) och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd) dels att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör i restaurangen, fredag – lördag från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen, dels att tidigare meddelat villkor om STAD-utbildning kvarstår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt ansökan.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) reserverade sig mot utskottets beslut.

§17 Ansökan om utökad serveringstid på Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8

Dnr: 05-2008-00104

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om utökad serveringstid för vin från klockan 08:00 till klockan 11:00 dagligen i samband med frukostservering i Cardierbaren. Tillståndet gäller med prövotid under ett år.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Nils Axing och Maria Maruska, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan om utökad serveringstid för vin från klockan 08:00 till 11:00 dagligen i samband med frukostservering i Cadierbaren och att tillståndet gäller med en prövotid under ett år.

samt anförde därutöver:

Detta ärende handlar om ett femstjärnigt hotell, som redan har serveringstillstånd och roomservice med av polisen accepterat 5-tillstånd samt dessutom minibarer i rummen med tillstånd dygnet runt. Vi konstaterar vidare att vare sig polismyndigheten, miljö-och hälsoskyddsnämnden eller länsstyrelsen invänder mot denna ansökan ur ordnings- och nykterhetssynpunkt

Detta beslut skall inte på något sätt ses som prejudicerande.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Peter Lundén-Welden (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och tjänstgörande ersättaren Stefan Nilsson (mp) reserverade sig mot utskottets beslut.

§18 Ansökan om serveringstid till slutna sällskap i restaurang Il Giardino, Herkulesgatan 5

Dnr: 05-2008-00565

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstid till slutna sällskap till klockan 03:00 fredagar och lördagar på prov under ett år.

Ärendet

Ansökan avsåg ursprungligen utökad serveringstid till allmänheten i restaurang och uteservering, dagligen till klockan 03:00. Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-14 och förslagit att utskottet skulle besluta avslå ansökan.

I skrivelse, vilken inkom till förvaltningen 2008-04-22, ändrar bolaget sin ansökan till att avse ansökan om serveringstid till klockan 03:00 alternativt 02:30 till slutna sällskap på fredagar och lördagar.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottets skulle besluta enligt ansökan, vilken inkom till förvaltningen 2008-04-22.

§19 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Ego, Kammakargatan 22

Dnr: 05-2008-00834

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Egoist Event AB, utökad serveringstid i restaurang och uteservering, dagligen till klockan 03:00 respektive 00:00 på prov under ett år för att säkerställa att den utökade verksamheten inte medför negativ påverkan på omgivningen, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen (AL).

 2. Stadigvarande utökning av serveringstiden avslås, med hänvisning till risk för störningar, enligt 6 kap 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Omprövning efter prövotid i restaurang Imperiet, Götgatan 78

Dnr: 25-2008-00945

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Ahlbom Skrapan Sverige AB, stadigvarande serveringstillstånd i restaurang Imperiet för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen klockan 11:00-01:00 i restaurang samt klockan 11:00-23:00 i uteservering, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang Kalaset, Rörläggarvägen 27-29

Dnr: 25-2008-00968

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Kalaset Arrangemang i Stockholm AB stadigvarande serveringstid i restaurang Kalaset, dagligen i restaurang till klockan 23:00, enligt alkohollagens 6 kap. 4 §.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-11 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag

§22 Ansökan om stadigvarande serveringstid efter prövotid i restaurang Creperie Le Bakery, Skeppargatan 18

Dnr 25-2008-01154

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurangen till allmänheten, dagligen mellan klockan 11:00 och 01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot DAPINO Aktiebolag – Kolingsborg, Södermalmstorg 2

Dnr: 07-2007-03478

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av advokat Johan Obel, Lennart Aspinge och Maria Ejebratt, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 6 maj 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att återremittera ärendet till förvaltningen.

§24 Ingripande mot Paganini Restaurang AB – Paganini, Västerlånggatan 75

Dnr: 07-2007-03562

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstilståndet för Paganini Restaurang AB, tillståndshavare på serveringsstället Paganini, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ingripande mot AB Fasching Musikproduktion – Fasching, Kungsgatan 63

Dnr: 07-2007-03875

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bordlägga ärendet.

§26 Ingripande mot Limerick i Stockholm AB – Limerick Pub, Tegnérgatan 10

Dnr: 07-2007-04016

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela tillståndshavaren Limerick i Stockholm AB, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-02 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§27 Ingripande mot Soft Rock Aktiebolag – Hard Rock Café, Sveavägen 75

Dnr: 07-2007-04063

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Soft Rock Aktiebolag, tillståndshavare för restaurang Hard Rock Cafe en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Lars-Erik Morberg, Johan Ahlberg Kjörling samt ombudet Sabine Söndergaard, vilka redogjorde för omständigheterna i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2008-05-06.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Ingripande mot Yummy Food Catering KB- Shalimar Oriental Restaurant, Vårholmsbackarna 104

Dnr: 07-2008-00223

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen meddela tillståndshavaren Yummy Food Catering KB, en varning.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-15 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Ingripande mot Systrarna Lun. AB – Restaurang Lundberg, Rörstrandgatan 12

Dnr: 07-2008-00244

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Systrarna Lun. AB en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Alber Tasci, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2008-05-02. Tjänsteanteckning från tillståndsenheten, daterad 2008-05-06, dukades också vid sammanträdet. Under sammanträdet ingav Alber Tasci diverse handlingar.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§30 Ingripande mot Gå Lugnt Restauranger AB – Vapiano, Sturegatan 12

Dnr: 07-2008-01002

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Gå Lugnt Restauranger AB, tillståndshavare i restaurang Vapiano, en varning enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-04-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Christian Lagerlöf, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lundén-Welden (m)föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§31 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden 2008-03-26 – 2008-04-28

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§32 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2008-04-01 – 2008-04-28

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§33 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2008-03-26 – 2008-04-28

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga anmälan till handlingarna.

§34 Domar/beslut från länsrätten

2 domar och 2 beslut anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och besluten till handlingarna.

§35 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

2 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollen till handlingarna.

§36 Information från tillståndenheten

Anders Häregård föredrog ansökan till stadsledningskontorets e-tjänstprogram gällande medel för utveckling av e-tjänster. Projektet innebär att det blir möjligt för sökande och tillståndshavare att kommunicera med tillståndsenheten via internet. Sökt belopp uppgår till 4,8 mnkr.

Utskottet ställer sig bakom ansökan.

Nästa sammanträde i tillståndsutskottet flyttas från den 5 juni 2008 till den 12 juni 2008.