Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2008-10-09

Sammanträde 2008-10-09

Datum
Klockan
08.30
Plats
Swedenborgsgatan 20 (Södra station), Lokal: Lilla fatburen

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokolljustering

4 Tid för justering av protokollet

5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Cloud Nine

6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Ballbreaker

7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Lydmar Hotel

8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sushi Bar Asahi

9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Negro

10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Magnolia Café

11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Söder Steakhouse

12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Ericsson

13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kryddgården m fl serveringslokaler inom regeringskansliet.

14 Ansökan om utökad serveringstid restaurang August Bar & Bistro

15 Omprövning efter prövotid i restaurang Laroy - The Lab - Spy Bar

16 Omprövning efter prövotid i restaurang Uteserveringen Stureplan

17 Omprövning efter prövotid i restaurang Grekiska Kolgrillsbaren S:t Göransgatan

18 Omprövning efter prövotid i restaurang Himlen

Bordlagda och återremitterade ärenden:

19 Återremitterat ärende, Tillsynsärende gällande restaurang Kolingsborg

Nya ärenden:

20 Tillsynsärende gällande restaurang Maggies Krog & Pizzeria

21 Tillsynsärende gällande restaurang Forno Romano

22 Tillsynsärende gällande restaurang Bonden Bar

23 Tillsynsärende gällande restaurang Bimbadgen

24 Tillsynsärende gällande restaurang O´Learys

25 Tillsynsärende gällande restaurang La Tentazione

26 Tillsynsärende gällande restaurang Stampen med Källaren Gamlingen

27 Tillsynsärende gällande restaurang Trevi/Sjöstugan

28 Tillsynsärende gällande restaurang Molly Malons

29 Tillsynsärende gällande restaurang Cirkus

30 Tillsynsärende gällande restaurang Lilla Riviera

31 Tillsynsärende gällande restaurang Restaurang & Pizzeria i Blackeberg

32 Tillsynsärende gällande restaurang The Bishops Arms

33 Tillsynsärende gällande restaurang Planens Restaurang

34 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten 2008-09-01 - 2008-08-30

35 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - slutna sällskap 2008-09-01 - 2008-08-30

36 Anmälan av påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen 2008-09-01 - 2008-08-30

38 Domar/beslut från länsrätten (4 st)

39 Domar/beslut från regeringsrätten (1 st)

40 Domar/beslut från Svea Hovrätt (1 st)

41 Information från tillståndsenheten.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Petter Lindfors (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Petter Lindfors (m) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s).
fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2008-09-11 hade justerats 2008-09-15.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2008-10-16.

§5 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Cloud Nine, Lilla Bantorget 1/Torsgatan 1

Dnr: 01-2008-02008

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge 3 – Sextio Aktiebolag serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang klockan 12:00-22:00, enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

 2. Serveringstid till klockan 01:00 i restaurang medges under ett års prövotid, enligt 7 kap. 5 § (AL). Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 01:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, då risk finns för störningar till närboende.

 4. Ovanstående gäller under förutsättning att brandmyndighetens redovisning inte innehåller några anmärkningar avseende brandsäkerheten i lokalen och att miljöförvaltningens livsmedelsgodkännade för allsidig matlagning inkommit. Beslutet verkställs genom att tillståndbevis utfärdas först efter det att förbehållen undanröjts. Villkoren ska vara uppfyllda och redovisade till förvaltningen senast 2009-01-09.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Ballbreaker, Gärdet, Sehlstedtsgatan 4

Dnr: 01-2008-02178

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Ballbreaker Gärdet AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, på serveringsstället Ballbreaker, Gärdet, enligt bifogad ritning i tjänsteutlåtandet, i restaurang och övriga serveringsytor samt uteservering dagligen från klockan 11:00 till 03:00 respektive 11:00 till 22:00.

 2. Villkor meddelas att minst två förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället, när serveringstid efter klockan 01:00 nyttjas, från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen.

 3. Villkor meddelas även att all personal som anlitas för servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras, utbildas i ansvarsfull alkoholservering (STAD-utbildning). Villkoret om utbildning ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsenheten senast 2008-12-18. Villkoret och redovisningsskyldigheten gäller fortlöpande vid anställning av ny personal.

 4. Villkor meddelas också att barn/ungdomar (personer under 18 år) efter klockan 18:00 inte ges tillträde till lokalerna utan sällskap av vuxen (person som fyllt 18 år).

 5. Utskottet beslutade att justera paragrafen omedelbart.

Ovanstående beslut är i enlighet med 7 kap. 5 § alkohollagen (AL), 7 kap 9 § AL samt kommunens alkoholpolitiska program – riktlinjer för serveringstillstånd.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i Lydmar Hotel, Södra Blasieholmshamnen 2

Dnr: 01-2008-02492

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge The Bench AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen mellan klockan 11:00 – 03:00 i restaurang, lobby och lounger på plan 2-5 samt i terrass och uteservering. Vidare ges serveringstillstånd för roomservice i hotellets samtliga 46 hotellrum dagligen mellan klockan 11:00 – 03:00. För servering i hotellrummens minibarer ges tillstånd dygnet runt, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ansökan om serveringstid mellan klockan 03:00 - 05:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL.

 3. Ansökan om serveringstid från klockan 08:00 – 11:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL.

 4. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör i serveringslokalerna, fredag och lördag, från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster har lämnat serveringslokalerna, enligt 7 kap. 5 § AL.

 5. Villkor meddelas att all personal som arbetar med servering, och inte är tillfälligt anlitade, genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL. Villkoret ska vara uppfyllt och till förvaltningen redovisat senast 2009-01-31.

 6. Utskottet beslutade att omedelbart justera paragrafen.

Skälen redovisa i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Kenneth Hallström och Per Lydmar, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Sushi Bar Asahi, Fleminggatan 11

Dnr: 01-2008-02580

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Lin Zhong Ming AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00 – 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ovanstående förutsätter att sökanden kan styrka att lokalen blir godkänd av brandmyndigheten avseende brandsäkerhet, enligt 7 kap. 8 § AL. Förbehållet ska vara uppfyllt senast 2009-01-09, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållet har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Vid sammanträdet dukades protokollsutdrag från Kungsholmens stadsdelsnämnds sammanträde 2008-09-18, innehållande remissvar samt tjänsteanteckning från tillståndsenheten, daterad 2008-09-29.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Negro, Scheelegatan 2

Dnr: 01-2008-02750

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Workit Europe Kommanditbolag, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten dagligen i restaurang och uteservering från klockan 11:00 till klockan 22:00 respektive 20:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid till klockan 00:00 inomhus i restaurangen medges under ett års prövotid, för att vinna erfarenhet av om verksamheten medför störningar för närboende.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid till klockan 00:00 i restaurangen avslås i enlighet med 6 kap. 4 § AL.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta dels att bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i Magnolia Café, Gästrikegatan 3

Dnr: 01-2008-02959

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering från klockan 18:00 till klockan 23:00 respektive 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ovanstående gäller under förutsättning att sökanden inkommit med godkänt resultat efter genomförd utbildning i alkohollagen samt att godkänd meny redovisats till förvaltningen. Beslutet verkställs genom att tillståndsbevis utfärdas först efter det att förbehållen undanröjts. Senast 2008-12-31 ska förbehållen vara undanröjda.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Söder Steakhouse, Gotlandsgatan 60

Dnr: 01-2008-02960

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i restaurang och uteservering, dagligen klockan 11:00 – 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid i restaurang till klockan 24:00 medges, enligt 7 kap. 5 § AL, på prov i ett år för att vinna erfarenhet om verksamheten stör närboende. Förutsättningen är att sökanden visar att ljudisoleringen uppfyller erforderliga värden för en sådan tid. Senast 2009-01-09 ska sökanden visa detta.

 3. Ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurang, dagligen till klockan 24:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till den befarade risken för störningar till närboende.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Café Ericsson, Kistavägen 25

Dnr: 02-2008-01677

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Fazer Amica AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap i restaurang och uteservering, dagligen mellan klockan 11:00 – 00:00 respektive 11:00 – 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Kryddgården och andra serveringslokaler inom Regeringskansliet, Mäster Samuelsgatan 70

Dnr: 02-2008-02518

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten i serveringslokalerna, dagligen klockan 11:00-01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut
Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang August Bar & Bistro, Folkungagatan 59

Dnr: 05-2008-02620

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid i restaurang, dagligen till klockan 03:00, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen, med hänvisning till risken för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Omprövning efter prövotid i restaurang Laroy – The Lab – Spy Bar, Birger Jarlsgatan 20

Dnr 25-2008-02709

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Laroy Restaurang Aktiebolag serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i uteservering till klockan 05:00, enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

 2. Tidigare meddelade villkor kvarstår, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

§16 Omprövning efter prövotid i Uteserveringen Stureplan, Sturegatan 4

Dnr: 25-2008-02710

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Uteserveringen Stureplan Kommanditbolag serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen till klockan 05:00 årligen 1/4-15/10 i uteservering, enligt alkohollagens (AL) 7 kap. 5 §.

 2. Tidigare meddelade villkor kvarstår, enligt 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL (stadens riktlinjer för serveringstillstånd)

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

§17 Omprövning av serveringstid i restaurang Grekiska Kolgrillsbaren S:t Göransgatan, S:t Göransgatan 121

Dnr: 25-2008-02711

Tillståndsutskottets beslut
Utskottet beslutade att medge stadigvarande serveringstid i restaurang till klockan 01:00, enligt 6 kap. 4 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Omprövning efter prövotid i restaurang Himlen, Götgatan 78

Dnr: 25-2008-03076

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att bifalla ansökan om stadigvarande serveringstid i restaurangen till allmänheten till klockan 03:00 fredagar och lördagar.

 2. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället fredagar och lördagar från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen.

 3. Villkor meddelas även att all personal som arbetar med servering (samtliga som inte endast tillfälligt engageras) ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsenheten senast 2008-09-30. Därefter gäller villkoret kontinuerligt

Ovanstående villkor är i enlighet med 6 kap. 4 § alkohollagen (AL), 7 kap. 5 § AL och 7 kap. 9 § AL ( Stockholms stads riktlinjer för serveringstillstånd.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Återremitterat ärende om ingripande mot DAPINO Aktiebolag – Kolingsborg, Södermalmstorg 2

Dnr: 07-2007-03478

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för DAPINO Aktiebolag, tillståndshavare på Kolingsborg, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-22 och förslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Lennart Aspinge, vilken redogjorde för omständigheterna i enlighet med skrivelse daterad den 6 oktober 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot Jasmina Djordjevic – Maggies Krog & Pizzeria, Creutzgatan 1

Dnr: 07-2008-00319

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Maggies Krog & Pizzeria, enligt 7 kap. 19 § punkterna 3 och 4 alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ingripande mot Forno Sandberget AB – Forno Romano, Odengatan 45

Dnr: 07-2008-01155

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Forno Sandberget, tillståndshavare på serveringsstället Forno Romano, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-08-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Ingripande mot Samosa Restaurang Handelsbolag – Bonden Bar, Bondegatan 1 C

Dnr: 07-2008-01109

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-08-22 och föreslagit att utskottet skulle att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från Petter Lindfors (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Petter Lindfors (m) m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslagit det sanktionsmedlet.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

§23 Ingripande mot Spice Market AB – Bimbadgen, Nytorgsgatan 29

Dnr 07-2008-01278

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Spice Market AB, tillståndshavare på restaurang Bimbadgen, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-23 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande ProckoRock Aktiebolag – O´Learys, Götgatan 11

Dnr: 07-2008-01812

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad 2008-10-07.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att bordlägga ärendet.

§25 Ingripande mot Morteza Borzoo AB – La Tentazione, Malmskillnadsgatan 60

Dnr: 07-2008-02027

Tillståndutskottets beslut
Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Gemensamt särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade utskottet enhälligt föreslagit det sanktionsmedlet.

§26 Ingripande mot Jazzpuben Stampen Aktiebolag – Stampen med Källaren Gamlingen, Stora Gråmunkegränd 7

Dnr: 07-2008-02055

Tillståndutskottets beslut

1. Utskottet beslutade att meddela Jazzpuben Stampen Aktiebolag, en varning, enligt 7 kap 20 § alkohollagen (AL).

Skälen redovisas i protokollets bilaga 8.

2. Villkor meddelas att all personal som anlitas för arbete med servering (samtliga som inte enbart tillfälligt anlitas, ska genomgå STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsenheten senast 2009-01-30. Därefter gäller villkoret kontinuerligt. Villkor meddelas med stöd av 7 kap. 5 § AL.

3. Villkor meddelas att företrädarna för bolaget ska genomgå STAD:s chefsutbildning i policy och kommunikation. Villkor meddelas med stöd av 7 kap. 5 § AL.

4. Utskottet ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en intensifierad tillsyn av bolagets verksamhet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag samt att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra intensifierad tillsyn av bolagets verksamhet.

Gemensamt särskilt uttalande

Utskottet vill betona allvaret i att alkoholservering skett till underåriga. Skyddet av unga är en av de viktigaste delarna vad gäller ansvarsfull alkoholservering.

§27 Ingripande mot Nebil Yildirim – Trevi/Sjöstugan, Hagsätra Torg 38

Dnr: 07-2008-02409

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela Nebil Yildirim, tillståndshavare på restaurang Trevi/Sjöstugan en varning.

 2. Utskottet beslutade att återkalla tillståndet för serveringstid mellan klockan 01:00 och 03:00 fredagar och lördagar på restaurang Trevi/Sjöstugan.

 3. Villkor meddelas att minst två stycken av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället fredagar och lördagar från klockan 22:00 till dess att samtliga gäster lämnat lokalen.

Ovanstående beslut är i enlighet med 6 kap. 4 §, 7 kap. 5 §, 7 kap. 19 § och 7 kap 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 9.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning samt att återkalla tillståndet för servering mellan klockan 01:00 och 03:00.

Vid sammanträdet dukades skrivelse, daterad den 8 oktober 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ersättaren Marie Ljungberg Schött (m) anmälde jäv och deltog ej i beslutet.

§28 Ingripande mot Restaurang Rocco Aktiebolag – Molly Malons, Odengatan 83

Dnr: 07-2008-02252

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Restaurang Rocco Aktiebolag, tillståndshavare i restaurang Molly Malons, en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 10.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-16 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Ingripande mot Cirkus Arena & Restaurang på Djurgården AB – Cirkus, Djurgårdsslätten 43

Dnr: 07-2008-02474

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Cirkus Arena & Restaurang på Djurgården AB, en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 11.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§30 Ingripande mot Ilhans Pizzeria HB – Lilla Riviera, Färjestadsvägen 8

Dnr: 07-2008-02478

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela Ilhans Pizzeria HB, tillståndshavare i Restaurang Lilla Riviera, en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

 2. Vikkor meddelas att bolagets företrädare, de som är aktiva i driften av restaurangrörelsen, samt all nuvarande personal som inte enbart tillfälligt anlitas för arbete med servering, genomgår STAD-utbildning i ansvarfull alkoholservering, enligt 7 kap. 5 § AL. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsenheten senast 2009-01-31.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 12.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-08 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§31 Ingripande mot Restaurang DIZIN 08 Handelsbolag – Restaurang & Pizzeria i Blackeberg, Arvid Mörnes väg 2-4

Dnr: 07-2008-02479

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL) meddela tillståndshavaren Restaurang DIZIN 08 Handelsbolag, en varning.

 2. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL, att bolagets företrädare genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillsåndsenheten senast 2009-01-09.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 13.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-19 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§32 Ingripande mot Bishop Scandinavia AB – The Bishops Arms, Vasagatan 7

Dnr: 07-2008-02663

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Bishop Scandinavia AB, tillståndshavare i restaurang The Bishops Arms, en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 14.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-08-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§33 Ingripande mot Restaurang Cafer Bozkurt – Planens Restaurang, Enskedevägen 98

Dnr: 07-2008-02704

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela tillståndshavare Restaurang Cafer Bozkurt på restaurang Planen, en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 15.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-09-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§34 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden 2008-09-01 – 2008-09-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§35 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2008-09-01 – 2008-09-30

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§36 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2008-09-01 – 2008-09-30

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§37 PM om allmän handling

Information gavs om allmän handling.

§38 Domar/beslut från länsrätten och kammarrätten

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och beslutet till handlingarna.

§39 Domar/beslut/prtokoll från regeringsrätten

1 protokoll anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga protokollet till handlingarna.

§40 Domar/beslut från Svea Hovrätt

Domar/beslut från Svea Hovrätt

1 dom anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domen till handlingarna.

§41 Information från tillståndenheten

Anders Häregård delade ut ett nytt nummer av nyhetsbrevet ”Tillståndsnytt”.

Anders Häregård informerade om att e-tjänstprojektet går vidare. Ett ärende angående projektet kommer att tas upp vid socialtjänstnämndens oktobersammanträde 2008.

En fördjupad förstudie har inletts. Tidplan och genomförande av projektet är nästa steg. E-tjänsterna beräknas att vara i gång under februari eller mars 2009.